Bolinao - English


i


iblak'i-blakPerf.niblakFrom*blakvinBol:Bigra' nin bul'isan yay sayay mabyat a bagay. Ginagara nin pamumul'is nin sayay bagay a maksaw; kai yayna wadi' ma'wit sa byat na ket iblak mayna bilang sa siminto.Tag:BinagsakIlo:NibagsakEng:To intentionally put down abruptly and with force a heavy object which results in a crashing sound similar to dropping a cement block.Cls. synibul'isikansegipababnakisaltekisaltekmaupangpainabo'Der.ibla-iblakmangibblak
iblowout'i-blu-'awtFromblowoutvinEng:Give a party for someone.
ibot'i-b`otnBol:Sayay kai man'alilaen nin daite' nin ayep a miikap sa ubot o madedlem, tan kai ya nin rabay ta manget'et tan manida' yan bunga nin mula tan raruma et.Tag:Daga.Ilo:Bao.Eng:A mouse or rat.specburirit 1
ibring'ib-riŋFrombiring1vinEng:turn to the side
ibu'bo''i-bu'-b`o'Perf.nibu'bo'Frombu'bo'vinBol:Ipatalin'udong, ikiling o ibalintwag yay nangwan ta galaten a laman na bilang wadi' baldi, sako', gagaban tan raruma et.Tag:Ibuhos.Ilo:Ibukbok.Eng:To pour or dump something (e.g., water out of a pitcher, the contents out of a bag) on a particular spot.Cls. synibusbosDer.mangibu'bo'pakaibu'bo'
ibu'nekni-bu'-nɘkPerf.nibu'nekFrom*bu'nekvinEng:Bent down
ibubor'i-bu-borPerf.nibuborFrombuborvinBol:Isabwag a animan a bagay a maitayak a ma'wit nin siri.Tag:Iniubo'Ilo:Ipurwak; agpurwakEng:To scatter grain with the hands.
ibubulang'i-bubulaŋFromibulangnEng:Cocks used for cockfighting.genbiring2
ibudi''i-bu-d`i'Perf.nibudi'Atc. is man'ibudi'From*budi'vinBol:Kai nin ibarita' a tutuo; kai nin akuen sa adapan ran raruma a tanda'.Tag:Itatwa; ikaila; itanggi.Ilo:Ilibak.Eng:To deny, refuse to admit the truth that one knows secretly.AntipatutuoCls. syniyadi 2Der.maibudi'mangibudi'
ibuga''i-bu-ga'Frombuga'Antiburyaw
ibugsay'i-bug-sayAtc. is man'ibugsayFrombugsayvinEng:row someplace
ibuka''i-bu-ka'Perf.nibuka'Frombuka'vinBol:Abriyan tan ipa'nat yan maong ta ipa'kit ya nga'min.Tag:Magbuka; ibukaIlo:Iyukrad; ukradenEng:To spread, to open, stretch out, open out.Cls. syniplastalulunenmangiyapra-aprak
ibuknol'i-buk-nolFrombuknolvinEng:To fasten something with a knot.
ibul'is'i-bul-'isPerf.nibul'isFrom*bul'isvinBol:Kai ya ga'getan a sayay bagay ikwa ya taman adti; nanabo' yay manga'getan ta nali'mwan udino naikubras ya sa gamet.Tag:BitiwEng:Release something from one's grasp.Cls. syniblakikansegipababnakisaltekmaupangpainabo'Der.mangibul'is
ibulang'i-bulaŋPerf.nibulangFrombulangvinBol:Rway manok a manpisuplagan.Tag:NagtukaanIlo:NagsinipitEng:have cock fightCls. synmitukaanDer.ibubulang
ibulgar'i-bul-g`arFrombulgarvinBol:Say ikamayat tan iliwa' a sikriton man'iyatur-ator sa adapan nin tutawo.Eng:To reveal a dark secret.Der.maibulgar
ibulos'i-bulosPerf.nibulosFrombulosvinBol:Ibu'bo' udino galaten sa nakaikargawan. Byan nin pagkanawanawa.Tag:Ibuhos; PakawalanIlo:IbukbokEng:To be without limits, unrestrained, to flow, To get away from being tied up or imprisoned, to be allowed to do a thing that was restricted.For a person to pour the water from a smaller container or can to a bigger container.AntaristawenDer.maibulosmangibulos
ibulsa'i-bul-saFrombulsavin1Bol:Ikwa sa bulsa.Tag:Magbulsa; ibulsaIlo:Agbulsa; ibulsa; agibulsaEng:To put into the pocket.2figBol:Pangangalap o pannakaw nin kwartan gubyirnoTag:KatiwalianIlo:Agkupit, agtakaw ti kwarta ti gubyirnoEng:Taking money wrongfully in connection with business or transactions.Der.mangibulsa
ibunrak'i-bun-rakFrom*bunrakvinEng:To unload the contents of a container, such as to empty a wash basin or basket.Cls. synibantak
ibuntok'i-bun-tokPerf.nibuntokFrombuntokvin1Bol:Pangibasyo nin bubagay a kasisyawan a kalalakyan ra a bilang sa bula udino bato; pangibasyo sa ambo' tuloy ata'gay udino adayo'.Tag:IhagisEng:To throw something like a stone to someone or someplace with the intention of leaving it there.Cls. synibasyokudasmamatonipararbong2Eng:Add as a consideration insignificant amounts of vegetables to what you buy.Cls. synilamo'Der.pangibuntok
ibungton'i-buŋ-t`onPerf.nibuntonSpch var.ibuntonFrombungtonvinBol:Animan a bagay a dinepen sa sayay lugar nin kai naunong.Tag:Talaksan; itambak; ibuntonIlo:IbuntonEng:To pile things in an orderly manner.Der.maibungton
ibursok'i-bur-sokPerf.nibursokAtc. is man'ibursokFrom*bursokBol:Pangituror nin animan a bagay a mabyat, bilang sa baluto a ibursok ta itaboy ya sa taaw.Tag:IsinulongEng:Launch.
iburwak'i-bur-wakFromburwakvinEng:Having to do with seeds. Plant for the first time.Der.pangiburwak
iburwang'i-bur-waŋPerf.niburwang1FromburwangvinEng:To open a closure such as windows and some other openings, not zippers or shirts.Cls. synabryan 1bukaeniluatsyniluatiyabriDer.maiburwang
iburya-buryaw'i-bur-yabur-yawPerf.niburya-buryawAtc. is man'iburya-buryawFromiburyawvinEng:To repeatedly yell out something.Cls. synmangibandomi'ba-mi'batanmigargaranngatngatan 1synita'wa-ta'way