Bolinao - English


m


mamaFrommoya2prSarita' a usaren konan maikatlon tawo.Kayaban ma.TagMu-siyaIloIsuEngYou (sing)-he; 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-madial. var.na-??? > vstEngStative; non-intentional event or characteristic.
ma'ma'No tumunoy yan damulag, ma' wana.EngThe moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma'batma'-batFromba'batvst
ma'bengm`a'-bɘŋFromebengvstKapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan kasa o daite' tamo' a taba'. Ma'beng yay amigo ko.Ma'beng yaynan tuloy, kasan laman anan katat na.TagPayat.IloNakuttongEngThin of body; lean.Antbalkakmabiskegmataba' 1tabatsoyCls. synalayogmayapispayatSpch var.katabeng
ma'damma'-damFromadamvstEngTo borrow.
ma'dolma'-dolPerf.na'dolFromedolvNaigket yay ulo sa ta'gay.Na'dol nayan ulo na a basket ket nanabo' ya.TagNauntogIloNaitem'ogEngHappened to hit the head against something above it.
ma'getm`a'-gɘtFromegetvstSayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.Ma'get a sapatos ko.Ma'get a piaduan ra ta abirno nidayo' sara ke'ran et a lamang.TagMatibay; matatagIloNalagda.EngTo be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love. AntmaramesCls. synmapaot
ma'ka'ma'-ka'Fromika'FrommakovstNo wanin a gaw'en moyo, mampaninep kamo itaw sa langit nin kayamanan nin kai nin masida' tan ma'pos, nin kai ra ma'ka' nin mannakaw tan kai ra nin masida' nin insikto. Engget to something
ma'kanm`a'-kanPerf.na'kanFrom*kanvstMagwa' kanen udino maikabyay ran tutawo tan uayep; ambo' nin makasamal.Ani bale' nin na'kan na ta mayin masakit yay tyan na?Kai tayna matingkap'an a ma'kan na.Say ma'kan iti sa Bolinao, abaw ta ibat sa taaw tan tangkar.Andi' mo nin ibarita' nin nikasama' tan maiyawa' nin kanen a wana nin Dios ket ma'kan.Ma'kan a bunga nin olibo tan pangalapan nin ladak nin usaren sa pangluluto'.TagMakakain; Pagkain.IloKinnan; Pagbiag; makanEngTo be able to be eaten, edible. AntmakailoRelnakisapspecputahi
ma'ki-ma'kitma'-ki-ma'-kitPerf.na'ki-na'kitvSawanin, ta pigaw nin makikalamo' kamo komi ket ipatandaan mi komoyo a na'ki-na'kit mi tan say narnge-narnge' mi. Enghave seen
ma'kitm`a'-kitPerf.na'kitFromkikitvMaikwa ya sa pammastang a sayay bagay o tawo.Ma'kit yaynan tumekre' itaw konan sitaw a bato.Ma'kit yay hapislip na ni madam Lydia.Na'kit miya a Uunuren!Say isip, kai gapo ma'kit nin mata.TagMakita.IloMakita.EngTo be able to be seen.AntmaandipatmakasaCls. synmadumogmasir'ipmatamurawDer.ma'kitan
ma'kitanma'-ki-tanPerf.na'kitanFromma'kitFromkikitvstSay maagwang nin upa' nin magtrabaho. Kwarta tan animan a kumana' sa kabibyay nin tawo. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.Abaw a na'kitan ra sa pagkumirsyon kuna'.Umnoy ma'kitan mo sa sayay awro?TagKitaIloBiruk; mabirukan; Masapulan; nategedanEngIncome, that which comes to be seen, earnings.Cls. synmaglakuanmatingkapan 2swildo
ma'lekm`a'-lɘkPerf.na'lekSpch var.maelekFromelekvst1Nipreng ya tan mampainawa ya ket kai ya gapo makaaram sa mampangyadi'.Pinasyay sakbay et ma'lek, tampor a iti sa isip na.Nalabas-labas a nipagtrabaho mi tan main nin yabin kai kami nin na'lek.Nako ya sa Betania tan itaw ya nin na'lek konan sitaw a yabi.TagTulog; AntukinIloMaturog.EngAsleep; to be in the state of sleeping. AntmimatanapaknaRel. tomida'2Ma'lek yay makapuniti ko sa ikarwan round.EngTo be knocked out cold.Antmataloid.aysing ma'lek
ma'metm`a'-mɘtPerf.na'metFromemetvstNakasa; kai ginagaran pakaibu'bo' nin bagay miduman sa bubikoy, pulbos udino likido.Na'met a byas sa sako'.Na'met yay pitaka ko.TagNawala; Tapon; nabusbosIloNapukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'lengEngFor something to be lost or spilled unintentionally (as of grains, powder or liquid).AntmadumogCls. synmaglat 3makasaDer.ma'metan
ma'metanma'-mɘ-tanPerf.na'metanFromma'metFromemetvstSi naka'met nin animan a bagay.Na'metan yan diamantin singsing.TagNalawanIloNapukawanEngTo have been dispossessed of something; deprived.
