Bolinao - English


k


kakaprBol:Panawag konan sayay tawo a kai mo nin irgwen a ngaran na.Tag:Ikaw.Ilo:Sika.Eng:You singular. Absolutive form.CmpdnakatakaDer.mikasi'ka
ka-ka1Eng:nominalizer2n > ptcpEng:Moves a noun to a noun of expression.3v > immEng:Action that takes place at the very time of another event.unspec. comp. formmangka-
ka--anka-'an1v > ptcpTag:Ka--in.Eng:sphere composed of the related stem2n > ptcpEng:Moves a noun to one of action on something.
ka'bawka'-b`awSpch var.kaabawFromabawptcpBol:Kasadek nin sayay bagay.Tag:Karami.Ilo:Kaadu.Eng:The quantity or largeness of extent.Antkadaiklengkadaite'Cls. synkagulpikalaemkasadekDer.ka'bawanka'bawenmamaka'bawmapaka'bawpamaka'baw
ka'bawanka'-ba-w`anPerf.kina'bawanSpch var.ka'bwankaabawanFromka'bawptcp1Bol:Gawa' ti nin bilang wadi' no manaliw o mangalap nin bagay ket mapipi'san abaw a saliwen o kalapen.Tag:Maramihan; bultuhan.Ilo:Bultwan; binultwan.Eng:Do something en-mass.Anttingien2Bol:Malaem a bilang o kantidad nin bagay o tawo.Tag:Dami; karamihan; halos lahat.Ilo:Kaadu.Eng:An abundance of something.Cls. synmatawoRelnangeder2.1ptcpMajority, the greater number.Cls. synkasabyan2.2ptcpCommonness of something.Cls. synbasta 1
ka'bawenka'-ba-wɘnFromka'bawvoBol:Abaw kumon kalapen nan sayay tawo; mangawit kan abaw.Tag:Kumuha ng marami; maraming kunin; paramihin; damihan.Ilo:Adwen ti alaen; mangala iti ado unay; Kaadwen; paadwenEng:To do something in a large quantity or generously.
ka'benganka'-bɘŋanFromebengBol:Maimpis a lalaman tan ambo' nin mataba'.Tag:Pinakapayat.Ilo:KakutunganEng:To be thinner than something else.
ka'dangka'-d`aŋnBol:Kalalako nin sa'sa-sa'say kinu'dang a anunro; kumu'dang sinusa'sa bale' anunro tan alalawang.Tag:Lakad.Eng:The manner in which one walks, one foot at a time. The way a woman who doesn't know how to walk in high heels walks, or a duck walks.
ka'dengka'-dɘŋSpch var.kaedengFromedengBol:Kayadi' tamo' nin inumdeng.Tag:Katitindig ko lang; tindig.Ilo:Katak'der ko laengEng:To have just stood up especially of babies or a person sitting for a long time.Antkatekre'
ka'dwanka'-dw`anPerf.kina'dwanAtc. is mangka'dwanFromkado'vlBol:Kidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.Tag:Maawa'; kaawaan.Ilo:Kaasian.Eng:To have pity on someone.Cls. syninganga'dwenDer.kudwa'dwanmaka'dwan
ka'ga'modka'-g`a'-modSpch var.kagga'mod1adjBol:Sukat a naihustu-husto ya tamo', kasan subra.Tag:Tamang-tama lang, halos kulang.Ilo:Kusto-kusto laeng ti kaadu wennu kadakkel.Eng:That which is only enough for a subsistence.Antmasadagmasurok
ka'ga'watka'-ga'-w`atFromga'watadjBol:Adani yay sayay bagay konan sayay tawo a magwa' naya tana nin gawangen.Tag:Abot-kamay.Eng:Something above is within easy reach of someone.synkaggawang
ka'ka'ka'-ka'Spch var.kakka'FrommakoBol:Primiro paka'kit sa sayay lugar.Tag:Ngayon lang nakita; kararssting.Ilo:Itata laeng ti iyaay; barbaro nga panagkita ti lugarEng:Had just come, first time to see the place.Cls. synkappika'Der.nika'ka'pika'kaan
ka'ki-ka'kitka'-kika'-kitFromka'kitimmTag:Ngayon lang nakita; kakikita.Eng:see each
ka'kitk`a'-kitAtc. is angka'kitmangka'kitFromkikitptcpBol:Primiro ya tamo' ma'kit a sayay tawo udino animan a bagay.Tag:Kakikita; ngayon lang nakita.Ilo:Kakitkita; itatta laeng nga makita.Eng:To have just seen something.Der.ka'ki-ka'kitka'kitanmaka'kitnika'kitpaka'kit
ka'kitanka'-ki-tanFromka'kitptcpBol:Say ararem a pamamastang nan tawo sa kalibed-libed na.Tag:Tingin; paningin.Ilo:Panagkita; panakabalin nga kumitaEng:Insight, what a person sees beyond external appearances.Der.paka'kitan
ka'liska'-l`isFromilisptcpBol:Say no maririket yay sayay tawo ket umimis ya tan main nin lumwa' tunoy mangibwat sa bukraw.Tag:Tawa.Ilo:Katawa.Eng:The act of laughing.Der.kaka'lismakaka'lismakapaka'lismamaka'lispakaka'lisen
ka'nakanka'-na-k`anFromanakptcpBol:Saray ua'nak ran busat tan raruman kanayon bilang sa kapi'sa.Tag:Pamangkin.Ilo:Ka'nakanEng:The children of one's sibling (nephew or niece) and children of cousins both close and distant.genkanayon
ka'napka'-napEngcat nap???vrareTag:Mababaw na tulog.Eng:cat nap
ka'nok`a'-noFromnointrg pron1Bol:Si sarita' nin usaren no tepeten no anin awro, udas, pitsa a bana' sa sayay bagay.Tag:Kailan.Ilo:Ka'no.Eng:At what time, when?1.1prMarks a relative clause that identifies the specific time referred to.Cmpdka'numanDer.ika'nomaka'no
ka'numanka'-n`u-manCmpd. ofka'nomanindfproBol:Sa ani man nin udas, tyimpo o panaon.Tag:Kailanman.Ilo:Uray ka'no.Eng:Whenever, at any time.Der.maka'numan
ka'ngapk`a'-ŋapadjBol:Kaingaran nin sabtay nikabigra' sa na'kit o narnge'.Tag:Gulat; labis na pagtakataka; pagkamangha; gilalas.Ilo:Siddaaw.Eng:To be astonished at something.Der.maka'ngap
ka'poska'-posAtc. is angka'posmangka'posFromuposIlo:Kaibos.Eng:To have just consumed.Der.ika'poska'pusen
ka'pusenka'-pu-sɘnPerf.kina'posAtc. is mangka'pusenFromka'posvoTag:Ubusin.Ilo:Ibusen.Eng:To consume something.
ka'ranka'-ranFromaranptcpTag:Kalumaan.Ilo:Daan.Eng:How old something is and its condition of having been used.Der.ka'ranan