Bolinao - English


l


lalanMaika'nem a nuta a mangibwat sa sangkayupaan a do.Si la a ika'nem nin nuta nan musika.TagIkaanim na nota sa musika magmula sa do.IloMaikanem nga nota ti musika nga irugi idyay ababa na doEngSixth note up from do in the major musical scale.
*la'bonla'-bonTagPakuluan.Der.ila'bon
la'gitla'-g`itadjLuta' a mabugay tan magasal tan kai gapo tumupa' mataman rumapeg yan maksaw.Say kasabyan pangmulawan ran kamutin kayo ket sa luta' nin la'git.Ambo' nin la'git a luta' sa tatalon kanya' nin madaliket tan matupa' lalakwen no rapeg. TagLupang buhaghag.IloLagitEngSoil that is sandy, rocky and infertile.
la'la'toyl`a'-la'-t`oyadjrareSi bubungan min la'la'toy, matkap silyan yayna.La'la'toy a tawag ra kona no mako ya sa palingki.TagMahina.EngTo be drooping or sluggish and lacking energy. Cls. synlakuy-lakoylampayotlupoymalupoy
la'pakla'-p`akMadidintek a la'pak mo konan karni pinggat madali' yan ilabey.TagKatayin.Der.la'paken
la'pakenla'-pa-kɘnFromla'pakvoTagHati-hatiin.EngTo slaughter an animal.
la'posla'-p`osn1Pakaiyadi' nan sayay bagay o gawa'.Sa kaanrwan nan sitin rubir, si la'pos na, sa bali mi. TagWakas.IloPagtinggaan.EngThe completion of something, tied up the loose ends.Cls. synanggawan 1.1parparpwit 1suyot2Si pangiyadi' konan linya nin mansarawen bilang wadi' apay, bag, gagaban tan raruma et.Siti ana a la'pos nan apay nin ginwa' ko.Tuloy la'pos tana ba'yo nayayna lupian ni Norma a apay na.TagHangganan.IloLippas.EngThe finishing of one complete row of weaving.Der.ila'posla'pusanmangla'pos
la'pusanla'-pu-sanPerf.lina'pusanFromla'posvlByan ana nin anggawan.Anaod, la'pusan ya li' nin byay nin say salag na nin Uunuren no rumate' ya. TagTapusing gawin.EngPut an end or the finishing touches on something.synanggawan 1Der.kala'pusan
la'wanla'-w`anPerf.lina'wannKal'ot a gawa' sa pinon rubir o naylon o sinaran pangipukukan a ipa'leg nin makakalap manok, manuk-manok tan raruma et no matukduan o madaragos raya. Main la'wan ko sa tatalon.TagSilo; bitag.IloAganop; agsloEngA snare, a thin cord with a slip knot for snaring birds and monitor lizards.RelkurbongsiklongDer.ila'wanla'wanenmangla'wanmila'wannala'wannapala'wanan
la'wanenla'-wa-n`ɘnFromla'wanvo1Dakpen yay sayay ayep usar a nipa'leg nin la'wan. Kado' saray manok atap no la'wanen sara ta kai sarayna makalpad nin libri.TagBitagin.IloLawanen.EngTo snare something.2figImatunan yan maong sa kimey o reng'en yan maong sa ibarita' na a sayay tawon pigaw nin madakep ya yupa' sa sayti sa abas o kasalanan a gawa' na.La'wanen nasaran Dios a madunong sa sirib ran diri.La'wanen raya awa' a magkabiso' ya sa pag'iirgo na ket main nin ipakasalanan ra kona.TagHulihin.IloLawanen.EngTo catch someone in their words or actions so as to be able to condemn them for it.
