Bolinao - English


n


nikakasawanta'ni-ka-ka-sa-wan-ta'From*kasawanta'Eng:For things to have a characteristic of being scattered or in disorder.
nikakunsyalni-kakun-ʃalFromkunsyalptcpEng:councilorhood
nikalalamanni-kalala-manFromlalamanTag:Pangangatawan.Eng:physiqueCls. synkinatawo
nikalbetni-kal-bɘtFromlebetEng:To have been thoroughly soaked.
nikali'mwanni-kali'-mwanFromli'movlEng:fear of God had been put in them
nikalinayni-kalinayFrom*linayvinEng:slow fire to cook thoroughly, simmer
nikalingoni-kali-ŋoFromlingovEng:To be characterized by confusion.
nikalutlotni-ka-lut-l`otFromlutlot2ptcpBol:Say pangyayadi' nin tinmupa' anan maong bana' ta pirmin dalanan tan malbet ranom.Eng:For things such as mud to have the characteristic of things sinking into it.
nikaluto'ni-kalu-to'Fromluto'vinEng:process or manner of cooking
nikamatini-kama-tiFrommativTag:IkinamatayEng:The event or manner of death.
nikamatunongni-kamatunoŋFrommatunongvBol:Pigagawa' nan sayay tawo a main kona a huston katunungan.Tag:Kabanalan; pagkamakatwiran; pagmakatarunganIlo:Kinapudno; napudno; a kababalin; kinalentegEng:Lifestyle of righteousness, being a righteous man, upright conduct.
nikanabo'ni-kana-bo'Fromkanabo'vEng:The event or manner of falling
nikapa'dengni-kapa'-dɘŋFrompa'dengptcpEng:The nature of a structure.
nikapa'natni-kapa'-natFrompa'natnEng:flatness
nikapaanda'ni-kapa-'an-da'FrompaandaenvEng:The event of being healed.
nikapadi'ni-kapa-di'Frompadi'nEng:priesthood
nikapaedni-kapa-'ɘdFrompaedvEng:event of being hindered
nikapalawayanni-kapalawa-yanFrompalawayanvlEng:event of making something clear
nikapangasni-kapaŋasFrompangasadjBol:Tawon marangas kai na mamagabaga.Tag:PangasIlo:NapangasEng:Boastful, doesn't care to others.Cls. synmarangas
nikapapasayani-kapapasa-yaFromnikapasayavEng:manner of being made one
nikaparinggasni-kapariŋ-gasFromparinggasenvEng:event of cleansing
nikaparsani-kapar-saFromparsavBol:Say gindat a pigagawa' nan sayay bagay a naparsa.Tag:Lumikha; lumalangIlo:NaparsawanEng:Manner of creating something.Cls. synpagkamain
nikapasayani-kapasa-yaFrom*pasayavEng:event of being made oneDer.nikapapasaya
nikapatini-kapa-tiFrom*pati1vEng:event of putting to death
nikapika'ni-kapi-ka'Fromika'vEng:event of going someplace