Bolinao - English


p


pa'natpa'-n`atFromunatvaccollBol:Sayay bagay a anro mangibwat sa puon natnaten yan irate' sa anggawan nan pakababa' na.Tg:Unat.Io:Unnat.Eg:Stretch or pull something out straight.Antgerenikerker 3kayetketlulonpikluenpiligisanDer.ipa'natmakapa'natmama'natmapa'natnikapa'natpa'naten
pa'natenpa'-na-t`ɘnPerf.pina'natAtc. is mampa'natenFrompa'natvac1Bol:Gaw'en yan ambo' nin kenes a sayay bagay bilang sa aysing, ules o raruma et.Tg:Plantsahin; unatin gamit ang plantsa.Io:Unaten.Eg:To make smooth or flat the surface of something such as a dress with flat iron.Cls. synaguden22Bol:Patu'riren yay sayay bagay bilang sa rubir o naylon nin man'ipanglinya o guruyen ya ta pigaw nin mapa'nat ya bilang sa alamri, naylon o rubir nin gaw'en nin balaybayan.Tg:Unatin; patagin.Io:Unnaten.Eg:To make something without bend or curve or to draw out to a greater length or size, get the kinks out.Der.pa'na-pa'naten
*pa'nekpa'-nɘkDer.ipa'nek
pa'nop`a'-noFromnointrg pron1Bol:Sarita' yaytin sarita' a manepet no ani a huston gaw'en udino prusiso para sa animan a bagay o gawa'.Tg:Paano; paano?Io:Kasat no?; kasano?Eg:Interrogative as to means, extend, degree, intensity or manner, how.1.1prMarks a relative clause that identifies the specific manner or extent referred to.Cmpdpa'numanDer.ikipa'nomakapama'nomapa'nopa'nwenpakapa'nuwanid.pa'no edet
pa'no bale'pa'-no ba-lɘ'id. ofbale'1phrTg:Paano kaya.Io:Casano nagta.
pa'no edetpa'-no ɘdɘtid. ofpa'nophrTg:Paano nga.Io:Casano ngarud.Eg:How is it then!? To blame a person, to tell the person that he is the cause of a failure. Because (the how of it is), reproach.
pa'numanpa'-n`u-manCmpd. ofpa'nomanindfproBol:Sarita' a usaren no mamarita' gawa' a kasan peteg padalan.Eg:By whatever means or manner.
pa'nwenpa'-nwɘnFrompa'novoTg:Aanhin; anhin.Io:An-anuem.Eg:To do something harmful to something.
pa'pengpa'-pɘŋEg:appeaser.Der.pa'pengen
pa'pengenpa'-pɘ-ŋɘnPerf.pina'pengAtc. is mampa'pengenFrompa'pengvaccollBol:Patgenen tan kuyungen yay sayay umakis, sa pamimi nin sarita' a makapamaririket. Kuyungen yan patgenen yay akis nan anak.Tg:Pagpigil sa bata na umiiyak; patahanin sa pag-iyak.Io:Pamasardeng nga agsangit iti ubing; Ayaywen ti agsansangit nga ubbing.Eg:To stop a child from crying by the use of words of comfort or something to appease.AntpaakisenCls. synkuyungenmangkuyung-kuyungenmanguyongpatgenen
pa'sarp`a'-sarnBol:Say mampangyadi' sa byay nan sayay tawo; say kundisyon nin byay na, marigsa, main sakit udino animan a kapresan sa byay na.Tg:Kalagayan.Io:Casasaad.Eg:The state of affairs of something, situation, circumstances.Cls. synkundisyon 1sitwasyonDer.ipa'sarkapapa'sar
pa'sekpa'-sɘkFrom*seksekncollBol:Say bagay nin nika' mi'sa manginabang li'.Tg:Tanim, Lagay.Io:Bunubon.Eg:Dry land farming using a stick to make a hole for the seed.Der.ipa'sekipapa'sekanmama'sekpa'sekan
pa'sekanpa'-sɘ-kanFrompa'sekvlcollBol:Pangitanem nin irik sa makrang a luta' a naasinta a linya na no tumubo' ya.Tg:Tanim. Taniman.Io:Bunubunan.Eg:The planting of seeds in a hole in non-flooded land.Der.pama'sekanpapa'sekan
pa'selpa'-sɘlFromseselvaccollBol:Pigagawa' ran ua'nak nin umakis anan umakis ket kai tanda' no mayin, rabay nay pakuyong. Kasan tunoy ket duka' a nakem ta main kai na rabay a nangyadi'.Tg:Pag-aalboroto; tampuhin.Io:Agpasugnod; alboroto; paay-ayo.Eg:To be temperamental especially in children or old people and so sulking, moody and bad tempered.synnises'ewanDer.kinapa'selmangkuma'selmapa'sel
pa'sokpa'-sokFromasokvacTg:Pausok.Io:Paasok.Eg:smokeDer.mama'sokpa'sukan
pa'sukanp`a'-su-kanPerf.pina'sukanSpch var.paasukanFrompa'sokvaccollBol:Mamuor nin bulong kayo nin birdi et pigaw umasok ta suuren a rabay nin paasukan bilang manggan makri' no kasan a'mot. Pangikwa nin bikoy mais o kuna' sa ta'gay nan syang nin kayo pigaw masuor ket kai madali' sumida'.Tg:Pausukan; magpausok.Io:Suuban; pasuuban; suub.Eg:To direct smoke to something to dry, flavor or cause it to flower.Cls. synsuuran 1
pa'te-pa'tengenpa'-tɘ-pa'-tɘ-ŋɘnFrometeng-etengenvacTg:Tagal-tagalan.Io:Pabayag-bayagen.Eg:continually have something delayed.
*pa'tengpa'-tɘŋFrometengDer.ipa'tengpa'tengen
pa'tengenpa'-tɘŋɘnPerf.pina'tengFrom*pa'tengvacEg:To prolong something or delay the progress.
pa'tyanpa'-tyanPerf.pina'tyanAtc. is mampa'tyanFrom*etyanvacBol:Makasa a ranom.Io:Patyan.Eg:To dry and leave a residue.Cls. synmamakrangDer.pa'tyanen
pa'tyanenpa'-tya-nɘnFrompa'tyanTg:Patuyuin.Io:Patyanan.
*pa'watpa'-watDer.pa'watan
pa'watanpa'-wa-tanFrom*pa'watnTg:Pahinga.Io:Awan sardeng.Eg:To give a break in something such as work or wind.Cls. synpainawa
pa'witpa'-witSpch var.paawitFromawit1vacrareEg:To have something carried.2ncollBol:Say bagay nin ikalamo' konran main keen ket ibi ra li' sa nibarita' mon tawo. Patanda'; surat; minsahi.Tg:Pahatid; padala; pasabi; bilin.Io:Paw'it; bilin.Eg:Something that is sent to a person through another person such as a message or package.Antikibati'Cls. synarwasenikiaterpamimitbitRel. toikargaDer.ipa'witmama'witpa'witan
pa'witanpa'-wi-t`anPerf.pina'witanFrompa'witvacBol:Pakaiyater nan sayay bagay a ibat sa sayay tawo a mamunta konan saya sa sayan lugar.Tg:Magpadala; padalhan; ipadala.Io:Paw'itan; ipa'wit; agpaw'it.Eg:To have something such as letters sent or carried someplace.Cls. synipaatran