Bolinao - English


g


garugadian nin kayoga-ru-ga-di-'an nin ka-yoid. ofgarugadi'kayophrEg:Sawdust.
garumatoga-ru-ma-toSpcarromatacovered wagon, caravan, gypsy caravannBol:Saya yaytin pangargawan nin mabyat a awiten a guruyen nin damulag bale' kasan bikoy na no kai rway kawayan a umiwas no guruyen yan damulag.Tg:Garosa.Eg:A frame with bamboo runners for carrying a heavy load that is dragged along the ground by a carabao.Cls. syngaritongarusakargadorkarumatapangarigariton
garusaga-r`u-saSpcarroza coach, carriage, floatnBol:Pangargawan yayti nin karga-karga a guruyen yan damulag o baka, main nin siir na bale' kasan bikoy na.Tg:Paragos.Io:Pasagad.Eg:Sled with wood runners pulled by carabao or cattle for hauling various loads.Cls. syngarumato
garutigar`u-tiSpgarrotestick, clubnBol:Balbal; kayo a alaki a usaren ipangaruti sa adti man a parti nin lalaman nan tawo; anron pengpeng nin kayo udino kawayan a ipamalbal.Tg:Pal^o.Eg:A piece of bamboo or wood used for hitting.Cls. synbalbalDer.garu-garutyengarutyenmagaru-garutimangaruti
garutyengarut-yɘnPerf.ginarutiFromgarutivoBol:Balbalen yay animan a bagay nin kayo. Panasakit konan sayay tawo a mangusar nin kayo udino animan.Tg:Pumalo; paglaslas; pagsakyod; hampasin.Io:Tirwen; saktan ti kayo; agmalo'.Eg:To strike with a long solid object such as a piece of wood or bamboo.Cls. synbalbalen
gasag`a-saSpgasa gauzen1Tg:Gasa.Eg:Gauze.Relasag2Bol:Maimpis nin ineket a imanru nin malimpek a ipabilo konan asag a usaren ipanyu' kuna' sa taaw no yabi; si gasa a ipanakeb sa sugat.Tg:Gasa.Io:Gasa.Eg:The wick for the kerosene light.
gasalg`a-saln1Bol:Say kapapa'sar nin bagay-bagay a say usip ket alalaki imbis nin pino bilang wadi' buyangin, asin, giniling nin mais, sabot tan raruma et.Tg:Gaspang.Io:Gasal.Eg:The granularity or size of the grains or thickness of the hairs of something.Antpino 12Bol:Say kapapa'sar nan sayay bagay nin no karapasen o aprusen ya ket masarapsap bilang say liha tan raruma et.Tg:Gaspang.Io:Gasal.Eg:The coarseness of an object that will be used for removing excess material.Antpino 1Der.magasal
gasgasgas-gasTggasgasscratch, scuff marksnTagrareBol:Madidintek nin sugat a madlas.Tg:Galos.Eg:Scratch.Cls. synmaas'asmadlasrasirasrudrodDer.magasgasmaigasgasnakagasgas
gasitga-s`itnBol:Si lumiwa' konan lalaki a maikwa konan babayi a sya li' a pangibwatan pagkamain nan sayay anak a lumiwa' sa tyan nan babayi.Tg:Punlay.Eg:Sperm.
gastagas-t`acfgastadorSpgastar to spend money, to use up, to wear out adjBol:Nalabas a pangangastos nin animan a bagay a matkap udino kai.Tg:Waldas; bulanggugo.Eg:Extravagantly wasteful.
