Bolinao - English


k


kak`aprPanawag konan sayay tawo a kai mo nin irgwen a ngaran na.Andi' ka nin mako ta yabi.Adti ka nin mako?Say wamo layi no si'no ka.TagIkaw.IloSika.EngYou singular. Absolutive form.CompnakaDer.mikasi'kataka
ka-ka1Engnominalizer2n > ptcpEngMoves a noun to a noun of expression.3v > immEngAction that takes place at the very time of another event.unspec. comp. formmangka-
ka--anka-'an1v > ptcpTagKa--in.Engsphere composed of the related stem2n > ptcpEngMoves a noun to one of action on something.
ka'bawka'-b`awSpch var.kaabawFromabawptcpKasadek nin sayay bagay.Magun-gunawan yan misanyasot nin ka'baw dyan say linakwanan na. Nangimros saray baboy a magrwanribo sara ka'baw.TagKarami.IloKaadu.EngThe quantity or largeness of extent. Antkadaiklengkadaite'Cls. synkagulpikalaemkasadekDer.ka'bawan1ka'bawan2ka'bawan2ka'bawenmamaka'bawpamaka'bawpinaka'baw
ka'bawan1ka'-ba-w`anPerf.kina'bawanSpch var.ka'bwankaabawanFromka'bawFromabawptcp1Malaem a bilang o kantidad nin bagay o tawo. Mali'mo yayna sa ka'bawan ran tawo.TagDami; karamihan; halos lahat.IloKaadu.EngAn abundance of something. Cls. synmatawoRelnangeder2Si mas abaw nin bilang sa dupong o grupo, o mas abaw sa kantidad.Ka'bawan nin matkap sa kabibyay nin tutawo sawanin, sabtan kata'gayan nin prisyo.Ka'bawan nin byas nin lako' iti sa Bolinao ket ibat sa Bani.TagKaramihan.IloKaaduan.EngMajority; the greater number.Cls. synkasabyan3Kai yan tuloy nin naiduma a sayay bagay bilang wadi' say gana-gana, kawanagan sa byay, kautekan tan raruma et sa byay.Ka'bawan tamo' a istado ra sa byay, ambo' saran tuloy nin mayaman tan ambo' sara anamaet tuloy nin maidap. TagPangkaraniwan.IloKadaywan.EngCommonness of something.
ka'bawan2ka'-b`a-wanFromka'bawFromabawptcpGawa' ti nin bilang wadi' no manaliw o mangalap nin bagay ket mapipi'san abaw a saliwen o kalapen. Saray kumirsyanti, ka'bawan no manaliw saran lako' ra ta makamuda sara.TagMaramihan; bultuhan.IloBultwan; binultwan.EngDo something en-mass.Anttiningi'Cls. synbultuwan
ka'bawenka'-ba-wɘnFromka'bawFromabawvoAbaw kumon kalapen nan sayay tawo; mangawit kan abaw.Ka'bawen moy imula mon pari ta mabli anay byas.Ka'bawen moy awit modti nin tinapay.TagKumuha ng marami; maraming kunin; paramihin; damihan.IloAdwen ti alaen; mangala iti ado unay; Kaadwen; paadwenEngTo do something in a large quantity or generously.
ka'benganka'-bɘŋanFromebengMaimpis a lalaman tan ambo' nin mataba'.Syay ka'bengan konran mibubsat.TagPinakapayat.IloKakutunganEngTo be thinner than something else.
ka'dangka'-d`aŋnKalalako nin sa'sa-sa'say kinu'dang a anunro; kumu'dang sinusa'sa bale' anunro tan alalawang.Sa'say ka'dang na ta masakit yay ayi na.TagLakad.EngThe manner in which one walks, one foot at a time. The way a woman who doesn't know how to walk in high heels walks, or a duck walks.
