Bolinao - English


i


ibusbos'i-bus-bosPerf.nibusbosFrombusbosvinBol:Pangi'met nin ranom mataman adti.Tg:Ibuhos.Io:Imbukbok.Eg:To pour water somewhere.Cls. synibu'bo'
ibusis'i-busisFrombusisvin
ibusngaw'i-bus-ŋawPerf.nibusngawAtc. is man'ibusngawFrom*busngawvinBol:Pangiliwa' nin man'iyator sa kanakman yupa' pangisarita' mo pigaw maibusngaw moy man'em'emen sa kapusuan; pangiyebkas nin kaingaran yupa' sa pangisarita' mo.Tg:Ipahayag; Magsasalita; ipapahayag.Io:Ibagbaga; isawsawng; Iyesngaw.Eg:To express, voice out something, to speak out.Antep'epan 2Cls. synibarita'irgweniyesngawiyirgoDer.maibusngawmangibusngaw
ibuson'i-busonFrombusonvinBol:Panginginabo' nin surat sa kahon nin pangnabu'nan surat sa manisipyo. inabo' sa kahon kuryo.Tg:Ihulog ang sulat sa buson ng kureo.Io:Itennag ti surat iti buson ti koreo.Eg:To drop letter into the post office box.
ibusyag'i-buʃagPerf.nibusyagFrombusyagvinEg:fanned out.
ibutaktak'i-butak-takFrombutaktakvinBol:Maksaw a tunoy a bilang iti ka sa lalawak; iyusar a 'mike' pigaw maksaw.Eg:To amplify, to publish, or make evident to everyone.
ibutbot'i-but-botFrombutbotvinBol:Mangwa' nin ubot konan saya bagay.Tg:Butasan; Suntok.Io:Butbutan.Eg:To drill, bore or make a hole.
ibutlayan'i-but-la-yanPerf.nibutlayanFrombutlayvinBol:Ikwa iti sa butlay ran rway bagay.Tg:Ang nasa pagitan.Io:Nagbaetan; nagtingaan.Eg:To be put in between something, intervening space, time, position.Cls. synpisa'lean
ibutunis'i-butunisFrombutunisvinEg:Button clothes.
ibuyaboy'i-buyaboyvinEg:To swing something someplace with the feet.
ibuyak'i-buyakFrombuyakvinBol:Itayak-tayak a pari-pariho bilang sa irik.Tg:Ikalat.Io:Iwaras.Eg:To spread, distribute evenly on the ground like rice grains.Cls. synitayak
ibuyboy'i-buy-b`oyFrombuyboyv
ibwat'i-bw`atnBol:Say pako ana sa sakalakon lugar.Tg:Alis.Io:Panaw.Eg:The departure from somewhere.Cls. synlakwanRelpakoDer.ibwatankaibwatmakaibwatmamaibwatmangibwatmibwatnagsiibwatpaibwatenpibwat
ibwatan'i-bwa-t`anPerf.inibwatannibwatanSpch var.nibwatanFromibwatvlBol:No adti ya ibat a sayay tawo o bagay; tinmaranaan.Tg:Pinagmulan.Io:Naggapuan.Eg:To come from a source.AntkeenCls. synpuon 1tinmaranaanspectagaDer.mangibwatan
ibyahi'i-bya-hiFrombyahivinEg:To transport something.
ibyay'i-byayAtc. is man'ibyayFrombyayvinEg:are living out something.Der.maibyay
ida''i-d`a'infBol:Pusisyon o taya' nin nakapa'nat yay lalaman sa sayay patag nin bagay o lugar, magwa' nin talindata' o taringkiking.Tg:Higa.Io:Idda.Eg:Lying down, reclining on one's back or side.AntedengDer.idaanipaida'iyida'kakaida'makaida'mamaida'mampida'mida'
ida'da''i-da'-da'Perf.nida'da'Fromda'da'vinBol:Itukdo' a dapa' nan ayi sa babo nan sayay bagay.Tg:Tapakan; Yapakan.Io:Padekan.Eg:Step on or stomp foot., Trample, to step on, to tread heavily.Der.maida'da'
ida'ton'i-d`a'-tonPerf.nida'tonAtc. is man'ida'tonFromda'tonvinBol:Igagara nin ibi o para sa sayay tawo, laloyna nin para konan Dios.Tg:Ihandog.Io:Idiaya.Eg:To present or set aside and consecrate something to something.Cls. synibiigagaraisirbiitalagaDer.ipaida'tonmaida'tonmangida'tonmangida'tunan
idaan'i-da-'anPerf.inidaanFromida'vinTg:Higaan.Eg:To lie down someplace especially for sleeping.Cls. synapunanelekankama
idaang'i-da-'aŋFromdaangvinBol:Iluto' a kuna' sa ranom tan alseman a bilang sa salumagi.Tg:Isigang.Io:Isigang.Eg:To cook fish in water and sour fruit like tamarind.
idad'i-d`adSpedad agemag-nfmlBol:Say taon nan tawo sa leleg nan mabyay.Tg:Edad.Io:Tawen.Eg:Age of a person, years old.Rel. totaonDer.kaidad-idadanmag'idad
idadaluog'i-da-da-lu-'ogPerf.nidadaluogFromdaluogvinBol:Nabunton a bagay a kai naunong.Tg:Napakakakalat.Io:Nakalat.Eg:To scatter many large items in a disorderly mess.Cls. synidadamuyakitayak-tayaksynidadausagirarangsawnisasakanta'nisisiwaklat
idadamuyak'i-da-da-mu-yakPerf.nidadamuyakFromidamuyakvinEg:To have made a mess of the grounds where an occasion took place.Cls. synidadaluogirarangsawitayak-tayaknikakablagnisasakanta'nisisiwaklatnitatayak
idadausag'`i-da-da-'`u-sagPerf.nidadausagFromdausagadvBol:Kasan unong o kasa sa kuston kami'nan a bagay-bagay.Tg:Magulo; walang ayos.Eg:For things to be in disarray or disorder and not in their proper place.synidadaluognisasakanta'nisisiwaklat