Bolinao - English


n


nanaprBol:Si tawo a maipa'ka' a syay main ikon bagay; babayi udino lalaki ya.Tg:Niya.Io:Na.Eg:Him, 3 person singular ergative or genitive.Cmpdkonanakanakaminasara1naya1Der.ikona
na'lek a taba'na'-lɘk a ta-ba'id. oftaba'1phrEg:Lard that has cooled, solidifies and turns white.Cls. synsibo
*na'na'na'-na'Der.ina'na'iyana'-ana'
na'nalna'-naladjBol:Baya' sa partin lalaman.Tg:Namaga.Io:Limteg.Eg:Swollen, bulged, cause by injuries.Cls. synmabaya'
na=anna= =anaff
naalsemanna-'al-sɘ-manFromalsemanvstEg:To be sour because of something.
naamawanna-'a-ma-w`anFromamavstBol:Kapapa'sar nin nakem nan sayay ama a maong tan maado'.Tg:Makaama'; parang ama.Io:Naamaan.Eg:Fatherly, of a father.
naaponna-'a-p`onFrom*aponnBol:Si awro a kayadi' tuloy.Tg:Kahapon; Kahapon ng umaga.Io:Idi kalman; Idi bigat idi kalman.Eg:Yesterday.Antdilapsay.naapon sin yabina
naapon sin yabinana-'a-pon sin yabi-nasay. ofnaaponphrTg:Kahapon ng hapon.Io:Idi malem idi kalman.Eg:Yesterday afternoon.
naasintana-'a-sin-taFromasintavstEg:To be done with exactness.
naayat a nakemna-'a-yat a nakɘmsay. ofnakemphrTg:Nahikayat.Eg:Convinced.
*nabangna-baŋTg:Napala.Io:Ganar.Eg:partake, gain.RelpaningirDer.kinabangminabangpakinabangpinabang
nabo'n`a-bo'infBol:Say man'ibayad nin buga'-buga' o dikle-dikleng.Tg:Hulog.Io:Tinnag.Eg:A down payment.Der.inabo'kanabo'magnabo'mampangnabo'manabo'mangkanabo'nabuanpakinabo'
nabuanna-bu-'anAtc. is mannabuanFromnabo'vstTg:Hulugan.Io:Tinnagan.Eg:drop something on someplace.Der.pangnabuanpangnanabuan
nabuley-buleyna-bu-lɘy-bu-lɘyFrombuley-buleyvstBol:Abaw nin buley nin prutas udino animan.Tg:Nakumpol-kumpol.Io:Nabulig-bulig.Eg:Bunched together.
nabutla'na-but-la'Frombutla'vstEg:For a round object to be divided or split open.
nadarekdekna-da-rɘk-dɘkFromdarekdekvst
nadatigna-datigFromdatigvstEg:To be formed into a line.
nag'adalannag-'a-da-lanFromadalanvlBol:Tawo a nakaadalan o lugar bilang wadi' iskilawan.Tg:Pinag-aralan.Io:Nag'adalan.Eg:A person or a place someone has learned from or studied.
nag'iirgwannag-'i-'ir-gwanFrommag'irgwanvlTg:Napag-usapan.Io:Napag-saitaan.Eg:discuss about something.
nagbaliwannag-ba-l`i-wanFrommagbaliwvaEg:To change the state of something such as in fermentation.
nagkarolnag-k`a-rolEgcarolFromkarolvaBol:Nangansyon nin nikidawat tulong nin kwarta.Eg:To carol raising money.
nagpanesannag-panɘ-sanFrompanesvt
nagpistawannag-pis-ta-wanFrompistavlEg:making fun of something.Der.pagpistawan
nagpyawannag-pya-wanFrommagpyavlEg:depend on something.