Bolinao - English


k


kabistaka-bis-taFrombista1ptcpTg:Kaganda; kabuti.Io:Pintas.Eg:beauty.Antkaduka'synkaabigDer.kabibistakabistawan
kabistawanka-bis-ta-wanFromkabistaptcpBol:Bakas nin makapaayat tan mami nin mabistan kaingaran sa nakem nin sarban maka'kit.Tg:Kagandahan; ikabubuti; pagka-giliw.Io:Kinapintas; kinalaing; kina-imnas.Eg:Loveliness, compliance, gentility, affability, sociability, pleasing personality.AntkakapuyanCls. synkaabigan
kabitka-b`itnobscTg:Kabit; karelasyon.Eg:The one that is connected to, illicit sex partner.Cls. synbabayi 2ka'yanmamawiri 2Rel. tokilalakiDer.ikabitkikabit-kabitpakikabit-kabit
kabitika-bi-tivoldBol:Kunkrito nin padir a ipalibed pigaw kai basta maluob.Tg:Kabiti.Io:Kabiti.Eg:Concrete wall, concrete defense made of stone & cement.Der.kabityenmakabitimangabiti
kabitiwka-bitiwnoldBol:Bayikew; Tanaman a tumubo' sa tatalon, madidintek a bulong na ket ipising; say bunga na malilimpek a bara'mon kalalaki nin marbel ket matib'ey; ikap ran ua'nak.Eg:A plant.
kabitogka-bi-t`ognrareBol:Saya yaytin kuna' a alaki a tyan na ket madidintek a ulo ra tan anroy marukmok na; ambo' yan mataway a kunaen.Tg:Isang uri ng isda.Eg:A fish with a black stripe across its body. When someone comes near it burrows itself in the sand.
kabityenka-bit-yɘnFromkabitivorareBol:Pitata'lenen a bato sa mauksoy tan mabistan pakaita'po tan matu'rir nin datig angga sa main pa'deng. palibedan kunkriton padir.Tg:Magkabiti; kabityen; pilote; salansan; talaksan.Io:Kabityen; agkabit; agtambak.Eg:To pile stones, laying stones one after another in a more or less orderly way.Cls. synpadilen
*kablagkab-l`agncollBol:Say bagay a nayugo' o nikakasawanta' sa pagtrabahwan, dadalanan o kami'nan.Eg:The clutter that accumulates in an area.Cls. synnisisiwaklatDer.ikablagnikakablag
kablik`ab-liSpcablecommunication cablenBol:Say wayr o brunsi nin makubpal a lupis tan makubpal nin alamri nin mangawit byat.Tg:Kable.Io:Kabli.Eg:An electrical cable or weight bearing cable or thick rope made of plant fibers.
kablitka-bl`itnBol:Parti nan palsot o pana' a syay usaren nin mangibulos konan bala o tadem.Tg:Gatilyo.Io:Kablit.Eg:The trigger, a small device that releases a spring or catch and so sets off a mechanism.Der.kablitenkakablitanmangablitpinakakablit
kablitenkab-li-tɘnFromkablitvoBol:Si tamudo' usaren yan mangablit konan kakablitan nan sayay bagay a bilang sa palsot; saya yayti nin kimey a mangudit nin sayay bagay.Tg:Kalabitin.Eg:To touch or tap something with the tip of the finger, especially the fore finger.
kablyankab-lyanFrombilyanptcpBol:Say kaungan nan tawo; say maong a pitatawo.Tg:Personalidad; katauhan.Io:Personalidad; kinatao.Eg:A persons dignity, personality of a person.Cls. synkaalagawankaimpurtantiwanRel. topakikalamo'
kabok`a-bonBol:Si opiyal a ayupa' dyan Sarhento.Tg:Kabo.Io:Kabo.Eg:Corporal, the lowest non-commissioned officer in an army.
kabogka-bognBol:Tunoy yayti no sasakiten may sayay tawo yupa' sa gemgem gamet a igket sa gurot udino kerep; say gamet mo ikabog sa gurot ket masaktan yay nagket.Tg:Kalabog.Io:Kabog.Eg:Sound of striking someone on the back or chest, thud.Der.ikabogkabugenmangkabug-kabugen
kaboska-bosnrareTg:Kapos; kulang.Eg:One who is lacking.Der.kimmabosmakabosmangkumabos
kabotka-botBol:Maimpis a suminag no pa'naten a madumog sa laman no mangmati nin baka udino baboy; naisa'le-sa'le' sa laman.Tg:Litid.Io:Litid.Eg:Membrane, a soft pliable layer that wraps the muscles of an animals.Cls. synkulapot
kabrak`ab-raSpcablatricknOccuBol:Say inmanron pasak a bira'mon main sara na sa parpar ket madali yan ipanulnot nin naipasak.Tg:Kabra.Io:Kabra.Eg:A wrecking bar or nail puller.
kabronkab-r`onSpcabrohe-goat, billy goat, small childnanmlBol:Kalakyan a kanding.Tg:Barakong kambing.Io:Kabron.Eg:Adult male goat.Cls. synbulugenRel. totakal
kabsatankab-sa-tanptcpBol:Mapaidap nin minawa a bilang mabulsot anay inanawa.Tg:Mainis; kapusin ng hininga.Io:Maang-angsan.Eg:To experience difficulty of breathing like one who is suffering asthma attack.synma'pusan 2Der.mabsatanmangkabsatan
kabtangankab-taŋanFrombutangptcpBol:Pagkaikon nan sayay tawo sa naibi a para butang na.Tg:Bahagi; parti; kayarian; pangangari'.Io:Sanikua; Apag; bagi; parti; sanikwa; kukua.Eg:Things that belong to a person which are under his care, share what a person owns., To have a share in something.
kabtekkab-tɘknBol:Lima ra tan'ay a sakabtek.Tg:Limang bigkis na palay.Io:Battek.Eg:Five katan'ay. This is used for counting and determining the size of the harvest.Rel. tobaarping'eyRelkaping'eykapungokatan'ayDer.nakabteksakabtek
kabubuka' burakka-bu-bu-ka' bu-rakid. ofbuka'burakphrTg:Bumubukadkad.Io:Kasabsabong.Eg:blossom.Cls. synkabubusyag
kabubuklaska-bu-b`u-klasFrombuklasptcpBol:Udas nin buklas tuloy.Tg:Umagang-umaga.Io:Bigbigat.Eg:Early morning, sunrise.Antpatpaaponsynkapibuklas
kabubungaka-bubu-ŋaFrombungaptcpTg:Kakabunga.Io:Agbungbunga.Eg:fruit harvesting.
kabubusyagka-bubuʃagFrombusyagptcpBol:Bumurak a kayadi' ra nibusyad tamo'.Tg:Namumulaklak; pamumulaklak.Io:Agsabsabong.Eg:Blooming, in bloom, in full bloom, to blossom.Cls. synkabubuka' burak