gastadorgas-ta-d`orcfgastaSpgastadorspendthriftnBol:Say tawon no mangastos ket subra-subra a kai nin man'isipen a sumunor li' nin uawro.Tg:Magastos.Io:Gastador.Eg:A wasteful or extravagant and irresponsible spender.AntmasimpitCls. synarbosLesmakalas
gastosg`as-tosSpgasto spending, expense nBol:No umnoy kwarta a naisaliw nin kinwarta.Tg:Gastos.Io:Gastos.Eg:The expenses for something.Antdineptingkapen 2Der.gastusangastusenigastosmagastosmangastosmangkagastos
gastusangas-tu-s`anFromgastosvlBol:Mamal'is nin kwarta o kantidad para sa sayay bagay bilang wadi' ukasyon o tawo.Tg:Gastusan.Io:Gastwan.Eg:To expend money or a resource for something.Rel. toilibri 1
gastusengas-tu-s`ɘnFromgastosvoBol:Isaliw a kwarta nin bubagay a matkap sa byay uno bayadan.Tg:Gastusin.Io:Gastusen.Eg:To spend for something for your living.Cls. synisaliw
gasulinaga-su-l`i-nasp. var.gasolinaSpgasolinagasolinenBol:Sayay klasin likido nin usaren mamapalayo nin ruran a main makina nin gasulina a matkap usaren bilang wadi' mutor sa taaw, kutsi, trak tan raruma et.Tg:Gasolina.Io:Gasulina.Eg:Gasoline, a fuel used in certain spark ignition engines.Relkrudopitrulyo
gata'ga-t`a'nBol:Say maputi' tan mapalet nin mapespes sa yinadyad nin ungot.Tg:Gata.Io:Gitta.Eg:Coconut milk.RelungotDer.gataanginataanmangata’
gataanga-ta-'`anFromgata'vlBol:Sayay luto' nin kunaen o putahi nin kwan o iluto' sa gata'.Tg:Gataan.Io:Gittaan.Eg:A main dish like a stew made with coconut milk.Cls. syninungutan
gatangg`a-taŋnBol:Litsi, lata nin gatas kundinsada; say syam a gatang mag'in sansalop.Tg:Gatang.Io:Kiraod.Eg:A measure of volume the size of a condensed milk can, .375 liter, nine gatang is equivalent to one ganta.synlitsiGrsalop
gatasg`a-tasnBol:Sabaw suso nan sayay ina a magwa' nin tawo o ayep bilang sa baboy, baka, damulag tan raruma et.Tg:Gatas.Io:Gatas.Eg:Milk.Der.gatasangatasenipangatasmigatas
gatasanga-ta-sanFromgatasvlEg:To get milk from something.
gatasenga-t`a-sɘnFromgatasvoBol:Pakanen yan gatas a sayay tawo o ayep.Tg:Gatasin.Io:Gatasen.Eg:To feed milk to a person or animal.genpakanen
gate'ga-t`ɘ'nBol:Pakaingar sa lalaman udino katat nin rabay yan gu'guen ta main nangayat udino nagat'an.Tg:Kati.Io:Gatel.Eg:An itch or prickly feeling.Der.gumate'magat'anmagate'makagate'
gatgatgat-g`atnBol:Usaren a ngipen nin ipamino nin kanen a dumalan sa bebey.Tg:Nguya.Io:Ngalngal.Eg:The chewing and crushing or grinding with the teeth.Antalun'unenCls. syngalgalDer.gatgatenmagatgatmangatgat
gatgatengat-ga-t`ɘnPerf.ginatgatFromgatgatvoBol:Pinwen a kanen nin usaren a ngipen ta tunawen nay nisa'mel nan bebey.Tg:Nguy^a.Io:Ngangalen.Eg:To chew food.Cls. synet'etenRelaplaen
gaw'a-gaw'ang`aw-'a-gaw-'`anPerf.ginaw'a-gaw'anginwa-ginwaan sp. var.ginaw'a-gaw'anFromgawa'-gawa'vlBol:Uman-umanen nin gaw'en sa raruma.Tg:Paulit-ulit gawin sa isang tao.Io:Ulit-iliten nga aramiden ti maysa nga banag iti maysa nga tao.Eg:To repeatedly do something to someone.