Bolinao - English


g


gaw'angaw-'anFromgawa'vlTg:Gawan.Eg:do something to something.Der.kagaw'annakagaw'anpakagaw'an
gaw'e-gaw'engaw-'ɘ-g`aw-'ɘnPerf.ginawa'-gawa'ginwa-ginwa'Spch var.gawa'-gawaenginawa'-gawa'Atc. is man-gaw'e-gaw'enFromgaw'envoBol:Nagsikabarang nin bagay nin ipuryadi' o gaw'en sa nagsikabarang nin panaontan kapapa'sar o lugar.Tg:Mga gagawin.Io:Ar-aramid.Eg:To do something distributively perhaps over time and space.Cls. syntrabawen
gaw'engaw-'`ɘnPerf.ginawa'ginwa'Atc. is anggaw'enman-gaw'enmanggaw'enFromgawa'voBol:Trabahwen yay sayay bagay; pag'inen yay sayay bagay sa rabay nin purma o bakas.Tg:Gawin.Io:Aramiden.Eg:To make or do or to work on something.AntpauryanReligan-ganDer.gagaw'engaw'e-gaw'en
gawa'ga-w`a'Massgugawa'infBol:Trabaho; sayay bagay a matkap nin gaw'en, o nagawa' mangibwat sa saya et nin bagay.Tg:Gawa'.Io:Aramid.Eg:An activity or something that is to be done or has been done.Cls. syntrabahoDer.gagawa'gaw'angaw'engawa'-gawa'gumwa'ipagawa'magawa'makagwa'mangwa'migwaannikagwa'nikigawa'pigagawa'say.gawa' sa pamamali
gawa' sa pamamaliga-w`a' sa pa-ma-ma-l`isay. ofgawa'phrBol:Say trabahwen sa bali bilang sa mangluto', mami'pi' tan raruma et.Tg:Gawaing bahay.Io:Aramid iti balay.Eg:A household chore.
gawa'-gawa'ga-w`a'-ga-w`a'Fromgawa'1nBol:Kukimey nan sayay tawo, bubagay a ipurya-puryadi' na.Tg:Mga gawa.Io:Ar-aramid.Eg:Works or deeds.2adjBol:Ambo' nin katutu'wan; pinabrika tamo' bilang wadi' sayay isturya, patanda' tan raruma et.Tg:Gawa-gawa.Io:Ar-aramid.Eg:To be made up, unreal.Antkatutu'wan 1Cls. synpabrikawenRelimbintoDer.gaw'a-gaw'an
gawangg`a-waŋvBol:Risibyen o kalapen yay sayay bagay nin say ipa'nat yay intiron takyay.Tg:Iabot.Io:Awat.Eg:To reach out to accept or receive something.AnttudolCls. synagwang 1risibiDer.gawangenigawangkaggawangmagawangmaigawangmakagawangmangawang
gawangenga-w`a-ŋɘnPerf.ginawangFromgawangvoBol:Iyabot yay gamet ta risibyen udino kalapen a animan a bagay.Tg:Abutin.Io:Awaten.Eg:To extend the hand to receive something from someone.Antga'watenCls. synabuten 1agwangen 1
gawatg`a-watnBol:Tyimpo nin kasan abaw ikabyay tan kasan mayatab et tan pirmin mapres ket kasan makapika' sa taaw mangalap kuna'.Tg:Taghirap.Io:Gawat.Eg:The time before the harvest when there is very little food to eat because the harvest has not yet come and fishermen cannot go to out on the sea.Cls. syntyimpo nin bitilRel. totyimpon rapegRelkwarismaDer.kagawat-gawatan
gawayga-waynTg:Pagtatanggol.Io:Gaway.Eg:The ability and strength to defend oneself in any circumstances. Strength, defense, ability.
