Bolinao - English


n


naNo mu'na-mu'na sara konan sayay tawo a mangatua na dyan si'ko, kai ya maikana' nin tumutumbok ko.Ani ngaran na?
na'lek a taba'
na'nalNa'nal yay bisit ko ta nitugtog ya sa bangko.
naalay
naalseman
naamawanNaamawan a pangasikaso nan Dios kontamon pirmi.
naaponRinmapeg yan maksaw naapon.Ibat ako sa Manila naapon.Nibwat yan nako sa Manila naapon sin buklas.
naapon sin yabina
naasinta
naayat a nakem
nabakrusan
nabo'1Mabistay nabo' ko nin irik no mama'sek.2Kasan nabo' ko kanya' kai ako nakautang.
nabuanWanin ta si tawon mangan o minom a kai na nin asikaswen a napasaya saray mammemper sa sayan-sayay lalaman kona ni Cristo, mannabuan nan pakadusa a lalaman nan diri.Anaod, no manintinsya yay Dios, kai naya nin nabuan nin inganga'do a tawon kai nin nanginga'don kapada nan tawo.
nabuley-buleyNabuley-buley a batag a mula ra sa pukok ra.
nabutla'Say mangurkor nin nabutla' ungot yupa' sa tadem nan yadyad.
nadisintirya
nag'adalanNagsikabarang nin iskilawan a nag'adalan na ni Fidel.Si nanay na ni Andrea a nag'adalan nan mag'in nin maong mangluto'.
nag'irgwa-irgwan
nagbaliwanSay nagbaliwan nin suka' nin kasoy ket ibat sa arak nin kasoy.
nagkarolSaray nagkarol naon ket ibat sara sa Carot, Anda ket nami ako tamo' singkwinta.
nagpistawanSin sinmawa' saraynan nagpistawan ya, linus'ok rayaytaw kona si kulor ubin kapa tan nisubli' ran nisulot kona a dirin seket na.
nagpyawanBale', no si sayan mas maksaw dyan sya ket kalabanen tan daegen ya, galten nan siti a armas nin nagpyawan na ni Satanas, mi'sa na nin taw'e-taw'en a main na.
nagrasonBilang wadi', sin anak ako et, nag'irgo akon inaanak; say pinanakem ko ket inaanak; nagrason akon inaanak.
nagsasakitBana' sa masyadon trabaho, nagsasakit ya.
nagsi-nagsiRabay nay magbukud-bukod ta nagsi-nagsi ya.Ambo' nin manepeg a miririga saran kasan pangingibilang konan Dios tan say nagsi-nagsi sara.