Bolinao - English


ng


ngimrosSi ngimros na, marnge' anggan rubari'.
ngingintarMadlaw a ngingintar nin busis na sin nangansyon ya si Ella bana' sa nirbyos na.
ngipenAmbo' ket nin matadem a ngipen mo.Naglat yay sayay ngipen ni Jose sin nangan yan matib'ey a mais.
ngirsi'Si pugot, ngirsi' yaynan ngirsi' no maka'kit yan tawo.
ngirsianNgirsian nako nin abing no paka'lisen kwa.
ngisitAninay ngisit nin langit sawanin!
ngiwanSay kanen na anamaet, dudon tan inatip nin ngiwan sa tatalon.
ngudngodAmbo' wanin a lalako mo ta madalunot, ngudngod ket abot mo.
ngulangolNgulangol nan babayi ta pinekpek nayan asawa na sa ulo.
ngumaretenget1Rumangetenget a ngipen na ni Pablo sa pigege-geget na.Marnge' kon rumangetenget a ngipen na.Main tawo a no ma'lek ya say ngipen na, rumangetenget.Tepe' nin serpan naya, tumbawen naya, gumura' yay bebey na, ngumaretenget a ngipen na, tan kumsir ya.2Mangkarnge' koy manrumangetenget a ngipen a bilang mampangunot sa gurot.
ngumarikngikNgumarikngik a baboy ra, mabitil sara.
ngumisitInambak ket midyo ngimisit sa sanet nan ambak.
ngumuroAndi' ka ngumuru-nguro ta marnge' naka ni tatay mo.Man-ngumuru-nguro yan lumalako.
nguroMaksaw a nguru-nguro na ta masager ya konan maistra na.Nguru-nguro ya nin kapresan nan magtrabaho.Si Jining ket masager ya kongko ket nguru-nguro ya no nakagurot ako.Gulpin nguro na anamanaet no kai na nagustwan a gawa'.
ngutngotMain marnge' kon ngutngot sa duyo nan bali tepe' yabi no matinek ana.

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2