Bolinao - English


p


pa2Ay pa, patanid ko pan mako mamasyar mainsan.
pa11Nako ya pa sa tindawan mataman adayo'.Mako akoynamaet pa sa tatalon.Kasa pa gapon dwadwa a nasrepan ka nin ispiriton duka'.2Byan moko pa nin ranom?Adamen koya pay bulpin mo?Ipa'kit mo pa komi a gawa' mo.Main tamo' pan sayay bagay a rabay kon matandaan mangibwat komoyo: Narisibi moya para a Ispirito nan Dios bana' sa nipanumbok moyon sain nin Gugan-gan?Byan nako pa nin kwarta.3Mandumeblem ana ket kasa pa et bubabalidti, kanya' nin paibwaten mosarayna.
pa-Main pa'dam kon liman yasot koni Juan.
pa'bengen
pa'bor
pa'damMain pa'dam kon liman yasot koni Juan.
pa'damanNo main mawanag nin kwarta mo ket pa'daman nako pa yapo'.
pa'deng1Pa'deng ka konan angkay mo.2Aninay anda' nin pupa'deng nan siti si Timplo!Sabtan kata'gayan nin pa'deng sa Makati.
pa'denganPa'dengan koyayti a lugar nin bali ko.
pa'dengenNangayab yan sayay anak si Jesus tan pina'deng nayayti sa adapan ran tumutumbok na.Pa'dengen may ari mo.Narnge' mi nin wanan siin, Sidaen koyayti si Timplo nin nipa'deng ran tutawo ket sa luob nin tuloy awro, pa'dengen koyay sakalakon Timplo nin ambo' nin gawa' nin tawo.
pa'get
pa'getan
pa'geten1Nibaki' nakon Dios ta pigaw nin keen ko nin pa'geten a pagmamatalek ran saray pinili' nan mag'in nin tutawo nan diri.2O', sawanin, pina'get koy nipanuyo' ko komo.
pa'ka'1Si pa'ka' ko konan siti, alaki ya dyan pa'ka' mo.
pa'kit1Kai ya nin pa'kit sa si'numan si Noynoy no mamilang yan kwarta na.Mako ka nin pa'kit sa duktor ta pigaw nin matandaan mo no ani ya in si masakit mo.2Pun'en nan alahas a lalaman na ni Patricia no lumiwa' ya sa bali na ta pigaw nin pa'kit ya.
pa'kitanPa'kitan kosara li' nin bubagay a kai ra ma'kit nin raruman tutawo.
pa'legPa'leg nin nasa a paningkapan ran tawo sa rigrig baybay.
pa'lekSinmubli' ya anamanaet konran tumutumbok na tan wana konra, <<Mampa'lek kamo et!>>Bale' si Dios a syay manusa konra, kai ya nin mampa'lek ta sinintinsyawan nasarayna nin na'teng ket say dusa ra nakasadya' ana.
pa'lekanSaray maglalako' nin baratilyo sa dalan ket mangwa' saran abung-abong ran salimbeng ra sa amot no awro tan pa'lekan ra no yabi.
pa'lemSay pa'lem kon batag dandani ana lumuto'.
pa'minen
pa'motKai ya magkapi si Pedro no ambo' kon pa'mot a ranom.
pa'mutenPa'muten may kawali'.
pa'na-pa'natenPa'na-pa'naten yayti ket umanro umanted ya ta main sustansya nan mabinat-binat; mairot no ipamerber.Ikunat-kunat nay lalaman nan sayay tawo; pa'na-pa'naten a lalaman.Silag a pa'na-pa'naten a ilibed-libed nin ikayedked pigaw mapa'nat; kayedkeden pigaw maglat a kayemkem na.
pa'natPa'nat a pamalaybay nin aysing pinggat madali' kumrang.