Bolinao - English


p


p... or k...p... or k...phr
pa1papart1Nako ya pa sa tindawan.Mako akoynamaet pa sa tatalon.Kasa pa gapon dwadwa a nasrepan ka nin ispiriton duka'.EngTo confirm; affirm an action when used with the completed aspect or a completed situation or a reality or confirmation marking particle such as gapo or ana when there may have been a doubt by someone that something was done or should be done; Refuting the negative or doubtful statement or thought of someone.Cls. synpuod2Pangibarita' sa sayay ipagawa'; kidawat.Byan moko pa nin ranom?Adamen koya pay bulpin mo?Ipa'kit mo pa komi.Main tamo' pan sayay bagay a rabay kon matandaan mangibwat komoyo: Narisibi moya para a Ispirito nan Dios bana' sa nipanumbok moyon sain nin Gugan-gan? TagAko pa; siya pa ang bigyan moIloSyak pay; isu pay; ikkamEngWhen the verb is in the non-completed aspect, this word is used with some doubt in the mind of the speaker as to the response to a situation so it is at times used to request something to be done, or to ask for something to be given out of pity or servitude.Relpara1synkadi' 23Mandumeblem ana ket kasa pa et bubabalidti, kanya' nin paibwaten mosarayna.TagSana.IloMan.EngA wish that it were so but confirming that it is not the case. Especially when used with the addition particle et.Comppalayisapa
pa2panTawag ran ua'nak sa tatay a udino Papang ra.Ay pa, patanid ko pan mako mamasyar mainsan.IloPapa.EngA term of address to ones father.
pa-pa??? > vdEngTo let or have done Der.mama-
pa'bengenpa'-bɘŋɘnFromebengvacTagPapayatin.IloPacuttungen.Enganything that makes a person look thin in body.
pa'dampa'-damFromadamTagPahiram.IloBulodDer.mama'dampa'daman
pa'damanpa'-da-manpi-na'-da-manPerf.pina'damanFrompa'damFromadamvacSi'noman tan animan a mangipa'dam.No main mawanag nin kwarta mo pa'daman nako yapo'.Say bangko, mama'dam nin kwarta konran marabay mangdam.Mama'dam ka pa nin lapis mo.TagMag-pahiram; pahiramin; ipahiram.IloAgpabulod; pabulodan; ipabulodEngTo lend; to let another have or use for a time.Cls. synpablean
pa'dengp`a'-dɘŋMasspupa'dengFromedeng1vacIpusisyon yay sayay bagay o tawo nin say mapteg a nikapa'nat.Pa'deng ka konan angkay mo.TagPatayo.IloPatader.EngTo have someone or something placed in an upright position.2nBubagay a ginawa' nin tutawo nin miduman sa bali, taytay, dalan tan raruma et; animan a nipa'deng ran karpintiro a main pakausaran.Aninay anda' nin pupa'deng nan siti si Timplo! Sabtan kata'gayan nin pa'deng sa Makati.TagGusali'; patayo'.IloPatakderEngA construction, building or an erected structure. Cls. synidipisyospecbali1dalanDer.ipa'dengmama'dengmamapa'dengnapa'dengnikapa'dengpa'denganpa'dengen
pa'denganpa'-dɘŋanAtc. is mampa'denganFrompa'dengFromedengvacPa'dengan koyayti a lugar nin bali ko.TagPagtatayuan; tayuan.IloPataderen.EngTo build or construct something on a certain location.Der.ipapa'denganmama'denganpama'dengan
pa'dengenpa'-dɘ-ŋɘnPerf.pina'dengFrompa'dengFromedengvacNangayab yan sayay anak si Jesus tan pina'deng nayayti sa adapan ran tumutumbok na. Pa'dengen may ari mo.Narnge' mi nin wanan siin, Sidaen koyayti si Timplo nin nipa'deng ran tutawo ket sa luob nin tuloy awro, pa'dengen koyay sakalakon Timplo nin ambo' nin gawa' nin tawo. TagPatayuin; tulungang; tumayo'; itayo.IloPatadaren.EngTo have someone or thing stand up.
pa'getpa'-gɘtFromga'getvacTagTibay.EngStrengthen.Der.mama'getmapa'get
pa'getenpa'-gɘ-t`ɘnPerf.pina'getFromegetvac1Lamu'nan a gesen nan sayay bagay ta pigaw kai ya madali' matumba o masida'.Nibaki' nakon Dios ta pigaw nin keen ko nin pa'geten a pagmamatalek ran saray pinili' nan mag'in nin tutawo nan diri.TagPatibayin; pagtibayin.IloPapigsaen.EngTo strengthen something.Cls. synpagsenen2O', sawanin, pina'get koy nipanuyo' ko komo.TagKumpirma.IloKumpirmaen.EngTo confirm or ratify an action.
