Bolinao - English


m


ma'ranm`a'-ranFromaranvstBolSay kapapa'sar nin bubagay a na'teng anan tuloy, abaw a taon a limabas ana kona.TagLuma'.IloDaan.EngFor something to be old and out of date focusing on length of time.Antba'yo 1Cls. synantigokadaananmanusnosmanuynoyrindido
ma'repm`a'-rɘpPerf.na'repFromerepvst1BolMakasa a duta nan sayay bagay a main duta bilang say apoy.TagMamatay ang ilaw o apoy.IloAgeddep; umiddep.EngFor a fire to be put out.Antmatikrasanpadtawen 1Rel. topatyen2BolNayadi' bigra' a animan a man-gaw'en.EngFor something to end suddenly, such as a social movement.Der.pamma'rep
ma'repanma'-rɘ-panFromerepma'repvstBolRabay nan ibarita' si apoy magawa' yan kai na dumta; makasa a deta nan apoy.TagMapatay ang apuy; maaring mapatay ang apuy.IloMaiddepan.EngTo be able to put out the light or to put out a burning fire., To extinguish.
ma'samma'-samFromasamvstBolPigagawa' nan sayay tawo a say rabay na ikon a nga'min a maong.TagSakim; matakaw; mayamo'; masiba; Suwapang.IloNaagum.EngGreedy, acquisitiveness, covetous: marked by inordinate desire for wealth or possessions or for another's possessions.Cls. syninaagomkasaurankuripetmaagommaimotnagsi-nagsiRel. tosamsamRelmasamsam
ma'sinm`a'-sinFromasinvstBolSay taway nan sayay bagay a main o kinwan nin asin.TagMaalat.IloNaapgad.EngThe taste of something when much salt is put on.Antmatab'angLesambal
ma'sokma'-sokSpch var.maasokFromasokvstBolAbaw a asok.TagMausok.IloNaasok.EngSmoky., smoky.Der.ma'sukan
ma'sukanma'-su-kanPerf.na'sukanSpch var.maasukanFromma'sok1vlTagnausukan.Ilonaasucan.EngTo be overcome by smoke.2vstEngTo smoke something.
ma'tengm`a'-tɘŋPerf.na'tengFrometengvstBolPangusar nin anro a udas ba'yo mayadi' a sayay gawa' udino say panana'gan.TagMatagal; mabagal.IloNabayag; nabuntog.EngFor something to be in the state of taking a long time.Antmabigra'madali' 1matalabitRelmaparyengmatayammatayataytalbengtayam
ma'toyma'-toyFromutoy
ma'tyanma'-tyanPerf.na'tyanFrom*(etyan)vstEngTo be dry with a residue left. (e.g., a sapa' in dry season, a kawali left on the fire). To be dry.AntdaemDer.ma'tyanan
ma'tyananma'-tya-nanFromma'tyanvstBolSay pakakasa nan ranom sa baybay tan no iluto' ya. Raranom nin lugar a main tyimpon maglat a ranom na.TagKumati; humibas; Pag kate; pagwala ng tubig.IloMat'yanan; panagawan ti danum; umuggot.EngTo dry up, to be affected by low tide. The tendency of the water to sink or be absorbed, to be at low tide, or become dry due to cooking.
ma'wapma'-wapPerf.na'wapFromumwapvstEngFor something to happen to flop around
ma'werma'-wɘrPerf.na'werImm. is mangka'werFromewervstEngTo feel dizzy and faint.Cls. syndiwengdiwengmaklepmaulaw 2tara-tara
ma'witm`a'-witPerf.na'witFromawitvst1BolPakababa' nin lalaman a alsawen a sayay bagay.TagMabuhat.IloMabagkat.EngTo be able to carry something.Cls. synmaalsa2EngTo be able to persuade or move them to your side of the argument.
maabagayma-'a-bag`ayPerf.naabagayFromabagayvstBolMaingar a napirdi yay sayay bagay o tawo a nakasa o na'met.TagNanghihinayang.IloMangilala.EngTo feel sorry for or to regret the loss of someone or something.Cls. synmasayangan
maabara'ma-'a-b`a-ra'Perf.naabara'Fromabara'vstBolKai nin maituloy a man-gaw'en uno mapaed sa pangituloy nin man-gaw'en.EngTo be delayed or hindered from making progress in what one is doing.
maabasma-'a-b`asPerf.naabasFromabasvstBolMagkabiso' o say gaw'en o ibarita' ket abas.EngFor someone to commit a mistake.Cls. synmalingowerwer
maabigma-'`a-bigFromabigvstBolSi sayay bagay ket mami yan kabistawan o pakinabang.TagMabuti; maganda; kapuri-puri.IloNaimbag; nasayat.EngTo be good or beneficial.Antmakapoy 1Cls. synbali1 2bali1 2maong 1Relpakatawo
maabilidadma-'a-bilid`adFromabilidadvst1BolPigagawa' nan sayay tawon maong nin mangwa' o mamakanda' nin bagay, o maong nin mangisip nin praktikal nin sulusyon sa sayay prublima o maidap nin sitwasyion.TagMaykakayahan.IloMaabilidad.EngSaid of a person who is good at inventing or fixing things or finding a solution to a difficult situation.2figBolPigagawa' nan sayay tawon maong nin mangwa' nin bada'nan o rason ta pigaw nin makapal'is ya sa trabaho, rispunsibilidad tan raruma et.EngSaid of a person who is good at giving alibi to evade responsibility, etc.Cls. synmasiribmataktika
maabotma-'`a-botPerf.naabotFromabotvst1BolMaagwang o magawang yay sayay tawo o bagay.TagMaabot.IloMagaw-at.EngTo be able to attain something, to be within reach.Cls. synmaagwangmagawangmaga'wat2BolMakamat o marate' ya et a sayay tawo o bagay a mampibwat, mampalayo o mandumaras.TagMaabutan ang isang bagay o tao na papalayo.IloMakamat.EngTo be able to overtake someone or something.Cls. synmarate' 1marundawanmarundawanmarundawanDer.maabutan
maabrasama-'a-bra-saFromabrasavstBolPangibalikas nin pamagalang; uno pangingisna' ririket konran karate'.TagUmakap; yakapin; bati; pagbati.IloAbrasaen; umabrasa lugay; kablaaw.EngTo embrace.
maabrima-'ab-riPerf.naabriFromabrivstEngopen.
maabrigwarma-'ab-ri-gwarPerf.naabrigwarFromabrigwarvstBolItambay uno masukian a na'teng uno nalingwanan ana nin nangyadi' uno niyator.EngTo reopen, or bring up again an incident, event that has happened in the past and has been kept, on even forgotten.Cls. synmaipadar
maabryanma-'ab-ryanPerf.naabryanFromabryanvstBolPakaiburwang nin animan a main sada'.TagNabuksan; binuksan.IloNaluktan; linukatan.EngThat which was opened, anything that has opining was opened.AntmabarawanCls. synmaiburwang
maabswiltoma-'ab-sw`il-toPerf.naabswiltoFromabswiltovstBolMaidiklaran o masintinsyawan nin kasan kasalanan.TagMapawalang sala; Mapalaya.IloMaabswilto.EngAcquitted, declared (a person) not guilty of something.