Bolinao - English


h


HadesHadɘsnSarba ran nangibwat sa Hades a syay lugar ran nunati ket itaw saran lamang. TagPansamantalang lugar ng mga patay.Engplace of the dead
halihal`iSpch var.Ali!intrj1Pammaksaw nin nakem o pannagdag sa sayay tawo ta pigaw nin mag'irgo ya o mangimey ya o gaw'en nayna a gaw'en na.Hali/Ali! Mako kamoyna ta pigaw nin kai kamo nin mayabyan.TagHala!; hali!.IloAla!; Ali!; Halla!Eng Word of urging on to do something.Cls. synsigi 12Ibarita' nin pammatalad o panglili'mo.Ali! Manabo' kadsen!Hali, ipakapitan rakamo ta nanakaw kamon batag!TagIngat! Humanda ka! Makikita mo!IloAgguray ka man a!EngTerm used to incite or threaten.Cls. synHalla!Maya' pa!
Halla!h`al-la!Spch var.Alla!intrjSarita' a irgwen nin pammatalad o panglili'mo.Halla! Binisang ma in si libro nin angkay mo!Halla kamo! Idarom rakamo konan prinsipal a nagskip kamo sa klasi moyo. TagSige ka!; hala!IloAla!EngAn exclamation used to warn or threaten.Cls. synhali 2Maya' pa!
halublakhalublakEnghollow blockformed cement blocksnBara'mon halublak nin ginwa' mangibwat sa dinumyek nin luta' o tupa' a a usaren sa pamma'deng nin bali tan raruma et nin pa'deng. TagBloke ng semento.Enghollow block
hambaham-baSpnjamba side post of doordial. var.ambanSi hamba nan sitin kwarto daikleng ya kanya' ya silyan.TagHamba.Engdoor jamb
hambagham-bagEnghandbagnBulong yaytin kayo a iyusar no manaran apay udino hambag. TagBag na isinasabit sa braso.Enghandbag
hamonhamonSpnjamón hamnKarni a niprisirba a ibat sa kupey nin baboy.Tawayan mayti si hamon; mataway yan talaga.TagHamon; hita ng baboy na napreserba.Ilohamon; lup'po ti baboy a naipreserbaEngHam from the buttocks of a pig.
hanbaghan-bagEnghandbagnSi hanbag na ni inay ket naarkusan yan abaluryo.Enghandbag
hangerh`a-ŋɘrEnghangervPangikatinan nin seket ta pigaw kai nin makenes tan magren.Say hanger nin seket ko, silyan ta ma'ran ana.TagSabitan; hanger.IloHanger.EngA hanger for clothing.Der.iyangermaiyanger
Haponha-ponSpnJapón JapannSi nasyon nin Hapon sa Asia a kamainan ran Hapones.Gulpin napadpad nin Hapon sa Bolinao.TagHapon.IloHaponEngThe country of Japan.Cls. syn*NipponDer.HaponesHaponesa
HaponesHaponɘsFromHaponnAbaw a nakodti sa Pilipinas nin Hapones sin gira.Kasabyan Hapones a mangakay karati.TagHapones.EngJapanese
HaponesaHaponɘ-saFromHaponnSaray lulaki nin Hapones a taga Japon.Saray sundalo' a Japones kasabyan ray tubaba'yo sin gira.TagHaponesa.IloHaponesEngJapanese men.
hapsliphap-sl`ipEnghalf slipTag inflhapislipnIdubli konan yupa' nan aysing pigaw kai maninag; idubli sa palda lalo no maimpis ya.Sudit-sudit yay hapslip mo. TagHap islip.EngHalf slip.
hasintoha-sin-toSpnjacinto hyacinth nTagHayasint.EngA red transparent variety of zircon used as a gemstone.
haspehas-piSpnjaspe jaspernSi syudad ket puro yan balitok nin malino a bilang nin kristal, tan say padil ket baton haspe. TagHaspe.Engjasper
Hebreohɛ-br`i-yoSpnHebreoHebrewnSi upisyal nin sarita' ran Israelitas; say tawag konran tutawo a nangibwat sa puri ra ni Abraham, Isaac tan Jacob.Ka'bawan libro nan Ma'ran a Tistaminto, naisurat sa sarita' Hebreo.TagHebreo.IloHebreoEngHebrew; any member of a group of Semitic people tracing descent from Abraham, Isaac, Jacob.Der.nikaHebreo
hehhɘhintrjHeh! TagHeh.Enghuh
hephɘpnTunoy a sinyal main tawo; sinyal a pananadya' ta main lumiwa'.Hep, masakit ya in!TagUps!.EngAn expression of agony.Cls. synannay
higantihigan-tiSpngigantegigantic, giantSpch var.sigantinSaray higanti anak na sara kano nin alalakin tawo.TagHigante.EngGiant; a large person or spirit.Cls. synalan
hiligh`i-ligTaghiligHobby, pass timenTagSay rabay-rabay gaw'en, kanen, isulot tan raruma et nin sayay tawo.Say hilig ko, bayli nin tanggo.TagHilig; nakagawiang gawin.IloHilig.EngA hobby or an interest, such as food or clothing, as a pass time.
hilmithil-m`itEnghelmetnIsulot yayti sa ulo nin gawa' sa ma'get nin matiryalis nin prutiksyon na kuntra sa maksaw nin pakaibabnak o pakaipekpek. Matkap moyo et a say bilang hilmit nin prutiksyon moyo a say pangingisalba nan Dios komoyo.TagHelmet.IloHilmit.Enghelmet
hohoNo tumawag ya komi, "ho!" wana.EngWoooh; a tern used to stop a carabao.Rel. tolwawen
hoyhoyintrj1. Tawag nan sayay tawo konan sayay tawo pigaw reng'en naya; pananawag a kasa gapon galang. 2. Panagdag nan tawo konran ayep.No tawagen may saya tawo hoy! a ibarita' mo kona.TagHoy.EngHey. A call used to get someones attention.
HulyoH`u-lyoSpnjulio Julyn propSi ikapiton bulan sa sayay taon.Marapeg iti sa Pilipinas no bulan nin Hulyo.TagHulyo.IloHulyo.EngThe month of July.
huntahun-taSpnjuntaAssembly.nSaray ata'gay a pangulo sa sayay organinsasyon udino lugar.Hunta Municipal; Hunta Probinsyal.TagHunta; kapulungan; kalipunan.IlohuntaEngBoard; council.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >