Bolinao - English


j


Jesu-CristoNako yadti si Jesu-Cristo sin panaon na ni Herod the Great.
JesusSi Jesus, itaw ya yapo' sa Galilea mi'sa ya nangakay sa sakalakon lugar.
JuanMako kadtaw koni Juan ta main ibarita' ko.
Judas1Wani Judas sa surat na tumarig'en konan pamemper a ni saya tamo a para sa sarba nin nibi nan Dios konran tutawo na.
Judio