Bolinao - English


g


galamgamengalam-ga-mɘnAtc. is man-galamgamenFromgalamgamvoTg:Pangarap.Eg:To desire greatly (without the sense of greed).
galangg`a-laŋnBol:Rispito; unor.Tg:Galang.Io:Dayaw.Eg:Esteem.AntmagkabungatCls. synrispitoDer.galangenigalangkagalanganmagalangmigalanganpagalangsangkagalangan
galang-galangengalaŋ-galaŋɘnPerf.ginalang-galangAtc. is man'galang-galangenFromgalangenvoTg:Papurihan.Eg:Gave praise., Give honor, greet, glorify, respect, especially to address a person with an honorific formula such as «may you live forever».Der.pagalang-galangen
galangenga-l`a-ŋɘnPerf.ginalangAtc. is man-galangenFromgalangvoBol:Byan yan alaki tan ararem nin pangrispito a sayay tawo.Tg:Igalang.Io:Dayawen.Eg:To respect deeply or honor someone greatly.Antmuda-mudawenCls. synrispitwenDer.galang-galangenpagalangen
galatga-l`atvoBol:Kalapen a bagay nin ika' sa kasalakon lugar.Eg:To remove from something.synma'kasDer.galatangaltengumlatiglatmaglatmakaglatmamaglatmangkaglatmanglatmiglatnikaglatnipaglatanpaglaten
galatanga-la-t`anPerf.ginlatanSpch var.galtanFromgalatvlBol:Baw'asan a ka'baw o kaalakyan nan sayay bagay.Tg:Alisan.Io:Kissayan.Eg:To remove something from something, either wholly or in part.Antlamu'nanDer.maglatan
galawgawga-law-g`awTg:Galawgaw.Eg:Lacking in seriousness, frivolous, thoughtless, fickle-minded, restless.Cls. synkabawkalawakaw
galdigal-dinBol:Daite' nin sida' a sayay agamiren; Animan a agamiren a maspak udino masida' a main daite' anan sida' sitaw a galdi.Tg:Pinsala; sira.Io:Dangran; bassit nga dadael.Eg:Slightly damage.Cls. synmarirawanmatubrakramatritikrukasepak 1
galemga-lɘmnBol:Say pinilawok nin masam'it tan abunsyang, syay gawa ran nu'nan tawo sin napalabas anan panaon a syay usaren ran ipangidalit nin naspak nin agamiren ra.Tg:Pandikit; kola.Io:Galem.Eg:A mixture of ashes and sugar used to patch a broken jar.Der.galemen
galemengalɘ-mɘnPerf.ginalemFromgalemvoTg:Pandikit; kola.Eg:seal something.
galemgemga-lɘm-gɘmAtc. is man-galemgemnBol:Say manpanggepen kumon a mangyadi' sa byay nan sayay tawo. Si rabay na li' a talaga nin ikunen, no magawa'.Tg:Mithiin.Io:Kayat nga tagikwaen.Eg:What a person wants to acquire by all means. Dream, long for,.Cls. synpanggepenplanwenDer.galemgemenpangangalemgem
galemgemenga-lɘm-gɘ-mɘnPerf.ginalemgemFromgalemgemvooldTg:Mga pinapangarap.Eg:To acquire something.Cls. synagumenmaikon
galetga-l`ɘtJoin things together.n1Bol:Si gawa' nin iga'get nin mairot a gamet sa sayay bagay.Tg:Kapit.Io:Kapet.Eg:The tight grasp of something with the hand.Cls. synga'getkapet2Bol:Kuniksyon o suldong nin sayay bagay sa saya et nin bagay.Tg:Kabit.Io:Silpo.Eg:The fastener that joins something to something.Cls. synsuldongDer.galetangumaletigaletkigaletmagaletmakagaletmamigaletmigagaletmigalet-galetnigaletannikagaletpigaleten
galet-galetangalɘt-galɘ-tanFromgaletanvlEg:cling to various things
galetanga-lɘ-t`anPerf.ginaletanAtc. is mang-galetanFromgalet1vlBol:Gawa' nin no tawo o ayep ket iga'get nin maong a gamet o ayi, o no wakay ket ipakayemkem a yamut-yamot sa sayay bagay.Tg:Kapitan.Io:Agkapet.Eg:For a person, animal or a vine to cling to something to avoid falling.Cls. syndalitanRelmamayabay2nBol:Ikabit yay sayay bagay konan saya et nin bagay.Tg:Kabitan.Io:Silpuan.Eg:To fasten two things together.Cls. synikabitDer.galet-galetanmagaletanpangaletan
galgalgal-g`alnBol:Gatgaten yay sayay bagay nin matib'ey o maku'net, nin minganga-nganga tan main nin tunoy.Tg:Ngalot.Io:Ngalngal.Eg:The noisy chomping or gnawing on something as when a dog chews a bone.Cls. syngatgatDer.galgalen
galgalengal-ga-l`ɘnFromgalgalvoBol:Pangngatgat nan ngipen sa alakin kanen.Tg:Nguyain.Io:Ngalngalen.Eg:To chomp on something with an open mouth breaking it up like a pig continually does.Cls. synkayat-kayaten
*galoga-loDer.pagalu-galo
galonga-l`onn1Bol:Sukat nin ka'baw nin sayay klasin likido nin kadmang a 3.78541 litro.Tg:Galon.Io:Galon.Eg:A measure of liquid containing 4 quarts or 3.78541 liter.gensukat 12Bol:Pangangwan nin likido a gawa' sa plastik o sarming a manglaman nin mangibwat sa sayay galon anggan masurok et.Tg:Galon.Io:Galon.Eg:A large plastic or glass container which holds one or more gallons of liquid.genpangangwan
galotg`a-lotnBol:Ipanaker; rubir udino animan a taker.Tg:Ital^i.Eg:A binding.Cls. synseertakerRelmagaletan 2Der.galutangalutenigalotpangalot
galtengal-t`ɘnPerf.ginlatSpch var.galatenAtc. is man-galtenFromgalatvo1Bol:Mangibwat sa kami'nan nan sayay bagay iyalis ya o ika' ya sa sakalakon lugar o kami'nan.Tg:Alisin.Io:Ikkaten.Eg:To remove or expel something.Antipababoisubli'Cls. syndutdutenibaw'aslakabenRel. tolaspingspecbaw'asan2Bol:Gaw'en rayti nin pammaed nin matuloy yay buktot; pailot yay mabuktot o main nin inumen nan makaglat.Tg:Ipalaglag.Io:Iregreg.Eg:To abort a fetus intentionally.
galugaloga-lu-ga-lonTg:Alyu-alyuin.Eg:tenderness.bd rootgaloDer.mangalugalo
galunggongga-luŋ-g`oŋnBol:Sayay makapoy a klasi nin kuna' a makalap sa ararem a taaw.Tg:Galunggong.Io:Bulilit.Eg:A big-bodied round scad.Reltinapa 1Alepes
galutanga-lu-tanFromgalotTg:Talian ng lubid.Eg:To bundle, or bind, or tie many things together.
galutenga-lu-tɘnFromgalotTg:Itali.Eg:bind, gather together.Cls. synpungwenDer.pigaluten