Bolinao - English


k


kaayupa'ka-'a-yu-p`a'Spch var.kayupa'Fromayupa'ptcp1collBol:Say ambo' marangas a kanakman.Tg:Kababaang loob.Eg:Humbleness.Cls. synmaumildi2collBol:Say anted o daikleng sa kasabyan nin kata'gayan mangibwat sa ta'gay anggan yupa'.Tg:Kababa.Eg:The shortness of something.Der.kaayupaan
kaayupaanka-'a-yupa-'anFromkaayupa'ptcpTg:Mapagkumbaba.Eg:humbleness of something.Cls. synkakisidan
kaba-kabayoka-ba-ka-ba-yoSpch var.kabayo1Fromkabayo2nTg:Kaba-kabayo.Eg:Ironing board.synplansador
kaba'yu-ba'yoka-ba'-yuba'-yoFromba'yu-ba'yoptcpTg:Kabago-bago.Eg:Very new, just bought of a house, dress, appliance, etc..Cls. synkapangusar
kababalyanka-ba-ba-lyanFrombabalinBol:Napasayay babali; mibabalyan.Tg:Kababayan.Io:Kailian; napamaysa ti ili.Eg:Townmate, fellow country-men.
kababkababka-bab-kababvTg:Nakapangalumbaba.Eg:For something, especially the heart, to be throbbing.
kabagayka-b`agayFrombagayptcpTg:Katugma.Eg:suitable.Der.kabagay-bagay
kabagay-bagayka-b`agay-b`agayFromkabagayptcp1Bol:Maikalamo' o maipadis nin mabista sayay bagay sayay sakalako et nin bagay bilang say kulor o tabas nin aysing, palda tan ta'gay, butarga tan ta'gay, o raruma et.Tg:Bagay.Eg:That which is suited or just right for something.1.1ptcpSomeone or something having significance or consequence or value or worth.Cls. synkwintapika'kaan 2
kabagayanka-baga-yanFrombagayptcpBol:Si sayay bagay manepeg tan maibagay.Tg:Nararapat; nababagay.Io:Anyamaken sinnuman nga pakibagayan.Eg:To be appropriate for something, fitting or proper, that which is suitable, right.Cls. synsumeke'syntumekep
kabagiska-ba-gisnEg:The relationship of being considered a brother or sister through the relationship to a god parent or as one's best friend.Rel. topibsatan
kabakaska-bakasFrombakasptcpTg:Kaparis; kamukha.Io:Karuprupa.Eg:Similar appearance or personality.
kabakas-bakaska-bakas-bakasFrombakasptcpTg:Kahawig.Eg:Resemblance of appearance.Cls. synbilang1 1rupa
kabalika-ba-liMasskabbaliFrombali2ptcpTg:Kasambahay; sambahayan.Io:Kabalay.Eg:Those people who are within the household.Der.kabali-balikabalyan
kabali-balika-baliba-liFromkabaliptcp1Tg:Kabahayan.Eg:A developed or settled area.1.1ptcpunpopulated area.
kabalikasanka-ba-li-k`a-sanFrombalikasptcpBol:Say katarusan, pipa'kaan o pika'kaan nan sayay bagay.Tg:Kabuluhan.Io:Kabalikasan.Eg:The expression of something, its meaning, essence or significance.Cls. synkaalagawankakanaan
kabaliktadanka-ba-lik-ta-danFrombaliktadptcpEg:The opposite of something.
kabalorka-ba-lorFrombalorptcpEg:equivalent.
kabalyanka-ba-lyanFromkabaliptcp1Tg:Pangunahin ng bahay.Io:Kadackelan nga parti ti balay.Eg:Those things which belong with the house, furniture, clothing, utensils, horse, cow, not pig, household items.2Eg:The living quarters of a house. The principal part of the house, the house proper, sala.Cls. synsalas
kabanka-b`ann1Bol:Siti a sukat nin rwampulo' tan lima nin salop a byas a kustu-kusto ya sa langgutsi. No kilos, a'nem a pulo' a kilos a sukat na.Tg:Kaban.Io:Kaban.Eg:Dry measure of 75 liters or 25 ganta, about a sack of rice.Cls. synsako'RellanggutsiLessalop2Bol:Bara'mon bakas kahon bale' main talak na, tumbukan ya; Siti a pangwan udino pangaturan nin seket tan raruma nin mabli nin alahas.Tg:Baul.Io:Lakasa.Eg:A lockable wooden box or trunk for holding clothes and other things, non-size specific. It can be used as a seat.Cls. synbaolkahonRelkamudaklusitDer.ikaban
kabansagka-ban-sagFrombansagptcpTg:Kasabay.Io:Kagedan.Eg:A person or thing acting, moving, happening at the same time with someone or something, syncronous.
kabanyakanka-ban-y`a-kanptcprareBol:Say kapapa'sar bilang wadi' kabibyay nin tawo a ambo' pubri, ambo' mayaman, iti sa ka'bawan.Tg:Panlahat; karaniwan.Eg:Ordinary and typical situation.
kabaranggayka-baraŋ-gayFrombaranggayTg:Kabaryo; kabaranggay.Io:Kabaryuwan.Eg:Barrio mates.
kabaraybayka-ba-ray-b`ayMasskukabaraybayFrombaraybayptcpBol:Saray tawon mampiikap sa bubali sa dani o libed nan sayay bali, o lulugar nin kadani nan sayay lugar.Tg:Kapitbahay.Io:Karruba.Eg:The area or people surrounding something, neighboring.
kabaritka-baritSpcabaretcabaret, floor showptcpBol:Lugar a pibayliwan a main nin bubbayin uupaan nin kibayli.Tg:Kabaret.Io:Pagsalaan.Eg:A show made up of dancing women, cabaret, nightclub, dance saloon.Der.mangabarit
kabarkadaka-bar-ka-daFrombarkadaTg:Kabarkada.Eg:The group that a person hangsout with.Cls. synkaanak-anakankalalamo'katububa'yuwan