Bolinao - English


n


nako1na-k`oprTg:Niya-ako.Io:Nak.Eg:He-me 3rd person singular non-focused and first person singular focused pronoun. Also used for you-me in honorific situations.
nakri' a kuna'na-kri' 'a ku-na'say. ofmakri'phrEg:Dried fish.
nakristyanwanna-kris-tyan-w`anFromCristianovstBol:Say pagigin kristyano nin ibyay.Eg:To be that which is considered Christian.
nalabas a luto'na-la-bas a lu-to'say. ofmalabasphrTg:Sobra ang luto.Eg:Overcooked.
nalabas a rigana-labas a ri-gasay. ofrigaphrBol:Say ririket a kasan kakanaan tuloy syay puon kasalanan.Tg:Galak na galak; labis na galak.Io:Nalabes a ragragsak.Eg:Overjoyed, too much wordly pleasure.Rel. torigalo
nalemlemanna-lɘm-lɘ-manFromlemlemanvstEg:For something to be incubated.
nalo'n`a-lo'advBol:Dandani ya nangyadi' a sayay bagay bale' kai nin lamang.Tg:Kamuntik; muntik na; malapit na.Io:Nganngani; nagistayan; gistayan.Eg:For something to nearly happen.Cls. syndandanidawitdawit
nalpaynal-payadjBol:Nabari nin kayo udino tanaman.Tg:Magpatirapa.Io:Nalpay.Eg:Branches of plants or trees that are broken but not entirely separeted from the trunk.Cls. synmairpay
namisuldunganna-mi-sul-du-ŋanFromsuldongnBol:Si ilamo' konan sayay bagay a anted pigaw umanro ya.Tg:Dagdag; pampahaba.Io:Pampaatiddug.Eg:Extension - pipe, room, etc. Anything used to extend the length.
namunggusanna-muŋ-gu-sanFrommamunggosvaEg:To wrap something with a covering.
namuuranna-mu-'u-ranFrommamuornEg:The place where something has been burned.
namuyek-muyekna-muyɘk-muyɘkFrommuyeknBol:Abaw a tawo nin kai mabilang sa ka'bawan ra; sabtan ka'bawan nin tawo.Tg:Marami.Eg:Multitude.
nanabunanna-na-b`u-nanFrommanabonnBol:Si lugar a nangikaan udino nangitabunan lalaman nin nati.Tg:Libing; libingan; puntod; sepulkro.Io:Nakaipunpunan; nangipunpunan.Eg:A tomb or grave.Cls. synpantyongenkampusantoDer.mampanabunan
nanadekna-na-dɘkFromsadekvfmlEg:Became incalculable.
nanaliwanna-na-li-wanFrommanaliwvlEg:To have bought something.
nanayn`a-naynintBol:Pananawag ran anak iti sa Bolinao konan ina ra.Tg:Ina; nanay.Io:Nanay; inang; inay.Eg:Mother (this is usually a term of address).Cls. syninainay 1Rel. toTataygenmatua 2
naningna-niŋSpch var.ningnBol:Tawag nin pangangawa'nan sa anak a babayi. Saray ambo' ran mangatutua magawa' rayayti namaet nin iyusar no kai ra tanda' a ngaran ran si'numan a anak a babayi a rabay ran kairgo.Tg:Nen^e; ineng.Io:Ineng.Eg:An endearing call to a school aged teenage girl showing a close, affectionate relation.AntandoynunongCls. synnini'
nanueranna-nu-'ɘ-ranFrommanuervlEg:To dig a stump out of someplace.
nangadiklengna-ŋa-di-klɘŋFromdaiklengvst
nangaduka'na-ŋa-du-ka'Fromkaduka'vEg:Really ugly.
nangamatina-ŋa-ma-tiFrommatinBol:Si man'isip-isipen a bilang yan mangka'kit anta kasa; Nagsikabarang a bakas bara'mon ma'kit bale' iti sa kaisipan tamo'.Tg:Kaluluwa; multo; Multo.Io:Al-alla.Eg:Spirit of a dead person, ghost. This is the common first expression when someone sees what they think to be a spirit.whmadimunyomadimunyoCls. synlampongpatay2
nangampitsyanna-ŋam-pit-ʃanFromkampitsinEg:The dilute dye solution in which something has been soaked to change its color.
nangartib-kartibna-ŋar-tib-kar-tibFrommangartibvaEg:To cut several things with a scissors action.
nangarusiksikna-ŋa-ru-sik-sikFromsiksikadjEg:Scaly, a dry rough surface.
nangederna-ŋɘd`ɘrFromkederadvBol:Abaw a tuloy; kai mabilang; masadek; sabtan keder.Tg:Marami.Io:Ado.Eg:To compact many things into something.Rel. toka'bawan 2mamaka'baw