Bolinao - English


n


nanaprSi tawo a maipa'ka' a syay main ikon bagay; babayi udino lalaki ya.No mu'na-mu'na sara konan sayay tawo a mangatua na dyan si'ko, kai ya maikana' nin tumutumbok ko.Ani ngaran na?TagNiya.IloNa.EngHim; 3 person singular ergative or genitive.Compkonanakanakaminasaranaya2Der.ikona
na'lek a taba'na'-lɘk a ta-ba'id. oftaba'2phrEngLard that has cooled, solidifies and turns white.Cls. synsibo
*na'na'na'-na'Der.ina'na'iyana'-ana'
na'nalna'-naladjBaya' sa partin lalaman.Na'nal yay bisit ko ta nitugtog ya sa bangko.TagNamagaIloLimtegEngSwollen; bulged; cause by injuries.Cls. synmabaya'
na=anna= =anaff
naamawanna-'a-ma-w`anFromamavstKapapa'sar nin nakem nan sayay ama a maong tan maado'.Naamawan a pangasikaso nan Dios kontamon pirmi.TagMakaama'; parang ama.IloNaamaan.EngFatherly; of a father.
naaponna-'a-p`onFrom*aponnSi awro a kayadi' tuloy.Rinmapeg yan maksaw naapon.Ibat ako sa Manila naapon.Nibwat yan nako sa Manila naapon sin buklas.TagKahapon; Kahapon ng umaga.IloIdi kalman; Idi bigat idi kalman.EngYesterday.Antdilapsay.naapon sin yabina
naapon sin yabinana-'a-pon sin yabi-nasay. ofnaaponFrom*aponphrTagKahapon ng haponIloIdi malem idi kalmanEngYesterday afternoon.
naayat a nakemna-'a-yat a nakɘmsay. ofnakemphrTagNahikayatEngConvinced.
*nabangna-baŋTagNapala.IloGanar.Engpartake; gainRelpaningirDer.kinabangminabangpakinabangpinabang
nabo'n`a-bo'infKasan nabo' ko kanya' kai ako nakautang.TagHulog.IloTinnag.EngTo put down as a deposit.Der.inabo'kanabo'magnabo'mampangnabo'manabo'mangkanabo'nabuanpakinabo'
nabuanna-bu-'anAtc. is mannabuanFromnabo'vstWanin ta si tawon mangan o minom a kai na nin asikaswen a napasaya saray mammemper sa sayan-sayay lalaman kona ni Cristo, mannabuan nan pakadusa a lalaman nan diri. Anaod, no manintinsya yay Dios, kai naya nin nabuan nin inganga'do a tawon kai nin nanginga'don kapada nan tawo. TagHulugan.IloTinnagan.Engdrop something on someplaceDer.pangnabuanpangnanabuan
nabuley-buleyna-bu-lɘy-bu-lɘyFrombuley-buleyFrombuleyvstAbaw nin buley nin prutas udino animan.Nabuley-buley a batag a mula ra sa pukok ra.TagNakumpol-kumpolIloNabulig-buligEngBunched together.
nadarekdekna-da-rɘk-dɘkFromdarekdekvst
nadatigna-datigFromdatigvstNapisi'-pisi' nin kawayan tan pinutul-putol a ginwa' bislak pinidadanin nipasak sa anron kayo, nipa'de-pa'deng a nadatig a nailibed sa libed nan bali pigaw kai raya basta basta nin luuben.EngTo be formed into a line.
nag'iirgwannag-'i-'ir-gwanFrommag'irgwanFrommag'irgovlNipaingar nan Ispirito nan Dios komi tan nipapasayawan min nag'iirgwan a andi' mi kamoyna nin pabyatan nin panukiden et sa gugan-gan a maidap nin tukiden. Ket sawanin, sin kabubuklas nin tuloy, nididinep sara a Pupangulon Pupadi', saray Mangatuntawo ran Judio, saray Madudunong sa Gugan-gan tan saray raruma et nin iti sa Kunsiho ran Judio, nin nag'iirgwan ra no ani a matkap ran gaw'en kona ni Jesus. TagNapag-usapan.IloNapag-saitaan.Engdiscuss about something
nagbalanranag-ba-lan-raFrombalanravt
nagpanesannag-panɘ-sanFrompanesvt
nagpistawannag-pis-ta-wanFrompistavlSin sinmawa' saraynan nagpistawan ya, linus'ok rayaytaw kona si kulor ubin kapa tan nisubli' ran nisulot kona a dirin seket na. Engmaking fun of somethingDer.pagpistawan
nagpyawannag-pya-wanFrommagpyaFrompyavlBale', no si sayan mas maksaw dyan sya ket kalabanen tan daegen ya, galten nan siti a armas nin nagpyawan na ni Satanas, mi'sa na nin taw'e-taw'en a main na.Engdepend on something
nagrames-ramesnag-ra-mɘs-ra-mɘsFromramesvEngTo tear a person up with ridicule.Cls. synluku-lukopanunuya'-tuya'ulug-ulugen
nagrasonnag-ra-sonFromrasonvBilang wadi', sin anak ako et, nag'irgo akon inaanak; say pinanakem ko ket inaanak; nagrason akon inaanak. Engreason about something
nagrennag-r`ɘnnNagren a seket ko kanya' kai ko ya nisulot.EngWrinkles.Der.numagren
nagsasakitnag-sa-sa-kitFromsisasakitFromsakit1vBana' sa masyadon trabaho, nagsasakit ya.EngTo have a tendency to be sick.
nagsi-nagsinag-si-na`g-siFromsivaSayay tawo a ikon nay ikon a kasan makakibiang nin raruma.Rabay nay magbukud-bukod ta nagsi-nagsi ya.Ambo' nin manepeg a miririga saran kasan pangingibilang konan Dios tan say nagsi-nagsi sara.TagMakasariliIloNagsi-nagsiEngTo live in a self-centered manner, to be uncooperative and deliberately ignoring ones responsibility to another person or group.AntkuupirasyonCls. synkanya-kanyakuripetmaimotma'samsiblet