Bolinao - English


k


kabaryuanka-bar-yu-'anFrombaryoptcpTg:Kabaryo.Eg:Barrio mates.
kabasika-b`a-sinBol:Siti a saya konran mataway a kuna' bale' abaw a duwi na. Nisasara a duwi bale' say laman na mataway.Eg:Short finned Gizard fish, large scales, greyish white with a black spot on either side about the size of a ten centavo coin, good tasting but bony.genkuna' 1Nematalosa japonica
kabaskitbolka-bas-kit-bolFrombaskitbolptcpTg:Kalaro ng basketbol.Eg:game of basketball.
kabastusanka-bas-tu-sanFrombastosptcpTagobscBol:Pigagawa' nan sayay tawo a kai na gapo tanda' nin duming'ey sa adapan ran tutawo, ket gumawa' yan makapading'ey abirno ma'kit ran raruma.Tg:Kabastusan.; Magmalaki; binabastos.Io:Agpanakkel; panagbastu-bastos; panagsuplado.Eg:Crudeness of words or acts.
kabatka-batnfigBol:Say dunong tan kaungan nan gumawa' makapaka'ngap a bagay.Tg:Karunungan.Io:Kinalaing.Eg:Cunning, knowledge and good judgment based on experience and the ability to do amazing things.Der.kakabatanmakabatmikabat-kabat
kabatwanka-ba-twanFrombatoptcpBol:Lugar a abaw a babato na.Tg:Mabato; mabato na lugar.Io:Babato; kabatwan; nabato.Eg:Stony place, a place having many stones.Rel. tomatib'ey
kabawk`a-bawadjBol:Pigagawa' nan sayay matuntawo ana a maililingo o maililingwan yayna; a kai yayna nin makaalilbi' tan kalawakaw tan kalatukat anay ibari-barita' na.Tg:Ulyanin.Io:Kabaw.Eg:A condition of deteriorated mentality particularly the memory.Cls. syngalawgawkalawakawDer.kumabaw
kabayanika-baya-niFrombayaniptcpTg:Matapang.Io:Katangset.Eg:fierceness.
kabaylika-bay-liFrombayliptcpBol:Si kapariha no dumukdok.Tg:Kapareha sa sayaw; kasayaw.Io:Kapareha iti sala; kasala.Eg:Dance partner, One pair in dancing, the pair of the other.Cls. synmamariha
kabayo2ka-b`a-yoSpcaballohorse, sawhorsenBol:Alakin ayep nin ruranan no adayo' a keen, manguroy bilang wadi' kalisa tan pangargawan ya nin awit sa gurot na.Tg:Kabayo.Io:Kabalyo.Eg:A horse.Der.kaba-kabayomagkabayomakakabayo
kabbayankab-ba-yanSpch var.kabayanFrombayiptcpanmlBol:Mausar yayti tamo' nin sarita' a babayin ayep.Tg:Babaing hayop.Io:Kaba'yan; kaba'yan.Eg:Female of large animal like carabao, cow, goat, etc., to a woman it's sarcastic.Antkallakyangenbabayi 1
kabengedanka-bɘŋɘ-danFrombengedptcpTg:Hindi sumusunod agad.Eg:unresponsiveness.
kaberberka-bɘr-bɘrFromberberrareTg:Nakatali.Cls. syn*pugpungokaping'eykapungo
kaberenganka-bɘ-r`ɘ-ŋanFromberengptcpBol:Kaingaran nin ambo' nin mariga; maidap a nakem; marere'.Tg:Hinagpis.Io:Ladingit.Eg:The feeling of grief, sadness, gloom, or sorrow over something.AntkarigawanCls. synidap nakemkarereanrere'
kabianganka-bi-'aŋanFrombiangptcpTg:Pakialam.Io:Makibalbale.Eg:A concern in something, to have a part in something, an entitlement, to have a vested interest.Der.mangkabiangan
kabibistaka-bibis-taFromkabistaptcpTg:Pagiging maganda.Io:Kapintasan.Eg:beautification.
kabibyayka-bi-by`ayFrombyayptcpBol:Say dalan no pa'no nin mabyay.Tg:Pamumuhay.Io:Panagbiag.Eg:Situation in life or the way one lives.Der.ikabyaykabyayanmagkabyaymangkabyay
kabilanganka-bi-l`a-ŋanPerf.kinabilanganFrombilang2ptcpBol:Igalang yan main kalamo' nin katutulok a sayay tawo.Tg:Igalangn.Io:Dayawen.Eg:Respect or count as important and worthy to be responded to.Antbasta-bastawenbastusenmuda-mudawenCls. synbagabagawensynigalangrispitwen
kabinitka-bi-n`itEgcabinetnBol:Mwiblis nin main dibi-dibisyon nan pangaturan nin agamiren o pangidispliwan nin bagay-bagay.Tg:Kabinet.Io:Kabinet.Eg:Cabinet, a piece of furniture with drawers or shelves for storing things.Cls. synaparador
kabinitika-bini-tiSpgabineteoffice, cabinetnBol:Saray pupangulo nin dipartaminto sa gubyirno; kabinit.Tg:Gabinete.Io:Kabinete; kabinet.Eg:Cabinet of ministers, department secretaries.councilors.
kabisaka-bi-saSpcabezahead, mind, sourcen1oldBol:Si pangulo sa sayay babali sa gubyirno a syay unuren sin tyimpon kukastila'.Tg:Pinuno'.Io:Pangulo.Eg:The headman, chief in the government of a town during Spanish times.2anmlTg:Kabesa.Io:Kabisa.Eg:The male bird used for breeding.genbiring2Der.ikabisaSpnFkabisado
kabisadoka-bisa-doSpnDkabisavBol:Tanda' nga'min nin sarban tawo. katanda'-tanda' yan maong.Tg:Kilala; alam ng lahat; alam na alam niya; pamilyar.Io:Kabisado; am'ammo nga nalaing.Eg:To be familiar with something, well known, intimate.Cls. synpurbado
kabisiraka-bisi-raSpcabeceraHead, The beginning or principal part of something nBol:Pangulo; saray rway nigmang a timmekre' a pangulo sa anron lamisawan a panganan; no mangan sa anro nin lamisawan saray tumekre' sa kabisira saraytaw a pupangulon tumbuken ran iti sa rigrig a nigmang.Tg:Kabisera; dulo ng mesa.Io:Kabisa.Eg:The leader, or host, the people on opposite ends of a banquet table who give to the quest, in the dance rigudon the people facing each other on the far ends, opposite.synkapital 2
kabisitaka-bisi-taFrombisitaptcpEg:visitors.
kabiso'ka-bi-s`o'Tgbiso'mistakenBol:Lingo; abas nin pigagawa'.Tg:Pagkakamali.Io:Riro.Eg:An error or mistake.Cls. synabas 1lingomintisDer.magkabiso'