Bolinao - English


g


galyitasgal-yitasSpgalletabiscuit, cookie, ship's biscuit, hardtack, coarse breadnBol:Malilipek tan patag nin tinapay a main tuloy ubot na sa butlay. tinapay a malilipek tan madidintek.Tg:Galyetas; biskwit.Io:Galyetas.Eg:A kind of flat round bread with three holes at the center.
gamaga-m`anBol:Say gawa' o risulta nin pangisara nin warwar nin pwit nin rubir sa kasuldong nin parti.Tg:Paglubirin.Io:Talien.Eg:The interwoven joint of things such as ropes.gensuldongDer.gamawenmangama
*gama'ga-ma'Tg:Magbuntalan.Der.gama'gama'gamaen
gama'gama'ga-ma'-ga-ma'From*gama'Tg:lamas.Eg:mash.Der.gama'gamaenmagama'-gama'pangama'-gama'
gama'gamaenga-m`a'-ga-ma-'`ɘnFromgama'gama'voBol:Ga'ge-ga'getan nin garamay laloyna a kanen ket mag'in anan bara'mon nikasama' tan kai ana rabay nin kanen.Tg:Dutdot; larot; lapirot; dalirot; dalutdot; lamutak.Io:Kara-karamuten; igga-iggaman.Eg:To touch repeatedly, especially food, with the fingers thought of as being unhygienic and rendering the food unappetizing to eat.
gamaenga-ma-'ɘnFrom*gama'vo1Eg:To play with one's food with the hands.Cls. syngametenkaramawen2Bol:Kai tanda' nin gaw'e-gaw'en nan gamet a magtrabaho.Tg:Paglaruan ng kamay.Eg:To be unaware or inexperienced in doing something with the hands.
gamalga-m`alvBol:Abaw a mako tumulong sa sayay trabaho nan sayay tawo, no mayadi' yay trabaho pakanen saray nagtrabaho bale' kasan upa' ra.Tg:Bayanihan.Io:Tagnawa.Eg:For neighbors to work together doing harvesting or in other activities.Rel. totubale'
gamawenga-ma-wɘnPerf.ginamaFromgamavoTg:Hawakan.Eg:To splice, unravel a rope or a weaving and then tie it together so it cannot easily be seen.
gamayg`a-may1+gamay-gamaynBol:Say parti nan kurita', bukya' tan raruma et, anununro nin iti sa libed bebey na nin usaren nan ipangalap kanen na, tumulong sa katatangoy na tan makaaram sa main sa libed na.Tg:Galamay.Io:Gamat.Eg:A tentacle such as of jellyfish or octopus.whbukyakurita'Cls. syngarawagawgarawagaw
*gamerga-mɘrDer.maigamer
gametga-m`ɘtnBol:Parti nan lalaman nan tawo sa parpar nin takyay sa labas nan ngalwa-ngalwan nin kalamo' yay dalukap tan say garamay.Tg:Kamay.Io:Ima.Eg:Hand, the part below the wrist.MemdalukapDer.gametenipagametmapagametanpinakagamet
gametenga-mɘ-t`ɘnIntsgamet-gametenFromgametvoBol:Usaren a gamet sa pangnga'get o animan et nin gaw'en sa sayay bagay a matkap kumon ket mangusar nin kutsara' o mangusar nin makina o raruma et.Tg:Kamay-kamayin.Io:Ima-imaen.Eg:To handle or do something to something with the bare hand.Cls. syngamaen 1karamawen
gamgamgam-gamTg:Kumukuha ng hindi pag-aari.Der.gamgamenmagamgammangamgam
gamgamengam-ga-mɘnFromgamgamvoTg:Swapang.Eg:grab away.
