Bolinao - English


m


maas'asma-'as-'asPerf.naas'asFromas'asvstTagNagasgas.IloNagasgas.EngScuff, Scratch, rubbing of branches.Cls. syngasgas
maasa'ma-'`a-sa'Perf.naasa'Fromasa'vstBolSay magawa' o mangyadi' nin tumadem.TagMahasa.IloMaasa'.EngFor something to have a sharp edge.Cls. syntumadem
maasima-'a-siFromasivstTagMaswerte; maase.IloNaase; naswerte.EngLucky.Cls. synmakarma'
maasikasoma-'a-sika-soPerf.naasikasoFromasikasovstBolSayay tawo a marispito sa kapada nan tawo. Animan a madlaw udino main imatunan konan sayay tawo.TagMaasikaso; Malaman; maintindihan; maunawaan.IloNarispito; Maimatagan; matarus; maawatan.EngTo be concerned, Mindful, thoughtful. observant, to understand clearly.AntmiaristukrataCls. synmadlawmapagamatarusan
maasngalma-'as-ŋalFromasngalvstTagMaaskad.Engtaste sweet-sour.
maasngawma-'as-ŋawFromasngawvstCls. synmagkaarak
maaspokma-'as-pokPerf.naaspokFromaspokvstTagNapalo.IloNabaot.Engspanked.
maata'2ma-'`a-ta'Fromata'2vst1BolKai niluto' sa apoy.TagHilaw; hindi luto.IloNaata; saan nga naluto.EngRaw, uncooked,.Antlumuto'maluto' 1matektek 1Cls. synmalasado2BolAmbo' maluto' et.IloNaata.EngFor a thing such as fruit or vegetables to be unripe.Antmaluto' 2.1
maata'1ma-'a-t`a'Fromata'1vstBolSay byas a main nin nabati' nin irik a kai naglatan nin lupis mayadi' nin binabayo.EngTo have unhusked grains in the milled rice.
maatadoma-'a-ta-doFromatadovstTagNahati-hati.Engsliced.
maatapma-'`a-tapFromatapvstBolSay kapapa'sar nin uayep a barang a mali'mo nin kumadani sa tutawo; ambo' maamo' tan maidap dakpen.TagMailap.IloNaatap; nakabubuteng.EngTo be dangerous or wild and unsecured.Antmaamo'
maatepanma-'a-tɘ-panPerf.naatepanFromatpanvstEngTo form the roof of something.
maatesma-'a-tɘsFromatesvstTagEleganteng manamit; sunod sa uso.EngTo be fashionable, hip, to dress according to the current fads.
maatorma-'a-torFromatorvstBolSi sayay tawo a masimpit ket iyator nan pirmi a agamiren na.TagMagpanatili; magpamalagi; tago.IloNadulin; manangdulin; managdulin.EngOne who always keeps her things, one who is orderly & keeps her things in their right place.Cls. synmainotmasimpit
maatrasama-'at-ra-saFrom*(atrasa)vstTagMahuli.EngTo fall behind or be delayed from something.Antmaapura
maawa'ma-'a-wa'Fromawa'1vstTagIpagtanggol.EngProtect.Der.maawaan
maawaanma-'a-wa-'anFrommaawa'vstTagMapagdamutan.EngTo be deprived of somethings, to disallow, restrict.
maawayma-'a-wayFromawayvstTagPalaaway.EngTo be unfriendly regarding something, quarrelsome.
maawelma-'a-wɘlFromawelvstBolMako mamasya-pasyar nin libed-libed mataman adti mako, kalamo' saray barkada pigaw miluku-luko.TagPalaboy.EngTo wander around without a home and with no specific destination.
maawengma-'a-wɘŋFromawengvstEngTo be noisy with a reverberating sound.
maawirma-'a-wirFromawirvstTagMalapit.EngPreferable.
maawrwanma-'aw-rw`anPerf.naawrwanFromawrovstBolUdas a nalabas anay kabubuklas; ata'gay yaynay awro.TagTinanghali'.IloNaaldawan.EngTo be late in the morning, for the sun to be coming up on noon.
maayakirma-'a-yakirPerf.naayakirFromayakirvstTagNapagtagni-tagni.IloNaakilis.Engbond together.
maayatma-'a-yatPerf.naayatFromayatvstBolNaparabay; nakumbinsi.; Pakuyong sa mabistan sarita' ket rabay ana.TagMaakit; mahikayat; Padala; pahikayat; pakumbinsi; magpasang-ayon.IloMaay-ayo; Maayayo gapo iti napintas nga sasao.EngTo have been influenced or persuaded, convince. To be attracted. To let oneself be convinced, persuaded, carried away, swayed.Cls. synkumbinsimaingkantomakuyongmakuyongmamadawimaparabay
maayosma-'a-yosFromayosvstTagTagMaayos.EngPerfectly done, flawless, orderly.Antwasak