Bolinao - English


g


garutigar`u-tiSpngarrotestick, clubnBol:Balbal; kayo a alaki a usaren ipangaruti sa adti man a parti nin lalaman nan tawo; anron pengpeng nin kayo udino kawayan a ipamalbal.Tag:Pal^o.Eng:A piece of bamboo or wood used for hitting.Cls. synbalbalsanetDer.garu-garutyengarutyenmagaru-garutimangaruti
garutyengarut-yɘnPerf.ginarutiFromgarutivoBol:Balbalen yay animan a bagay nin kayo. Panasakit konan sayay tawo a mangusar nin kayo udino animan.Tag:Pumalo; paglaslas; pagsakyod; hampasin.Ilo:Tirwen; saktan ti kayo; agmalo'Eng:To strike with a long solid object such as a piece of wood or bamboo.Cls. synbalbalen
gasag`a-saSpngasa gauzen1Tag:Gasa.Eng:Gauze.Relasag2Bol:Maimpis nin ineket a imanru nin malimpek a ipabilo konan asag a usaren ipanyu' kuna' sa taaw no yabi; si gasa a ipanakeb sa sugat.Tag:GasaIlo:GasaEng:The wick for the kerosene light.
gasalg`a-saln1Bol:Say kapapa'sar nin bagay-bagay a say usip ket alalaki imbis nin pino bilang wadi' buyangin, asin, giniling nin mais, sabot tan raruma et.Tag:Gaspang.Ilo:Gasal.Eng:The granularity or size of the grains or thickness of the hairs of something.Antpino 12Bol:Say kapapa'sar nan sayay bagay nin no karapasen o aprusen ya ket masarapsap bilang say liha tan raruma et.Tag:Gaspang.Ilo:Gasal.Eng:The coarseness of an object that will be used for removing excess material.Antpino 1Der.magasal
gasgasgas-gasTaggasgasscratch, scuff marksnTagrareBol:Madidintek nin sugat a madlas.Tag:Galos.Eng:Scratch.Cls. synmaas'asmadlasrasirasrudrodDer.magasgasmaigasgasnakagasgas
gasitga-s`itnBol:Si lumiwa' konan lalaki a maikwa konan babayi a sya li' a pangibwatan pagkamain nan sayay anak a lumiwa' sa tyan nan babayi.Tag:Punlay.Eng:Sperm.
gastagas-taSpngastar to spend money, to use up, to wear out SpnDgastosadjBol:Masyadon pananaliw nin nagsikabarang; nalabas a pangangastos nin animan a bagay a matkap udino kai.Tag:Waldas; bulanggugo.Eng:Extravagance.SpnFgastador
gastadorgas-ta-d`orSpngastadorspendthriftSpnDgastanBol:Say tawon no mangastos ket subra-subra a kai nin man'isipen a sumunor li' nin uawro.Tag:Magastos.Ilo:Gastador.Eng:A wasteful or extravagant and irresponsible spender.AntmasimpitCls. synarbosLesmakalas
gastosg`as-tosSpngasto spending, expense nBol:No umnoy kwarta a naisaliw nin kinwarta.Tag:Gastos.Ilo:Gastos.Eng:The expenses for something.Antdineptingkapen 2Der.gastusangastusenigastosmagastosmangastosSpnFgasta
gastusangas-tu-s`anFromgastosvlBol:Mamal'is nin kwarta o kantidad para sa sayay bagay bilang wadi' ukasyon o tawo.Tag:Gastusan.Ilo:Gastwan.Eng:To expend money or a resource for something.
