Bolinao - English


i


idatak-datak'i-da-tak-da-takPerf.nidatak-datakFromidatakadjBol:Animan a bubagay a maitayak pigaw paripariho a pakaibi sa saya tan saya.Tag:Pagkakapareho; pareparehong pagbibigay sa isat-isaIlo:Parepareho ti pakanaittedEng:To distribute equally, to spread, to give equally, equal shares.
idawat'i-dawatPerf.nidawatFromdawatvTag:HilinginEng:Appeal, request.Rel. toitepet
idepdep'i-dɘp-dɘpPerf.nidepdepFrom*depdepvinEng:To make something subside, weaken or stop.Cls. synsebseban
idibursyo'i-di-bur-ʃ`oFromdibursyovinBol:Ligal nin main kasuratan nin isyay nayan lalaki a kasaminto o asawa na.Tag:Idiborsiyo; hiwalayan.Ilo:Isina.Eng:For a husband to divorce his wife.Cls. synisyay 2
idiga'i-di-gaFrom*digavinEng:Use relaxed talking to court or challenge.
idiklara'i-di-kla-ravBol:Pangiyebkas nin rabay ibarita'; say naibalikas a matumbok. pirmi nin ibarita'Tag:Idiklara; Pagpapahayag; magsabi; sabihinIlo:IdiklaraEng:To make a pronouncement, to declare, to make a full statement.Cls. synipatanda'
idikta'i-dik-taAtc. is man'idiktaFromdiktavinBol:Ibarita' udino basawen nin maksaw konan sayay tawo a syay mangisurat sa nibarita' kona. ipapanemtem a pirmiTag:Magdikta; idikta; diktahan; diktaIlo:Dikta; idikta; agdiktaEng:Dictate, recite, to say or read aloud to another person who is to write what is said or read.Der.mangidikta
idikura'i-diku-raFromdikuravinEng:To decorate.
idimanda'i-diman-daFromdimandavinEng:To make a legal complaint against someone.Cls. synidaromiriklamoDer.maidimandamangidimanda
iding'ey'i-diŋ-'ɘyFromding'eyvinEng:Ashamed of doing something.Der.maididing'eymangiding'ey
idipak'i-dipakFromdipakvinEng:use to slapDer.maidipak
idipinsa'i-di-pin-saPerf.nidipinsaFromdipinsavinBol:Pangingisakit udino pangingi'deng sa lalaman udino raruman tawo pigaw tulungan ya.Tag:Idipinsa; ipagtanggolIlo:Idipinsa; panangisakit; panangprotektaEng:To defend or protect something.Der.maidipinsamangidipinsa
idipisyo'i-dipi-ʃoSpnedificio building, edifice noldBol:Animan a pa'deng a alalaki a para usaren nin gubyirno tan raruma. Sarba nin alalaki nin pa'deng a impurtanti a pakausaran.Tag:Edipisyo; gusali'; patayoIlo:Edipisyo; patakderEng:Buildings, edifice.Cls. synpa'deng 2
idipusito'i-dipusi-toAtc. is man'idipusitoFromdipusitovinBol:Ikwa sa bangko ni iyator. man'inabo' na sa bangkoTag:nagdidipositoIlo:agdipdipositoEng:Depositing.Der.mangidipusito
idisisyon'i-disiʃonPerf.nidisisyonFromdisisyonvinEng:To decide, make a decision.Der.maidisisyon
idistino'i-dis-ti-noFromdistinovinBol:Ilugar yay sayay magtrabaho ta itaw na gaw'en a gawa' na.Tag:Pagtatalaga; pagkakalagay; pagkadistinoIlo:Idistinno; maibaon iti maysa a lugar nga agtrabahoEng:To be assigned or appointed to a certain place and work.
idistyiro'i-dis-tyi-roPerf.nidistyiroFromdistyirovinEng:To send someone into exile.
idisyon'i-di-ʃonSpnedicionpublication, issue, editionnBol:Si kupya nan piryudiko.Tag:Edisyon; lathala; labas; limbagIlo:Edisyon; pakaipablaakEng:Edition, issue.
iditor'i-ditorSpneditorpublishing, editornBol:Si mangikit konan periodiko no mabistan lamang a nipanurat tan nikagawa' na.Tag:Patnugot; editorIlo:Editor; mangsukimat ket mangurihir iti periodiko it aniaman nga di umiso nga panagsuratEng:Editor, the person who edits.
idol'i-dolEngidolnEng:A person or thing that is greatly admired, loved or revered.
idpa''id-pa'Perf.nidpa'Spch var.idupa'Fromdupa'vinEng:To drop something flat on the ground.
idruwing'id-ruwiŋFromdruwingvinTag:IguhitEng:To draw.
idu'pag'i-du'-pagPerf.nidu'pagFromdu'pagvinBol:Rwa katawo udino animan a bagay a nakapisna' nin bigra'; rway bagay a nakapitu'pak; rway bagay a nakapidu'pag bigra'; rupa tan rupa a nitu'pak.Tag:SalpokEng:Something hits another thing violently usually a head-on collision and intentionally. crashCls. syniduklos
idukado'i-duka-doSpneducadowell-mannered, polite, cultivatedadjBol:Si sayay tawon main adal na tan say pigagawa' na manepeg sa naadal na. main adalTag:Edukado; may pinag-aralanIlo:Edukado; adda adal na nga tao; nangato ti adalEng:One who is educated and uses what he learned, literate.syndi-adal
idukador'i-dukadorSpneducadoreducator, teachernBol:Saray mangangakay sa atata'gay a unibersidad udino kulihyo.Tag:Edukador; guro; taga-turoIlo:Edukador; manursuro iti nangato a pag-adalanEng:Educator, professor.Cls. synmaistro/a 1mangangakay