Bolinao - English


m


maKayaban ma.
ma-
ma'No tumunoy yan damulag, ma' wana.
ma'batMa'bat yay anak konran matuntawo ta bangad ya.
ma'batanMiuna'no koyna nasubok a say kadadasal sa Dios ket ma'batan.
ma'bengMa'beng yay amigo ko.Ma'beng yaynan tuloy, kasan laman anan katat na.
ma'damMain ma'dam kwarta ko no matkap mo.
ma'dolNa'dol nayan ulo na a basket ket nanabo' ya.
ma'getMa'get a sapatos ko.Ma'get a piaduan ra ta abirno nidayo' sara ke'ran et a lamang.
ma'ka'No wanin a gaw'en moyo, mampaninep kamo itaw sa langit nin kayamanan nin kai nin masida' tan ma'pos, nin kai ra ma'ka' nin mannakaw tan kai ra nin masida' nin insikto.Mampaninep kamo itaw sa langit nin kayamanan nin kai ra ma'ka' nin mannakaw.
ma'kanAni bale' nin na'kan na ta mayin masakit yay tyan na?Kai tayna matingkap'an a ma'kan na.Say ma'kan iti sa Bolinao, abaw ta ibat sa taaw tan tangkar.Andi' mo nin ibarita' nin nikasama' tan maiyawa' nin kanen a wana nin Dios ket ma'kan.Ma'kan a bunga nin olibo tan pangalapan nin ladak nin usaren sa pangluluto'.
ma'kas
ma'kitMa'kit yaynan tumekre' itaw konan sitaw a bato.Ma'kit yay hapislip na ni madam Lydia.Na'kit miya a Uunuren!Say isip, kai gapo ma'kit nin mata.Sawanin, ta pigaw nin makikalamo' kamo komi ket ipatandaan mi komoyo a na'ki-na'kit mi tan say narnge-narnge' mi.
ma'kitanAbaw a na'kitan ra sa pagkumirsyon kuna'.Umnoy ma'kitan mo sa sayay awro?
ma'lek1Pinasyay sakbay et ma'lek, tampor a iti sa isip na.Nalabas-labas a nipagtrabaho mi tan main nin yabin kai kami nin na'lek.Nako ya sa Betania tan itaw ya nin na'lek konan sitaw a yabi.2Ma'lek yay makapuniti ko sa ikarwan round.
ma'metNa'met a byas sa sako'.Kasan nabati' nin sabaw nin supas ta na'met anan na'met sin niruran sa traysikel.Na'met yay pitaka ko.
ma'metanNa'metan yan diamantin singsing.
ma'minMa'min kamo nga'min sa dyip.Ma'min a byas sa sako.
ma'mot1Ma'mot a kaldiro no sumbo ana a man'iluto'.2Ma'mot ya si Joy ta kamurasen ya.Si katyangan nan babayi ni Simon nakaida' yan mangka'mot.Sin sain, nakaida' yay tatay na ni Publio ta mangka'mu-ka'mot tan mitakli' ya.3Kai sara nin nikikumpurmi ket nag'in nin ma'mot a pididiskusyon ra.Inalsa rayan sundalo' si Pablo bana' ta ma'mot nin tuloy a ulo ran tutawo.
ma'mot a uloPirmin ma'mot a ulo nan amo ko kanya' mali'mo ko kona.
ma'mutanNa'mutan yan ma'mot a kapi.
ma'nanMa'nan akon mangan kuna' no gulpi a makalap nan pasabing mi.
ma'posMakasa yaytin mundo ket ma'pos li' nga'min a sarban bagay.Na'pos tamo.
ma'pusan1Na'pusan ranom a aso.Na'pusan saran arak.Ma'pusan yan ladak a lampadawan kanya' pirmi manadya'.2Paypayan moyay pasyinti ta ma'pusan ya.Ma'pusan ako no misakbong akon ules.
ma'ranMa'ran yaynay sapatos ko; matkap anay kasilyan na.Ma'ran yaynay bali.