Bolinao - English


l


lapni-lapnitenlap-ni-lap-ni-tɘnPerf.linapni-lapnitFromlapnitvoTagHinablo-hablot.EngTo violently grab away such as clothes from one's body or paper from another person.
lapnitlap-nitTagPunit.Der.lapni-lapnitenlapniten
lapnitenlap-ni-tɘnPerf.linapnitFromlapnit1TagPunitin.2BolBigra' nin sampaten yay sayay bagay sa ibwatan na.TagHablot; hablutin; hinablot.IloLapsut.EngTo get a thing with strength and force from its place.
lapogla-pogadjBolBunga ungot a matua a say laman na kasan ladak.TagBuko na walang langis.IloNiog nga awan ti lana ti bagas na.EngMatured coconut which does not have oil.
lapotl`a-potnBolSay udyem nin ranom tan no ani et a likido bana' sa rinet o nikasama' a lumta-lumtaw lalo no makiwar o makimbor.TagLabo.IloNariper.EngThe cloudiness of a liquid due to sediment and other deposits in it being churned up.AntlinoDer.lumapotmalapot
*(lapsot)lap-s`otDer.lapsutenlumapsotmakalapsot
lapsutenlap-su-tɘnFrom*(lapsot)voBolBigra' a sampaten yay sayay bagay; samsamen yay ga'get nan sayay tawo; gamruten yan sayay bagay; Uyusen yan bigra' a sayay patadem.TagHugutin.EngTo take things or people away from someplace by force.
lapwaslap-wasvBolUmagus ta napno' yaynay sayay pangwan.TagUmapaw; umaapaw.IloAgliplipwas; aglipwas.EngTo flow over.Cls. synmilabwa'Der.lumapwasmalapwasmampilapwasmilapwasmilapwas
largabistalar-ga-b`is-taSplargavistasbinocularsnBolInstruminto a bara'mon tiliskupyo nin main rwa ray panir'ipan a usaren nin kumikit sa adayo' ket umalalaki a bubagay nin ma'kit.TagTeleskopyo.IloTeleskopyo.EngBinoculars.gentiliskupyo
largamasalar-gam`a-sanBolMabistan klasi a nikasiminto nay sayay bagay; pino a klasi nin siminto; nasiminto yay sayay bagay.TagSementadong nakapatong sa nitso.EngMeatgrinder.
largolar-goSplargoslow, dignifiedadvTagDiretso.EngTo go directly someplace.Anttiku'-tiko'Der.maglargo
lasatla-satTagDumanas.Engjourney through.Der.ilasatlasatenlumasatmakalasatmalasat
lasat-lasatenla-sat-la-sa-tɘnPerf.linasat-lasatFromlasatenvoTagDinanas.Engferry through something.
lasatenlasa-tɘnPerf.linasatFromlasatvoTagdanasin.Engpassed through difficulties.Der.lasat-lasaten
lasawla-sawnBolRanom nin sina'pang nin mansumbo.TagTubig ng sanaing; am ng sinaing.IloSeg'get.EngRice broth, rice water that is boiling.
lasol`a-soSplazoknot, bow, lasso, snare, tiesnBolMain arti o disinyon buknol sa sayay putol o pinitayi' a putol nin abel a kasabyan sida o satin, a ikwan dikurasyon sa aysing, pinunggos nin rigalo tan raruma et.TagLaso.IloLaso.EngA bow made with a ribbon that is commonly placed in the hair or on clothing.
lasonla-s`onnBolRumuran sa gurot nan sayay ayep udino bisiklita.TagAngkas.IloLason.EngTo be seated straddling something, animal, bicycle, motorcycle.Der.ilasonkalasonmilasonnikilasonpilasunan
lasotl`a-sotnBolBislak, udino animan a iyaspok no nagkasalanan yay anak.TagPatpat na pangpalu' sa anak kung may kasalanan.IloBislak nga pagbaot iti ubing a nagbasol.EngRope, belt or magey used for whipping.Cls. synladislatiguwenLesambak 1Der.ipanglasotlasutenmalasot
laspinglas-p`iŋnBolSi naglat o nabisang a parti nan sayay masibulot a bagay.TagPilas.IloLapgis.EngA part that was torn or removed forcibly from a whole.AntmasibulotCls. synmabisangRelgalten 1Der.laspinganlaspingenmalasping
laspinganlas-pi-ŋ`anFromlaspingvlBolGalatan yan parti a sayay bagay bilang wadi' si libro o kwadirno bisangen o galten yay saya bulong na, o si sayay sapar nin batag manglat nin saya o masurok nin batag.TagPilasan.IloLapgisan.EngTo remove or strip off from the whole one portion or item.synbaw'asan
laspingenlas-pi-ŋ`ɘnFromlaspingvoBolGalaten yay sayay bagay a isyay ya sa abaw a nigagalet o masibulot nin usaren yay gamet bilang wadi' bulong nin libro, batag sa sapar tan raruma et.TagPilasin.IloLapgisen.EngTo remove an item off from a bunch such as a banana or to tear a page from a book such as is done to cancel a debt.Cls. synpursingen
laspotlas-p`otTagMagarbo.Der.lasputenmalaspot
lasputenlas-pu-tɘnFromlaspotvoTagGawing magarbo.EngTo follow a fad.
lastikolas-ti-k`oSpelásticoelastic, stretchable resilientnBolSayay bagay yayti a gawa' sa guma nin mabinat-binat ya ket umanro tan umanted ya nin nagsikabarang a pakausaran na.TagGoma.IloLastiko.EngElastic or stretchable material.Relguma 1mabinat 2
*(lastog)Der.malastogmilastu-lastog