pa'ka'pa'-ka'dial. var.*pakka'n1Si pa'ka' ko konan siti, alaki ya dyan pa'ka' mo.TagEstima.IloPagarup.EngAn estimation of an event or person. presumption, conjecture, opinion, guessAntaktwal 12TagHinala.Engsuspicion or imputationDer.ipa'ka'1nama'kaanpipa'kaan
pa'kitp`a'-kitPerf.pina'kitFromkikitvac1Ipadar a kadiryan sa pangngikit nan sayay tawo o tutawo.Kai ya nin pa'kit sa si'numan si Noynoy no mamilang yan kwarta na. Mako ka nin pa'kit sa duktor ta pigaw nin matandaan mo no ani ya in si masakit mo.TagPatingin sa duktor.IloAgpakita; agpaduktor.EngTo disclose something to someone or have someone or something examined. AntumadiCls. synpaduktor2Paipadar o paipatnag yay sayay tawo ta pigaw nin maasikaso o masita ya.Pun'en nan alahas a lalaman na ni Patricia no lumiwa' ya sa bali na ta pigaw nin pa'kit ya. TagPakita.EngTo show something so as to be noticed.Cls. synparayopasirayoDer.ipa'kitmama'kit
pa'kitanpa'-ki-tanFromka'kitanFromka'kitvacSaray mangalalago' nin lulalaki, pa'kitan kosara li' nin bubagay a kai ra ma'kit nin raruman tutawo, tanTagPakitaan.IloPakitaan.Engshow something to someone
pa'langpa-l`aŋnobsoBeneng nin ipanglapak karni; panglapak. Palnang nin ipanglapak karni, beneng malimpek parpar ra.Alalakin beneng a palang.TagItak; lapang; gulok.IloBoneng; pagtaga; paglapak; Ponang; pagtaga; pagakEngFlat nosed bolo.
pa'legpa'-lɘgvIsadya a karukod sa taaw konran kuna.Ipa'leg moyoy taba' moyo ta pigaw abaw a makalap kuna.TagMaghagis ng lambat; ihagis ang lambat.IloIpakat ti eket; itinnag ti eketEngTo put the nets into the sea for fishing.Cls. synipakat 1Der.ampangipa'legipa'leg
pa'lekpa'-lɘkAtc. is ampa'lekmampa'lekFromelekvaSinmubli' ya anamanaet konran tumutumbok na tan wana konra, <<Mampa'lek kamo et!>>Bale' si Dios a syay manusa konra, kai ya nin mampa'lek ta sinintinsyawan nasarayna nin na'teng ket say dusa ra nakasadya' ana.EngTo fall asleep.Der.pa'lekan
pa'lekanpa'-lɘ-kanFrompa'lekFromelekvacSaray maglalako' nin baratilyo sa dalan mangwa' saran abung-abong ran salimbeng ra sa amot no awro tan pa'lekan ra no yabi. TagTulugan.IloPagturuganEngsleeping area
pa'lemp`a'-lɘmadjSay prutas a maata' nin niyator ta pigaw lumuto'.Say pa'lem kon batag dandani ana lumuto'.TagPahinog.IloPalu-om.EngFor fruit to be ripened in storage.Der.ipa'lemmama'lemmipa'leman
pa'motpa'-motFromamotvacKai ya magkapi si Pedro no ambo kon pa'mot a ranom.TagPainit.IloIpapudot.Der.mama'motnapa'motpa'muten
pa'mutenpa'-mu-tɘnFrompa'motFromamotvacKai ya nin umamot a palansa.Pa'muten may kawali'.TagUminit; painitin.Ilopumudot; bumara; papuduten; pabaraenEngFor something to become hot; to cause something to become hot.
pa'na-pa'natenpa'-napa'-na-tɘnFrompa'natenFrompa'natvoPa'na-pa'naten yayti ket umanro umanted ya ta main sustansya nan mabinat-binat; mairot no ipamerber. Ikunat-kunat nay lalaman nan sayay tawo; pa'na-pa'naten a lalaman. Silag a pa'na-pa'naten a ilibed-libed nin ikayedked pigaw mapa'nat; kayedkeden pigaw maglat a kayemkem na. TagUnat-unatin.IloUn-na-un naten.Engstretch something flat
pa'natpa'-n`atFromunatSayay bagay a anro mangibwat sa puon natnaten yan irate' sa anggawan na.Pa'nat a pamalaybay nin aysing pinggat madali' kumrang.fTagUnat.IloUnnat.EngStretch or pull something out straight.Antgerenikerker 3kayetketlulonpikluenpiligisanCls. synunatenDer.ipa'natmakapa'natmama'natmapa'natnikapa'natpa'naten
pa'natenpa'-na-t`ɘnAtc. is mampa'natenPerf.pina'natFrompa'natFromunatvac1Gaw'en yan ambo' nin kenes a sayay bagay bilang sa aysing, ules o raruma et. Madali' nin pa'naten no palansawen a aysing nin inalmidon.TagPlantsahin; unatin gamit ang plantsa.IloUnatenEngTo make smooth or flat the surface of something such as a dress with flat iron. 2Patu'riren yay sayay bagay bilang sa rubir o naylon nin man'ipanglinya o guruyen ya ta pigaw nin mapa'nat ya bilang sa alamri, naylon o rubir nin gaw'en nin balaybayan.Pa'naten may alamri nin ipanuloy nin kurtina ta pigaw nin kai ya nin lumuyloy.TagUnatin; patagin.EngTo make something without bend or curve or to draw out to greater length or size; get the kinks out.Der.pa'na-pa'naten