Bolinao - English


o


o1'oSpnoeither, orconjKai yayna mangka'kit bana' ta nati yayna angko o mali'mo yayna sa ka'bawan ran tawo.TagO.IloWenno.EngOr.synudinouno2Compuno2
o2'o1intrjPangibusngaw nin kaingaran idap udino inum'ay tan ririket.Sin itaw yayna sa ta'gay timma'way ya, wana, «Ha, ha, ha, ha, ha. O, si'kan Bwaya, pinasyan kawawegan mo,».O Dios, mag'adi' kan kasan anggawanO Catawan tulungan nako.TagOh.IloO.EngExclamation of deep inner feeling, Oh!2nIrgwen yaytin ipamatgen sa mampalayo nin kabayo tan baka; patgenen may kabayo nin mampalayo.TagHo!.EngSound used to chase a carabao away.
o''o'nKauubat mo sa sayay tawo no rabay mo udino umayon ka sa man'ibarita' na.O', bale' si nanay ko nati ya sin taon.Ket main nin narnge' kon busis itaw sa altar a wana, <<O', manepeg in, O Uunuren a Dios a Makapangyayadi' sa sarba.>>O', si saya nin mangibwat sa langit, syay sangkata'gayan. TagOo.IloWen.EngYes.Antambo'kaiCls. synaminDer.nikio'nio'uan
O' a'`O' asay. ofahphrIbalikas yayti nin paaluyan sa nu'nan nibarita' o nibarita' nan kairgo a tutuo o peteg nin wanin.Ket sa ikatlon awro, mayadi' koyna a gawa' ko. O' a, kanya' nin ituloy koy pako ko sa keen ko sawanin, no dilap tan angga et no kamakarwa TagOo ng^a.IloWen ngarodEngYes, certainly; really; truly.Cls. synanaodedet 1kanya'talaga 1
Oktubre'uk-t`u-briSpnOctubreOctobern propMaikapulo' a bulan nan taon.Say maksaw a bagyo iti, kasabyan rumate' sa Oktubre.TagOktubre.IloOktubre.EngThe tenth month of the year, October.
olibo'o-li-boSpnolivoolive treenSarayti ket saray nipadles a bilang rway kayon oliboTagOliba.IloOlibo.Engolive
Omega'o-mɘ-ganSi'ko a mansabtan nin Alpha tan Omega.Englast letter of Greek alphabet
onise'o-ni-seySpnónice onyx nTagOniks.Engonyx
oy'oyintrjPananawag konran katanda' anan maong.Oy! Taga'nan moyoko ta mayi ko komoyo.Ket main nin Pariseo a wanra kona ni Jesus, <<Oy, kiten mosaray tumutumbok mo!>>Oy! Adti keen mo?TagHoy!; oy.IloOy!EngHey! A call or an answer to a call of an intimate or equal.