Bolinao - English


o


o1Kai yayna mangka'kit bana' ta nati yayna angko o mali'mo yayna sa ka'bawan ran tawo.
o21Sin itaw yayna sa ta'gay timma'way ya, wana, «Ha, ha, ha, ha, ha. O, si'kan Bwaya, pinasyan kawawegan mo,».O Dios, mag'adi' kan kasan anggawan.O Catawan, tulungan nako.
o'O', bale' si nanay ko nati ya sin taon.Ket main nin narnge' kon busis itaw sa altar a wana, <<O', manepeg in, O Uunuren a Dios a Makapangyayadi' sa sarba.>>O', si saya nin mangibwat sa langit, syay sangkata'gayan.
O' aKet sa ikatlon awro, mayadi' koyna a gawa' ko. O' a, kanya' nin ituloy koy pako ko sa keen ko sawanin, no dilap tan angga et no kamakarwa.
OktubreSay maksaw a bagyo iti, kasabyan rumate' sa Oktubre.
oliboSarayti ket saray nipadles a bilang rway kayon olibo.
OmegaSi'ko a mansabtan nin Alpha tan Omega.
onise
oyOy! Taga'nan moyoko ta mayi ko komoyo.Ket main nin Pariseo a wanra kona ni Jesus, <<Oy, kiten mosaray tumutumbok mo!>>Oy! Adti keen mo?O! Kikiten moyayti e nin tawo!O! Wanin pa a gaw'en mo say kiamigo ka.