Bolinao - English


n


nangipatukduanna-ŋi-pa-tuk-du-'anFromipatukdo'vaEg:To base something upon something.Der.pangipatukduan
nangitalkanna-ŋi-tal-kanFromitalekvBol:Si'numan a nangipuryan animan a bagay pigaw syay mangasikaso.Tg:Mayordoma.Io:Mangaywan.Eg:One to whom something is entrusted, caretaker, steward.Cls. syningkargadomangipudiranDer.pangitalkan
nangrigri-rigrignaŋ-rig-ririg-rigFrommangrigrigvEg:skirted the edge of something.
nangwanna-ŋw`anFromkwanphrBol:No adti ya nikwa a sayay bagay.Tg:Pinaglagyan.Io:Nangikkan.Eg:Put something into something.
naonna-'`onadjBol:Si udas a kayadi' tuloy; si tyimpo nin limmabas nin nadali' et.Tg:Kanina.Io:Tattay.Eg:Earlier, a recent time period depending on the time spoken of.Cls. syngindat 1intaw
napaalisna-pa-'a-l`isvstBol:Nai'ras saran siri tan agos nin ranom sa adayo' a lugar.Tg:palis; anud: naanud.Io:napalis.Eg:Swept away, to be swept away.AntmaipundoCls. syn*pu'talekmaipalakmaiyanorsuysoy
napabistana-pabis-taFrompabistawenvstTg:Napaganda.Eg:turn out to be beautiful
napatib'eyna-pa-tib-'`ɘyFromtib'eyvstEg:To have caused to be tough or hard.
napirdi-pirdina-pir-di-pir-diFrommapirdivstEg:To be wasteful of many things.
naptalinanap-tali-naSpnaftalinanaphthalene nBol:Maputi' nin malimpek nin kapada kaalaki nin dyulin nin midyo mabanglo nin ikwa sa aparador o kabinit ta pigaw nin palakwanen saray ipes tan raruma et nin insikton manget'et nin seket.Tg:Ito ay puti na hugis bolang kasinglaki ng holen na inilalagay sa loob ng aparador o kabinet upang itaboy ang mga insektong naninira ng damit katulad ng ipis at tanga.Io:Puraw nga kasla kadakkel ti buluntik nga usaren nga pag-abog ti ipes.Eg:Moth balls, an aromatic ball-shaped crystallized chemical derived by distillation from naphthalene coal-tar used against cloth-destroying insects such as moths and cockroaches.
naran`a-ranBol:Siti a sangkatib'eyan tan sankagsenan a kayo; ma'get yaytin kayo ket itya sa primiran klasi sa sarban kukayo.Tg:Nara.Eg:Hard, redwood tree, used for furniture.Pterocarpus indicus
nardonar-doSpnardo nard, spikenardnEg:nard.
narugrogna-rug-rogFromrugrogvstEg:To be torn up.
nasan`a-sanBol:Kawayan a sinara-sara nin miduman baskit a main daite' a purta na tan main papan nan madidintek a kuna' ket no masrep rayan giwey ket kai sarayna makaliwa'.Tg:Bintol; bangon; bikatot; bubo; tapangan.Io:Nasa; tapangan.Eg:Woven bamboo basket with small fish as bait that is used to trap fish.Der.magnasamangnasa
nasara1na-sa-raCmpd. ofnasara3prTg:Niya sila.Io:Na isuda.Eg:he-them.
nasarinona-sari-noSpnazarenopenitent in a Holy Week processionnBol:Syay ritrato udino ribulto ni Jesus a namas'an nin krus ket nakatalimukod ya tan man'itangar nay mata na sa idap nan mampadya'dyaen ran Judio sa dalan mamunta sa Golgota. Jesus a Nazareno.Tg:Nasareno.Io:Nasareno.Eg:The statue or picture of Jesus Christ carrying the cross kneeling in anguished of suffering, tortured by the Jews on the way to Golgotha.
nasarita'na-sa-ri-ta'Fromsarita'vstEg:To be spoken for.
nasilawanna-si-la-wanFrommasilawvlEg:To dazzle something with a bright light.
nasinsilna-sin-silFromsinsilvstEg:For something to have been chiseled.
nasipwakanna-sip-wa-kanFromsipwakanvstEg:To happen to splash on something.
nasugatanna-su-ga-tanFrommasugatvstEg:To have been injured.
nasyonna-ʃ`onMassnunasyonSpnacionnation, peoplenBol:Sayay lugar a inunong sa sirong nan sayay gubyirno a nakadinepan nin abaw a pupuro' tan prubinsya pati saray nagsikabarang a tutawo a mampiikap sa masakop na.Tg:Bans^a.Io:Nasyon.Eg:A nation, country.id.san'ilin nasyon
natakawanna-ta-ka-wanFromtakawanvstEg:To have been stolen from.
nataylsna-taylsEgtilesFromtaylsvstEg:To be tiled.
natba'nat-ba'Spch var.natuba'2Fromtuba'1vstEg:To have happened to be broken off.