gastusengas-tu-s`ɘnFromgastosvoBol:Isaliw a kwarta nin bubagay a matkap sa byay uno bayadan.Tag:Gastusin.Ilo:Gastusen.Eng:To spend for something for your living.Cls. synisaliw
gasulinaga-su-l`i-naSpngasolinagasolinenBol:Sayay klasin likido nin usaren mamapalayo nin ruran a main makina nin gasulina a matkap usaren bilang wadi' mutor sa taaw, kutsi, trak tan raruma et.Tag:Gasolina.Ilo:Gasulina.Eng:Gasoline, a fuel used in certain spark ignition engines.Relkrudopitrulyo
gata'ga-t`a'nBol:Say maputi' tan mapalet nin mapespes sa yinadyad nin ungot.Tag:Gata.Ilo:Gitta.Eng:Coconut milk.RelungotDer.gataanginataanmangata’
gataanga-ta-'`anFromgata'vlBol:Sayay luto' nin kunaen o putahi nin kwan o iluto' sa gata'.Tag:Gataan.Ilo:Gittaan.Eng:A main dish like a stew made with coconut milk.
gatangg`a-taŋnBol:Litsi, lata nin gatas kundinsada; say syam a gatang mag'in sansalop.Tag:Gatang.Ilo:Kiraod.Eng:A measure of the size of a condensed milk can, .37 liter, nine gatang is equivalent to one ganta.synlitsiGrsalop
gatasg`a-tasnBol:Sabaw suso nan sayay ina a magwa' nin tawo o ayep bilang sa baboy, baka, damulag tan raruma et.Tag:Gatas.Ilo:Gatas.Eng:Milk.Der.gatasangatasenipangatasmigatas
gatasanga-ta-sanFromgatasvlEng:To get milk from something.
gatasenga-t`a-sɘnFromgatasvoBol:Pakanen yan gatas a sayay tawo o ayep.Tag:Gatasin.Ilo:Gatasen.Eng:To feed milk to a person or animal.genpakanen
gate'ga-t`ɘ'nBol:Pakaingar sa lalaman udino katat nin rabay yan gu'guen ta main nangayat udino nagat'an.Tag:Kati; pangangati.Ilo:Gatel.Eng:An itch or prickly feeling.Der.gumate'magat'anmagate'makagate'
gatgatgat-g`atnBol:Usaren a ngipen nin ipamino nin kanen a dumalan sa bebey.Tag:Nguya.Ilo:NgalngalEng:The chewing and crushing or grinding with the teeth.Antalun'unenCls. syngalgalDer.gatgatenmagatgatmangatgat
gatgatengat-ga-t`ɘnPerf.ginatgatFromgatgatvoBol:Pinwen a kanen nin usaren a ngipen ta tunawen nay nisa'mel nan bebey.Tag:Nguy^a.Ilo:NgangalenEng:To chew food.Cls. synet'etenRelaplaen
gaw'a-gaw'ang`aw-'a-gaw-'`anPerf.ginaw'a-gaw'anginwa-ginwaan sp. var.ginaw'a-gaw'anFromgawa'-gawa'vlBol:Uman-umanen nin gaw'en sa raruma.Tag:Paulit-ulit gawin sa isang tao.Ilo:Ulit-iliten nga aramiden ti maysa nga banag iti maysa nga tao.Eng:To repeatedly do something to someone.
gaw'angaw-'anFromgawa'vlTag:Gawan.Eng:do something to somethingDer.kagaw'annakagaw'anpakagaw'an
gaw'e-gaw'engaw-'ɘ-g`aw-'ɘnPerf.ginawa'-gawa'ginwa-ginwa'Spch var.gawa'-gawaenginawa'-gawa'Atc. is man-gaw'e-gaw'enFromgaw'envoBol:Nagsikabarang nin bagay nin ipuryadi' o gaw'en sa nagsikabarang nin panaontan kapapa'sar o lugar.Tag:Mga gagawin.Ilo:Ar-aramid.Eng:To do something distributively perhaps over time and space.
gaw'engaw-'`ɘnPerf.ginawa'ginwa'Atc. is anggaw'enman-gaw'enmanggaw'enFromgawa'voBol:Trabahwen yay sayay bagay; pag'inen yay sayay bagay sa rabay nin purma o bakas.Tag:Gawin.Ilo:Aramiden.Eng:To make or do or to work on something.AntpauryanDer.gagaw'engaw'e-gaw'enkagaw'en