Bolinao - English


m


maaburuyanma-'a-bu-r`u-yanPerf.naaburuyanFromaburuyanvstBolMabyan nin pirmiso a gaw'en a sayay bagay.TagMapayagan.IloMapalubusan.EngFor something to be allowed.Antmaiyawa'
maabusadoma-'a-bu-sa-doFromabusado/avstTagAbusado.EngTo be abusive.Cls. synkasusubagmaikuntra
maabusoma-'a-bu-soFromabusovstBolMapalabasan a pangangawa' nin duka'.TagPagmamalabis; magmalabis.IloNalabes nga aramid; abuso.EngBad excessive use.
maabutanma-'a-bu-tanPerf.naabutanFrommaabotvstTagTagNahabol.IloNaabutan.Engovertook.Cls. synmarat'anan
maadadoma-'a-da-doPerf.naadadoFromadadovstEngTo be plowed.
maadalma-'`a-dalPerf.naadalFromadalvstBolMapasal o mababaan nin gaw'en o animan et a sayay bagay.TagMatuto; Mapag-aralan.IloMasurwan.EngFor someone to happen to learn something.Cls. synmapasal 1
maadalanma-'a-da-lanPerf.naadalanFromadalanvstTagNabigyan ng leksiyon.IloNasur-surwan.Enginculcated.
maadanima-'a-dan`iFromadanivstBolAdani a kaingaran; kiingar sa raruma.TagMalapit.IloNaasideg.EngClose to one's affection, interests, etc.Cls. synmadamir
maadapma-'a-dapPerf.naadapFromadapvstBolAniman a bagay a ginawa' kina' tan raruma et.TagNaharap.IloNasango.Engbe in front of something.
maadatma-'`a-datFromadatvstBolSay taway nin rabong no kai nin yapo' nin nila'bon tan pinespesan o tarom no matua ana o kurang sa subo'.TagMaadat.IloNaadat.EngThe bitter acrid taste of bamboo shoots without blanching, eggplant that lacked water, etc.Cls. synmapait
maadima-'a-d`iFromadivstBolKai ya madali' nin ma'kit a sayay bagay bilang wadi' si sayay bali a iti sa rarem nin tatalon.EngNot open to view.Antmaparang
maadilantama-'`adil`an-taFromadilantavstBolMaarunsa o prugrisibo yay saya bagay bilang sa byay, kumirsyo tan raruma et.EngProgressive, prosperous.
maado'ma-'`a-do'Fromado'vstBolMapangawa'nan.TagMapagmahal.IloManag-ayat.EngTo be loving and caring.AntmaraetCls. synmalabimapangawa'nan 1
maadyanma-'ad-yanPerf.naadyanFromadyanvstTagpinagtaguan.Ilonelemmangan.Enghappen to be hidden from.Cls. synmasalimbengansalipne'
maagasma-'`agasFromagasvstBolSay taway nin la'ya, luya, tan paminta.EngHot, spicy, peppery, pungent.Der.mamaagas
maagasanma-'a-g`a-sanPerf.naagasanFromagasanvstBolMakwan nin maagas bilang say mata, bebey tan raruma et.TagAnghang; nakain ang maanghan; may anghang.IloNagasangan; nakan ko ti nagasang nga sili.EngTo come in contact with (e.g., the eyes, lips, etc.) and burned by something spicy or peppery.
maagawama-'a-g`a-waFromagawavstBolAlisto sa pangwa' nin matkap gaw'en, tumarana' nin masakbay, kai nin imayan-mayan.EngBeing assiduous and prompt in accomplishing a task.
maagodma-'a-godFromagod1vstEngTo have been harvested with an agod.
maagomma-'`agomFromagomvstBolPigagawa' a ma'sam o say rabay ket makalaem.TagSakim; matakaw; mayamo'.EngGreedy, covetous.Cls. synma'sam
maagrabyadoma-'`ag-ra-by`a-doPerf.naagrabyadoFromagrabyadovstBolKai nin makalap o marisibi a manepeg nin risibyen; maumli; masaor.TagMaagrabyado; malamangan.EngTo suffer being taken advantage of.Cls. synmabiktima
maagwantawanma-'a-gwan-ta-w`anPerf.naagwantawanFromagwantawanvstBolMaanusan o maitpel a animan.EngBe able to endure, to bear, to withstand.Cls. synmaanusanmaitpel
maagwangma-'ag-w`aŋPerf.naagwangFromagwangvstBolMaabot nin gamet a sayay bagay.EngTo be able to grasp or obtain something by reaching.Cls. synmaabot 1magawangmaga'wat
maakayanma-'a-k`a-yanPerf.naakayanFromakayanvstBolMaadalan o maiparmaw yay sayay tawo sa sayay bagay.EngTo be taught something, teachable.
maakisma-'`a-kisFromakisptcpBolMainum'ay nin umakis, main tamo' daite' nin rason ket umakis ana.TagIyakin.EngProne to crying.specmaangak
maako'ma-'`a-ko'Perf.naako'Fromako'vstBolMagawa' yan risibyen a sayay tawo uno bagay.TagPagtanggap; pagkakatanggap; matanggap.IloMaawat.EngWorthy to be accepted or acceptable.Cls. synmaalilbi'marisibi 1