Bolinao - English


ng


nga'mi-nga'minNga'mi-nga'min, mangibwat kona ni Abraham angga kona ni David, labin'a'pat a nisusunor a kapamilyawan; labin'a'pat anamaet mangibwat kona ni David anggan sa nikai'ras ran Israelita sa Babilonia, tan labin'a'pat a lamang anamaet mangibwat sin nai'ras sarayna sa Babilonia angga sin naiyanak ya a Cristo.
nga'minAnsain awit mo, ikontamo in para nga'min?
ngali-ngaliNgali-ngalin rumate' ya dilap.Ngali-ngali nin rumate' yay amigo ko sawanin.
ngalngalSi ngalngal mo, andi' mo ipada komi ta mabistay ngipen mi.
ngalngalenMan'anusan nan ngalngalen a kanen nan masiken abirno matalag a ngipen na.Nginalngal nayay karni nin ason kasan ngipen.
ngalwangalwanSay gulung-gulong, naragrag sara sa ngalwangalwan na.Si ngalwangalwan na ni Ambi', kasayna ta nabungbong ya.
ngangaAlaki yay nganga ni Ambol no mangan tan no maka'ngap ya.
ngaranAni ngaran mo?Bale' bana' ta say kai moyo nin mampipagketan ket maipa'ka' tamo' sa irgu-irgo, ngaran-ngaran tan sa gugan-gan nin naimatawan moyo, makauray kamoynan bukod nin mangrisulbi.
ngarananNginaranan koya si Apolos tan say lalaman ko, kawa'nan kon bubsat, nin alimbawa' para sa kaabigan moyo.Ngaranan kata nin Cefas.
ngarepMabista a ngarep nan purta sa hamba.
ngarikngikSi ngarikngik na, umabot ya anggan rubari' kwarto.
ngarisSi ngaris mo, mabista ya kanya' ka mabista.
ngatngatAlaki a ngatngat mo kanya' ka masiba'.
ngatngatan1Ngatngatan ran mitraasawa nin maksaw nin away.
ngawngaw
ngawngawanNgawngawan ra.
ngerngerTinma'way ya nin maksaw ket say busis na, bara'mo nin ngernger nin leon.
ngerngeranNginerngeran nakon aso ni Pedro sin nako akodtaw konra ta kai nako katanda'.
ngersemSay ngersem na, alaki no makataway yan maalsem.
ngetngetNgetnget a nangyadian sin inayuma yay iskrin.
ngeyengeyNgeyegey nan nangibwat sa simbaan anggan simintiryo.
ngibelNgibel ya kanya' ma'teng yan mangan.
ngikngikSay ngikngik nan baboy, umabot anggan rubari' bali.
ngilinSi ngilin, kai ya magwa' no mabitil ka.
ngilinen1Main nin manngilinen moyo layin awro, bulan, tyimpo, tan taon sa pangngipa'ka' moyo a mag'in kamon mapteg sa pangingikit nan Dios bana' sa sain!2Si Linggo ngilinen rayan Kristyano ta siti a isusubli' nan mabyay ni Jesu-Cristo; Si Sabado ngilinen rayan Sabatista ta si awro nin painawa ran Judio.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >