Bolinao - English


i


ibantak'i-ban-t`akPerf.nibantakFrombantakvinBol:Pangitampal nin animan a kai ana nin mausar o rabay.Tg:Itapon.Io:Ibel'leng.Eg:To take out and dispose of something, but it may be recoverable.Cls. synibasyoibunrakspecikiswaygenitampalDer.mangibantak
ibantay'i-ban-tayFrombantayvinEg:To take the responsibility to guard something.
ibantulin'i-ban-tu-linFrombantulinvinEg:To place something on wheels.
ibanyawes'i-ban-ya-wɘsPerf.nibanyawesAtc. is man'ibanyawesvoldBol:Pangiyakay o pangitudo' nin sayay lugar o kami'nan nan sayay bagay yupa' sa mustra nin gamet.Eg:To point the direction through a gesture of the hand.Cls. synmustra
ibangen'i-baŋɘnFrombangenvinEg:put up restraints against something.
ibanghilyo'i-baŋ-hil-yoSpevangelio gospelnEg:The gospel, the message of the Bible that Jesus provided a way to be right with God.Der.mangibanghilyo
ibangon'i-baŋonFrombangonvinDer.maibangonmaibangunanmakaibangonpakaibangon
ibarang'i-baraŋPerf.nibarangAtc. is man'ibarangFrombarangvinEg:To lead astray.Cls. synribangenDer.maibarangmangibarangpaibarangpakaibarangan
ibarbar'i-bar-barPerf.nibarbarFrombarbarvinBol:Ikwa sa ranom nin ma'teng.Tg:Magbabad; Ibabad; tigmakan.Io:Ipisuk iti danom it mabayag.Eg:Saturate, to soak thoroughly.Der.maibarbarpaibarbarpangibarbaran
ibargin'i-bar-ginFrombarginEg:Put up for bargain sale.Cls. synalmunidaipamuda
ibari-barita''i-bar`ibar`i-ta'Perf.nibari-barita'Atc. is man'ibari-barita'Fromibarita'vinEg:speaking about various things.Der.mangibari-barita'
ibarita''i-ba-r`i-ta'Perf.nibarita'Atc. is man'ibarita'Frombarita'vinBol:Iparate' o ipatandaan yay sayay bagay, kaisipan tan raruma etyupa' sa pangiyirgo.Tg:Sabihin.Io:Ibaga.Eg:To declare or tell something.Cls. synibusngawipatanda'irgwensarita'nenDer.ibari-barita'ikibarita'ipaibarita'maibarita'makaibarita'mangibarita'
ibarkes'i-bar-kɘsFrombarkesvinEg:To apply as a binding around something.
ibarkot'i-bar-k`otFrombarkotvinBol:Ipunggos yay sayay bagay.Tg:Ibalot.Io:Ibalkot.Eg:To put in a binding or wrapping.Cls. synipunggos
ibasay'i-basayFrom*basayvinoldIloEg:To put fish on to broil or roast partially usually protected by a banana leaf..Cls. synira'pogmamaya
ibasnet'i-bas-nɘtFrombasnetvinEg:To whip something with something.
ibasta''i-bas-ta'Atc. is man'ibasta'Frombasta'vinBol:Tayi' nin anununro' tan malukak ba'yo galaten li' no main anan tayi' a pirmi.Tg:Ibasta; lagwatin; Maghibana; hilbanahan; ihilbana; basta.Io:Agibasta; ibasta; agbasbasta; ibabasta; agbasta.Eg:To sew with long stitches which is not permanent., To baste, to sew with, long stitches usually removed during finals sewing.Cls. synsaluluye'saluluye'saluluye'saluluye'saluluye'saluluye'saluluye'saluluye'saluluye'
ibasura'i-basu-raPerf.nibasuraFrombasuraEg:To throw something into the garbage.
ibasya'i-ba-ʃaPerf.nibasyaFrombasyavinEg:base something on something.Der.pangibasyawan
ibasyo'i-ba-ʃoPerf.nibasyoFrombasyovinBol:Ika' ana sa pammuuran.Tg:Maghagis; Ipinukol.Eg:To hurl something.Cls. synibantakibuntok 1Der.ibasyu-basyopangibasyo1pangibasyo2
ibasyu-basyo'i-ba-ʃu-ba-ʃoPerf.nibasyu-basyoFromibasyovinEg:distributively throwing off something.
ibat'i-b`atPerf.nibatadvBol:Nangibwat sa sayay lugar o bagay.Tg:Galing; buhat; mula.Io:Naggapo.Eg:To come from something.say.ibat sa taaw
ibat sa taaw'i-bat sa ta-'awsay. ofibatphrBol:Si diriksyon sa pisalean amyanan tan panrupan.Tg:Hilagang kanluran; pahilagang kanluran.Io:Laud nga amyanan.Eg:Northwest. In, of, to, toward or facing the northwest.
ibatek'i-ba-tɘkFrombatekvinEg:put a batik design in fabric.
ibati''i-ba-t`i'Perf.nibati'oldibayatFrombati'vinBol:Kai nin awiten.Tg:Iwan.Io:Ibati.Eg:To leave something behind.Antawiteni'rasDer.ibati'nanpaibati'