Bolinao - English


i


iburyaw'i-b`ur-yawPerf.niburyawAtc. is man'iburyawFromburyawvinBol:Ita'way a ibarita'.Tag:Isigaw; ibulyaw.Ilo:Iryaw; ibugkaw.Eng:To yell out something specific.Antibuga'iyanasCls. synigargarita'wayDer.iburya-buryawmangiburyaw
ibusaksak'i-busak-sakFrombusaksakvin
ibusbos'i-bus-bosPerf.nibusbosFrombusbosvinBol:Pangi'met nin ranom mataman adti.Tag:IbuhosIlo:ImbukbokEng:To pour water somewhere.Cls. synibu'bo'
ibusis'i-busisFrombusisvin
ibusngaw'i-bus-ŋawPerf.nibusngawAtc. is man'ibusngawFrom*busngawvinBol:Pangiliwa' nin man'iyator sa kanakman yupa' pangisarita' mo pigaw maibusngaw moy man'em'emen sa kapusuan; pangiyebkas nin kaingaran yupa' sa pangisarita' mo.Tag:Ipahayag; Magsasalita; ipapahayagIlo:Ibagbaga; isawsawng; IyesngawEng:To express, voice out something, to speak outAntep'epan 2Cls. synibarita'irgweniyesngawiyirgoDer.maibusngawmangibusngaw
ibuson'i-busonFrombusonvinBol:Panginginabo' nin surat sa kahon nin pangnabu'nan surat sa manisipyo. inabo' sa kahon kuryoTag:Ihulog ang sulat sa buson ng kureoIlo:Itennag ti surat iti buson ti koreoEng:To drop letter into the post office box.
ibusyag'i-buʃagPerf.nibusyagFrombusyagvinEng:fanned out
ibutaktak'i-butak-takFrombutaktakvinBol:Maksaw a tunoy a bilang iti ka sa lalawak; iyusar a 'mike' pigaw maksaw.Eng:To amplify, to publish, or make evident to everyone.
ibutbot'i-but-botFrombutbotvinBol:Mangwa' nin ubot konan saya bagay.Tag:Butasan; SuntokIlo:ButbutanEng:To drill, bore or make a hole.
ibutlayan'i-but-la-yanPerf.nibutlayanFrombutlayvinBol:Ikwa iti sa butlay ran rway bagay.Tag:Ang nasa pagitanIlo:Nagbaetan; nagtingaanEng:To be put in between something, intervening space, time, position.Cls. synpisa'lean
ibutunis'i-butunisFrombutunisvinEng:Button clothes.
ibuyaboy'i-buyaboyvinEng:To swing something someplace with the feet.
ibuyak'i-buyakFrombuyakvinBol:Itayak-tayak a pari-pariho bilang sa irik.Tag:IkalatIlo:IwarasEng:To spread, distribute evenly on the ground like rice grains.Cls. synitayak
ibuyboy'i-buy-b`oyFrombuyboyv
ibwat'i-bw`atnBol:Say pako ana sa sakalakon lugar.Tag:Alis; lisan; yao.Ilo:Ipapan; panaw.Eng:The departure from somewhere.Cls. synlakwanRelpakoDer.ibwatankaibwatmakaibwatmamaibwatmangibwatmibwatnagsiibwatpaibwatenpibwat
ibwatan'i-bwa-t`anPerf.inibwatannibwatanSpch var.nibwatanFromibwatvlBol:No adti ya ibat a sayay tawo o bagay; tinmaranaan.Tag:Pinagmulan; pinanggalingan; pinagmulan.Ilo:Naggapuan.Eng:To come from a source.AntkeenCls. synpuon 1tinmaranaanspectagaDer.mangibwatan
ibyahi'i-bya-hiFrombyahivinEng:To transport something.
ibyay'i-byayAtc. is man'ibyayFrombyayvinEng:are living out somethingDer.maibyay
ida''i-d`a'infBol:Pusisyon o taya' nin nakapa'nat yay lalaman sa sayay patag nin bagay o lugar, magwa' nin talindata' o taringkiking.Tag:Higa; nakahiga.Ilo:Idda; nakaidda; agid-idda.Eng:Lying down, reclining on one's back or side.AntedengDer.idaanipaida'iyida'kakaida'makaida'mamaida'mampida'mida'
ida'da''i-da'-da'Perf.nida'da'Fromda'da'vinBol:Itukdo' a dapa' nan ayi sa babo nan sayay bagay.Tag:Tapakan; YapakanIlo:PadekanEng:Step on or stomp foot., Trample, to step on, to tread heavily.Der.maida'da'
ida'ton'i-d`a'-tonPerf.nida'tonAtc. is man'ida'tonFromda'tonvinBol:Igagara nin ibi o para sa sayay tawo, laloyna nin para konan Dios.Tag:Ihandog.Ilo:Idaton.Eng:To present or set aside and consecrate something to something.Cls. synibiigagaraisirbiitalagaDer.ipaida'tonmaida'tonmangida'tonmangida'tunan
idaan'i-da-'anPerf.inidaanFromida'vinTag:HigaanEng:To lie down someplace especially for sleeping.Cls. synapunanelekankama
idaang'i-da-'aŋFromdaangvinBol:Iluto' a kuna' sa ranom tan alseman a bilang sa salumagi.Tag:IsigangIlo:IsigangEng:To cook fish in water and sour fruit like tamarind.
idad'i-d`adSpnedad agemag-nfmlBol:Say taon nan tawo sa leleg nan mabyay.Tag:Edad; gulang; tanda; katandaanIlo:Edad; tawenEng:Age of a person, years old.Rel. totaonDer.kaidad-idadanmag'idad
idadaluog'i-da-da-lu-'ogPerf.nidadaluogFromdaluogvinBol:Nabunton a bagay a kai naunong.Tag:NapakakakalatIlo:NakalatEng:To scatter many large items in a disorderly mess.Cls. synidadamuyakitayak-tayaksynidadausagirarangsawnisasakanta'nisisiwaklat