Bolinao - English


p


pa'natpa'-n`atFromunatvaccollBol:Sayay bagay a anro mangibwat sa puon natnaten yan irate' sa anggawan nan pakababa' na.Tag:Unat.Ilo:Unnat.Eng:Stretch or pull something out straight.Antgerenikerker 3kayetketlulonpikluenpiligisanDer.ipa'natmakapa'natmama'natmapa'natnikapa'natpa'naten
pa'natenpa'-na-t`ɘnPerf.pina'natAtc. is mampa'natenFrompa'natvac1Bol:Gaw'en yan ambo' nin kenes a sayay bagay bilang sa aysing, ules o raruma et.Tag:Plantsahin; unatin gamit ang plantsa.Ilo:UnatenEng:To make smooth or flat the surface of something such as a dress with flat iron.Cls. synaguden12Bol:Patu'riren yay sayay bagay bilang sa rubir o naylon nin man'ipanglinya o guruyen ya ta pigaw nin mapa'nat ya bilang sa alamri, naylon o rubir nin gaw'en nin balaybayan.Tag:Unatin; patagin.Ilo:Unnaten.Eng:To make something without bend or curve or to draw out to a greater length or size, get the kinks out.Der.pa'na-pa'naten
*pa'nekpa'-nɘkDer.ipa'nek
pa'nop`a'-noFromnointrg pron1Bol:Sarita' yaytin sarita' a manepet no ani a huston gaw'en udino prusiso para sa animan a bagay o gawa'.Tag:Paano; paano?Ilo:Kasat no?; kasano?Eng:Interrogative as to means, extend, degree, intensity or manner, how.1.1prMarks a relative clause that identifies the specific manner or extent referred to.Cmpdpa'numanDer.ikipa'nomakapama'nomapa'nopa'nwenpakapa'nuwanid.pa'no edet
pa'no bale'pa'-no ba-lɘ'id. ofbale'1phrTag:Paano kaya.Ilo:Casano nagta.
pa'no edetpa'-no ɘdɘtid. ofpa'nophrTag:Paano nga.Ilo:Casano ngarudEng:How is it then!? To blame a person, to tell the person that he is the cause of a failure. Because (the how of it is), reproach.
pa'numanpa'-n`u-manCmpd. ofpa'nomanindfproBol:Sarita' a usaren no mamarita' gawa' a kasan peteg padalan.Eng:By whatever means or manner.
pa'nwenpa'-nwɘnFrompa'novoTag:Aanhin; anhin.Ilo:An-anuem.Eng:To do something harmful to something.
pa'pengpa'-pɘŋEng:appeaserDer.pa'pengen
pa'pengenpa'-pɘ-ŋɘnPerf.pina'pengAtc. is mampa'pengenFrompa'pengvaccollBol:Patgenen tan kuyungen yay sayay umakis, sa pamimi nin sarita' a makapamaririket. Kuyungen yan patgenen yay akis nan anak.Tag:Pagpigil sa bata na umiiyak; patahanin sa pag-iyak.Ilo:Pamasardeng nga agsangit iti ubing; Ayaywen ti agsansangit nga ubbing.Eng:To stop a child from crying by the use of words of comfort or something to appease.AntpaakisenCls. synkuyungenmangkuyung-kuyungenmanguyongpatgenen
pa'sarp`a'-sarnBol:Say mampangyadi' sa byay nan sayay tawo; say kundisyon nin byay na, marigsa, main sakit udino animan a kapresan sa byay na.Tag:Kalagayan.Ilo:Casasaad.Eng:The state of affairs of something, situation, circumstances.Cls. synsitwasyonDer.ipa'sarkapapa'sar
pa'sekpa'-sɘkFrom*seksekncollBol:Say bagay nin nika' mi'sa manginabang li'.Tag:Tanim, LagayIlo:Bunubon.Eng:Dry land farming using a stick to make a hole for the seed.Der.ipa'sekipapa'sekanmama'sekpa'sekan
pa'sekanpa'-sɘ-kanFrompa'sekvlcollBol:Pangitanem nin irik sa makrang a luta' a naasinta a linya na no tumubo' ya.Tag:Tanim. Taniman.Ilo:Bunubunan.Eng:The planting of seeds in a hole in non-flooded land.Der.pama'sekanpapa'sekan
pa'selpa'-sɘlFromseselvaccollBol:Pigagawa' ran ua'nak nin umakis anan umakis ket kai tanda' no mayin, rabay nay pakuyong. Kasan tunoy ket duka' a nakem ta main kai na rabay a nangyadi'.Tag:Pag-aalboroto; tampuhin.Ilo:Agpasugnod; alboroto; paay-ayoEng:To be temperamental especially in children or old people and so sulking, moody and bad tempered.synnises'ewanDer.kinapa'selmangkuma'selmapa'sel
pa'sokpa'-sokFromasokvacTag:Pausok.Ilo:Paasok.Eng:smokeDer.mama'sokpa'sukan
pa'sukanp`a'-su-kanPerf.pina'sukanSpch var.paasukanFrompa'sokvaccollBol:Mamuor nin bulong kayo nin birdi et pigaw umasok ta suuren a rabay nin paasukan bilang manggan makri' no kasan a'mot. Pangikwa nin bikoy mais o kuna' sa ta'gay nan syang nin kayo pigaw masuor ket kai madali' sumida'.Tag:Pausukan; magpausok.Ilo:Suuban; pasuuban; suubEng:To direct smoke to something to dry, flavor or cause it to flower.Cls. synsuuran 1
pa'te-pa'tengenpa'-tɘ-pa'-tɘ-ŋɘnFrometeng-etengenvacTag:Tagal-tagalan.Ilo:Pabayag-bayagen.Eng:continually have something delayed
*pa'tengpa'-tɘŋFrometengDer.ipa'tengpa'tengen
pa'tengenpa'-tɘŋɘnPerf.pina'tengFrom*pa'tengvacEng:To prolong something or delay the progress.
pa'tyanpa'-tyanPerf.pina'tyanAtc. is mampa'tyanFrome'tyanvacBol:Makasa a ranom.Ilo:PatyanEng:To dry and leave a residue.Cls. synmamakrangDer.pa'tyanen
pa'tyanenpa'-tya-nɘnFrompa'tyanTag:Patuyuin.Ilo:Patyanan.
*pa'watpa'-watDer.pa'watan
pa'watanpa'-wa-tanFrom*pa'watnTag:Pahinga.Ilo:Awan sardeng.Eng:To give a break in something such as work or wind.Cls. synpainawa
pa'witpa'-witSpch var.paawitFromawit1vacrareEng:To have something carried.2ncollBol:Say bagay nin ikalamo' konran main keen ket ibi ra li' sa nibarita' mon tawo. Patanda'; surat; minsahi.Tag:Pahatid; padala; pasabi; bilin.Ilo:Paw'it; bilinEng:Something that is sent to a person through another person such as a message or package.Antikibati'Cls. synarwasenikiaterpamimitbitRel. toikargaDer.ipa'witmama'witpa'witan
pa'witanpa'-wi-t`anPerf.pina'witanFrompa'witvacBol:Pakaiyater nan sayay bagay a ibat sa sayay tawo a mamunta konan saya sa sayan lugar.Tag:Magpadala; padalhan; ipadala.Ilo:Paw'itan; ipa'wit; agpaw'itEng:To have something such as letters sent or carried someplaceCls. synipaatran