Bolinao - English


i


idimanda'i-diman-daFromdimandavinEg:To make a legal complaint against someone.Cls. synidaromiriklamoDer.maidimandamangidimanda
iding'ey'i-diŋ-'ɘyFromding'eyvinEg:Ashamed of doing something.Der.maididing'eymangiding'ey
idipak'i-dipakFromdipakvinEg:use to slap.Der.maidipak
idipinsa'i-di-pin-saPerf.nidipinsaFromdipinsavinBol:Pangingisakit udino pangingi'deng sa lalaman udino raruman tawo pigaw tulungan ya.Tg:Idipinsa; ipagtanggol.Io:Idipinsa; panangisakit; panangprotekta.Eg:To defend or protect something.Der.maidipinsamangidipinsa
idipisyo'i-di-pi-ʃoSpedificio building, edifice noldBol:Animan a pa'deng a alalaki a para usaren nin gubyirno tan raruma. Sarba nin alalaki nin pa'deng a impurtanti a pakausaran.Tg:Edipisyo; gusali'; patayo.Io:Edipisyo; patakder.Eg:Buildings, edifice.Cls. synpa'deng 2
idipusito'i-dipusi-toAtc. is man'idipusitoFromdipusitovinBol:Ikwa sa bangko ni iyator. man'inabo' na sa bangko.Tg:nagdidiposito.Io:agdipdiposito.Eg:Depositing.Der.mangidipusito
idisisyon'i-disiʃonPerf.nidisisyonFromdisisyonvinEg:To decide, make a decision.Der.maidisisyon
idistino'i-dis-ti-noFromdistinovinBol:Ilugar yay sayay magtrabaho ta itaw na gaw'en a gawa' na.Tg:Pagtatalaga; pagkakalagay; pagkadistino.Io:Idistinno; maibaon iti maysa a lugar nga agtrabaho.Eg:To be assigned or appointed to a certain place and work.
idistyiro'i-dis-tyi-roPerf.nidistyiroFromdistyirovinEg:To send someone into exile.
idisyon'i-di-ʃonSpedicionpublication, issue, editionnBol:Si kupya nan piryudiko.Tg:Edisyon; lathala; labas; limbag.Io:Edisyon; pakaipablaak.Eg:Edition, issue.
iditor'i-ditorSpeditorpublishing, editornBol:Si mangikit konan periodiko no mabistan lamang a nipanurat tan nikagawa' na.Tg:Patnugot; editor.Io:Editor; mangsukimat ket mangurihir iti periodiko it aniaman nga di umiso nga panagsurat.Eg:Editor, the person who edits.
idol'i-dolEgidolnEg:A person or thing that is greatly admired, loved or revered.
idpa''id-pa'Perf.nidpa'Spch var.idupa'Fromdupa'vinEg:To drop something flat on the ground.
idruwing'id-ruwiŋFromdruwingvinTg:Iguhit.Eg:To draw.
idu'pag'i-du'-pagPerf.nidu'pagFromdu'pagvinBol:Rwa katawo udino animan a bagay a nakapisna' nin bigra'; rway bagay a nakapitu'pak; rway bagay a nakapidu'pag bigra'; rupa tan rupa a nitu'pak.Tg:Salpok.Eg:Something hits another thing violently usually a head-on collision and intentionally. crash.Cls. syniduklos
idukado'i-duka-dosp. var.edukadoSpeducadowell-mannered, polite, cultivatedadjBol:Si sayay tawon main adal na tan say pigagawa' na manepeg sa naadal na. main adal.Tg:Edukado.Io:Edukado.Eg:One who is educated and uses what he learned, literate.Cls. syndi-adal
idukador'i-dukadorsp. var.edukadorSpeducadoreducator, teachernBol:Saray mangangakay sa atata'gay a unibersidad udino kulihyo.Tg:Edukador.Io:Edukador.Eg:Educator, professor.Cls. synmaistro/a 1mangangakay
idukasyon'i-duka-ʃonsp. var.edukasyonSpeducacioneducation, good mannersnBol:Say pakatanda' tan magawa' a naadal yupa' pangiparmaw.Tg:Edukasyon.Io:Sursuro.Eg:Education, knowledge and abilities gained through training.Cls. synadal 1
idukdok'i-duk-dokFromdukdokvinEg:To take someone for a dance.
iduklos'i-du-klosFromduklosvinBol:Bigra' a umadap.Tg:Biglang humarap.Io:Dagus nga sumango.Eg:To force oneself toward the front suddenly.Cls. synidu'pag
iduma'i-du-m`aPerf.nidumaFromdumavinBol:Say naipurok a pigagawa'; mas maong ya dyan saray raruma; kasan kapada; kasalako sa sarba.Tg:Ibat iba.Eg:to make distinctive.AntiparihoDer.maidumamidudumasangkaidumawan
idungot'i-du-ŋotPerf.nidungotFromdungot1vinEg:To arrange the fuel and build a fire.2nBol:Say kayo uno animan a ipaungroy nin naputul-putol a isungroy sa suyang nin para ipangluto'.Tg:Panggatong.Io:Sungrod.Eg:The fuel used for building a fire for cooking.
iduong'i-d`u-'oŋFromduongvEg:To put a boat upon land, moor, To put a boat into water.Der.maiduong
idupong'i-du-poŋFromdupongEg:gather together.AntitayakDer.maidupong
idusar'i-dusarFromdusarvinEg:To throw a long, heavy object down on its end such as a pestle in threshing grain.