Bolinao - English


p


*(p... or k...)p... or k...phr
pa2panBol:Tawag ran ua'nak sa tatay a udino Papang ra.Io:Papa.Eg:A term of address to one's father.
pa1papart1collBol:Ikumpirma sa ibarita' na udino sa wana.Tg:Magpatibay, Ikumpirma.Eg:A request to accept or affirm an action as reality when used with the completed aspect or situation or when used with a confirmation marking particle such as gapo or ana when there may have been a doubt by someone that something was done or should be done thus refuting the negative or doubtful statement or thought of someone.Cls. synana 1puod2collBol:Pangibarita' sa sayay ipagawa'; kidawat.Tg:Ako pa; siya pa ang bigyan mo.Io:Syak pay; isu pay; ikkam.Eg:When the verb is in the non-completed aspect, this word is used with some doubt in the mind of the speaker as to the response to a situation so it is at times used to request something to be done, or to ask for something to be given out of pity or servitude.Cls. synkadi' 2para23collBol:Say rabay mangyadi' kumon nin iyinum'ay.Tg:Sana.Io:Man.Eg:A wish that it were so but confirming that it is not the case. Especially when used with the addition particle et.CmpdpalayisapaDer.mapa2
pa-pa-??? > vdBol:Aburuyan nin mangyadi' o gaw'en.Eg:To let or have done.synmangyadi' 1Der.mama-
pa'bengenpa'-bɘŋɘnFromebengvacTg:Papayatin.Io:Pacuttungen.Eg:anything that makes a person look thin in body.
pa'borp`a'-bornBol:Animan a bagay nin natural o kimikal nin ilawok sa luta' nin mamadali' nin mamatubo', mamaalaki tan mamabungan alalaki tan gulpi sa mula.Tg:Pataba, Guano.Eg:Fertilizer, either chemical or natural.Cls. syngwanwenpataba'
pa'dampa'-d`amFromadamvacBol:Say pable', nipautang o nipausar.Tg:Pahiram.Io:Bulod.Eg:To lend something.Cls. synpable'pautanganDer.mama'dammangipa'dampa'daman
pa'damanpa'-da-manPerf.pina'damanFrompa'damvaccollBol:Mami nin magwa' nin usaren yapo' bale' isubli' lamang.Tg:Pahiramin.Io:Pabulodan.Eg:To lend, to let another have the use for a period of time.Cls. synpableanpautangan
pa'dengp`a'-dɘŋMasspupa'dengFromedeng1vacBol:Ipusisyon yay sayay bagay o tawo nin say mapteg a nikapa'nat.Tg:Patayo.Io:Patader.Eg:To have someone or something placed in an upright position.2nBol:Bubagay a ginawa' nin tutawo nin miduman sa bali, taytay, dalan tan raruma et; animan a nipa'deng ran karpintiro a main pakausaran.Tg:Gusali'; patayo'.Io:Patakder.Eg:A construction, building or an erected structure.Membalagbag 1Cls. synidipisyospecbali2 1intabladoGristrakturaDer.ipa'dengmama'dengmamapa'dengmapa'dengnikapa'dengpa'denganpa'dengen
pa'denganpa'-dɘ-ŋanAtc. is mampa'denganFrompa'dengvacfmlBol:Gaw'an nin bagay nin naka'deng ya li' udino main ya li'.Tg:Pagtatayuan; tayuan.Io:Pataderen.Eg:To build or construct something on a certain location.AntbagbagenDer.ipapa'denganmama'denganpama'dengan
pa'dengenpa'-dɘ-ŋɘnPerf.pina'dengFrompa'dengvacTg:Patayuin; tulungang; tumayo'; itayo.Io:Patadaren.Eg:To have someone or thing stand up.
pa'getpa'-gɘtFromga'getvacTg:Tibay.Eg:Strengthen.Der.mama'getmapa'getpa'getan
pa'getanpa'-gɘ-tanPerf.pina'getanFrompa'getvlTg:Pinatibay.Eg:To ratify or confirm something and make it sure.
pa'getenpa'-gɘ-t`ɘnPerf.pina'getFromegetvac1Bol:Lamu'nan a gesen nan sayay bagay ta pigaw kai ya madali' matumba o masida'.Tg:Patibayin; pagtibayin.Io:Papigsaen.Eg:To strengthen something.Cls. synpagsenen2fmlBol:Kumpirmawen tan mipariho sa nipagketan.Tg:Kumpirma. Pagtibayen.Io:Kumpirmaen.Eg:To confirm or ratify an action.
pa'ka'pa'-ka'Spch var.pakka'n1Tg:Estima.Io:Pagarup.Eg:An estimation of an event or person. presumption, conjecture, opinion, guess.Antaktwal 12Tg:Hinala.Eg:suspicion or imputation.Der.ipa'ka'1mama'kaanpipa'kaan
pa'kitp`a'-kitPerf.pina'kitFromkikitvac1Bol:Ipadar a kadiryan sa pangngikit nan sayay tawo o tutawo.Tg:Patingin sa duktor.Io:Agpakita; agpaduktor.Eg:To disclose something to someone or have someone or something examined.AntumadiCls. synpaduktor2Bol:Paipadar o paipatnag yay sayay tawo ta pigaw nin maasikaso o masita ya.Tg:Pakita.Io:Ipakita.Eg:To show something so as to be noticed.Cls. synpasirayoDer.ipa'kitmama'kitpa'kitan
pa'kitanp`a'-ki-tanFrompa'kitvacfmlBol:Pangiliwa' nin animan pinggat ma'kit naya.Tg:Pakitaan. Ipakita.Io:Pakitaan.Eg:To show something to someone.Cls. synpaliwaen
pa'legpa'-lɘgncollBol:Isadya' a karukod sa taaw konran kuna'.Tg:Maghagis ng lambat; ihagis ang lambat.Io:Ipakat ti eket; itinnag ti eket.Eg:The placement of nets and snares for catching fish, birds or animals.Der.ipa'legmama'leg
pa'lekpa'-l`ɘkSpch var.ampa'lekAtc. is ampa'lekmampa'lekFromelekvaEg:To fall asleep.Der.pa'lekanid.aysing pa'lek
pa'lekanpa'-lɘ-kanFrompa'lekncollBol:Lugar nin elekan.Tg:Tulugan.Io:Pagturugan.Eg:The sleeping area.
pa'lemp`a'-lɘmadjBol:Say prutas a maata' nin niyator ta pigaw lumuto'.Tg:Pahinog.Io:Palu-om.Eg:For fruit to be ripened in storage, usually in a box.Cls. synatorDer.ipa'lemmama'lemmipa'leman
pa'minenpa'-mi-nɘnFromma'minvorareEg:To have something placed in a container.
pa'motpa'-m`otFromamotvacBol:Say marangrang nin umamot.Tg:Painit.Io:Ipapudot.Eg:To heat something up.Antparay'epen 1Cls. synmarangrangpairangrangDer.ipa'motmama'motmapa'motmipa'motpa'muten
pa'mutenpa'-mu-tɘnPerf.pina'motFrompa'motvaccollBol:Mangwa' nin animan nin amot pinggat umamot yay sayay bagay, tawo o ayep.Tg:Uminit; painitin.Io:pumudot; bumara; papuduten; pabaraen.Eg:To make something become hot.Antparay'epen 1Cls. synpairangrangan
pa'na-pa'natenpa'-napa'-na-tɘnFrompa'natenvoTg:Unat-unatin.Io:Un-na-un naten.Eg:stretch something flat.