Bolinao - English


g


ganasgasganas-gasnBol:Tunoy nan ranom a mapres a agos na a ibat sa ta'gay.Tag:Lagaslas; paglagaslas; lagasaw.Ilo:GanasgasEng:Sound of swift flow of water over rapids.
ganatga-natTag:Makunat.Der.gumanatmaganat
*ganaygayga-nay-gayDer.maganaygay
ganeygeyganɘy-gɘyTag:Pagkakagulo.Der.maganeygey
ganorg`a-nornBol:Masakit sa lalaman a ibwatan nin nipanusa sa sayay tawo bilang sa balbal sa lalaman nan sayay tawo.Tag:Pas^a.Eng:A bruise normally from a blow or abuse to the body.Cls. synbuneldanerrindiriraLesbarerDer.ganur-ganormaganor
gansa'gan-s`a'n1Bol:Pasak nin may'an a klasi tan kai nin tumaey a para gaw'en nin instruminto nin patnuyen a bilang sa trumpit, pyangpyang wanin lamang sa midalya, bagay nin dikurasyon tan raruma.Tag:Bronse; tanso.Ilo:Brunsi.Eng:Bronze, a brown metal made of copper and tin.synbrunsi 1tanso'2Bol:Milawok nin masilyaw tan kulor tsukulati nin kulor.Tag:Bronse.Ilo:Brunsi.Eng:The dark orange color of chicken feet.
gansilyogan-s`il-yoSpnganchillocrochet hook or worknBol:Sayay bara'mon alaki tan anron kadayem, nin imbis ubot a main sa sayay pwit na ket kurtin kalawit a main.Tag:Gantsilyo.Ilo:Gansilio.Eng:A crochet hook.Der.gansilyuwenmangansilyo
gansilyuwengan-sil-yu-w`ɘnPerf.ginansilyoFromgansilyovoBol:Mangusar nin gansilyo, gaw'en yan sayay disinyo o napurman bagay a kerker nin suy'ot bilang wadi' mantilis, ta'gay, switer tan raruma et.Tag:Gantsilyuhin.Ilo:Gansilyuwen.Eng:To crochet something.
ganso'gan-s`o'Spnganso goose, gander, idiot, fool nBol:Ayep nin miikap sa raranom nin dandani kabakas nin itik bale' mas ata'gay sara, mas alaki a lalaman ra, mas anroy liey ra tan mas anted tan agaba' a tuka' ra.Tag:Gans^a.Ilo:Ganso.Eng:Goose.
gantilgan-t`ilIlogantilfriskinessnBol:Pigagawa' a kai nin makapititinek, nin palayodti-palayodtaw, muli' iti, muli' itaw tan raruma et nin gawa'.Tag:Harot.Ilo:Gantil.Eng:Playfulness in a frisky way.Cls. syngayadkanitkitDer.gantilengumantilkigantilmagantil
gantilengan-ti-l`ɘnFromgantilvoIloBol:Yupa' sa sayay kimey o gawa' bilang wadi' kereteen o sutilen yay sayay tawo pigaw ayaten yan mangarete' o manutil anamaet o raruma et nin gawa'.Tag:Harutin.Ilo:Gantilen.Eng:To stimulate or stir up, usually done by a child to get someone to play.syngayaden
ganur-ganorga-nur-ga-norFromganorTag:Pasa-pasa.Der.maganur-ganormangkaganur-ganor
gangganggaŋ-g`aŋvBol:Say tunoy nan aso no masager ya nin mingirsi' ya ket ma'kit a ngipen na.Tag:Angil.Ilo:Ngernger.Eng:The angry snarl of dogs as when they bare their teeth, ready to attack.Cls. synaw'awtaolRelbatokDer.gumanggangmanganggang
gaodg`a-'odTagalog; Ilocanopaddle, short oar, oarnBol:alalaki dyan bugsay a usaren no sumaki pigaw dumaras ya a ruran; mas maksaw yan mamadaras no igaod yayti sa taaw no sumaki sa baluto ta isiglaot ya sa baluto.Tag:Gaod; sagwan.Eng:Oar, paddle.Cls. synbugsayDer.igaod
gapaga-p`anEng:A woven bamboo basket used as a container for salt, about 1m in diameter and 1.5m height.
gapoga-p`oadvBol:Usaren yaytin sarita' nin isuldong ya sa ambo', kasa, kai, o andi' nin say katarusan ket abirno ni'sa ket kai nagkamain, kai nangyadi', kai ginwa' o gaw'en.Tag:Talaga.Ilo:PulosEng:At all, an emphatic used with a negative limiting the degree.
gara-garamayga-ra-ga-ra-mayFromgaramayTag:Daliri.Eng:digits
*garadugodga-ra-du-godDer.gumaradugod
garahiga-r`a-hiSpngarajegaragenBol:Kamainan yaytin main bubong nin pangisirungan ruran a kasabyan sa danin bali.Tag:Garahe.Ilo:GaraheEng:Garage, a covered area for the protection of vehicles, usually near the house.
garakgakgarak-g`aknBol:Maksaw nin pakaka'lis udino adak'ak.Tag:Halakhak; alik-ik; halikhik.Ilo:GarakgakEng:A loud coarse laugh.Cls. synadak'akkara'ka'Der.gumarakgak
garamayga-ra-m`aynBol:Sarban parpar nin gamet tan ayi.Tag:Dalir`i; galamay.Ilo:Ramay.Eng:Finger or toe.whgemgemspectaginisDer.gara-garamay
garanggandyanggaraŋ-gan-dy`aŋadjBol:Babayin sawanin iti ya, kainsanan itaw yayna sa raruman lugar o kalamo'; sawanin rabay na, kainsanan kai ana. Kai maga'getan a irgo na; kai na tanda' no ani a talagan rabay na.Tag:Galawgaw.Ilo:Garampang.Eng:This is a description of a woman who is drawn from one thing to another, being imprudent and flighty.
garapagara-paSpngarrafademijohn, large glass water containernBol:Butilya nin madidintek; butilya nin nangwan tambar.Tag:Garapa; botelya; bote.Ilo:Garapa; boteEng:Bottles, small bottles.Der.garapita
garapatagarap`a-taSpngarrapataticknBol:madidintek kuton aso; ulmog; madidintek a kumayam nin miikap sa sabot aso.Tag:Garapata.Eng:Tick.
garapitagarapi-taFromgarapanBol:Madidintek a butilya a nangwan nin tambar udino animan a magawa' nin ibutilya.Tag:Garapita; garapa; maliit na garapon.Ilo:GarapitaEng:A small bottle.