Bolinao - English


m


mabalbalma-bal-balPerf.nabalbalFrombalbalvstEngBeaten by something, hit by wood below head.Cls. synipangambakipanglasotmaambakmagketmalasotmaldi' 1matirapamekpekRel. topekpek
mabaldama-bal-daPerf.nabaldaFrombaldavstBolSaya nin kaingaran nin mapagal nin tuloy ta nagtrabaho ka nin maong kanya' nin nabalda a lalaman; masakit a lalaman, takyay tan bisit kanya' matkap a painawa.TagNabalda.IloBaldado.EngTo be aching from working hard and long and your body becomes sore.Antpakapainawa
mabale'ma-ba-lɘ'Frombale'2vstTagMagantihan.EngTo respond to something..
mabalikasanma-ba-li-ka-sanFrombalikasvstBolSi sayay tawo a magawa' nan ibarita' a husto a pananarita' na.TagBigkas; maliwanag ang pananalita'.IloMabalikasan.EngAble to pronounce, able to say a word in its correct pronounciation.
mabalintwagma-ba-lin-twagPerf.nabalintwagFrombalintwagvstTagNatuwad.IloNabaligtad.EngTo be turned over.Cls. synmaburang'it
mabaloma-ba-loPerf.nabaloFrombalovstTagNabalo.IloNabalo.Engwidowed.
mabalorma-ba-l`orFrombalorvst1BolSayay bagay bilang wadi' luta', ayep, sayay klasin kwarta tan raruma et, a no ilako', ipatawaran o isili ket mabli o alaki a kantidad nin bili o kasilyan.EngSomething that has a high rate of return on investment, it has a high value.Cls. synmagastos 1Rel. toinggrandi2BolPigagawa' nan sayay tawo a mabulos yan mangastos para konran uamigo o katanda' na o sa pananaliw nin bubagay mataman no mabli.TagBulagsak; Mapag-aksaya; maaksaya; labis na pagbibigay.IloNabalor; managpabor kadaguiti daduma; parayo.EngOne who spends his money on expensive things or in treating or entertaining friends or acquaintances with food, drink and amusement.AntkuripotmasimpitGrarbosLesmakalas
mabaloyma-ba-loyFrombaloyvstAntkuripet
mabaluanma-ba-lu-'anPerf.nabaluanSpch var.mabalu'nanFrombalo'1vstEngTo have misjudged something.Antmakaalilbi'
mabalukasanma-baluka-sanFrombalukasanvstrareTagPakawalan.EngTo set free, untie, To expose, to unwrap to give freedom of sight.
mabalukayma-ba-lu-kayPerf.nabalukayFrombalukayvstEngTo be coiled.
mabandayma-ban-dayvstoldBolAbas; dawal; duka'.TagMali; pangit; masama'.IloDakes; anglas.EngTo be revolting to see.Antsangkabistawan
mabanlayonma-ban-layonFromballayonvstEngFor large waves to be coming in right after one another, usually in three's.Cls. synmadaluyon
mabanosma-banosFrombanosvstBolTawo nin ambo' masimpit sa agamiren na.TagHindi mapag-alaga' sa gamit.IloBanos; mabanos.EngAbusiveness, Careless in using his personal belongings.Anttalad
mabansaganma-ban-sa-ganPerf.nabansaganFrombansaganvstBolKai naitanda' a mangyadi' no kai naibansag tamo'.TagPagkakataon.IloBigla; naigid'dato; nairana.EngCoincidence, a chance occurrence. Happen to come upon.
mabantayanma-ban-ta-yanPerf.nabantayanFrombantayanvstTagNabantayan.Engwatch something, happen to watch.
mabang'etma-b`aŋ-'ɘtFrombang'etvstBolAmbo' mabistan angot, magawa' a natin ayep udino na'teng anan bungat a nasida' a nikasama' udino utot.TagMabah`o.IloNabangsit.EngTo smell foul, such as a dead animal.AntmabangloCls. synmaburok 1genmaangot
mabangenanma-baŋɘ-nanFrombangenanvstTagMaharangan.
mabangga'ma-baŋ-ga'Perf.nabangga'Frombangga'vstTagNabangga.IloNabangga.Engcollided with something.
mabangilma-baŋilFrombangilvstTagMadungis.EngDirty face, untidy face.
mabangilanma-baŋi-lanPerf.nabangilanFrombangilvstTagNasagi.IloNadungisan.
mabangkagma-baŋ-kagPerf.nabangkagFrombangkagvstTagNataniman.IloNamulaan.Engdryland plowed.
mabanglesma-baŋ-lɘsPerf.nabanglesFrombanglesvstBolSarban na'teng anan naiyator nin ma'kan ket nasida' ana; duka' angot tan kai ana ma'kan ta makasida' nin tyan.TagPanes; mapanes; napapanes; bulok; sir^a; sirang pagkain.IloLumaes; aglaes.EngFor cooked foods such as rice to become stale and begin to rot.Cls. synmasida'
mabangloma-baŋ-l`oFrombanglovstBolMabistan angot.TagMabango.IloNabanglo.EngA fragrant odor.Antmaangtitmabang'etmaburok 1genmaangotDer.mababanglo
mabangonma-b`aŋonPerf.nabangonFrombangonvst1BolMatulungan nin mibangon.TagMabangon.EngAble to raise someone up.2BolIpa'deng o purmawen yay sayay bagay bilang sa asusasyon, urganisasyon o raruma et.EngEstablishment or organizing something.