Bolinao - English


m


mamaFrommoya2prBolSarita' a usaren konan maikatlon tawo.TagMu-siya.IloIsu.EngYou (sing)-he, 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-maPerf.na--??? > vstEngTheme stative, non-intentional event or a characteristic.Ant-en
ma'ma'EngThe moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma'batma'-batFromba'batvstEngTo be meddling is something that is not one's concern.Cls. synbatabat
ma'batanma'-ba-tanFromubatanvstEngFor something to be answered.
ma'bengm`a'-bɘŋFromebengvstBolKapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan kasa o daite' tamo' a taba'.TagPayat.IloNakuttong.EngThin of body, lean.Antbalkakmabiskegmataba' 1tabatsoyCls. synalayogmayapisSpch var.katabeng
ma'damma'-damFromadamvstEngTo borrow.
ma'dolma'-dolPerf.na'dolFromedolvBolNaigket yay ulo sa ta'gay.TagNauntog.IloNaitem'og.EngHappened to hit the head against something above it.
ma'getm`a'-gɘtFromegetvstBolSayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.TagMatibay; matatag.IloNalagda.EngTo be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love.AntmaramesCls. synmapaot
ma'ka'ma'-ka'Fromika'vstEngget to something.
ma'kanm`a'-kanPerf.na'kanFrom*(kan)vstBolMagwa' kanen udino maikabyay ran tutawo tan uayep; ambo' nin makasamal.TagMakakain; Pagkain.IloKinnan; Pagbiag; makan.EngTo be able to be eaten, edible.AntmakailoRelmakisapspecputahi
ma'kasma'-kasFromakasvstEngFor something to have been removed from sight.syngalat
ma'ki-ma'kitma'-ki-ma'-kitOnly1ma'kitFromkikit
ma'kitm`a'-kitma'-ki-ma'-kitPerf.na'ki-na'kitna'kit1+ma'ki-ma'kitna'ki-na'kitFromkikit1vstBolMaikwa ya sa pammastang a sayay bagay o tawo.TagMakita.IloMakita.EngTo be able to be seen.AntmaandipatmakasaCls. synmadumogmasir'ipmatamurawmatingkap2vEnghave seen.Der.ma'kitan
ma'kitanma'-ki-tanPerf.na'kitanFromma'kitvstBolSay maagwang nin upa' nin magtrabaho. Kwarta tan animan a kumana' sa kabibyay nin tawo. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.TagKita.IloBiruk; mabirukan; Masapulan; nategedan.EngIncome, that which comes to be seen, earnings.Cls. synmatingkapan 2paglakuanswildo
ma'lekm`a'-lɘkPerf.na'lekSpch var.maelekFromelekvst1BolNipreng ya tan mampainawa ya ket kai ya gapo makaaram sa mampangyadi'.TagTulog; Antukin.IloMaturog.EngAsleep, to be in the state of sleeping.AntmapaknamimataRel. tomida'synkapitaklep2BolMatelep nin kai na makaibangon.TagMatumba na hindi na makabangon.EngTo be knocked out cold.Antmatalo
ma'metm`a'-mɘtPerf.na'metImm. is mangka'metFromemetvstBolNakasa; kai ginagaran pakaibu'bo' nin bagay.TagNawala; Tapon; nabusbos.IloNapukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'leng.EngFor something to unintentionally be out of a controlled situation, spilled or lost.AntmadumogCls. synmaglat 3makasaDer.ma'metan
ma'metanma'-mɘ-tanPerf.na'metanFromma'metvstBolSi naka'met nin animan a bagay.TagNalawan.IloNapukawan.EngTo have been dispossessed of something, deprived.
ma'minma'-minFromaminvstTagBolHusto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.TagKasya; tamang tama.IloMabalin; makahusto; mailugaran.EngFor a restricting element to be large enough to hold or accommodate something.Cls. synlumbot 1makayadi' 2Der.pa'minen
ma'motm`a'-motFromamot1vstTagMainit.EngFor something to be hot.Antmaray'ep2vstBolSay kapapa'sar nin lalaman a ata'gay a amot bana' sa trankaso udino impiksyon.TagLagnat.IloGurigor.EngBeing sick with fever.3nBolMasager udino ata'gay anay palasta nin pag'iirgo; masnep ana a kaingaran.TagAlab.IloPudot; segged.EngFor an activity to be intense or exciting or have ardor.Cls. synburungburong 2Der.ma'mutanid.ma'mot a ulo
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motulo 1phrTagMainit ang ulo.Enghot headed.AntkalmadoCls. synmasagermasnep
ma'mutanma'-mu-tanPerf.na'mutanFromma'motvstTagMainitan; mapaso'.IloMapudutan; maluptuyan; mapaso.EngTo be exposed to heat, to be singed on the skin, be scaled.
ma'nanma'-nanSpch var.maananFromananvst
ma'posm`a'-posPerf.na'posFromuposvstBolUsaren uno kanen ket kasayna li'.TagMaubos.IloMaibus.EngTo be consumed, eaten or used up.Anttara'Cls. synmasaba'mausarpuspos
ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanFromuposma'posvst1BolSi sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.TagMaubusan.IloMaibusan.EngFor something to be consumed from something.Cls. synmakasawan2BolKai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.TagHinahabol ang paghinga; nahihirapang huminga.IloAb-abuten ti panaganges.EngLacking sufficient air to breath.AntmakainawaRelkabsatan