Bolinao - English


i


i-
i'banNakaimata ko sa kasaw i'ban na.
i'batNag'iirgo sara nin wanra, <<Ani kadi' a i'bat tamo?>>Ket wana nin ni'bat.
i'beng
i'botNi'bot yay gindat a pusti nan bandira pigaw magsen ya.
i'deng1I'deng may anak pigaw tumgen ya nin umakis.2Naipataoy a Gugan-gan yupa' konran uanghil nin nibi ra konan si ingkargado tamo' nin ni'deng nasaray tutawo konan Dios.Ibaki' naya ni Gina a asistant na nin i'deng naya sa miting ran puprinsipal.Ibaki' naya ni Gina a asistant na nin i'deng naya sa miting.3I'deng moy pangibarita' mo nin tutuo abirno nin abaw saray kumuntra komo.I'deng moy pangibarita' mo nin tutuo.
i'dolNo itaw ya sa sirong nin katri si Roel, gagarawnen nayan i'dol a ulo na.
i'lab1I'lab ma pay bulong batag nin pamunggos binagkal.2I'lab moy bulong batag ta ipamunggos suman.
i'metAndi' ma i'met in si kwarta mo.Andi' ma i'met in si singsing mo ta mabli ya in.Andi' moy i'met a gatas mo.Andi' moy i'met a libro ko.Andi' mo i'met in say ranom ta maringgas in.
i'pos1Man'i'pos koy pakababa' ko nin gumwa' para sa adapen et ta pigaw nin maga'muran ko in.I'pos moy mababaan mo sa pag'aadal mo.2Syay mangi'pos nin kesaw nayna maningkap ta ama ya.I'pos nayna a anggawan mababa' nan manganta.
i'rasSi Bernabe, ni'ras naya konran apostoles tan nibarita' na konra a nipa'kit tan nikiirgo yay Uunuren kona ni Saulo.I'ras mayti si tinapay kona ni baying mo.Sin yinmabina, ni'ra-ni'ras rasaran tutawo kona ni Jesus a mampagmasakit a nasrepan nin ispiriton duka'.
i'royGindat, sin say bubali ket main et nin aydan nin iti sa rikor nan bali, i'roy rayti nin tutawo no mibwat sara.I'roy ray aydan nin tutawo no mibwat saran bali.I'roy a aydan no kai mamauli' nin aso sa bali.
i'sadI'sad moyon maong a irik pigaw ararem a nakaimulawan.I'sad mayti si mais no bulan rapeg.
i'sarAndi' ma nin i'sar a balatay mon pasig ta pigaw kai ya nin maspak.Andi' ma nin i'sar a balatay mon pasig.
i'sedI'sed mayon maong a irik pigaw kai ra madumog manok.
i'sokI'sok nayay ulo na sa ubot nin pannabunan konan asawa na sa akis na.I'sok nayay ulo na sa pannabunan konan asawa na sa akis na.
i'tengI'teng ko tamo' nin makaligtas iti talagan patyen taka.
i'wabMaksaw a i'wab na.
i'yag1Marnge' a i'yag ran abaw a tutawo bana' sa partido sa pulitika.
i'yaganI'yagan ran saray nanalo sa bulang.
i'yanSinita nayaynamaet si Gubirnador Herodes bana' ta man'i'yan naya si Herodias a asawa nan busat na.I'yan naya tamo'; kai naya nikasal.Abas a i'yan may aydo mo.
iapsot
iasinsoPagse-pagsenen moy nakem mo, ambo' bana' ta nati ya si tatay mo ket kasaynan iasinso mo.
iayosMan'iayos ni Edoy a rilasyon na sa manuyang na.
ibabaIbaba may ari mo pigaw ma'lek ya.