Bolinao - English


k


kaampika-'am-piFromampiptcpTg:Kakampi.Eg:Ally.
kaampuganka-'am-pu-ganFromampogptcpBol:Pigagawa' a mipasirayo tan nalabas a pangipata'gay sa lalaman nin diri tan suruk-surukan ana.Tg:Paghahambog; kahambugan; kapalaluan.Io:Kinapalangwad; kinapang-as; kinatanawtaw; kinalansot; kinatangso.Eg:Actions of boastfulness, bragging, boasting.
kaamut-amutanka-'a-mut-'a-mu-tanFromamotptcpfigTg:Tanghaling tapat.Io:Kapudutan.Eg:heating up of something.
kaamut-amutan nin sagerka-'a-mut-'a-mu-tan nin sa-gɘrid. ofamotphrfigTg:Init ng galit.Io:segged ti unget.Eg:Heat of anger.
kaanka-'anFrom*kanvlEg:To eat at something.Rel. totuktok1 2
kaanak-anakanka-'a-na-kana-kanFromkaanakanptcpfigBol:Kaidad-idadan; karngan nin inmalaki.Tg:Kababata'; kaidadan.Io:Kasadar.Eg:Contemporary, of the same age as one is.Cls. synkabarkadakalalamo'katububa'yuwan
kaanakanka-'a-na-k`anFromanakptcprareTg:Pagiging bata.Eg:The state of being young, youthful.Cls. synkalaguan 2Der.kaanak-anakan
kaanda'ka-'an-da'Fromanda'2ptcpTg:Kagagaling.Io:Kaungar.; Kalalaing.Eg:Just recently recovered from illness or sickness.Antkaduka'Cls. synkaabig
kaandarka-'an-darFromandarptcpTg:Pag-andar.Io:Panag-andar.Eg:The event of functioning or operating.Der.kaaandar
kaanrwanka-'an-rw`anFromanroptcpBol:Si sukat nan sayay bagay mangibwat konan sayay parpar angga konan saya et nin parpar, o nin panaon mangibwat sa tarana' anggan sa pakaituloy o kala'pusan nan sayay bagay o pangyayadi'.Tg:Haba.Io:Kaatiddog.Eg:Length of something, duration of time.Antkaantedan
kaantabayka-'`an-t`abayFromantabayptcpBol:Saya nin katulungan o katanggon sa sayay gawa' o rispunsibilidad.Tg:Gabay.Eg:One who is a support to another, assistant.Cls. synkatulungan
kaantedka-'an-tɘdFromantedptcpEg:shortness.Der.kaantedan
kaantedanka-'an-tɘ-danFromkaantedptcpBol:No pa'no ya kaanted a sayay bagay.Tg:Iksi; ikli.Io:Kaababa.Eg:The shortness of something.Antkaanrwan
kaapilyidoka-'a-pil-yi-doFromapilyidoTg:Ka-apelyido.
kaapuradoka-'a-pura-doFromapuradoptcpTg:Pagmamadali.Io:Ganat.Eg:Haste in doing something, the event of hurrying.
kaapuradwanka-'`a-pu-ra-dw`anFromapuradoptcpBol:Kakikimey nin dali'-dalien.Tg:Pagmamadali.Io:Panaggagar; panagganat.Eg:The characteristic of hurrying to do something or to go somewhere.Cls. synsulit
kaaramka-'`a-ramSpch var.ka'ramkaramFromaramconjBol:Sinmunor; ambo' na'teng.Tg:Pagkatapos.Io:Kalpasan.Eg:Immediately following something without any conscious intervention.synba'yo 2Der.kaaram-aram
kaaram-aramka-'a-ramaramSpch var.karam-aramFromkaaramconjTg:Maya-maya'y.Io:Kalpasan.Eg:All of a sudden, instantly.Cls. synbigra'
kaararemanka-'a-ra-r`ɘ-manSpch var.kaararmanFromararemptcpBol:Sukat nin mangibwat sa ta'gay anggan yupa' bilang wadi' ubot, bubon, taaw tan raruma et.Tg:Lalim.Io:Kina-uneg.Eg:Depth, the deepness within something or the deepest part.
kaarawaska-'a-rawasFromarawasptcpTg:Pag-ahon.Io:Kababa.Eg:The event of disembarking.
kaasinka-'a-s`inSpch var.ka'sinFromasinptcpBol:No pa'no kabayani o kata'gay a taway nin ma'sin.Tg:Kung gaano kaalat ang lasa.Eg:Saltiness.
kaatapanka-'a-ta-panFromatapptcpTg:Pagkamailang.Eg:The event of being untamed, Pagan, wilderness, primitive.
kaawayka-'`a-wayFromawayptcpBol:Tawo o grupo nin tutawo a main nin duka' nin kaingaran sa raruma ket gagara nayan risgwen o mangwa' nin makaduka' konan siti.Tg:Kaaway.Io:Kaapa.Eg:The one that you have a dispute with or ill feeling toward, adversary.Antamigo/aamistadCls. synkalaban
kaawrwanka-'aw-rw`anFromawroptcpBol:Si naitanda' nin awro para sa sayay bagay bilang wadi' ukasyon, kapistawan tan raruma et.Tg:Petsa.Io:Petsa.Eg:The very day or date of an event.
kaayonka-'a-yonFromayonptcpBol:Nasyon, tawo udino grupo nin tutawo nin main pari-parihon teed tan gagara.Tg:Kapanig; kaanib; kapanalig; kakampi; kakatig.Io:Ayon.Eg:Ally, a country or person or group of people joined with another for a common purpose.Cls. synkalamo' 1mimbro