Bolinao - English


p


pag'abusadopag-'a-bu-sa-doPerf.mampag'abusadoFromabusado/agerEg:The activity of doing something abusively or unrestrained.
pag'adalanpag-'a-d`a-lanFromadalannBol:Iskilawan.Tg:Paaralan; eskwelahan.Io:Pagadalan; pagsursurwan.Eg:School, the place of study, university, college.syniskilawan
pag'adalenpag-'a-da-lɘnFromadalengerTg:Pag-aralin.Io:Pagadalen.Eg:studies.
pag'adi-adianpag-'a-di-'a-di-'anFrommag'adiangerTg:Pinaghaharian.Io:Paga-pagaryan.Eg:lord over something.
pag'adianpag-'a-d`i-'anMasspupag'adianAtc. is mampag'adianFrommag'adianger1fmlBol:Lugar nin ma'kit nin mampag'adian.Tg:Kaharian.Io:Pagaryan.Eg:A kingdom, the location of reigning.2rareBol:Mampangulwan nan adi' udino mag'uray; mampag'adi'.Tg:Pinaghaharian.Eg:To be in the process of reigning over something.
pag'armusalanp`ag-'ar-musa-l`anFromarmusalgerBol:Say kanen no buklas.Tg:Almusal; agahan.Io:Pamigatan.Eg:The food eaten in the morning.Cls. synpamuklasan
*pag'erpag-'ɘrDer.mampamag'erpag'eranpamag'eran
pag'eranpag-'ɘ-ranAtc. is mampag'eranFrom*pag'ervl
pag'idapanpag-'i-da-panPerf.pinag'idapanFrommag'idap1Io:Pagrigatan.Antpaginum'ayan2Tg:Pinaghirapan.Eg:Thing that took much effort to do.
pag'ihirsisyopag-'i-hir-s`i-ʃoFromihirsisyogerTg:Pag-ehersisyo.Io:Pagwatwatan.Eg:The process of exercising.
pag'iidappag-'i-'i-dapFrommag'idapTg:Paghihirap.Io:Pagrigat.
pag'iirgopag-'i-'`ir-goAtc. is mampag'iirgoFrommag'iirgogerTg:Pag-uusap.Io:Pagsasao.Eg:conversing about something, speech.specdasalDer.mapag'iirgo
pag'inpag-'inAtc. is mampag'inFrommag'inger1Tg:Pagkakaroon; pagiging.Io:Pagbalin.Eg:The manner or method of becoming, that thing.2Eg:are becoming.Der.mamag'inmapag'innipag'inpag'inanpag'inenpamag'in
pag'inanpag-'i-nanFrompag'ingerIo:Pagbalinan.Eg:become something.
pag'inawnanpag-'i-naw-nanFrominawa 2nBol:Sarban makapabista nin kaingaran; sarban main sa byay; husto nin kabibiyay. Kapapa'sar a kasa gapon irangepen nin idap.Tg:Kaginhawahan; kaluwagan; aliw; kaaliwan.Io:Pagnam-ayam; Panagin'awa; gin'awa; pag'gin'awaan.Eg:Comfort, freedom from hardship, relief, ease, happiness & contentment, prosperity in life.Cls. synmay'an
pag'inawnenpag-'i-naw-nɘnFrominawa 2gerEg:Relief.Cls. syntumgen
pag'inenpag-'i-nɘnPerf.pinag'inAtc. is mampag'inenFrompag'ingerdeepBol:Magbaliw sa rabay a magawa'.Tg:Maging; nagiging; magiging; magmaliw.Io:Agbalin.Eg:The process of making something become something.Cls. synsili
pag'irgopag-'`ir-goAtc. is mampag'irgoFrommag'irgogerBol:No pa'no ya nin manarita' o mangibul'is nin irgo nay sayay tawo.Tg:Pagsasalita.Io:Pagsao.Eg:One's manner of speaking.synpanarita'Der.makapag'irgomamag'irgomapag'irgonipag'irgopag'irgwanpag'irgwen
pag'irgu-irgopag-'ir-gu-'ir-goAtc. is mampag'irgu-irgoFrommag'irgu-irgogerTg:Pag-uusap.Io:Pagsao-sao.Eg:speeches, conversing.Der.makapag'irgu-irgo
pag'irgu-irgwanpag-'ir-gu-'ir-gw`anPerf.pinag'irgu-irgwanFrommag'irgwanvl
pag'irgwanpag-'ir-gw`anSpch var.ampag'irgwanAtc. is ampag'irgwanmampag'irgwanFrompag'irgoger1Bol:Misisili nin kaisipan sa sayay pididinep bilang wadi' miting.Tg:Pag-uusapan; talakayin.Io:Pagsasaw-an.Eg:The process of discussing something.2Bol:Bul'isan yan mabyat nin susarita' a sayay tawo bana' ta masager kona.Tg:Pagsabihan; kagalitan.Io:Pagsasaw-an.Eg:To reprimand someone with a severe talking to.Cls. synikapuet3Bol:Bagay o tawo nin tupiko sa piiirgo.Tg:Pag-uusapan.Io:Pagsaw-an.Eg:The subject of conversation, discussion.syntupikoDer.mampag'iirgwanmapag'iirgwanmapag'irgwan
pag'irgwenpag-'ir-gwɘnFrompag'irgonfmlBol:Mami nin tsansa konan sayay tawo nin makabale' mag'irgo; turno nin mamalikas o mamin minsahi.Tg:Pagsalitain.Io:Pagsawen.Eg:Discussion.Der.mapag'irgwenpipag'irgwen
pag'ongpag-'`oŋnBol:Saya yaytin ayep a miikap sa raranom tan sa babon luta' a awit-awit nayay malimpek a gurot nan kasikas; say bakas ra bara'mon pawikan a madidintek bale' kai sara makna'.Tg:Pagong.Io:Pag-ong.Eg:Tortoise, a land turtle that swims in fresh or brackish water.RelpawikanTestudinidae
pag'ubrawanpag-'ub-ra-wanFromubrawennTg:Pinagtatrabahuhan.Io:Pagtrabahoan.Eg:Place of work, job.
pag'ulidananpag-'u-li-da-nanFromulidannoldTg:Halimbawa.Io:Pagtuladan.Eg:An example by deeds.