Bolinao - English


k


ka'rananka'-ra-nanFromka'ranptcpBol:Si lugar a gindat mampiikapan udino kami'nan nan bali.Tg:Lumang pinagtayuan ng bahay; dating tinitirhan.Io:Kadaanan nga lugar; nag'gapwan ti balay nga nangiimuna.Eg:The old place, the place where the house was built first.Antmama'yoDer.sangka'ranan
ka'te-ka'tenganka'-tɘka'tɘŋanFromka'tenganTg:Kalaunan.Eg:Eventually, For something to be delayed for a long period of time.
ka'tengka'-tɘŋFrometengptcpTg:Tagal ng panahon.Io:Bayag.Eg:Length of time.Der.ka'tenganpaka-paka'tengenpaka'teng
ka'tenganka'-tɘŋanFromka'tengptcpIo:Kabayagan.Eg:A long period of time of an event.Der.ka'te-ka'tengan
ka'tik`a'-tinBol:Ababo a ranom sa bandan rigrig baybay.Tg:Kati.Io:Nababa danum baybay.Eg:Low tide.AntumtabRelalaalumababoDer.kuma'timaka'tiid.ka'tin langosay.rapeg ka'ti
ka'tin langoka'-tin la-ŋoid. ofka'tilangophrfigTg:Walang tubig ang ilang bahagi ng dagat.Eg:Tide is at its lowest state and the mud flats are dry or with only some pools of water.
ka'yank`a'-yanFromi'yanptcpBol:Si lalaki o babayi a nikidinep ana konan sayay babayi o lalaki a kwinta mitraasawa sarayna a kai sara nin nikasal.Tg:Kapisan; nakikisama (nang hindi kasal).Io:Kabbalay.Eg:Someone who is living together with someone as her husband or his wife without the benefit of marriage, common law wife or husband.Cls. synkabitRel. tokilalaki
kaaabantika-'a-'a-b`an-tiFromabantiptcp1Bol:Say pangngimey nin mako sa adapan bilang si sayay tawo, ruran tan raruma et.Tg:Pag-abante.Eg:The moving forward of someone or something such as a vehicle, etc.2figBol:Kaaarunsa nan sayay bagay bilang sa sayay gawa', pruyikto tan raruma et.Tg:Pag-unlad.Eg:The advancement or development of something.
kaaabrigwarka-'a-'ab-ri-gwarFromabrigwarptcpBol:Itambay uno masukian a na'teng uno nalingwanan ana nin nangyadi' uno niyator.Tg:Ungkat.Io:Abbukay.Eg:The event of reopening an incident that has happened in the past and has been kept secret, or even forgotten. The going through something rigorously.
kaaadilantaka-'a-'a-dil`an-taFromadilantaptcpBol:Kaaarunsa o iyaabanti nin sayay bagay.Tg:Pagsulong.Eg:The advancing or progressing of something.Cls. syniprugrisoiyaabantiiyarunsakaaarunsa
kaaagwantaka-'a-'a-gwan-taFromagwantaptcpEg:Perseverance, endurance.Cls. synkaaanos
kaaakiska-'a-'`akisSpch var.kakaakisFromakisptcpBol:Si gawa' nin tumuro' a lwa' tan main nin kalamo' nin tunoy a pangibusngaw nin kaberengan, pangitpel nin sakit o sager.Tg:Pag-iyak.; Kaiiyak.Io:Sangsanget.Eg:The event of crying sorrowfully.Cls. synkaaangakkaaangrabkasisin'ek
kaaalibantaka-'a-'a-liban-taptcpobsBol:Pangingituloy sa animan a nitarana' a gaw'en; Katutuloy nin gawa' pigaw mapabista ya.Tg:Tumuloy; magpatuloy; umunlad.Io:Tumuloy ti aramid; ausngsung; agprogreso.Eg:To move forward, to go ahead, to advance, to progress.
kaaalibantoka-'a-'a-li-ban-toptcpobsTg:Kaunlaran.Eg:Progression in an advancing and expanding way.
kaaalsemka-'a-'al-sɘmFromalsemptcprareTg:Maasim.Io:Naalsem.Eg:fermenting or making something sour.
kaaandarka-'a-'an-darFromkaandarptcpEg:The functioning of something.
kaaandi'ka-'a-'an-d`i'Fromandi'ptcpBol:Kai nin pangrarabay o pangangako' nin sayay bagay.Tg:Kaaayaw.Io:Di na kayat.Eg:Refusal of something.
kaaanoska-'a-'`anosFromanosptcpBol:Say gawa' nin kaaagwanta o pangingitpel; ituloy a gawa' nin umanos o anusan.Tg:Pagtityaga.Io:Nasingpit.Eg:Perseverance, patience.Cls. synkaaagwanta
kaaangakka-'a-'`aŋakFromangakptcpBol:Gawa' nin umangak o umakis; angak anan angak.Tg:Pag-iyak.Io:Sangit nga sangit.Eg:Sobbing, continuous crying with or without sound.Cls. synkaaakiskaaangrab
kaaangrabka-'a-'`aŋ-rabFromangrabptcpBol:Kaaakis nin maksaw nin minganga.Tg:Pamulahaw.Eg:Act of crying loudly with the mouth open.Cls. synkaaakiskaaangak
kaaaponka-'a-'a-ponFrom*aponnBol:Mugot ana sa kami'nan nin itaw nin palabasen a yabi bilang wadi' saray manok, manuk-manok tan raruma et; ibarita' tin lamang sa tawo nin rabay irgwen mugot sa bali no yabi.Tg:Hapon.Io:Apon.Eg:Roosting place for fowl.
kaaareng'engka-'a-'a-rɘŋ-'ɘŋFromareng'engTg:Kadadaing.Eg:The event of groaning.
kaaarunsaka-'a-'a-r`un-saFromarunsaptcpBol:Kaaadilanta o ipuprugriso nin sayay bagay bilang sa byay, prugrama, tan raruma et.Tg:Paglago ng buhay.Eg:The development or advancement of something.Cls. synkaaadilanta
kaaatorka-'a-'a-torFromatornEg:storage.
kaaay'ayka-'a-'`ay-'`ayFromay'ayptcpBol:Kadadawat nin masulit tan masuet nin sayay bagay.Tg:Dumadaing.Eg:A request made with earnestness and perseverance for something.Cls. synkauusaespakidawat