Bolinao - English


i


iyunat'i-yu-natFromunatvin
iyundayon'i-yun-dayonFromundayonvinBol:Pangita'yon konan undayon.Tg:Iduyan.Io:Iyindayon.Eg:To swing, to rock the hammock, to move the hammock back and forth.Cls. synibabasynibabaita'yon
iyuniko'i-yuni-konBol:Saray igan-gan na sa trono nan adi' tan katulungan na sa animan a kapagawan sa trono nan palasyo.Tg:Eunuko; kinapang bantay.Io:Euniko; Katulungan ti ari iti trono ti palasyo.Eg:Eunuch, employed as chamberlain in a palace.
iyungsor'i-yuŋ-sorFromyungsorvinBol:Itumba nin mu'na a rupa o ulo.Tg:Ilugmok ang isang tao.Io:Idarumudom ti maysa nga tao.Eg:To cause someone to fall down head or face first.Cls. synitumba
iyupa''i-yu-pa'Perf.niyupa'Fromupa'vinEg:pay someone for the use of something.
iyuprisi'i-yup-ri-siPerf.niyuprisioldiyuprisaAtc. is man'iyuprisiFromuprisivinBol:Sayay tawo a mami nin naimpusuan a rigalo konan sayay kapada nan tawo; Ibi a mangibwat sa kanakman; ibi yay sayay bagay a kai ra dawaten.Tg:Maghandog; mag-alok.Eg:To offer something.
iyurno'i-yur-noFromurnovinBol:Ikabyay a iluto' sa urno; bibingka' a iluto' sa urno; kanen-kanen a iluto' sa urno.Tg:Maghurno.Eg:To cook with fire or heat both above and below the thing being cooked, to bake.
iyusaes'i-yusa-'ɘsFromusaesvinrare
iyusar'i-yu-sarPerf.niyusarAtc. is maniyusarFromusarvinEg:used something.Cls. synpangibipangikanaanDer.maiyusarmangyusar
iyuy'oy'i-yuy-'oyPerf.niyuy'oyFromuy'oyvinBol:Ipakayupa' yay sayay bagay a main seer mangibwat sa ta'gay a ikayupa' ya.Tg:Ibaba'; pakibaba; Inihulog; ihulog; pagbaba; patihulog; pagpati hulog.Io:Impababa; pinaibaba; ipaibaba.Eg:To lower something with a tether.Der.paiuy'oy
iyuyugot'i-yu-yu-gotFromiyugotnEg:The event of coming home.
iyuyuli''i-yu-yu-li'Fromiyuli'vinEg:ascension.Cls. synasinsyon