Bolinao - English


g


galangg`a-laŋnBol:Rispito; unor.Tag:Galang.Ilo:Dayaw.Eng:Esteem.AntmagkabungatCls. synrispitoDer.galangenigalangkagalanganmagalangmigalanganpagalangsangkagalangan
galang-galangengalaŋ-galaŋɘnPerf.ginalang-galangAtc. is man'galang-galangenFromgalangenvoTag:Papurihan.Eng:Gave praise., Give honor, greet, glorify, respect, especially to address a person with an honorific formula such as «may you live forever».Der.pagalang-galangen
galangenga-l`a-ŋɘnPerf.ginalangAtc. is man-galangenFromgalangvoBol:Byan yan alaki tan ararem nin pangrispito a sayay tawo.Tag:Igalang; pagpitaganan.Ilo:Dayawen; madayaw.Eng:To respect deeply or honor someone greatly.Antmuda-mudawenCls. synrispitwenDer.galang-galangenpagalangen
*galatga-l`atTag:Tanggalin.Der.galatangaltengumlatiglatmaglatmakaglatmamaglatmangkaglatmanglatmiglatnikaglatnipaglatanpaglaten
galatanga-la-t`anPerf.ginlatanSpch var.galtanFrom*galatvlBol:Baw'asan a ka'baw o kaalakyan nan sayay bagay.Tag:Alisan; bawasan.Ilo:Ikkatan bassit; kissayan.Eng:To remove something from something, either wholly or in part.Antlamu'nanDer.maglatan
galawgawgalaw-g`awTag:Galawgaw.Eng:Lacking in seriousness, frivolous, thoughtless, fickle-minded, restless.Cls. synkabawkalawakaw
galdigal-dinBol:Daite' nin sida' a sayay agamiren; Animan a agamiren a maspak udino masida' a main daite' anan sida' sitaw a galdi.Tag:Pinsala; sira.Ilo:Dangran; bassit nga dadaelEng:Slightly damage.Cls. synmarirawanmatubrakramatritikrukasepak 1
galemga-lɘmnBol:Say pinilawok nin masam'it tan abunsyang, syay gawa ran nu'nan tawo sin napalabas anan panaon a syay usaren ran ipangidalit nin naspak nin agamiren ra.Tag:Pandikit; kola.Ilo:GalemEng:A mixture of ashes and sugar used to patch a broken jar.Der.galemen
galemengalɘ-mɘnPerf.ginalemFromgalemvoTag:Pandikit; kola.Eng:seal something
galemgemga-lɘm-gɘmAtc. is man-galemgemnBol:Say manpanggepen kumon a mangyadi' sa byay nan sayay tawo. Si rabay na li' a talaga nin ikunen, no magawa'.Tag:Mithiin.Ilo:Kayat nga tagikwaenEng:What a person wants to acquire by all means. Dream, long for,Cls. synpanggepenplanwenDer.galemgemenpangangalemgem
galemgemenga-lɘm-gɘ-mɘnPerf.ginalemgemFromgalemgemvooldTag:Mga pinapangarap.Eng:To acquire something.Cls. synagumenmaikon
galetga-l`ɘtn1Bol:Si gawa' nin iga'get nin mairot a gamet sa sayay bagay.Tag:Hawak; kapit.Ilo:Kapet.Eng:The tight grasp of something with the hand.Cls. synga'get2Bol:Kuniksyon o suldong nin sayay bagay sa saya et nin bagay.Tag:Dugtong; kabit.Ilo:Silpo.Eng:The fastener that joins something to something.Cls. synsuldongDer.galetangumaletigaletkigaletmagaletmakagaletmamigaletmigagaletmigalet-galetnigaletanpigaleten
galet-galetangalɘt-galɘ-tanFromgaletanvlEng:cling to various things
galetanga-lɘ-t`anPerf.ginaletanAtc. is mang-galetanFromgalet1vlBol:Gawa' nin no tawo o ayep ket iga'get nin maong a gamet o ayi, o no wakay ket ipakayemkem a yamut-yamot sa sayay bagay.Tag:Hawakan.Ilo:Iggaman.Eng:For a person, animal or a vine to cling to something to avoid falling.Cls. syndalitanRelmamayabay2nBol:Ikabit yay sayay bagay konan saya et nin bagay.Tag:kabitan.Ilo:Kabitan.Eng:To fasten two things together.Cls. synikabitDer.galet-galetanmagaletanpangaletan
galgalgal-g`alnBol:Gatgaten yay sayay bagay nin matib'ey o maku'net, nin minganga-nganga tan main nin tunoy.Tag:Ngalot; pagnguya ng may tunog.Ilo:Ngalngal.Eng:The noisy chomping or gnawing on something as when a dog chews a bone.Cls. syngatgatDer.galgalen
galgalengal-ga-l`ɘnFromgalgalvoBol:Pangngatgat nan ngipen sa alakin kanen.Tag:Nguyain.Ilo:Ngalngalen.Eng:To chomp on something with an open mouth breaking it up like a pig continually does.
*galoga-loDer.pagalu-galo
galonga-l`onn1Bol:Sukat nin ka'baw nin sayay klasin likido nin kadmang a 3.78541 litro.Tag:Galon.Ilo:Galon.Eng:A measure of liquid containing 4 quarts or 3.78541 liter.gensukat 12Bol:Pangangwan nin likido a gawa' sa plastik o sarming a manglaman nin mangibwat sa sayay galon anggan masurok et.Tag:Galon.Ilo:Galon.Eng:A large plastic or glass container which holds one or more gallons of liquid.genpangangwan
galotg`a-lotnBol:Ipanaker; rubir udino animan a taker.Tag:Ital^i.Eng:A binding.Cls. synseertakerRelmagaletan 2Der.galutangalutenigalotpangalot
galtengal-t`ɘnPerf.ginlatSpch var.galatenAtc. is man-galtenFrom*galatvo1Bol:Mangibwat sa kami'nan nan sayay bagay iyalis ya o ika' ya sa sakalakon lugar o kami'nan.Tag:Alisin; tanggalin.Ilo:Ikkaten.Eng:To remove or expel something.Antipababoisubli'Cls. syndutdutenibaw'aslakabenspecbaw'asan2Bol:Gaw'en rayti nin pammaed nin matuloy yay buktot; pailot yay mabuktot o main nin inumen nan makaglat.Tag:Kunan; makunan.Ilo:Alis.Eng:To abort a fetus intentionally.
galugaloga-lu-ga-lonTag:Alyu-alyuin.Eng:tendernessbd rootgaloDer.mangalugalo
galunggongga-luŋ-g`oŋnBol:Sayay makapoy a klasi nin kuna' a makalap sa ararem a taaw.Tag:Galunggong.Ilo:Bulilit.Eng:A big-bodied round scad.Reltinapa 1Alepes
galutangalu-tanFromgalotTag:Talian ng lubid.Eng:To bundle, or bind, or tie many things together.
galutenga-lu-tɘnFromgalotTag:Itali.Eng:bind, gather togethersynpungwenDer.pigaluten
galyitasgal-yitasSpngalletabiscuit, cookie, ship's biscuit, hardtack, coarse breadnBol:Malilipek tan patag nin tinapay a main tuloy ubot na sa butlay. tinapay a malilipek tan madidintek.Tag:Galyetas; biskwit.Ilo:GalyetasEng:A kind of flat round bread with three holes at the center.