Bolinao - English


l


laSi la a ika'nem nin nuta nan musika.
la'gitSay kasabyan pangmulawan ran kamutin kayo ket sa luta' nin la'git.Ambo' nin la'git a luta' sa tatalon kanya' nin madaliket tan matupa' lalakwen no rapeg.
la'la'toySi bubungan min la'la'toy, matkap silyan yayna.La'la'toy a tawag ra kona no mako ya sa palingki.
la'pakenPangangwa' nin la'paken a mabyay.
la'pos1Sa kaanrwan nan sitin rubir, si la'pos na, sa bali mi.2Siti ana a la'pos nan apay nin ginwa' ko.Tuloy la'pos tana ba'yo nayayna lupian ni Norma a apay na.
la'pusanAnaod, la'pusan ya li' nin byay nin say salag na nin Uunuren no rumate' ya.
la'wanMain la'wan ko sa tatalon.
la'wanen1Kado' saray manok atap no la'wanen sara ta kai sarayna makalpad nin libri.Sin saytaw, la'wanen ra a manok barang.2La'wanen nasaran Dios a madunong sa sirib ran diri.La'wanen raya awa' a magkabiso' ya sa pag'iirgo na ket main nin ipakasalanan ra kona.
la'yaImula a la'ya sa sirung-sirong kayo ta pinggat malambot nin pirmi.
lababSay labab na, makapading'ey ta mag'irgo ya abirno adti.
lababoSi lababo mi ket pirmi ya nin maringgas.
labahasAdamen koya pay labahas mo ta mibarbas ako.
labahitaAwit-awit nayan pirmi a labahita na.
labanMako kami sa laban no abaw kami.
laban-laban
labananDuka' kan anak ta labanan moy matua mo.
labangLabang yay kulor nan baka mi.
labas1I'ras ra sa lugar a labas nin Babilonia.Sa labas nan sitin byay, ririket a kai mangangga.Si bali na ni madam Thelma ket itaw ya sa labas hayskol.2Andi' ka mangawit nin labas nin singkwinta kilos.
labasanNa'kit nayay tawon binalba-balbal bale' linabasan nayan lamang.Mibring ka sa wiri kayadi' ma labasan a taytay.
labasenAndi' ra nin pasubrawan a pammabistan bakas nin sabot ra nin parayo sa tutawo tan andi' ra nin labasen a piaalahas nin balitok o mablin bubato o say pisisket nin mabli nin sayti a puon a raywen sara.
labatibaSay labatiba, iyusar mi no kai ya manakli'.
labegPinasyan labeg na ni Jose sin nagbukal sulo ya sa prugrama sa iskilawan ra.
labenglabengLumiwa' saray abaw nin labenglabeng kada tyimpon rapeg.
labeyAbaw a labey ba'yo nin maluto' a bikoy nin agayap.
labiSay labi mo sa bubsat ko, kai maipada kongko.