Bolinao - English


n


nanaprBol:Si tawo a maipa'ka' a syay main ikon bagay; babayi udino lalaki ya.Tag:Niya.Ilo:Na.Eng:Him, 3 person singular ergative or genitive.Cmpdkonanakanakaminasara1naya2Der.ikona
na'lek a taba'na'-lɘk a ta-ba'id. oftaba'1phrEng:Lard that has cooled, solidifies and turns white.Cls. synsibo
*na'na'na'-na'Der.ina'na'iyana'-ana'
na'nalna'-naladjBol:Baya' sa partin lalaman.Tag:NamagaIlo:LimtegEng:Swollen, bulged, cause by injuries.Cls. synmabaya'
na=anna= =anaff
naamawanna-'a-ma-w`anFromamavstBol:Kapapa'sar nin nakem nan sayay ama a maong tan maado'.Tag:Makaama'; parang ama.Ilo:Naamaan.Eng:Fatherly, of a father.
naaponna-'a-p`onFrom*aponnBol:Si awro a kayadi' tuloy.Tag:Kahapon; Kahapon ng umaga.Ilo:Idi kalman; Idi bigat idi kalman.Eng:Yesterday.Antdilapsay.naapon sin yabina
naapon sin yabinana-'a-pon sin yabi-nasay. ofnaaponphrTag:Kahapon ng haponIlo:Idi malem idi kalmanEng:Yesterday afternoon.
naasintana-'a-sin-taFromasintavstEng:To be done with exactness.
naayat a nakemna-'a-yat a nakɘmsay. ofnakemphrTag:NahikayatEng:Convinced.
*nabangna-baŋTag:Napala.Ilo:Ganar.Eng:partake, gainRelpaningirDer.kinabangminabangpakinabangpinabang
nabarasna-ba-rasFrombarasvstEng:To be indwelt by the baras spirit.
nabo'n`a-bo'infTag:Hulog.Ilo:Tinnag.Eng:A down payment.Der.inabo'kanabo'magnabo'mampangnabo'manabo'mangkanabo'nabuanpakinabo'
nabuanna-bu-'anAtc. is mannabuanFromnabo'vstTag:Hulugan.Ilo:Tinnagan.Eng:drop something on someplaceDer.pangnabuanpangnanabuan
nabuley-buleyna-bu-lɘy-bu-lɘyFrombuley-buleyvstBol:Abaw nin buley nin prutas udino animan.Tag:Nakumpol-kumpolIlo:Nabulig-buligEng:Bunched together.
nabutla'na-but-la'Frombutla'vstEng:For a round object to be divided or split open.
nadarekdekna-da-rɘk-dɘkFromdarekdekvst
nadatigna-datigFromdatigvstEng:To be formed into a line.
nag'adalannag-'a-da-lanFromadalanvlBol:Tawo a nakaadalan o lugar bilang wadi' iskilawan.Tag:Pinag-aralanIlo:Nag'adalanEng:A person or a place someone has learned from or studied.
nag'iirgwannag-'i-'ir-gwanFrommag'irgwanvlTag:Napag-usapan.Ilo:Napag-saitaan.Eng:discuss about something
nagbaliwannag-ba-l`i-wanFrommagbaliwvaEng:To change the state of something such as in fermentation.
nagkarolnag-k`a-rolEngcarolFromkarolvaBol:Nangansyon nin nikidawat tulong nin kwarta.Eng:To carol raising money.
nagpanesannag-panɘ-sanFrompanesvt
nagpistawannag-pis-ta-wanFrompistavlEng:making fun of somethingDer.pagpistawan
nagpyawannag-pya-wanFrommagpyavlEng:depend on something