Bolinao - English


l


lampadawanl`am-pa-da-w`annBolBagay yayti nin usaren nin tyo' a main nin pabilo na tan dumta ya yupa' sa pangusar nin pitrulyo o ladak.TagLampara.IloLampadaan.EngA kerosene lamp.Cls. synparol 2gentyo' 1Der.milampadawan
lampasolam-p`a-soSplampazoburdock, floor mopn1BolKapiknga' nin ungot nin ginlat a laman nin igusagos ya sa siir pigaw nin sumileng.TagBunot.IloBunot.EngCoconut husk used to polish the floor.2BolLupot o kinarti-kartib nin abel o pinungo nin suy'ot a nigalet sa anron gaga'getan, a nilbet nin iyedyed ta pigaw nin ringgasen yay sayay bagay bilang wadi' siir, ringring tan raruma et.TagLampaso.IloLampaso.EngFloor mop.Cls. synyedyedDer.lampaswenmanglampaso
lampaswenlam-pa-sw`ɘnPerf.linampasoFromlampasovoBolGusagusen nin lampason bunot nin ungot a siir pigaw nin sumileng, o yedyeden nin nalbet nin lupot a siir, ringring tan raruma et pigaw ruminggas.TagLampasuhin.IloLampaswen.EngTo scrub a floor or wall with a brush, rag or coconut husk with or without water.Cls. syngusagusenyedyeden
lampayotlam-payotadjEngTo move unsteadily and clumsily and so easily trips or falls to the ground.Cls. synlakuy-lakoyla'la'toy
lampinglam-p`iŋnBolAbel a nigagaran ipamunggos konran abing a kapanganak o konran a'nak a madidintek.TagLampin.IloLamping.EngPieces of cloth used to wrap newborn babies in. Later they are used for diapers.Der.manglamping
lampitawlam-p`itawnBolAlalaki nin baluto a main pakaway nan kawayan sa nigmang a riking pigaw tumimbang ket kai ya mipalkeb.TagBangk^a.EngOne or two masted boat, with outrigger.Relbaluto
lamponglam-p`oŋnBolTawag yayti sa animan a ma'kit a kai nin maibarita' nin peteg no ani ya no kai edet alina o mangisit ya, o maaraman o maangot ket mangarimbutong laloyna no bukod o iti sa madedlem.TagMulto.IloAl-alya.EngA pale, almost transparent but touchable spirit being that may be smelled or make various sounds, likely in the form of a dead person but not specifically a person and is terrifying.Cls. synnangamatispeckapripugotgendikot babon luta'Der.malampong
lamu'nanla-mu'-n`anAtc. is manlamu'nanFromlamo'vlBolKwan et pigaw umabaw.TagDinagdagan; nadagdagan; Dagdagan.IloNaynayunan; mangnaynayon; Nayunan.EngTo add something additional to something.Antbaw'asangalatanCls. synlawukanpalagakanpasubrawanpasurukansambungansawugangenabawenDer.malamu'nannilamu'nanpalamu'nanpanglamu'nan
lanal`a-naSplanawool, fleece, doughnBolSay abel a gawa' sa sabot nin karniro tan raruma et nin ayep.TagLana.IloLana.EngWool, the cloth made from the animal hair.
lana'l`a-na'nBolSay mapalet nin kulor-gatas o masilyaw a iti sa luob nin kamudo, kuyapes tan raruma et nin sugat.TagNana'.IloAnu.EngPus, a thick yellowish white fluid found in sores and infected wounds.Cls. synsayoDer.lumana'
lanakla-n`akadjBolSay gulpin maong a mangkaika' o manrumate'.EngFor more of something than what is good to be someplace.Der.malnak
*(lanang)la-naŋTo accept whatever comes because of being worn out from trying to oppose it.advEngaccept reluctantlyCls. synsumawa' 1
lanat-lanatla-nat-la-natDer.lanat-lanatanlanat-lanaten
lanat-lanatanlanat-lana-tanFromlanat-lanatvlEngdo something halfheartedly.Cls. synmatayam
lanat-lanatenlanat-lana-tɘnFromlanat-lanatvoBolIdap-idapen nin magtrabaho ta makapoy a ingar. Kaingaran nan sayay tawo a tamla-tamladen nay magtrabaho ta duka' a kaingaran na; kaingaran a bara'mon makapoy a ingar; idap-idapen a magtrabaho.TagTinatamad.IloSadsaduten.EngTo show difficulty in working due to lost sleep or tiredness.Cls. syntamla-tamladen
lanesla-n`ɘsadjTagLanta; hindi sariwa.Engwithered.Der.malanesmangkalanes
laneyla-nɘyTagMalambot at madulas.Der.kulaneymalaney
*(lanibog)la-ni-bogRel. torumanitnitDer.milanibog
lanipl`a-nipnBolKapapa'sar nin lumdeg sa ranom o mag'in nin raranom a makrang nin lugar o luta'.TagBaha.IloLayos.EngA flood, for water from a storm to be deep over an area of ground.Cls. synmaranomLeslayosDer.lanipenlumanipmalanip
lanipenla-n`i-pɘnPerf.linanipFromlanipvoBolGaw'en o mangyadi' nin si sayay lugar o parti nin lugar ket mag'in nin raranom ya.TagBahain.IloLayusen.EngFor water to collect and flood an area perhaps from excessive rain.Cls. synlayusen
lanitla-nitDer.lanit-lanitanmalanitmalanit
lanit-lanitanlanit-lani-tanFromlanitadjBolBagay a madalunot ta main taba' na.; Maladak tan madalunot a bagay.TagMalanit; malangis; mamantika.IloNalanit; nailnab; Nalanit.EngGreasy, Smeared with something sticky, Oily, or greasy. Something that is not clean.Antmasu'petCls. synmadalayudoy 1madalunotmalaney
*(lanitog)la-ni-togDer.milanitog
lanotl`a-notnoldrareBolBilang plastik a ubak a maimpis yaytin malibuyong nin bulong silag o lupis yan kayu-kayo nin mula bilang sa saluyot.EngThin fibers of some woody plants and of the midribs of palm leaves from such plants as silag and amagey.
lanoyla-noynrareIloBolSi malaway a nanabo' a ibat konan bituen. takli' bituen.TagIlaw na pumatak galing sa bituin makita sa gabi.IloTak'ki ti bitwen; lanoy.EngFalling a waste matter in the form of light from the stars.Cls. syntakli'-bituen