Bolinao - English


i


i-'iPerf.ni-??? > vtEg:Intentional transferal or use of an item.
i'ban'i'-banFromebannBol:Bigra' a minganga nin mananglap siri ba'yo anaet iliwa' a siri sa a'rong tan bebey.Tg:Bumahin; bahin.Io:Ba'en; agbaen.Eg:Sneeze, to expel air suddenly and violently through the nose and mouth.
i'bat'`i'-batPerf.ni'batSpch var.iyubatFromubatvinBol:Si ibi nin ubat sa tepet.Tg:Sagot.Io:Sungbat.Eg:To give a response to something.AntitepetDer.mai'bat
i'beng'i'-bɘŋFromebengEg:thin out.Antpipataba'
i'bot'i'-botPerf.ni'botFromubotvinBol:Animan a bagay a naisukat ya nin ihusto sa ubot a gindat.Tg:Ibutas; ihoyo; maihoyo.Io:Iyabot; mangiyabot; naisigud nga naiyubot.Eg:To have fitted or adjusted something to a hole to make it fit tightly., To put something exactly into a hole.Cls. synipapa'sekan
i'deng'`i'-dɘŋPerf.ni'dengAtc. is man'i'dengFromedengvin1Bol:Awiten yay sayay bagay ba'yo umdeng.Tg:Itindig.Io:Itakder.Eg:To take something or someone into a standing position.2Bol:Ilalaman o iriprisinta yay sayay tawo.Tg:Kumatawan.Io:Itakder.Eg:To represent or take the place of someone.Cls. synsandi3Bol:Tarig'enan a sayay mantepren; gaw'en yay sayay matkap nin ubatan o rispunsibilidad.Tg:Panindigan.Io:Itakder.Eg:To take a stand defending someone or something.Anttarig'enanDer.mai'dengmangi'deng
i'dol'`i'-dolFromedolvinEg:To bump one's head against something.Der.mai'dol
i'lab'i'-labvin1Bol:Pangirangrang nin bulong sa apoy ket makulaney ambo' masarangsang ket kai nin mainum'ay mabisang tan ma'get; pangirangrang nin animan a bulong a itambar pigaw ma'mot yan dumpa' sa lalaman.Eg:Pass something though fire to prepare it for use.2Bol:Mangirang-rang sa apoy bilang sa bulong batag a para pamunggusan pigaw madali' mapiklu-piklo'.Tg:Itabi ang dahon sa apoy para lumambot.Io:Idadang.Eg:To put leaves on the fire to make them flexible.Cls. synirangrang
i'met'i'-mɘtPerf.ni'metFromemetvinBol:Gagarawnen nin si sayay bagay ket makasa ya. Pangibu'bo' nin ranom ta kai na matkap; Pangibantak nin animan a kai na matkap; Pangibarang nin animan a bagay a matkap.Tg:Iwala'; Magbubo'; itapon.Io:Mangpukaw; Ibelleng.Eg:To lose or spill something needed or of value by a direct act and with awareness.Cls. synisiboymampibusbosRel. tonabo' 1
i'pos'i'-posPerf.ni'posAtc. is man'i'posFromuposvin1Eg:To give something for consumption.2Bol:Ikway anggawan mababa'; usaren a animan a bagay tan mababaan anggan ma'pos;Usaren nga'min a kasan matra. Ikwa a sarban mababaan. usaren nga'min; ika' nga'min.Tg:Ibigay ang lahat; gamitin ang lahat; walang itira.Io:Iyibus; usaren amin; awan itidda.Eg:To put one's full effort, to put all, to exert. To give, or use everything, to do the best. To exhaust/consume all.Der.mai'posmangi'pos
i'ras'`i'-rasPerf.ni'ra-ni'rasni'rasIntsi'ra-i'rasni'ra-ni'rasvinBol:Awiten o ika' ya sa sayay lugar a sayay bagay o tawo.Tg:Dalhin; isama.Io:Itugot; awiten.Eg:To take or convey something or someone someplace or bring forth something into an environment.Antibati'Cls. synawitenika'iyaterDer.mai'rasmangi'rasmi'rasnipai'raspakai'ras
i'roy'`i'-royFrom*(eroy)vinoccoldBol:Say lakasen a kawayan o kayo nin aydan.Eg:To take up the bamboo or wood entry ladder.Cls. synlakasen
i'sad'i'-sadPerf.ni'sadFromasadvinBol:Usaren a maserey nin kayo a ipangali nin ubot sa luta'.Tg:Gamitin ang matulis na kahoy sa pagtanim ng palay.Io:Iyabot nga imula nga usaren ti natirad nga kayo.Eg:To plant by using a pointed stick to dig a hole.
i'sar'i'-s`arvinBol:Ipababnak yan maksaw a man'awiten o man-ga'getan.Tg:Ibagsak.Eg:To drop a load with great force (e.g., a sack) so as to settle its contents.Cls. synda'salipababnak
i'sed'i'-sɘdFromsedsedvinBol:No mama'sek usaren a maserey a kayo nin mangibot nin maong sa irik. usaren a maserey a kayo nin ihustu-husto nin maong sa ubot no imula pigaw kai ma'kan ayep.Tg:Ihoyo; maghoyo; maihoyo; ibukay na mabuti.Io:Iyabot; iakbel iti abot nga usaren ti natirad a kayo.Eg:To put into a hole with the aid of sharp pointed wood, to put exactly into a hole with pointed wood.
i'sok'i'-s`okvinBol:Iyu'na yay ulo nin dumket sa luta' o ranom.Tg:Isalpok ang ulo a lupa' o tubig.Io:Itiro ti ulo iti daga.Eg:To hit one's head on the ground.Der.mangi'sokmi'sokpai'sok
i'teng'i'-tɘŋFrometengvinEg:the instant.Der.mangi'teng
i'wab'i'-wabFromuwabnTg:Hikab; ikab.Io:Suyaab.Eg:An act to open one's mouth wide because one is sleepy tired or bored.Cls. synmi'wab
i'yag'i'-yagPerf.ni'yag1nBol:Saya yaytin maksaw a pangibusngaw nin iti sa kaingaran.Tg:Sigaw.Io:Riyaw.Eg:A sad or joyous shout at the top of the voice. 2vinEg:To call loudly for aid, help.Der.i'yaganmi'yagan
i'yagan'i'-ya-ganFromi'yagvinBol:Mibatan a abaw a busis a maksaw no si'no a maong konra.Tg:Sigawan; nagsisigawan; hiyawan.Io:Panagriryaw.Eg:A topmost shout of competition of several groups.Cls. synburyawan
i'yan'i'-yanAtc. is man'i'yaninfTg:Ibahay.Io:Ibalay.Eg:To live together without being married.Der.ka'yanki'yanmampi'yanmi'yanmi'yan
iasinso'i-'a-sin-soFromasinsovinEg:To make things advance.
ibaba'i-ba-baPerf.nibabaAtc. is man'ibabaFrombabavinEg:To rock something.Cls. synita'yoniyundayon
ibabaki''i-ba-b`a-ki'Fromibaki'nBol:Tawo nin sumunor sa ibarita nan mas ata'gay kuna.Tg:Mensahero. Utusan.Io:Babaonen.Eg:messenger.Cls. synkatulong
ibabawi''i-ba-ba-wi'Perf.nibabawi'Frombabawi'Eg:To return something back to it's norm.Cls. synisusubli'synmangisubli'Der.maibabawi'paibabawi'