Bolinao - English


i


i-'iPerf.ni-??? > vtEng:Intentional transferal or use of an item.
i'ban'i'-bannBol:Bigra' a minganga nin mananglap siri ba'yo anaet iliwa' a siri sa a'rong tan bebey.Tag:Bumahin; bahinIlo:Ba'en; agbaenEng:Sneeze, to expel air suddenly and violently through the nose and mouthDer.mi'ban
i'bat'`i'-batPerf.ni'batSpch var.iyubatFromubatvinBol:Si ibi nin ubat sa tepet.Tag:Sagot.; IsinagotIlo:Sungbat; isungbat.Eng:To give a response to something.AntitepetDer.mai'bat
i'beng'i'-bɘŋFromebengEng:thin outAntpipataba'
i'bot'i'-botPerf.ni'botFromubotvinBol:Animan a bagay a naisukat ya nin ihusto sa ubot a gindat.Tag:Ibutas; ihoyo; maihoyoIlo:Iyabot; mangiyabot; naisigud nga naiyubotEng:To have fitted or adjusted something to a hole to make it fit tightly., To put something exactly into a hole.Cls. synipapa'sekan
i'deng'`i'-dɘŋPerf.ni'dengAtc. is man'i'dengFromedengvin1Bol:Awiten yay sayay bagay ba'yo umdeng.Tag:Itayo; itindig.Ilo:Itakder.Eng:To take something or someone into a standing position.2Bol:Ilalaman o iriprisinta yay sayay tawo.Tag:Kumatawan; katawanin.Ilo:Itakder.Eng:To represent or take the place of someone.Cls. synsandi3Bol:Tarig'enan a sayay mantepren; gaw'en yay sayay matkap nin ubatan o rispunsibilidad.Tag:Itayo; panindigan; pangatawanan.Ilo:Itakder.Eng:To take a stand defending someone or something.Anttarig'enanDer.mai'dengmangi'deng
i'dol'`i'-dolFromedolvinEng:To bump one's head against something.Der.mai'dol
i'kneb'i'k-nɘbFromiknebvinDer.mai'kneb
i'lab'i'-labv1Bol:Pangirang'rang nin bulong sa apoy ket makulaney ambo' masarangsang ket kai nin mainum'ay mabisang tan ma'get; pangirang'rang nin animan a bulong a itambar pigaw ma'mot yan dumpa' sa lalaman.Eng:Pass something though fire to prepare it for use.2Bol:Mangirang-rang sa apoy bilang sa bulong batag a para pamunggusan pigaw madali' mapiklu-piklo'.Tag:Itabi ang dahon sa apoy para lumambotIlo:IdadangEng:To put leaves on the fire to make them flexible.Cls. synirangrang
i'met'i'-mɘtPerf.ni'metFromemetvinBol:Gagarawnen nin si sayay bagay ket makasa ya. Pangibu'bo' nin ranom ta kai na matkap; Pangibantak nin animan a kai na matkap; Pangibarang nin animan a bagay a matkap.Tag:Iwala'; Magbubo'; itaponIlo:Mangpukaw; IbellengEng:To lose or spill something needed or of value by a direct act and with awareness.Cls. synisiboymampibusbos
i'nepeg'i'-nɘpɘgFromnepegvinEng:ought to do somethingDer.i'nepegnan
i'nepegnan'i'-nɘpɘg-nanFromi'nepegvinTag:KailanganEng:Ought.
i'pos'i'-posPerf.ni'posAtc. is man'i'posFromuposvin1Eng:Consuming something.2Bol:Ikway anggawan mababa'; usaren a animan a bagay tan mababaan anggan ma'pos;Usaren nga'min a kasan matra. Ikwa a sarban mababaan. usaren nga'min; ika' nga'minTag:Ibigay ang lahat; gamitin ang lahat; walang itiraIlo:Iyibus; usaren amin; awan itiddaEng:To put one's full effort, to put all, to exert. To give, or use everything, to do the best. To exhaust/consume all.Der.mai'posmangi'pos
i'ras'`i'-rasPerf.ni'ra-ni'rasni'rasIntsi'ra-i'rasni'ra-ni'rasvBol:Awiten o ika' ya sa sayay lugar a sayay bagay o tawo.Tag:Dalhin; isama.Ilo:Itugot; awiten.Eng:To take or convey something or someone someplace or bring forth something into an environment.Antibati'Cls. synawitenika'iyaterDer.mai'rasmangi'rasmi'rasnipai'raspakai'ras
i'roy'`i'-royEng:To take up the bamboo or wood entry ladderDer.mi'roy
i'sad'i'-sadPerf.ni'sadFromasad1vinBol:Usaren a maserey nin kayo a ipangali nin ubot sa luta'.Tag:Gamitin ang matulis na kahoy sa pagtanim ng palayIlo:Iyabot nga imula nga usaren ti natirad nga kayoEng:To plant by using a pointed stick to dig a hole.Cls. synisadsad 2misyad2vEng:To tamp down a sack to make sure that it is full,
i'sar'i'-s`arvBol:Ipababnak yan maksaw a man'awiten o man-ga'getan.Tag:Ibagsak.Eng:To drop a load with great force (e.g., a sack) so as to settle its contents.Cls. synda'salipababnak
i'sed'i'-sɘdFromsedsedvinBol:No mama'sek usaren a maserey a kayo nin mangibot nin maong sa irik. usaren a maserey a kayo nin ihustu-husto nin maong sa ubot no imula pigaw kai ma'kan ayepTag:Ihoyo; maghoyo; maihoyo; ibukay na mabutiIlo:Iyabot; iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayoEng:To put into a hole with the aid of sharp pointed wood, to put exactly into a hole with pointed wood.
i'sok'i'-sokvBol:Iyu'na yay ulo nin dumket sa luta'.Tag:Isalpok ang ulo a lupa'Ilo:Itiro ti ulo iti dagaEng:To hit one's head on the ground.Der.mangi'sokmi'sokpai'sok
i'teng'i'-tɘŋFrometengvinEng:the instantDer.mangi'teng
i'wab'i'-wabFromuwabnTag:Hikab; ikabIlo:SuyaabEng:An act to open one's mouth wide because one is sleepy tired or bored.Cls. synmi'wab
i'yag'i'-yagPerf.ni'yag1nBol:Saya yaytin maksaw a pangibusngaw nin iti sa kaingaran.Tag:SigawIlo:RiyawEng:A burst at the top most of the voice, a shout of feeling sad or joyous.Cls. synburyaw2vinEng:To call loudly for aid, help.Der.i'yaganmi'yagan
i'yagan'i'-ya-ganFromi'yagvinBol:Mibatan a abaw a busis a maksaw no si'no a maong konra.Tag:Sigawan; nagsisigawan; hiyawanIlo:PanagriryawEng:A topmost shout of competition of several groups.Cls. synburyawan
i'yan'i'-yanAtc. is man'i'yaninfTag:Ibahay.Ilo:Ibalay.Eng:To live together without being married.Der.ka'yanki'yanmampi'yanmi'yanmi'yan
iarak'i-'a-rakPerf.niarakFromarak2vinBol:Nikadani; nibi.Tag:Dinala; nilapitIlo:Iyeg; ipan; iyadsidegEng:To draw near with something or to do something.Der.maiyarak