Bolinao - English


m


mamaFrommoya2prBol:Sarita' a usaren konan maikatlon tawo.Tag:Mu-siyaIlo:IsuEng:You (sing)-he, 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.
ma-madial. var.na-??? > vstEng:Theme stative, non-intentional event or a characteristic.Ant-en
ma'ma'Eng:The moo of a cow or carabao.Der.umama'
ma'batma'-batFromba'batvst
ma'bengm`a'-bɘŋFromebengvstBol:Kapapa'sar a si lalaman ket mayapis ya tan kasa o daite' tamo' a taba'.Tag:Payat.Ilo:NakuttongEng:Thin of body, lean.Antbalkakmabiskegmataba' 1tabatsoyCls. synalayogmayapisSpch var.katabeng
ma'damma'-damFromadamvstEng:To borrow.
ma'dolma'-dolPerf.na'dolFromedolvBol:Naigket yay ulo sa ta'gay.Tag:NauntogIlo:Naitem'ogEng:Happened to hit the head against something above it.
ma'getm`a'-gɘtFromegetvstBol:Sayay bagay a magsen nin kai gapo masida'.Tag:Matibay; matatagIlo:Nalagda.Eng:To be sturdy. The durability of objects or steadfast as in love.AntmaramesCls. synmapaot
ma'ka'ma'-ka'Fromika'vstEng:get to something
ma'kanm`a'-kanPerf.na'kanFrom*kanvstBol:Magwa' kanen udino maikabyay ran tutawo tan uayep; ambo' nin makasamal.Tag:Makakain; Pagkain.Ilo:Kinnan; Pagbiag; makanEng:To be able to be eaten, edible.AntmakailoRelmakisapspecputahi
ma'ki-ma'kitma'-ki-ma'-kitPerf.na'ki-na'kitvEng:have seen
ma'kitm`a'-kitPerf.na'kitFromkikitvBol:Maikwa ya sa pammastang a sayay bagay o tawo.Tag:Makita.Ilo:Makita.Eng:To be able to be seen.AntmaandipatmakasaCls. synmadumogmasir'ipmatamurawspecdi'rapDer.ma'kitan
ma'kitanma'-ki-tanPerf.na'kitanFromma'kitvstBol:Say maagwang nin upa' nin magtrabaho. Kwarta tan animan a kumana' sa kabibyay nin tawo. Sarban kwarta a natinkapan sa bungat anan pamaluuban.Tag:KitaIlo:Biruk; mabirukan; Masapulan; nategedanEng:Income, that which comes to be seen, earnings.Cls. synmaglakuanmatingkapan 2swildo
ma'lekm`a'-lɘkPerf.na'lekSpch var.maelekFromelekvst1Bol:Nipreng ya tan mampainawa ya ket kai ya gapo makaaram sa mampangyadi'.Tag:Tulog; AntukinIlo:Maturog.Eng:Asleep, to be in the state of sleeping.AntmapaknamimataRel. tomida'2Bol:Matelep nin kai na makaibangon.Tag:Matumba na hindi na makabangon.Eng:To be knocked out cold.Antmatalo
ma'metm`a'-mɘtPerf.na'metFromemetvstBol:Nakasa; kai ginagaran pakaibu'bo' nin bagay.Tag:Nawala; Tapon; nabusbosIlo:Napukaw; Naipa'bo; bukaykay; naibel'lengEng:For something to unintentionally be out of a controlled situation, spilled or lost.AntmadumogCls. synmaglat 3makasaDer.ma'metan
ma'metanma'-mɘ-tanPerf.na'metanFromma'metvstBol:Si naka'met nin animan a bagay.Tag:NalawanIlo:NapukawanEng:To have been dispossessed of something, deprived.
ma'minma'-minFromaminvstBol:Husto a pakailugaran; makayadi' yay lugar.Tag:Kasya; tamang tama.Ilo:Mabalin; makahusto; mailugaranEng:For a restricting element to be large enough to hold or accommodate something.Cls. synlumbot 1makayadi' 2Der.pa'minen
ma'motm`a'-motFromamot1vstTag:Mainit.Eng:For something to be hot.Antmaray'ep2vstBol:Say kapapa'sar nin lalaman a ata'gay a amot bana' sa trankaso udino impiksyon.Tag:Lagnat.Ilo:Gurigor.Eng:Being sick with fever.3nBol:Masager udino ata'gay anay palasta nin pag'iirgo; masnep ana a kaingaran.Tag:Alab.Ilo:Pudot; seggedEng:For an activity to be intense or exciting or have ardor.Cls. synburungburong 2Der.ma'mutanid.ma'mot a ulo
ma'mot a uloma'-mot a u-loid. ofma'motulo 1phrTag:Mainit ang ulo.Eng:hot headedAntkalmadoCls. synmasagermasnep
ma'mutanma'-mu-tanPerf.na'mutanFromma'motvstTag:Mainitan; mapaso'Ilo:Mapudutan; maluptuyan; mapasoEng:To be exposed to heat, to be singed on the skin, be scaled.
ma'nanma'-nanSpch var.maananFromananvst
ma'posm`a'-posPerf.na'posFromuposvstBol:Usaren uno kanen ket kasayna li'.Tag:Maubos.Ilo:Maibus.Eng:To be consumed, eaten or used up.Cls. synmasaba'mausarpuspos
ma'pusanma'-pu-sanPerf.na'pusanFromuposma'posvst1Bol:Si sayay tawo udino bagay a kasan matra' kona.Tag:MaubusanIlo:MaibusanEng:For something to be consumed from something.Cls. synmakasawan2Bol:Kai makainawa nin maong ta kurang sa siri. Abut-abuten a inanawa.Tag:Hinahabol ang paghinga; nahihirapang humingaIlo:Ab-abuten ti panagangesEng:Lacking sufficient air to breath.Antmakainawasynkabsatan
ma'ranm`a'-ranFromaranvstBol:Say kapapa'sar nin bubagay a na'teng anan tuloy, abaw a taon a limabas ana kona.Tag:Luma'Ilo:DaanEng:For something to be old and out of date focusing on length of time.Antba'yo 1Cls. synantigokadaananmanusnosmanuynoyrindidoCmpduson ma'ran
ma'repm`a'-rɘpPerf.na'repFromerepvst1Bol:Makasa a duta nan sayay bagay a main duta bilang say apoy.Tag:Mamatay ang ilaw o apoyIlo:Ageddep; umiddepEng:For a fire to be put out.Antmatikrasanpadtawen 1Rel. topatyen2Bol:Nayadi' bigra' a animan a man-gaw'en.Eng:For something to end suddenly, such as a social movement.Der.pamma'rep