Bolinao - English


g


getgetgɘt-g`ɘtnBol:Maimpis a nikaputul-putol kuna'.Tag:Hiwa.Ilo:Getget.Eng:A thin slice of something usually fish.Cls. synigadtiripRel. toge'ret 1Der.getgeten
getgetengɘt-gɘ-t`ɘnPerf.ginetgetFromgetgetvoBol:Putul-putulen yan banlag a kuna'.Tag:Hiwain.Ilo:GetgetenEng:To slice a fish across its body into steaks.Cls. synpater-pateren 1
gewgewgɘw-gɘwnBol:Tunoy a marnge' a main mampigulo nin abaw a tawo.Tag:Gulo; pagkagulo; kaguluhan.Ilo:Panagulo ti a adu a tattao; riribukEng:Commotion, tumult, disorder, noisy moving about.Der.gewgewan
gewgewangɘw-gɘ-wanFromgewgewvlBol:nisisyak a tawoTag:Nagkakagulo.Eng:commotion someplaceCls. synpipapalayo
geyemgɘ-yɘmnBol:Si pino a bara'mon suy'ot sa parpar nan pari syay geyem; matadem a bara'mon suy'ot sa parpar nan pari, siti a geyem.Tag:Magkabilang dulong palay.Eng:The spikelike projections from the heads of grain.
gigangg`i-gaŋnBol:Sayay klasi nin insikto a waloy garamay na tan gumawa' yan bali na a usaren nay lawaw na.Tag:Gagamba; lawa'; alalawa.Ilo:Lawa-lawaEng:Spider.geninsiktoid.lawaw gigangsay.balin gigang
gigilingangi-gi-l`i-ŋanFromgilingn1Bol:Makinan manu-mano o di kuryinti nin usaren nin ipangrekrek nin bikoy; byas, daliket, karni tan raruma et.Tag:Gilingan.Ilo:Gigilingan.Eng:The mechanical mill where corn, rice,wheat, etc. are ground into a powder.2rareBol:Pinita'pon mipadis nin baton malimpek a usaren nin ipangrekrek nin bikoy, kiri' o sinanglay nin mais, o byas, daliket tan raruma et pigaw pinwen nin bara'mon pulbos.Tag:Batong gilingan.Ilo:Gigilingan; paggiling.Eng:Millstone, one of the pairs of round flat stones for grinding corn, rice,wheat, etc. into a powder.
gigimgi-gimnBol:Si diwi nan kuna' sa nigmang a riking.Tag:Tinik ng isda sa bawat palikpik.Ilo:Siit ti sida iti palaypayEng:Pectoral fin.
gigite'gi-gi-t`ɘ'nBol:Madidintek a bilang kaging a lumpad no yabi ta maningkap saran prutas a ikabyay ra, no awro ma'lek sara sa ta'gay kayu-kayo.Tag:Kabag.Ilo:Kurarapnit.Eng:Fruit bat.Relkurarapnit
gikgikgik-giknBol:tunoy ran baboy a beyek no nadali' sara et nin naiyanak; pananawag konran beyek no pakanen sara.Tag:Tunog ng biik pag gutom.Eng:The sound that a piglet makes when it is still nursing.Der.aranggik'ik
gilatagi-l`a-tanBol:Mangisit sarayti nin bilang kanit a kumayam-kayam sa bali udino kukayo a maningkap nin ikabyay ra; mangayat sara no nadaragos sara.Tag:Itim na langgam.Ilo:Nangisit nga kuton; ampipit.Eng:A dark-black ant with a round body that bites when threatened but are slower in movement than garigari.Rel. togarigarigilatan ulaykadakadaRelkaniturandisgeninsiktoGrantikCmpdgilatan ulay
gilatan ulaygi-l`a-tan '`u-layCmpd. ofgilataulayphrBol:Sayay klasi nin gilata saraytin kumayam nin nalinya nin napasayay keen ra ket si anron datig ra mag'in purma yan anron ulay.Tag:Langgam.Ilo:Antutungal.Eng:Black army ants, they eat termites.Relgilatageninsikto
gilgilg`il-gilnBol:Masakit sa katat, naabryan o tinumrak a katat o nasugat ket naimpiksyon ya ket nabaya' tan lumana' ya.Tag:Dalis; galis.Ilo:Gaddil.Eng:An infected wound where there are open oozing sores and swelling.Cls. synringgosRel. togurgorDer.gilgilengumilgilmagilgil
gilgilengil-gi-l`ɘnPerf.ginilgilFromgilgilvoBol:Magkamain nin gilgil ket main sugat-sugat sa katat nin naimpiksyon tan main lana' o lumaya'-laya'.Tag:Gagalisin.Ilo:Gaddilen.Eng:To cause an open skin sore.
gilingg`i-liŋvBol:Pamimino nin bagay bilang sa byas, karni tan raruma et a mangusar nin sayay makina.Tag:Giling.Ilo:gilingEng:Crushed or ground bits of grain, seeds or meat usually done by machine.RelriidgentemekGrtapongDer.gigilingangilingenmangiling
gilingengi-li-ŋɘnPerf.ginilingAtc. is man-gilingenFromgilingvoBol:Gaw'en nin pino a iwa' yupa' sa pangipadalan sa makina bilang sa karni o narekrek o narmek bilang sa kiri' a bikoy bilang sa mais, balatong tan raruma et, o gaw'en nin pinon bilang pulbos bilang sa byas, daliket tan raruma et.Tag:Gilingin.Ilo:Gilingen.Eng:To grind grains or meat.Cls. synriidentapungen 1
gimmaekgim-ma-'ɘkFrom*baekvchngTag:Sinhok.Eng:swallow loudly
gimmaek-baekgim-ma-'ɘk-ba-'ɘkFrombaek-baekvchngTag:Suminhok-sinhok.Eng:The repeated sound.
gimmaligim-ma-liFrombali2vchngEng:house in
gimmatogim-ma-toFrombatovchngTag:Tumaas; umangat.
gimuli-buligi-mu-li-bu-livchngTag:Bumilog; pabilog.Eng:To be getting rounded, roly-poly.Cls. synmalimpek
ginataangi-na-ta-'`anFromgata'nBol:Animan nin klasin linuto' a kinwan nin gata', magwa' nin pising, kuna', karni, mais tan raruma et.Tag:Ginatan.Ilo:Ginittaan.Eng:Any kind of dish (vegetables, fish, meat, corn) that is cooked in coconut milk. The result is a thick viscous consistency.
gindatgin-d`at1advBol:Ginwa' yaynan nu'na a sayay bagay ba'yo o masakbay sa naitanda' nin udas o panaon.Tag:Dati.Ilo:Dati.Eng:To have done something long before a point in time or in earlier times.Cls. synnaon2nBol:Sin nu'na o u'nan kapapa'sar.Tag:Dati.Ilo:Immuna.Eng:How it was formerly implying the norms or usual at that time or from the outset.Cls. synmu'na 2.13adjBol:Sayay tawo o bagay a ambo' yan ba'yu-ba'yo sa kapresan nin kami'nan o kapapa'sar na.Tag:Datihan.Ilo:Sigod.Eng:To be seasoned or experienced.Der.kagindatan
-ginm...-gin-m...Spch var.binu... or ginm...affEng:The basic form of this word could begin with b, bu, be, or g.
ginuratergi-nu-ra-tɘrFrom*gurateradjobsBol:Si sayay tawo a nagilgil nin madidintek a makrang tan sumiksik.Tag:Ginalis.Ilo:Ginaddil; aggudgudEng:To have a disease of small patches of dried scaly skin in any part of the body.Cls. syngurgor