la'yal`a'-yanMula a say bulong namaanro nin bilang bulong kawayan tan say yamot alalaki nin mag'in laman nin nagsikabarang a kurti ket usaren ti nin rikado a mamaagas tan mamabanglo nin linuto' tan ipanambar irab-irab..Imula a la'ya sa sirung-sirong kayo ta pinggat malambot nin pirmi.TagLuya.IloLaya.EngThe ginger plant. Its root is used as a hot, fragrant kitchen spice and in folk medicine.Rel. tosalabat2Zingiber officinale
labablababSay labab na, makapading'ey ta mag'irgo ya abirno adti.TagMayabang.EngarroganceCls. synmiampu-ampogDer.mampilabab-labab
lababola-b`a-boSpnlavabowashbasin, restroomnLugar sa bali nin itaw a gripo o piranuman tan panguyasan nin nagsikabarang. Si lababo mi ket pirmi ya nin maringgas.TagLababo.IloLababo.EngThe sink or basin with a faucet in the house in which things are cleaned.Rel. tobanggira
labahaslabahasSpnnavajaclasp knife, tusknMatadem yaati nin usaren nin ipanglat barbas.Adamen koya pay labahas mo ta mibarbas ako.TagLabaha; labasa; pang-ahit.IloLabahasEngRazor; tool with a sharp blade to shave withCls. synipamarbasipangahitipangahitipangiskis
labahitalabahi-taSpnlavahitanLansita a ginwa' sa Batangas.Awit-awit nayan pirmi a labahita na.TagLabahita.IloLabahitaEngStraight razor. A knife that can be closed and its blade hidden.Rel. tolansita
labakarala-ba-ka-raSpnlavacarawashbasinnobsoKwadrado nin twalya nin labin rway purgada a kaanruwan tan kagabaan na para punas rupa no magra'mos.Usaren may labakara no magra'mos ka.TagLabakara; bimpo.IloLabakaraEngA wash cloth or face towel, usually small, about 12 inches square.Cls. syntwalyasyndimpwenDer.milabakara
labanl`a-bannPiaaway o pikukuntra nin tutawo o grupo a say gagara ket madaeg yay kakuntra.Mako kami sa laban no abaw kami.TagPaglalaban.IloLaban.EngA fight, usually in a public setting and between groups.Antdunong2RelmanguntraspecawaypurpyagenguloDer.ilabankalabankilabanlaban-labanlabananlumabanmakalabanmilabanpilaban
laban-labanla-ban-la-banFromlabanvTagLumaban.EngFighter.
labananla-b`a-nanPerf.linabananFromlabanvlKuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.Duka' kan anak ta labanan moy matua mo.TagLabanan.IloLabanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanCls. synkuntrawensurnangenDer.malabananpakailabanan
labangla-baŋnUayep a rwa udino tulo a kulor ran katat ra.Labang yay kulor nan baka mi.TagMagkalahok.IloLabang a kolorEngAnimals whose skin is of two or three or more colors.Cls. synburiksynbaklayDer.lalabangan1napalabang
labarla-b`arSpnlavarto wash nobsoPamumunas sa lalaman nin nalbet a lupot udino nalbet a twalya.Kasan usaren kon labar no maryo' ako.TagLabar; maglabakara.IloLabarEngA sponge or cloth for bathing.Cls. synmitrapoDer.milabar
labasl`a-basadv1Sa rubari' nan sayay lugar o mayadi' yaynay udas nan sayay pangyayadi'.I'ras ra sa lugar a labas nin Babilonia.Sa labas nan sitin byay, ririket a kai mangangga.Si bali na ni madam Thelma ket itaw ya sa labas hayskol.TagLampas; pagkatapos; pagkaraan.IloLabas; kalpasan; sumunoEngBeyond or past a place, time or event.Antba'yo 22Masurok o subra sa matkap o sa matkap nin sukat nin ka'baw, kaanrwan tan raruma et. Andi' ka mangawit nin labas nin singkwinta kilos.TagSobra; lampas; higit.IloSubra; surok.EngTo over do something or do in excess of a norm.Cls. synsubrasurokDer.ilalabaskalabaslabasanlabasenlumabasmakalabasmamalabasmapalabasmilabasnipanglabaspalabasen
labasanla-b`a-sanPerf.linabasanFromlabasvlMangibwat sa sayay lugar dalanan nin kai tumgen a sayay bagay, lugar, tan raruma et no mamunta sa keen.Na'kit nayay tawon binalba-balbal bale' linabasan nayan lamang.Mibring ka sa wiri kayadi' ma labasan a taytay.TagLumigoy; daanan.IloLabasan.EngPass by somewhere without stopping.Der.mapalabasannalabas-labasanpamalabasan
labasenlaba-sɘnFromlabasvoAndi' ra nin pasubrawan a pammabistan bakas nin sabot ra nin parayo sa tutawo tan andi' ra nin labasen a piaalahas nin balitok o mablin bubato o say pisisket nin mabli nin sayti a puon a raywen sara. TagLumabis.Engover do
labatibal`abat`i-baSpnlavativa enema, nuisancenSay labatiba, iyusar mi no kai ya manakli'.TagGamit panglinis ng buong katawan.EngAn enema, a body flush.Der.labatibawen