Bolinao - English


k


kaAndi' ka nin mako ta yabi.Adti ka nin mako?Say wamo layi no si'no ka.
ka-
ka--an
ka'bawMagun-gunawan yan misanyasot nin ka'baw dyan say linakwanan na.Nangimros saray baboy a magrwanribo sara ka'baw.
ka'bawan1Saray kumirsyanti, ka'bawan no manaliw saran lako' ra ta makamuda sara.2Mali'mo yayna sa ka'bawan ran tawo.2.1Ka'bawan nin matkap sa kabibyay nin tutawo sawanin, sabtan kata'gayan nin prisyo.Ka'bawan nin byas nin lako' iti sa Bolinao ket ibat sa Bani.2.2Ka'bawan tamo' a istado ra sa byay, ambo' saran tuloy nin mayaman tan ambo' sara anamaet tuloy nin maidap.Ka'bawan tamo' a istado ra sa byay.
ka'bawenKa'bawen moy imula mon pari ta mabli anay byas.Ka'bawen moy awit modti nin tinapay.
ka'dangSa'say ka'dang na ta masakit yay ayi na.
ka'dengKa'deng ko tamo' sin rimmate' ya.Ka'deng kodti tamo'.
ka'dwanCatawan, ka'dwan mokami!Kai nasarayna anamaet nin kina'dwan nin Dios a tutawo sin nu'nan panaon nin gumu-gumwa' nin duka'.Wana nin man'ita'wa-ta'way, <<Ka'dwan nako kadi', Catawan, si'kan nipangako' a puri na ni David.>>
ka'ga'modKa'ga'mod a pliti kon mako sa Ibali.Ka'ga'mod tamo' a kabibyay ra.
ka'ga'watKa'ga'wat na ni Yanyan a bungan mangga ra sa dudungawan nin bali ra.
ka'ka'Ka'ka' mo tamo' sawanin iti komi?
ka'kaan
ka'ki-ka'kitMampablyen kon busat, sain say pagsisirbi mo konra nin saray bubsat a mampakodsen abirno nin ka'ki-ka'kit mo tamo' konra ket mangipa'kit a tutuo ka.
ka'kitKai koya katanda' in nin tawo ta ka'kit ko tamo' kona.Ka'kit ko tamo' komo sawanin.Ka'kit nin wanti a gawa' moyo!
ka'kitanSay ka'kitan ko kona matunong yan tawo.
ka'lisKa'lis nan anak sin na'kit nayan rinmate' si nanay na.
ka'nakanLabinlima saray ka'nakan ko konran tulo ray bubsat ko.
ka'napKa'nap a elek ko ta umi' akoynan umi'.
ka'no1Ka'no kadti sumubli'?Ka'no li' nin mangyadi' in si wamoyon mayba' ya a Timplo?1.1Sawanin, man'aduen kon bubsat, no ka'no mangyadi' ti nin bubagay, kai koyna angangko matkap nin isurat komoyo.Sumadya' kamon pirmi ta kai moyo nin tanda' no ka'no nin mangyadi' ti.
ka'numanWanin et a lamang a main nin pakayadi' ran dusawen saray tutawo a pangibwaten ran magkamain nin animan a klasi nin sarot sa ka'numan a rabayen ra.Ni ka'numan, kai kami et gapo nin naka'kit nin bilang sa wanti!
ka'ngapSabtan ka'ngap ko sin na'kit koyay abing nin say rupa na tawo bale' say ayi na ikoy kuna'.Sabtan ka'ngap kon naka'kit nin main rapeg ket kasan gunem.
ka'posMangka'pos anay kinarang-karangan iti sa Bolinao.Sin inuli' nayna, angka'pos naynay batag na nin bake'.
ka'pusenMangka'pusen nay kwarta na ni Juan sa sugal.Kina'pos nan pusa' a kuna' na no awro.
ka'ran