ka'dengka'-dɘŋSpch var.kaedengFromedengKayadi' tamo' nin inumdeng.Ka'deng ko tamo' sin rimmate' ya.Ka'deng kodti tamo'.TagKatitindig ko lang; tindig.IloKatak'der ko laengEngTo have just stood up especially of babies or a person sitting for a long time.Antkatekre'
ka'dwanka'-dw`anAtc. is mangka'dwanPerf.kina'dwanFromkado'vlKidawat inganga'do.; Kidawat udino mami nin inganga'do.Catawan, ka'dwan mokami!Kai nasarayna anamaet nin kina'dwan nin Dios a tutawo sin nu'nan panaon nin gumu-gumwa' nin duka'. Wana nin man'ita'wa-ta'way, <<Ka'dwan nako kadi', Catawan, si'kan nipangako' a puri na ni David. TagMaawa'; kaawaan.IloKaasian.EngTo have pity on someone.Cls. syninganga'dwenDer.kudwa'dwanmaka'dwan
ka'ga'watka'-ga'-w`atFromga'watadjAdani yay sayay bagay konan sayay tawo a magwa' naya tana nin gawangen.Ka'ga'wat na ni Yanyan a bungan mangga ra sa dudungawan nin bali ra.TagAbot-kamay.EngSomething above is within easy reach of someone.synkaggawang
ka'ka'ka'-ka'Spch var.kakka'FrommakoPrimiro paka'kit sa sayay lugar.Ka'ka' mo tamo' sawanin iti komi?TagNgayon lang nakita; kararssting.IloItata laeng ti iyaay; barbaro nga panagkita ti lugarEngHad just come; first time to see the place.Cls. synkappika'Der.nika'ka'pika'kaan
ka'ki-ka'kitka'-kika'-kitFromka'kitFromkikitimmMampablyen kon busat, sain say pagsisirbi mo konra nin saray bubsat a mampakodsen abirno nin ka'ki-ka'kit mo tamo' konra ket mangipa'kit a tutuo ka. TagNgayon lang nakita; kakikita.Engsee each
ka'kitk`a'-kitAtc. is angka'kitmangka'kitFromkikitptcpPrimiro ya tamo' ma'kit a sayay tawo udino animan a bagay. Kai koya katanda' in nin tawo ta ka'kit ko tamo' kona.Ka'kit ko tamo' komo sawanin.Ka'kit nin wanti a gawa' moyo! TagKakikita; ngayon lang nakita.IloKakitkita; itatta laeng nga makita.EngTo have just seen something.Der.ka'ki-ka'kitka'kitanmaka'kitnika'kitpaka'kit
ka'kitanka'-ki-tanFromka'kitFromkikitptcpSay ararem a pamamastang nan tawo sa kalibed-libed na.Say ka'kitan ko kona matunong yan tawo.TagTingin; paningin.IloPanagkita; panakabalin nga kumitaEngInsight; what a person sees beyond external appearances.Der.pa'kitanpaka'kitan
ka'liska'-l`isFromilisptcpSay no maririket yay sayay tawo ket umimis ya tan main nin lumwa' tunoy mangibwat sa bukraw.Ka'lis nan anak sin na'kit nayan rinmate' si nanay na.TagTawa.IloKatawa.EngThe act of laughing.Der.kaka'lismakaka'lismakapaka'lismamaka'lispakaka'lisen
ka'nakanka'-na-k`anFromanakptcpSaray ua'nak ran busat tan raruman kanayon bilang sa kapi'sa.Labinlima saray ka'nakan ko konran tulo ray bubsat ko.TagPamangkin.IloKa'nakanEngThe children of one's sibling (nephew or niece) and children of cousins both close and distant.genkanayon
ka'napka'-napEngcat nap???vrareKa'nap a elek ko ta umi' akoynan umi'.TagMababaw na tulog.Engcat nap
ka'nok`a'-noFromnointrg pron1Si sarita' nin usaren no tepeten no anin awro, udas, pitsa a bana' sa sayay bagay.Ka'no kadti sumubli'?Ka'no li' nin mangyadi' in si wamoyon mayba' ya a Timplo? TagKailan.IloKa'no.EngAt what time; when?1.1prUdas, awro o panaon nin mapuryadi' yay sayay bagay.Sawanin, man'aduen kon bubsat, no ka'no mangyadi' ti nin bubagay, kai koyna angangko matkap nin isurat komoyo, TagKung kailan.IloNo ka'no.EngMarks a relative clause that identifies the specific time referred to.Compka'numanDer.ika'nomaka'no
ka'numanka'-n`u-manComp. ofka'noFromnomanindfproSa ani man nin udas, tyimpo o panaon.Wanin et a lamang a main nin pakayadi' ran dusawen saray tutawo a pangibwaten ran magkamain nin animan a klasi nin sarot sa ka'numan a rabayen ra.Ni ka'numan, kai kami et gapo nin naka'kit nin bilang sa wanti!TagKailanman.IloUray ka'no.EngWhenever, at any time.Der.maka'numan
ka'ngapk`a'-ŋapadjKaingaran nin sabtay nikabigra' sa na'kit o narnge'. Sabtan ka'ngap ko sin na'kit koyay abing nin say rupa na tawo bale' say ayi na ikoy kuna'.Sabtan ka'ngap kon naka'kit nin main rapeg ket kasan gunem.TagGulat; labis na pagtakataka; pagkamangha; gilalas.IloSiddaaw.EngTo be astonished at something. Der.maka'ngap
ka'poska'-posAtc. is angka'posmangka'posFromuposMangka'pos anay kinarang-karangan iti sa Bolinao.Sin inuli' nayna, angka'pos naynay batag na nin bake'.IloKaibos.EngTo have just consumed.Der.ika'poska'pusen
ka'pusenka'-pu-sɘnAtc. is mangka'pusenPerf.kina'posFromka'posFromuposvoMangka'pusen nay kwarta na ni Juan sa sugal.TagUbusin.IloIbusen.EngTo consume something.
ka'ranka'-ranFromeranptcpTagKalumaan.IloDaan.EngHow old something is and its condition of having been used.Der.ka'ranan