Bolinao - English


i


i-'iPerf.ni-??? > vtEngIntentional transferal or use of an item.
i'ban'i'-bannBigra' a minganga nin mananglap siri ba'yo anaet iliwa' a siri sa a'rong tan bebey.Nakaimata ko sa kasaw i'ban na.TagBumahin; bahinIloBa'en; agbaenEngSneeze; to expel air suddenly and violently through the nose and mouthDer.mi'ban
i'bat'`i'-batPerf.ni'batSpch var.iyubatFromubatvinSi ibi nin ubat sa tepet.Nag'iirgo sara nin wanra, <<Ani kadi' a i'bat tamo?>>Ket wana nin ni'bat.TagSagot.; IsinagotIloSungbat; isungbat.EngTo give a response to something.AntitepetDer.mai'bat
i'beng'i'-bɘŋFromebengEngthin outAntpipataba'
i'bot'i'-botPerf.ni'botFromubotvinAniman a bagay a naisukat ya nin ihusto sa ubot a gindat.Ni'bot yay gindat a pusti nan bandira pigaw magsen ya.TagIbutas; ihoyo; maihoyoIloIyabot; mangiyabot; naisigud nga naiyubotEngTo have fitted or adjusted something to a hole to make it fit tightly.; To put something exactly into a hole.Cls. synipapa'sekan
i'deng'`i'-dɘŋAtc. is man'i'dengPerf.ni'dengFromedengvin1Awiten yay sayay bagay ba'yo umdeng.I'deng may anak pigaw tumgen ya nin umakis.TagItayo; itindig.IloItakder.EngTo take something or someone into a standing position.2Ilalaman o iriprisinta yay sayay tawo.Naipataoy a Gugan-gan yupa' konran uanghil nin nibi ra konan si ingkargado tamo' nin ni'deng nasaray tutawo konan Dios. Ibaki' naya ni Gina a asistant na nin i'deng naya sa miting ran puprinsipal.TagKumatawan; katawanin.IloItakder.EngTo represent or take the place of someone.Cls. synsandi3Tarig'enan a sayay mantepren; gaw'en yay sayay matkap nin ubatan o rispunsibilidad. I'deng moy pangibarita' mo nin tutuo abirno nin abaw saray kumuntra komo.TagItayo; panindigan; pangatawanan.IloItakder.EngTo take a stand defending someone or something.Anttarig'enanDer.mai'dengmangi'deng
i'kneb'i'k-nɘbGalaten moy i'kneb ran didila no mangan ka.Der.mai'kneb
i'lab'i'-labv1Pangirang'rang nin bulong sa apoy ket makulaney ambo' masarangsang ket kai nin mainum'ay mabisang tan ma'get; pangirang'rang nin animan a bulong a itambar pigaw ma'mot yan dumpa' sa lalaman.EngPass something though fire to prepare it for use.2Mangirang-rang sa apoy bilang sa bulong batag a para pamunggusan pigaw madali' mapiklu-piklo'.I'lab moy bulong batag ta ipamunggos suman.TagItabi ang dahon sa apoy para lumambotIloIdadangEngTo put leaves on the fire to make them flexible.Cls. synirangrang
i'met'i'-mɘtPerf.ni'metFromemetvinGagarawnen nin si sayay bagay ket makasa ya. Pangibu'bo' nin ranom ta kai na matkap; Pangibantak nin animan a kai na matkap; Pangibarang nin animan a bagay a matkap.Andi' ma i'met in si kwarta mo.Andi' moy i'met a gatas mo.Andi' moy i'met a libro ko.Andi' mo i'met in say ranom ta maringgas in.TagIwala'; Magbubo'; itaponIloMangpukaw; IbellengEngTo lose or spill something needed or of value by a direct act and with awareness.Cls. synisiboymampibusbos
i'nepeg'i'-nɘpɘgFromnepegvinKanya' si'tamo, i'nepeg nan panemtemen tamo nin maong.Engought to do somethingDer.i'nepegnan
i'nepegnan'i'-nɘpɘg-nanFromi'nepegFromnepegvinSi'tamo i'nepegnan panemtemen tamo nin maong.TagKailanganEngOught.
i'pos'i'-posAtc. is man'i'posPerf.ni'posFromuposvin1Bale', si man-gaw'en ko ket, say nayadi' koyna nin nagwaan, kai koyna mampanemtemen, ana edet, man'i'pos koy pakababa' ko nin gumwa' para sa adapen et ta pigaw nin maga'muran ko in. Engconsuming something2Ikway anggawan mababa'; usaren a animan a bagay tan mababaan anggan ma'pos;Usaren nga'min a kasan matra. Ikwa a sarban mababaan. usaren nga'min; ika' nga'minSyay mangi'pos nin kesaw nayna maningkap ta ama ya.I'pos nayna a anggawan mababa' nan manganta.TagIbigay ang lahat; gamitin ang lahat; walang itiraIloIyibus; usaren amin; awan itiddaEngTo put ones full effort; to put all; to exert. To give, or use everything; to do the best.; To exhaust/consume all.Der.mai'posmangi'pos
i'ra-i'ras'i'-ra-'i'-rasPerf.ni'ra-ni'rasvSin yinmabina, ni'ra-ni'ras rasaran tutawo kona ni Jesus a mampagmasakit a nasrepan nin ispiriton duka'. Engcontinually bring things
i'ras'`i'-rasPerf.ni'rasvAwiten o ika' ya sa sayay lugar a sayay bagay o tawo.Si Bernabe, ni'ras naya konran apostoles tan nibarita' na konra a nipa'kit tan nikiirgo yay Uunuren kona ni Saulo. I'ras mayti si tinapay kona ni baying mo.TagDalhin; isama.IloItugot; awiten.EngTo take or convey something or someone someplace.Antibati'Cls. synawitenika'iyaterDer.mai'rasmangi'rasmi'rasnipai'raspakai'ras
i'roy'`i'-royGindat, sin say bubali ket main et nin aydan nin iti sa rikor nan bali, i'roy rayti nin tutawo no mibwat sara.EngTo take up the bamboo or wood entry ladderDer.mi'roy
i'sad'i'-sadPerf.ni'sadFromesad1vinUsaren a maserey nin kayo a ipangali nin ubot sa luta'.I'sad moyon maong a irik pigaw ararem a nakaimulawan.pangmumulan ni'sadTagGamitin ang matulis na kahoy sa pagtanim ng palayIloIyabot nga imula nga usaren ti natirad nga kayoEngTo plant by using a pointed stick to dig a hole.Cls. synisadsad 2misyad2vEngTo pound down a sack to make sure that it is full;
i'sar'i'-s`arvIpababnak yan maksaw a man'awiten o man-ga'getan. Andi' ma nin i'sar a balatay mon pasig ta pigaw kai ya nin maspak.TagIbagsak.EngTo drop a load with great force e.g. a sack so as to settle its contents.Cls. synda'salipababnak
i'sed'i'-sɘdFromsedsedvinNo mama'sek usaren a maserey a kayo nin mangibot nin maong sa irik. usaren a maserey a kayo nin ihustu-husto nin maong sa ubot no imula pigaw kai ma'kan ayepI'sed mayon maong a irik pigaw kai ra madumog manok.TagIhoyo; maghoyo; maihoyo; ibukay na mabutiIloIyabot; iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayoEngTo put into a hole with the aid of sharp pointed wood; to put exactly into a hole with pointed wood.
i'sok'i'-sokvIyu'na yay ulo nin dumket sa luta'.I'sok nayay ulo na sa ubot nin pannabunan konan asawa na sa akis na.TagIsalpok ang ulo a lupa'IloItiro ti ulo iti dagaEngTo hit ones head on the ground.Der.mangi'sokmi'sokpai'sok
i'teng'i'tɘŋFrometengvinI'teng ko tamo' nin makaligtas iti talagan patyen taka.Engthe instantDer.nangi'teng
i'wab'i'-wabFromuwabnMaksaw a i'wab na.TagHikab; ikabIloSuyaabEngAn act to open ones mouth wide because one is sleepy tired or bored.Cls. synmi'wab
i'yag'i'-yagPerf.ni'yagFromiyagvEngTo call loudly for aid; help.Der.i'yagan
i'yagan'i'-ya-ganFromi'yagFromiyagvinMibatan a abaw a busis a maksaw no si'no a maong konra.I'yagan ran saray nanalo sa bulang.TagSigawan; nagsisigawan; hiyawanIloPanagriryawEngA topmost shout of competition of several groups.Cls. synburyawan
i'yan'i'-yanAtc. is man'i'yaninfSinita nayaynamaet si Gubirnador Herodes bana' ta man'i'yan naya si Herodias a asawa nan busat na.I'yan naya tamo'; kai naya nikasal.Abas a i'yan may aydo mo.TagIbahay.IloIbalay.EngTo live together without being married.Der.ka'yanki'yanmampi'yanmi'yanmi'yan
iarak'i-'a-rakPerf.niarakFromarak2vinNikadani; nibi.Niarak ran pupustura a da'ton ra koni Jesus.TagDinala; nilapitIloIyeg; ipan; iyadsidegEngBrought and present.Der.maiyarak