gamodg`a-modnBol:Ispirito nin duka' a iti konan sayay tawo pigaw main pakayadi' nan mami nin duka' a masakit sa sayay tawo a rabay na padyadyaen; ina-anito nin gawa'; manggagamod.Tg:Kulam.Eg:Witch craft, superstition, spirit.Cls. synmamagwa'Relipasundamangngayumapanunumangsibletan 2Der.magamudanmanggagamod
gamranggam-r`aŋnBol:Matadem yan pasak a usaren no yumatab nin pari; ibali ya sa kayo ket usaren ya sa pisa'lean garamay.Tg:Gamlang.Io:Rakem.Eg:A hand-held moon-shaped knife used for harvesting grain.Rel. toping'eyRelipangyatab
*gamrotgam-r`otTg:Agawin; sapilitang pagkuha.Cls. synsampatensamsamDer.gamruten
gamrutengam-ru-tɘnFrom*gamrotvoBol:Sampaten yan bigra' a ga'get nan sayay tawo. Bigra' a pananamsam konan sayay bagay a ga'get nan sayay tawo; pangangalap nin bigra' sa sayay bagay a kasan makatalad gapo; sampaten yan bigra' a sayay bagay a kasan makaaram.Tg:Dagitin; daklutin; sumambilat; sambilatin; kalmutin.Io:Gamruten.Eg:To grab, or snatch something from another person with force, to seize suddenly.Cls. synmanamsammanamsamrabsutenrabsutensampatsamsamsamsam
gamugamoga-mu-ga-m`onBol:Madidintek nin kulor abunsyang nin insikto a dumpa-dumpa' konran uayep bilang sa damulag, baka, o kulor birdi nin mangayat tawo.Tg:Niknik.Io:Legleg.Eg:Small blood sucking horseflies.geninsiktoTabanidae
gan-gangan-g`anMassgawgan-gangugan-gannBol:Sayay nibarita' nin matkap nin sunuren o gaw'en no ani yaytin nibarita'.Tg:Utos.Io:Baon.Eg:Commands or rules.Cls. synlayi2mandagenpangunuranDer.gan-ganenigan-ganmangan-ganpangan-gan
gan-ganengan-ga-n`ɘnPerf.ginan-ganAtc. is man-gan-ganenFromgan-ganvoBol:Mandawan yay sayay tawo; ibarita' nin gaw'en nayay sayay bagay.Tg:Utusan.Io:Baunen.Eg:To command something be done.Cls. synmandawenDer.gagan-ganen
ganag`a-nacfganansyaSpganarTo win, gain, to get or obtain, as profit or advantage n1Bol:Say gun-guna nin makalap a syay surok sa bili nan sayay bagay a sinaliw ba'yo ya nin nilako'.Tg:Tubo.Io:Ganansia.Eg:Gain or profit over investment.2Bol:Kaingaran nin rabay a mangan o pangrarabay nin gaw'en a sayay bagay.Tg:Gana.Io:Ganas.Eg:An enthusiasm for something such as eating.AntlanoyDer.maganamaggana
ganadogan`a-doSpganadorwinner, earneradjBol:Kapapa'sar nin si tawo ket inspirado o magaya'ga' yan man-gumwa' nin gaw'en na bilang wadi' trabaho, mangan tan raruma et.Tg:Ganado.Eg:To be eager or enthusiastic or in the mood or inspired to do something.
ganaganga-n`a-gannrareBol:Nagsikabarang a naumok bilang wadi' lupis nin pising o prutas tan raruma et a nailawok ana sa luta', o takli' nin ayep a ikwa sa puon tanaman tan mula pigaw nin lumambot.Tg:Pataba ng lupa; abono.Io:Abuno; ganagan.Eg:Organic fertilizer from compost, manure or decayed materials.Cls. synabunopataba'genagwanoDer.maganagan
ganaganaga-na-ga-n`anBol:Mabista tan mauyamo' a pirurupa nan sayay balasang.Tg:Maganda.Io:Napintas.Eg:Attractiveness of a young woman, to be beautiful, cultural and healthy.Cls. synbista1Der.gumanaganakaganaganawanmaganagana