Bolinao - English


p


*pa'yokpa'-yokDer.mama'yu-pa'yokpa'yu-pa'yukanpapa'yukan
pa'yu-pa'yukanpa'-yupa'-yu-kanFrom*pa'yokvacEg:flattering repeatedly.
paap`a-'anBol:Si parti sa pisa'lean tuod tan balambang.Tg:Hit^a.Io:Lup'po.Eg:Thigh, the upper part of the leg between the hip and the knee.whlalamanRel. tobisittuod
paa-paandaenpi-na-'a-pa-'an-da-'ɘn Perf.pinaa-paanda'FrompaandaenvacEg:continually healed people.
paabantiwenpa-'a-ban-ti-wɘnFromabantiTagTg:Paabantihin.Io:Agabanti.
paabara'pa-'a-b`a-ra'Fromabara'vacTg:Magpaabala.Io:Tactaken.Eg:For someone to allow someone or something to cause delay.Antpadagdag
paabawenpa-'a-ba-w`ɘnPerf.pinaabawSpch var.pa'bawenpina'bawFromabawenvoBol:Gaw'en nin malamu'nan nin mas umabaw bilang sa bagay, tawo, tan raruma et.Tg:Paramihin.Io:Paaduen.Eg:To have something increase in quantity.AntpadaiklengenpadaiteenCls. synpagulpyenpasadeken
paabigenpa-'a-bi-gɘnPerf.pinaabigFromabigvoTg:Pinabuti.Io:Pasayaaten.Eg:improved something.Der.makapaabigmamaabigmapaabig
paabotpa-'`abotFromabotvacTagBol:Iyaburoy nin mau'nawan uno malabasan.Tg:Inabutan.Io:Pakiyanat.Eg:For someone to allow/let someone overtake him.Cls. synpakamat
paaburidwenpa-'a-bu-r`i-dwɘnFromaburidovoBol:Pangibwaten a si sayay tawo ket mapaga ya o magulo a kaisipan na.Tg:Pabahalain; ligaligin.Io:Ririkuken; pagdanagen.Eg:To make someone worry.Cls. synpagnirbyusenpasalaken
paadapenpa-'a-da-p`ɘn Perf.pinaadapFromadapvacEg:To have someone put forward to face something.
paadilantawenpa-'`a-di-lan-ta-w`ɘnFromadilantavoBol:Gaw'en o pangibwaten nin maarunsa o prugrisibo yay sayay bagay.Tg:Paunlarin.Io:Parang-ayen.Eg:To make something prosperous.Cls. synpaarunsawenpaprugriswen
paagabaenpa-'a-ga-ba-'ɘnPerf.pinaagaba'FromagabaenvoBol:Ginwa' yan agaba' o alaki o alawang a sayay bagay bilang sa tekrean, lamisawan tan raruma et.Tg:Pinalapad; linaparan.Io:Pinaakaba.Eg:Broadened, enlarged, made wide (said of plain or flat surfaces).Cls. synpaalakyen 1paalawangenpakubpalen
paagawawenpa-'a-ga-wa-wɘnPerf.pinaagawaFromagawavacrareBol:Pinag'in yan maagawa o pinaalisto tan pinaseseg yay sayay tawo.Io:Paagawaen.Eg:To be made to be assiduous or enthusiastic by someone or something.Cls. synpasesegen
paagrabyadopa-'`ag-ra-by`a-doFromagrabyadovacBol:Aburuyan a lalaman nin masaor o naumli.Tg:Magpa-agrabyado.Io:Paagrabyaduen.Eg:To have someone taken advantage of.Cls. synpasaorpaumli
paagusenpa-'a-g`u-sɘnPerf.pinaagosFromagosvacBol:Gaw'en o pangibwaten a malayo o tumuro' a likido.Tg:Paagusin.Io:Pagayasen.Eg:To cause liquid to flow.Cls. synpapalaywenpaturuen
paakaypa-'a-kayFromakayvacEg:To let someone teach you something.
paakay-akaypa-'a-kayakayFromakay-akayTg:Magpaturo.Io:Agpasuro.
paakisenpa-'a-k`i-sɘnPerf.pinaakisFromakisvacBol:Pangwa' pangibwatan angakan.Tg:Paiyakin.Io:Pasangiten.Eg:For someone or something to make someone cry.Antpakaka'lisenpa'pengensynpaangaken
paakitirenpa-'`a-ki-t`i-rɘnPerf.pinaakitirFromakitirenvacBol:Baw'asan a kaagabaan o kaalawangan nan sayay bagay bilang sa katri, lamisawan, purta, ules tan raruma et.Tg:Pakitirin.Io:Paakitiden.Eg:To have something make narrower or reduce the width of something such as a bed, door, table, blanket, etc.
*paala'pa-'a-la'vacobsDer.mamaala'
paalagawanp`a-'a-laga-w`anPerf.pinaalagawanFromalagavacrareBol:Byan yan pammabli o impurtansya a sayay bagay.Tg:Pahalagahan.Io:Pangipateg.Eg:To give value or importance to something.Cls. synbagabagawen
*paalakipa-'a-la-kiFromalakiRel. toamponDer.ipamaalakimagmamalakimamaalakimapaalakimipaalakipaalakyen
paalakyenpa-'a-la-ky`ɘnPerf.pinaalakiFrom*paalakivac1Bol:Gaw'en nin mag'in alaki o mas alaki yay sayay bagay.Tg:Palakihin.Io:Padakkelen.Eg:To make something bigger or larger in size.Cls. synpaagabaenpakubpalen2Bol:Gaw'en o pauryan a umalaki o tumubo' yay sayay bagay bilang sa mula, tanaman tan raruma et.Tg:Patubuin.Io:Patubwen.Eg:To make something grow such as plants.Cls. synpatubuen 13Bol:Pauryan o gaw'en a manepeg ta pigaw nin umalaki o tumubo' yay saya anak, beyek, tuwe' o raruma et nin anak nin ayep.Tg:Arugain.Io:Padakkelen.Eg:To rear or raise such as a young animal or a child.Cls. synpatubuen 2Der.pamaalaki
paalawangenpa-'a-la-wa-ŋɘnPerf.pinaalawangFromalawangenvacTg:Paluwangin.Io:Paalawaen.Eg:give space to something.Cls. synbinga'paagabaenpalukakenpalwayen