Bolinao - English


m


mamaFrommoya2prBol:Sarita' a usaren konan maikatlon tawo.Tg:Mu-siya.Io:Isu.Eg:You (sing)-he, 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-maPerf.na--??? > vstEg:Theme stative, non-intentional event or a characteristic.Ant-en
ma'ma'Eg:The moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma'batma'-batFromba'batvstEg:To be meddling is something that is not one's concern.Cls. synbatabat
ma'batanma'-ba-tanFromubatanvstEg:For something to be answered.
ma'bengm`a'-bɘŋFromebengvstBol:Kapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan kasa o daite' tamo' a taba'.Tg:Payat.Io:Nakuttong.Eg:Thin of body, lean.Antbalkakmabiskegmataba' 1tabatsoyCls. synalayogmayapisSpch var.katabeng
ma'damma'-damFromadamvstEg:To borrow.
ma'dolma'-dolPerf.na'dolFromedolvBol:Naigket yay ulo sa ta'gay.Tg:Nauntog.Io:Naitem'og.Eg:Happened to hit the head against something above it.
ma'getm`a'-gɘtFromegetvstBol:Sayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.Tg:Matibay; matatag.Io:Nalagda.Eg:To be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love.AntmaramesCls. synmapaot
ma'ka'ma'-ka'Fromika'vstEg:get to something.
ma'kanm`a'-kanPerf.na'kanFrom*(kan)vstBol:Magwa' kanen udino maikabyay ran tutawo tan uayep; ambo' nin makasamal.Tg:Makakain; Pagkain.Io:Kinnan; Pagbiag; makan.Eg:To be able to be eaten, edible.AntmakailoRelmakisapspecputahi
ma'kasma'-kasFromakasvstEg:For something to have been removed from sight.syngalat
ma'ki-ma'kitma'-ki-ma'-kitOnly1ma'kitFromkikit
ma'kitm`a'-kitma'-ki-ma'-kitPerf.na'ki-na'kitna'kit1+ma'ki-ma'kitna'ki-na'kitFromkikit1vstBol:Maikwa ya sa pammastang a sayay bagay o tawo.Tg:Makita.Io:Makita.Eg:To be able to be seen.AntmaandipatmakasaCls. synmadumogmasir'ipmatamurawmatingkap2vEg:have seen.Der.ma'kitan
ma'kitanma'-ki-tanPerf.na'kitanFromma'kitvstBol:Say maagwang nin upa' nin magtrabaho. Kwarta tan animan a kumana' sa kabibyay nin tawo. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.Tg:Kita.Io:Biruk; mabirukan; Masapulan; nategedan.Eg:Income, that which comes to be seen, earnings.Cls. synmaglakuanmatingkapan 2swildo
ma'lekm`a'-lɘkPerf.na'lekSpch var.maelekFromelekvst1Bol:Nipreng ya tan mampainawa ya ket kai ya gapo makaaram sa mampangyadi'.Tg:Tulog; Antukin.Io:Maturog.Eg:Asleep, to be in the state of sleeping.AntmapaknamimataRel. tomida'synkapitaklep2Bol:Matelep nin kai na makaibangon.Tg:Matumba na hindi na makabangon.Eg:To be knocked out cold.Antmatalo
ma'metm`a'-mɘtPerf.na'metFromemetvstBol:Nakasa; kai ginagaran pakaibu'bo' nin bagay.Tg:Nawala; Tapon; nabusbos.Io:Napukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'leng.Eg:For something to unintentionally be out of a controlled situation, spilled or lost.AntmadumogCls. synmaglat 3makasaDer.ma'metan
ma'metanma'-mɘ-tanPerf.na'metanFromma'metvstBol:Si naka'met nin animan a bagay.Tg:Nalawan.Io:Napukawan.Eg:To have been dispossessed of something, deprived.
ma'minma'-minFromaminvstTagBol:Husto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.Tg:Kasya; tamang tama.Io:Mabalin; makahusto; mailugaran.Eg:For a restricting element to be large enough to hold or accommodate something.Cls. synlumbot 1makayadi' 2Der.pa'minen
ma'motm`a'-motFromamot1vstTg:Mainit.Eg:For something to be hot.Antmaray'ep2vstBol:Say kapapa'sar nin lalaman a ata'gay a amot bana' sa trankaso udino impiksyon.Tg:Lagnat.Io:Gurigor.Eg:Being sick with fever.3nBol:Masager udino ata'gay anay palasta nin pag'iirgo; masnep ana a kaingaran.Tg:Alab.Io:Pudot; segged.Eg:For an activity to be intense or exciting or have ardor.Cls. synburungburong 2Der.ma'mutanid.ma'mot a ulo
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motulo 1phrTg:Mainit ang ulo.Eg:hot headed.AntkalmadoCls. synmasagermasnep
ma'mutanma'-mu-tanPerf.na'mutanFromma'motvstTg:Mainitan; mapaso'.Io:Mapudutan; maluptuyan; mapaso.Eg:To be exposed to heat, to be singed on the skin, be scaled.
ma'nanma'-nanSpch var.maananFromananvst
ma'posm`a'-posPerf.na'posFromuposvstBol:Usaren uno kanen ket kasayna li'.Tg:Maubos.Io:Maibus.Eg:To be consumed, eaten or used up.Anttara'Cls. synmasaba'mausarpuspos
ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanFromuposma'posvst1Bol:Si sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.Tg:Maubusan.Io:Maibusan.Eg:For something to be consumed from something.Cls. synmakasawan2Bol:Kai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.Tg:Hinahabol ang paghinga; nahihirapang huminga.Io:Ab-abuten ti panaganges.Eg:Lacking sufficient air to breath.AntmakainawaRelkabsatan