Bolinao - English


l


lakingl`a-kiŋoldlakiSpch var.lakisillaki1nBolTawag ran ua'nak konan ama ran tatay tan nanay ra o sa si'numan et a masiken.TagLolo.IloApo lakay.EngOld man or grandfather - the father, uncle or male first cousin of one's parent.Antbayinggenkanayon2intrjcollBolUsaren yaytin sarita' nin pangibusngaw nin kaingaran nin pakaima-ima, pakadismaya ikabereng, abagay, masayangan, pirdi tan masager.TagSayang.IloSayang.EngAn expression of loss and something being done in vain, Rats!Der.kallakyanlalakilulakyansay.laking sa dapalaking sa tuod
laking sa dapal`a-kiŋ sa da-p`asay. oflakingdapaphrBolSi tawag sa laking nan laking nan sayay tawo.TagLolo sa talampakan.IloApong ti dapan.EngOne's great-great-grandfather, the father of one's great-great-grandparent.
laking sa tuodl`a-kiŋ sa t`u-'odsay. oflakingtuodphrBolSi tawag sa tatay nan laking nan sayay tawo; tan pangamawen nan laking mo.TagLolo sa tuhod.IloApong ti tumeng.EngGreat-grandfather, the father or uncle of one's grandparents.
lakola-k`oslgBolSay ku'dang nin ayi. TagLakad.IloPagna.EngA journey or trek someplace by foot. To move from someplace to a different place.Cls. synku'dangCmpdsakalakoDer.lakwanlalakolumakomakalako
lako'l`a-ko'nBolBagay a ipabayadan konran mangalap o manaliw.TagTinda.IloLako.EngAn item for sale.Cls. synpanindaDer.ilako'laku'-lako'lakuanmaglako'malako'nipanglako'panglalako'
*(lakot)la-k`otTread on.vDer.lakuten
laktipl`ak-tipn1BolIyayi o ikalamo' sa sayay nangwan bilang wadi' kwarta sa sayay ipa'wit nin surat.TagLakip.IloNayon.EngAn attachment or enclosure to something such as a package or letter.2BolSay nikadalit ran rwa ray patag nin bagay tan pariho nin peteg a kaalakyan, bilang wadi' papil, playwed tan raruma et.TagLakip.IloIsumag; ogtopen.EngThe joint or attachment of two pieces.Der.ilaktipkalaktipkapilaktiplaktipanmailaktippilaktip
laktipanlak-ti-panFromlaktip
laku'-lako'l`a-ku'-l`a-ko'Fromlako'nBolSay nagsikabarang a bubagay nin iti sa tindawan, palingki tan adtiman et a panaliwan nin magawa' saliwen.TagPaninda.IloLaku-lako.EngMerchandise for sale.Cls. syntinda
lakuanla-k`u-'anSpch var.laku'nanFromlako'vlBolMaglako' konan sayay manaliw.TagBentahan.IloLakwan.EngTo actively and intently sell to a buyer.Cls. syntuminda
lakut-lakutenlakut-laku-tɘnFromlakutenvoEngthoroughly trample s/t.
lakutenlaku-tɘnFrom*(lakot)voEngfor a person or animal to tread on something causing damage, such as carabao in a rice field or children in a vegetable garden.Cls. synlalakwan 1Der.lakut-lakuten
lakuy-lakoyla-kuy-la-koyvBolMakapoy tan makulaney a kaingaran nin pirmi.TagNananamlay.IloNalamuyot.EngTo be weak or flimsy.Cls. synla'la'toylampayot
lakwanla-kw`anFromlakonBolPibwat nin mako sa sayay lugar.TagAlis.IloPanaw.EngTo leave from someplace.Cls. synibwatDer.ilakwanlakwananlumakwanmakalakwanmanglakwanpalakwanen
lakwananla-kwa-n`anPerf.linakwananAtc. is manlakwananFromlakwanvl1BolIbati' yay sayay bagay, gawa' o tawo, a mako sa adayo' o sakalakon kami'nan.TagIwanan.IloPanawan.EngTo abandon, leave something in the place where it is and normally not come back.Cls. synkaday'an 1pal'isansyayan1.1vlfigTo abandon an emotion or action.Cls. syngurutan 1itgenDer.malakwanan
lakwatsala-kwat-sanBolKapika' sa raruman lugar a kai mako sa iskol, magtrabaho, etc.TagBulakbol; aligando; mapagbulakbol.IloSaan nga sumrek it trabaho; eskwelaan.EngTruancy, staying away from school, work, employment in the form of truancy.
lalal`a-lanTagDala.IloTabucol.EngA fish net which is cast out from the boat.Der.manglala
lalabangan2la-la-ba-ŋ`anFromlabangadjBolMain kona a gulpin labang.TagMarami sa kanya ang mga batik.EngTo be covered with multiple spots, mottled or dappled.
lalabangan1la-la-ba-ŋannBolAlakin kayo a kinutkutan sa sayay riking na ta pigaw nin mag'in yan bara'mon palanggana nin usaren pangnganan nin baboy; kahon a nipa'deng nin pangnganan ran baka, damulag, o kabayo.TagSabsaban.IloKoloong.EngA trough or manger made from a large tree trunk where one side of it was dug to become like an open box or a basin used to feed pigs.Cls. synBelen
lalakila-l`a-kiMasslulalakilullakiFromlakingnBolSi kadmang nan babayi a tawo o ayep.TagLalaki.IloLalaki.EngA male person or animal.Antbabayi 1gentawoDer.kilalakilalakyenlinalakinikilalakisay.lalakin iskawt
lalakin iskawtla-la-kin is-kawtsay. ofiskawtlalakiphrBolLalaki nin anak a myimbro nin urganisasyon ran iskawt.TagLalaking skaut.IloLalaki nga skaut.EngBoy scout.
lalakola-la-k`oFromlako1nBolSay gawa' a pisubrayen nin iku'dang a ayi.TagPaglalakad.IloPannagna.EngThe act or manner of walking.Cls. synku'dangsynkudag2nfigBolSay andar o idya nin byay nan sayay tawo o sayay bagay bilang sa kumirsyo, ahinsya tan raruma et.TagLakad.IloPagna.EngThe progress or condition of something such as a business.3infBolSi gawa' nin usaren a ayi nin ituluy-tuloy a mako sa sayay lugar.TagLakad.IloPagna.EngTo walk over a distance.Der.ilalakokalalakokalalakwankilalakolalakwanlalakwenlumalakomakalalakomangkilalakomanglalako*(palalako)
lalakwanla-la-kw`anFromlalako1vlBolKimey nin lumalako sa sayay lugar a kai talagan manepeg natural nin gaw'en.TagLakaran.IloPagnaan.EngTo walk in a certain specified area.Cls. synandamyo 1lakutengendalan2nBolSi dalan a syay naitalaga no adti lumalako.TagLakaran.IloPagnaan.EngA walkway.
lalakwenla-la-kw`ɘnPerf.linalakoFromlalakovoBolMako sa sayay lugar nin kai rumuran sa animan.TagLakarin.IloPagnaen.EngTo walk going someplace.Cls. synlumalako
lalakyenla-la-kyɘnPerf.linalakiFromlalakivoEngFor a woman to engage a man in illicit relations with her.