*gawetg`a-wɘtCls. synkeskesanDer.kigawetmaigawetmaigawetanmakaigawetannikaigawet
gawgawgaw-g`awn1Bol:Iti sa ma'mot sa sirong nan awro.Tg:Bilad.Io:Bilag.Eg:The thing that is out in the sun so as to dry.2Bol:Pulbos a gawa' sa kamutin kayo nin iluto' pigaw gaw'en nin almidon o kula.Tg:Gawgaw.Io:Almidor.Eg:A starch used for bleaching in the sun.Relalmidonkula2Der.gawgawenigawgawmagawgawmangawgawnipagawgaw
gawgawengaw-ga-wɘnPerf.ginawgawFromgawgawvoTg:Ibilad.Eg:sun dry s/t.
gaya-gayagayga-ya-ga-ya-gayFromgayagay
gaya'ga'ga-ya'-g`a'nBol:Kapapa'sar nin napno' nin rigsa tan byay, makura'sing nin mangimey tan raruma et.Tg:Sigasig.Io:Ganaygay.Eg:An exuberant joy, gladness and animated liveliness.AntkarereanDer.magaya'ga'
gayadga-y`adnBol:Animan a gawa' o irgwen nin kasan kasiryuswan udino ikap-ikap tamo'.Tg:Biruan.Io:Gantil.Eg:A joke played on someone by playfully leading them into certain assumptions or actions.Cls. syngantilkanitkitDer.gayadengumayad2magayad
gayadenga-ya-d`ɘnFromgayadvoBol:Mangwa' nin kimey o gawa' nin pangngayat nin kiikap konan sayay tawo.Tg:Yayain sa paglalaro.Io:Gantilen.Eg:To lead someone on as a joke or encourage someone to play.Cls. syngantilen
gayagayga-y`a-gayadjBol:Tumuru'-turo' a lawaw ibat sa bebey o ungey ibat sa a'rong.Tg:Maglalaway.Io:Agkakatay; sayasay.Eg:For saliva or mucus to flow from the mouth or nose.Der.gaya-gayagaygumayagayigayagay
*gayak-gayakga-yak-ga-yakDer.maigayak-gayak
gayamanga-y`a-mannBol:Sayay insikto nin bara'mon suldu-suldong yay anron lalaman na tan abaw a mipadis nin ayi na tan say mipadis sa u'na usaren nan ipangayat.Tg:Alupihan.Io:Gayaman.Eg:Centipede, a wormlike insect with a pair of legs for each body segment. The two front legs are like poisonous fangs.geninsikto
gayangga-yaŋnBol:patadem a rway sima na, armas yayti sin nu'nan panaon; beneng a alaki tan maimpis a tadem na.Tg:Espada.Eg:A sword.Cls. synsabli
gayasgasgayas-gasnBol:Tunoy nin makalinew nin miduman sa tunoy nin pasak, tansan, tan raruma et.Tg:Ngayasngas.Io:Agasasa.Eg:Noise of friction that causes tooth edge pain.Der.gumayasagas
gayemga-y`ɘmSpch var.gyemIogayemnBol:Adanin amigo o sayay tawo nin katanda' nin rabay-rabay ya, adani a pakikalamo' kona tan pyawen ya, kaikap ya.Tg:Kaibigan.Io:Gayem.Eg:A special friend and ally to be trusted.Cls. synamigo/akaikapkalamo' 1Der.gayemen
gayemenga-yɘ-m`ɘnFromgayemvo1IloBol:Amigwen yay sayay tawo.Tg:Kaibiganin.Io:Gayyemen.Eg:To befriend or make friends with someone.Cls. synamigwen2Bol:Ikwa yay takyay sa abaya nan tawon kadani.Tg:Akbayan.Io:Gayemen.Eg:To put one's arm over the shoulder of another person.
gaygaygay-g`ayadjBol:Nibagbag tan misisyay anay parti-parti nan sayay bagay tan kai ana mapakanda' bilang wadi' bali, baskit, tekrean tan raruma et, o bisang-bisang yayna bana' sa pirmin pangusar o sa ka'ranan bilang wadi' seket, ules tan raruma et.Tg:Tastas.Io:Satsat.Eg:To be threadbare from use such as the edges of a book or a woven material such as a basket, mat or rope.specsuysoygenrugrogDer.gaygayenmagaygay