Bolinao - English


m


maambakma-'`am-bakPerf.naambakFromambakvstBolMabalbal usar a kinayasan bislak, barkes o gamet a bana' ta nakagwa' nin kasalanan.Tagnapalo.IloNabaot.EngTo be whipped or spanked for punishment.Cls. synmabalbalmagketmalasotmaldi' 1matira
maamikapma-'a-mi-kapvstEngTo touch and test with the hand.
maamilma-'a-milPerf.naamilFromamilvstBolMangibwat sa bebey, pakwen a kanen uno raruma et sa bukraw anggan sa tyan.TagLunok.IloTilmon; lamdok.EngSwallow, To gulp.
maamingawma-'a-mi-ŋawPerf.naamingawFromamingawvstBolPangingisip nin maong nin pipa'kaan, katarusan nin bagay-bagay, sayay gawa' tan raruma et.TagLimiin; lisipin.Ilopanunuten; utuben.EngTo pay reflective attention to understand or realize the meaning or significance of an act or thing.Cls. synmakatarospipigaw
maamo'ma-'a-mo'Fromamo'TagMaamo'; mabait; masunurin; mahinhin.IloNaamo; nasingpet.EngDocile, submissive, gentle.AntmaatapCls. synmaparabaymaubo
maamogma-'a-mogFromamogvstEngBeing misty.Der.maamugan
maampogma-'am-pogFromampogvstBolMasyadon tuloy nin mapasirayo; Si sayay tawo nin mapasirayo tan marangas. mama'kit kaungan bale' kasan magawa' na.TagMapagmalaki; hambog; mayabang; pasikatero.IloNaampog; hambog; napangas; naparam'ag; managpasikat; nalastog.EngVain, having too much pride in one's looks, pretentious, making claim to excellency.Cls. synmapasirayo
maamuganma-'a-mu-ganFrommaamogvstTagMahamugan.EngTo be exposed to or affected by the coldness of the mist.
maamuritisma-'a-mu-ri-tisPerf.naamuritisFromamuritisvstEngTo be loved sick or to contract or suffer from love sickness.AntindispirCls. syninlab
maamurusoma-'a-mu-ru-soFromamurusovstEngA piece that is confiscated or taken away by the government due to non-payment of taxes.
maanagma-'a-nagPerf.naanagFromanagvstEngTo be termite eaten.
maanakma-'a-nakFromanakvstTagPalaanak; maanak.IloManagpaado; naanak; mabiit nga umado.EngHaving many offspring.
maanasma-'a-nasFromanas1vstTagMaanta.EngRancid taste or odor.
maandipatma-'an-dipatPerf.naandipatFromandipatvstBolMakasa yay sayay tawo udino bagay.TagMaglaho; mawala.IloMaawan; agpukaw; maongaw.EngVanish,disappear.Antma'kit 1Cls. synmaparotpatiti 1.1
maanem'emm`a-'a-nɘm-'`ɘmFromanem'emvstEngFor liquids to be warm to the touch, just the right temperature for a bath.
maanitoma-'a-ni-toFromanitovstEngAdhering to superstitious beliefs.
maanorma-'a-norPerf.naanorFromanorvstBolMa'wit tan maiyagos nan ranom bilang sa kayo, bubulong tan agamiren a duka' ana. awiten nayti nin agos a ipunta sa rikor nan taaw uno ilog.TagAnod; anud.IloAnud.EngTo be carried away by the flow or current of water.
maanosma-'`anosFromanosvstBolMapangitpel; mapangagwanta. Pigagawa' nan tawo a abirno mapaidap kai ya gapo nin rumason uno tumgen sa gawa' na uno kapapa'sar na.TagMatiyaga; Mapagtiis; matiisin; mapagpasyensya.IloNaanus; nateppel; nasungdo.EngTo be consistently patient in doing something hard.AntbaringetngetburangenmaisesnepmapanesmasnepCls. synmapangagwantamapangitpelDer.maanusan
maanusanma-'a-n`u-sanFrommaanosvlBolMatpelan nin irangep, maagwantawan.TagMapagtitiisan.IloMaanusan.EngTo be able to bear or put up with something.Cls. synirangepmaagwantawanmaitpel
maangakma-'`a-ŋakFromangakvstBolUgali' a mainum'ay nin umakis; ababo a lwa'.EngTo be prone to dramatic crying.genmaakisDer.makapaangak
maangdedma-'aŋ-dɘdPerf.naangdedFromangdedvstBolAngot nin nalabas nin nikaluto' nin sina'pang.TagLabis na luto ng pagkain.IloNapanuos; nalabes nga luto ti innapuy.EngOdor produced by overcooked or burned rice.Cls. synmalasadomatektek 1
maanglemma-'aŋ-lɘmFromanglemvstEngTo be pungent.
maangolma-'`a-ŋolPerf.naangolFromangolvstslgBolSa mako sa patiti o mati ana. TagNamatay.IloNatay.EngFor life to expire.
maangotma-'a-ŋ`otPerf.naangotFromangotvstBolAniman a masanglap nan a'rong a mabanglo udino maburok nin angot.TagNangangamoy; Naaamoy; nalalanghap.IloNaang'angot; naangot.EngTo have a distinctive smell, good or bad.specmabang'etmabanglo
maangserma-'aŋ-sɘrFromangservstBolAngot nin magka umi.TagAmoy ihi; mapanghi.IloNaangseg.EngThe smell of urine.Cls. synmaba'leng