Bolinao - English


n


no mi'sano mi'-said. ofmi'sanophrBol:Main tyimpo; main udas.Tg:Kong minsan.Io:No maminsan.Eg:Sometimes or at times.
no wanin edetno wa-nin 'ɘ-dɘtsay. ofedetphrBol:Kanya' no wanin.Tg:Dahil iyon; sa gayon; kaya anupat.Io:No kasta ngarud; no kasta.Eg:If that is the case.Cls. synbana'kanya'
Nobyembreno-by`im-briSpNoviembreNovembern propBol:Si maikalabinsaya nin bulan sa sayay taon.Tg:Nobyembre.Io:Nobyembre.Eg:The month of November.
nu'nan tawonu'-nan ta-wosay. oftawophrBol:Si sangkau'nawan udino primiro nin tawo sa sayay lugar. Saray nu'nan tawo sa Filipinas saray Aetas.Tg:Unang tao sa isang bayan.Io:Inuna nga tao iti maysa a lugar.Eg:Aborigines, the first inhabitants, original inhabitants. The aborigines of the Philippines are the Aetas.
nubilanubi-laSpnovelanBol:Isturya nin byay nan sayay tawo; anron isturya maipa'ka' sa byay ket ma'min mabistan ulidan.Tg:Salaysay; nobela; kwento.Io:Nobela; estorya.Eg:Novel or fiction story.
nubilistanubilis-taSpnovelistanovelistanBol:Manunurat nin nubila.Tg:Nobelista; mangangathambuhay.Io:Nobelista; mannunurat.Eg:Novelist, The writer or poet of novels.Cls. synpwitaturbador
nubyo/an`u-byon`u-byaSpn InflnubyaSpnovia; noviobride, girlfriend, boyfriend, bridegroomn1Bol:Si lalaki no mangikasal yayna siti a pananawag kona.Tg:Nobyo.Io:Nubyo.Eg:Bridegroom.2Bol:Si babayi no pakasal yayna siti a pananawag kona.Tg:Nobya.Eg:Bride.Cls. synasawnen 1RelasaarDer.magnubyominubyo/a
nuga'nuga'nu-ga'-nu-g`a'nBol:Kinarang-karangan a kulor murina a bira'mon bisukol nin nitib, nin umalakin kaalakin gemgem.Tg:Kalang huga.Eg:Trapezium horse conch,A kind of shellfish.Rel. tobyatbyatliswikReldidila'Fasciolaria trapezium
*nukanu-kaDer.nukawan
nukawannu-ka-wanFrom*nukavlBol:Say galten a lupis gilgil udino katat sa babon sugat.Tg:Langtti.Io:Keggangan.Eg:To remove a scab from a a sore.
numagrennu-m`ag-rɘnFrommagrenvchngBol:Say nimurngot a rupa nin bira'mon masager, nimusanger.Eg:To wrinkle up the face, pucker, scowl.
numbradonum-bra-doSpnombradoaforementioned, famous, renownedinfBol:Napili' yan gumabali; nibarita' sa ka'bawan; natudo' yupa' sa karabayan ran tawo.Tg:Nombrado; hinirang; tinawag.Io:Numbrado; napili; nadutukan; naisaad.Eg:Appointed, a person given special authority by appointment.Cls. syntuduen
numepegnu-mɘ-p`ɘgFromnepegvchngTg:Tamang.Eg:Deserves.Cls. synmakana'makapitekeppangipakanaan nin sagerRel. topeteg 2
numinadonu-mi-n`a-doSpnominar to nominateinfBol:Paipadar a ngaran na ta pigaw syay saya kunran pamilian ran mamutos.Tg:Nominado.Io:Nominado.Eg:Nominated.
numinasyonnu-mi-na-ʃonSpnominación nominationnBol:Panginuminar sa sayay kandidato upisyal: Itudo' yay sayay tawo bale' dumalan et sa butos nin ka'bawan.Tg:Nominasyon.Io:Nominasyon.Eg:Nomination, nominated by a majority vote.
numiron`u-mi-roSpnumeronumber, size, ticketnBol:Say usaren sa pamimilang.Tg:Numero; bilang.Io:Numero; bilang.Eg:Numbers used in counting.Cls. synbilang2Rel. toika'nemspecmapulo'
nunongn`u-noŋSpch var.nongnBol:Si ngaran nin daite' et nin lalaki.Tg:Totoy.Io:Balong.Eg:An endearing name for a small boy.Antnaningnini'synandoy
nungkanuŋ-kaadvBol:Kasa gapo ni animan.Tg:Walang wala.Io:Awan a pulos.Eg:Nothing at all.
nurmalnur-malSpnormaladj1Bol:Tutuon kapapa'sar; gindat a manpangyadi'; kaugalian.Tg:Karaniwan; pangkaraniwan; normal.Io:Normal; kaadwan; sigud a kababalin.Eg:Normal, a common standard.2Bol:Pangangakay sa eskwela nin primarya.Tg:Normal.Io:Normal.Eg:Teaching in Primary Schools. Elementary Teacher's College.
nurtinur-tiSpnortenorth, aim, objectivenBol:Si diriksyon sa pawiri no adapen yay kaliliwa' nan awro.Tg:Norte; hilaga; pahilaga.Io:Norte; amyanan; akin-amyanan.Eg:North, the direction to your left when facing sunrise.synamyanan
nusnosnus-nosadjBol:Nausar a maong kanya' nasida'.Tg:Gasgas; pudpud.Io:Nusnos; notnot.Eg:Destroyed or worn away by friction or constant used.Cls. synpuspossynmanuynoyDer.makanusnosmanusnos
nutanu-taSpnotanoten1Bol:Anted a surat a main ibarita' na.Tg:Nota; sulat.Io:Nota; surat.Eg:A note or memo.2Tg:Nota; reputasyon; rekord.Io:Nota; reputasyon; rekord.Eg:A record of activity.3Bol:Say grado udino marka sa klasi nin pag'adalan.Tg:Nota; grado; marka.Io:Nota; grado; naala; marka.Eg:Marks or grades given according to accomplishments.4Bol:Nuta sa musika.Tg:Nota.Io:Nota.Eg:A note in music.
nutadonu-ta-doSpnotar to noteadjBol:Si sayay tawo nin matandaan ya nga'min nin abaw a tutawo bana sa gawa' na.Tg:Nutado; alam lahat ang ginagawa.Io:Nutado; ammo ti gapo iti aramid na.Eg:One who is noted for, a well known person because of what he is.Cls. synpupular
nutaryonutar-yoSpnotarionBol:Si tawon nabyan pakayadi' nin mamin paka'kitan sa pangiyaburoy nin animan.Tg:Notaryo; notaryo publiko.Io:Notaryo; notaryo publiko.Eg:Notary, A person authorized to certify deeds.
nutisyanuti-ʃaSpnoticianBol:Patanda'; surat a mangipapanemtem; surat a mami nin pau'na-u'na; surat nin mangibarita' nin animan a bagay.Tg:Abiso.Io:Pakdaar.Eg:Notice, communication.Cls. synpaskinRelnyos