Bolinao - English


l


lalanBol:Maika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.Tg:Ikaanim na nota sa musika magmula sa do.Io:Maikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na do.Eg:Sixth note up from do in the major musical scale.
*(la'bon)la'-bonDer.ila'bon
la'gitla'-g`itadjBol:Luta' a mabugay tan magasal tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.Tg:Lupang buhaghag.Io:Lagit.Eg:Soil that is sandy and infertile.
la'la'toyl`a'-la'-t`oyadjrareTg:Mahina.Eg:To be drooping or sluggish and lacking energy.Cls. synlakuy-lakoylampayotlupoymalupoy
*(la'pak)la'-p`akA slash of something.rareCls. syntaga' 1Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnFrom*(la'pak)voTg:Hati-hatiin.Eg:To slaughter an animal.Cls. synpangmamati
la'posla'-p`osn1Bol:Pakaiyadi' nan sayay bagay o gawa'.Tg:Wakas.Io:Pagtinggaan.Eg:The completion of something, tied up the loose ends.Cls. synanggawan 12Bol:Si pangiyadi' konan linya nin mansarawen bilang wadi' apay, bag, gagaban tan raruma et.Tg:Hangganan.Io:Lippas.Eg:The finishing of one complete row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlBol:Byan ana nin anggawan.Tg:Tapusin.Io:Lippasen.Eg:Put an end or the finishing touches on something.Cls. synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannBol:Kal'ot a gawa' sa pinon rubir o naylon o sinaran pangipukukan a ipa'leg nin makakalap manok, manuk-manok tan raruma et no matukduan o madaragos raya.Tg:Silo.Io:Aganop.Eg:A snare, a thin cord with a slip knot or a net for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklonggenipamukokDer.ila'wanla'wanenmala'wanmangla'wanmapala'wananmila'wan
la'wanenla'-wa-n`ɘnFromla'wanvo1Bol:Dakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan.Tg:Bitagin.Io:La-wanen.Eg:To snare something.2figBol:Imatunan yan maong sa kimey o reng'en yan maong sa ibarita' na a sayay tawonpigaw nin madakep ya yupa' sa sayti sa abas o kasalanan a gawa' na.Tg:Hulihin.Io:Lawanen.Eg:To catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanBol:Mula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..Tg:Luya.Io:Laya.Eg:The ginger plant with roots used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.synsalabatZingiber officinale
lababla-babTg:Mayabang.Eg:arrogance.Cls. synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSplavabowashbasin, restroomnBol:Lugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang.Tg:Lababo.Io:Lababo.Eg:The wash area in the house with a faucet where things are cleaned.
labahasla-ba-hasSpnavajaclasp knife, tusknBol:Matadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Tg:Labaha; labasa; pang-ahit.Io:Labahas.Eg:Razor, tool with a sharp blade to shave with.Cls. synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSplavahitanBol:Lansita a ginwa' sa Batangas.Tg:Labahita.Io:Labahita.Eg:Straight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labanl`a-bannBol:Piaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.Tg:Paglalaban.Io:Laban.Eg:A fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilaban
laban-labanla-ban-la-banFromlabannTg:Lumaban.Eg:Constant fights.
labananla-b`a-nanPerf.linabananFromlabanvlBol:Kuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.Tg:Labanan.Io:Labanan.Eg:To oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanCls. synkuntrawensurnangenDer.malabananpakailabanan
labangla-baŋnBol:Uayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Tg:Magkalahok.Io:Labang a kolor.Eg:Animals whose skin is of two or three or more irregular colored spots.Cls. synbaklayburikDer.lalabangan2mapalabang
labasl`a-basadv1Bol:Sa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.Tg:Lampas.Io:Labas.Eg:Beyond or past a place, time or event.Antba'yo 22Bol:Masurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et.Tg:Sobra; lampas; higit.Io:Subra; surok.Eg:To over do something or do in excess of a norm.Cls. synsubraDer.kalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabasvlBol:Mangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.Tg:Daanan.Io:Labasan.Eg:Pass by somewhere without stopping.Cls. synluktawanDer.malabas-labasanmapalabasanpamalabasan
labasenlaba-sɘnFromlabasvoTg:Lumabis.Eg:over do.
labatibal`abat`i-baSplavativa enema, nuisancenTg:Gamit panglinis ng buong katawan.Eg:An enema, a body flush.Der.labatibawen
labatibawenlab`atib`a-wɘnFromlabatibavoTg:Linisin ang loob ng katawan gamit ang labatiba.
labegla-b`ɘgnBol:Say nilawok nin kaingaran nin mali'mo tan masalak no main nin gaw'en a umadap sa abaw nin tawo.Tg:Kaba.Io:Nerbiyos.Eg:Nervousness to do something in front of people, stage-fright.Cls. synsalakDer.malabeg