ma'minma'-minvstHusto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.Ma'min kamo nga'min sa jeep.Ma'min a byas sa sako.TagTama; tamang tamaIloMabalin; makahusto; mailugaranEngFor a restricting element to be large enough to hold or accommodate something.Cls. synlumbot 1makayadi' 2
ma'motm`a'-motFromamot1vstTagMainit.EngFor something to be hot.Antmaray'ep2vstSay kapapa'sar nin lalaman a ata'gay a amot bana' sa trankaso udino impiksyon.Ma'mot ya si Joy ta kamurasen ya.TagLagnat.IloGurigor.EngBeing sick with fever.3nMasager udino ata'gay anay palasta nin pag'iirgo; masnep ana a kaingaran.Kai sara nin nikikumpurmi ket nag'in nin ma'mot a pididiskusyon ra.Inalsa rayan sundalo' si Pablo bana' ta ma'mot nin tuloy a ulo ran tutawo.TagAlab.IloPudot; seggedEngFor an activity to be intense or exciting or have ardor.Cls. synburungburong 2Der.ma'mutanid.ma'mot a ulo
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motFromamotulo 1phrPirmin ma'mot a ulo nan amo ko kanya' mali'mo ko kona.TagMainit ang ulo.Enghot headedCls. synmasagermasnep
ma'mutanma'-mu-tanPerf.na'mutanFromma'motFromamotvstNa'mutan yan ma'mot a kapi.TagMainitan; mapaso'IloMapudutan; maluptuyan; mapasoEngTo be exposed to heat; to be singed on the skin; be scaled.
ma'nanma'-nanSpch var.maananFromananvst
ma'posm`a'-posPerf.na'posFromuposvstUsaren uno kanen ket kasayna li'.Makasa yaytin mundo ket ma'pos li' nga'min a sarban bagay.Na'pos tamo.TagMaubos.IloMaibus.EngTo be consumed, eaten or used up.Cls. synmasaba'mausarpuspos
ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanFromuposma'posFromuposvst1Si sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.Na'pusan ranom a aso.Na'pusan saran arak.Ma'pusan yan ladak a lampadawan kanya' pirmi manadya'.TagMaubusanIloMaibusanEngFor something to be consumed from something.Cls. synmakasawan2Kai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.Paypayan moyay pasyinti ta ma'pusan ya.Ma'pusan ako no misakbong akon ules.TagHinahabol ang paghinga; nahihirapang humingaIloAb-abuten ti panagangesEngLacking sufficient air to breath.Antmakainawasynkabsatan
ma'ranm`a'-ranFromeranvstSay kapapa'sar nin bubagay a na'teng anan tuloy, abaw a taon a limabas ana kona.Ma'ran yaynay sapatos ko; matkap anay kasilyan na.Ma'ran yaynay bali.TagLuma'IloDaanEngFor something to be old and out of date focusing on length of time.Antba'yo 1Cls. synantigokadaananmanusnosnanuynoyrindido
ma'repm`a'-rɘpPerf.na'repFrom*erepvst1Makasa a duta nan sayay bagay a main duta bilang say ap.Mapres ket sali' ma'rep yay apoy.Itaw sa impyirno ket main nin uurer a kai nin mati a mampangan nin laman nin tutawo tan main nin apoy a kai gapo nin ma'rep.TagMamatay ang ilaw o apoyIloAgeddep; umiddepEngFor a fire to be put out.AntmatikrasanpadtawenRel. topatyen2Nayadi' bigra' a animan a man-gaw'en.Nisisyak saray tumutumbok kona, ket say nitarana' na, na'rep. EngFor something to end suddenly, such as a social movement.Der.pamma'rep