Bolinao - English


i


igaod'i-ga-'odFromgaodvinEng:To row
*igar'i-garDer.umigar
igaraw'i-garawFromgarawvinTag:Magbir^oEng:To do things as a joke, Tease.
igaraw-garaw'i-garaw-garawFromgaraw-garawvinEng:Use for a joke.
igargar'i-gar-garFromgargarCls. syniburyawita'way
igarugadi''i-garuga-di'Fromgarugadi'vinEng:Using something to saw.
igastos'i-gas-tosFromgastos
igat'i-gatnBol:Alalaki nin ulay sa karayan a makna' sara.Tag:Igat; palos; duhol.Ilo:Igat.Eng:Eel, any of the group fishes with long slippery bodies.RelbarangitanGymnothorax spp.Der.mangigat
igawang'i-g`awaŋPerf.nigawangFromgawangvin1Bol:Itudol o iparisibi yay sayay bagay konan sayay tawo.Eng:To hand over or give something to someone with the hand.Cls. syniyagwang 22Bol:Ipa'nat yay takyay bilang no itudol ya sa sayay tawo o no main nin itudol sa sayay tawo.Eng:To extend something such as the hand.Cls. syniyagwang 1
igawgaw'i-gaw-gawPerf.nigawgawAtc. is man'igawgawFromgawgawvinBol:masiraan nin awro; iti sa butaktak amot nan awroTag:Ibilad. IkulaIlo:Ibilad.Eng:To expose something to the sun commonly to dry or bleach.Cls. synisirongRel. tobalaybayanyayat
igayad'i-ga-yadFromgayadvinBol:kaanrwanEng:To drag someone into a situation as a joke.
igayagay'i-ga-ya-gayFromgayagayvin
igayod'i-gayodFromgayodvinBol:Pangiyilot tan pangipunas nin animan a tambar sa gurot udino adtiman a parti nin lalaman.Eng:To exert a special effort, put yourself fully into something, whole hearted, go all out.
igedged'i-gɘd-gɘdFromgedgedvinEng:sawing action on something
igisa'i-gi-saPerf.nigisaFromgisavinEng:To saute in something.
igket'ig-k`ɘtPerf.nigketFromdeketvinBol:Gaw'en nin si sayay bagay o kimey bilang wadi' telep, taga', basyo, bala tan raruma et ket dumpa' ya konan si puntirya bilang wadi' sayay tawo, o bagay.Tag:IbuntalIlo:IdanugEng:To hit somebody or something directly with some object (e.g., fist, sharp object, a hurled object, etc.).Der.maigketmakapigketanmigketmigketanpakaigketanpangigketpigketan
iglat'ig-latFrom*galatvinEng:Deduct.
iglisya'ig-li-ʃaSpniglesiachurch n1oldBol:Grupo nin tutawo a tumutumper sa sayay pammemper; simbaan.Eng:Generic for church but generally associated with Iglesia ni Kristo.1.1nIglisya ni Cristo
igna''ig-na'Intsigna-igna'vTag:Ip`atongIlo:Dennet.Eng:To bump something.Cls. synignetisayet 3sayetRel. totugtog 2specedolDer.migna'pigna'
ignet'ig-nɘtPerf.nignetvinBol:Pangigna' nin sayay bagay konan sayay bagay ba'yo yan lamang galaten a tampor; isayet; igna' nin mabyat. Ikudit nin bigra' tan maksaw; Id'en nin maong.Tag:Idiin sa pamamagitan ng kamay; IdiinIlo:Ide'ket; Idiwit; diwitenEng:To touch or press lightly and then remove it - finger print, branding a cattle., To rest or place something against something such as your back on a chair, a chair against the table, a book on something.To touch or press momentarily. To make a thumbprint.Antita'palCls. synigna'isayet 3sayetRel. tokuditDer.kagnetmaignetmangignetpignet
ignuranti'ig-nu-ran-tiSpnignoranteignorantnTag:Ignorante.Ilo:Neng-neng.Eng:A dumb person.Antdi-adalsibilisado
igos'i-gosSpnhigofignBol:Kayo a tumubo' sa Baytan Asia ket abaw a mangpangmula sa Palistina. Masam'it a bunga nan sitin kayo ket magustwan intiron parti nan mundo sa anda' taway tan sam'it na.Eng:Fig tree.
igudagod'i-gudagodPerf.nigudagodFrom*gudagodvin1Bol:Saya yaytin gaw'en sa sayay bagay a mapatulok yan igusgu-gusgos sa padir udino sa luta' pigaw sasakiten ya.Tag:Magdurog; dumurog; lupiginIlo:IgusgusEng:To rub with force against something that is also hard or rough (e.g., wood, cement).Cls. synigusagos 1igusgos2Eng:Scuff something.
igurit'i-gu-ritFromguritvinEng:strokeDer.maigurit
igurot'i-gurotFromgurotvinEng:To show one's back.Antiyadap 2