Bolinao - English


g


gumurakgu-m`u-rakFromburakvchngBol:Si sayay mula ket magkamain yan burak.Tg:Mamulaklak.Io:Agsabong.Eg:To flower or bloom.Cls. synmagkaburak
gumurokgu-mu-rokFromburokvchngTg:Bumaho.Eg:To become rotten and have a bad smell.
gumurotgu-m`u-rotPerf.ginmurotFromgurotvchng1Bol:Mibring nin iyadap yay gurot konan kaadap o sa man'adapen.Tg:Tumalikod.Io:Agtallikod.Eg:To turn so that the back is facing the person or thing one was interacting with.Antumadap2Bol:Kumadayo' sa sayay bagay laloyna no siti ket duka' bilang wadi' sayay gawa', o kai nin sustinyen a nibarita' o rispunsibilidad.Tg:Tumalikod.Io:Panawan.Eg:To reject or turn the back on something.Antkiadap
gumuroygu-mu-royFromguroyvchngEg:To begin to pull.
gumurya-buryawgumur-yabur-yawFromgumuryawvchngTg:Sumigaw-sigaw; nagsisisigaw.Eg:repeatedly cry out.
gumuryawgu-m`u-ryawPerf.ginmuryawTag inflbinmuryawbumuryawAtc. is man-gumuryawFromburyawvchngBol:Say ipaksaw a busis no tuma'way bana' ta masager udino miririga.Tg:Sumigaw.Io:Agriaw.Eg:To shout out of anger or joy.Cls. synkumurarawtuma'wayumagsitDer.gumurya-buryaw
gumusay-busaygu-mu-say-bu-sayFrombusay-busay
gumwa'gum-w`a'Perf.ginumawa'ginumwa'Spch var.gumawa'Atc. is man-gumwa'Fromgawa'vchngBol:Mangipuryadi' nin sayay gawa' o mamapain nin sayay bagay.Tg:Gagawa.Io:Agaramid.Eg:To do or make something.RelmangimbintoDer.gumu-gumwa'man-gumwa-gumwa'
gumyangum-y`annBol:Kuna' sa taaw nin dirusas tan maputi' a siksik, alaki yay ulo, anron malimpek a lalaman tan makubpal a laman.Tg:Balaki.Io:Balabalaki.Eg:A pinkish white scaled salt water fish with a long rounded body and a big head and fleshy filaments growing from the mouth.upeneus moluccensisCmpdgumyan a bukot
gumyan a bukotgum-yan a bu-kotCmpd. ofgumyanbukotn propBol:Saya yaytin klasin gumyan nin kuna' a bukot yay gurot na.Tg:Balaki.Io:Balabalaki.Eg:Barbeled white bent backed marine fish.Astronesthes niger
gun-gunagun-gu-n`an1Bol:Mabistan bagay nin maga'muran o marisibi bana' sa mabistan gawa'.Tg:Gantimpala.Io:Gongguna.Eg:Reward, return for something good done.Cls. synbungan kinapagalantubale'upa' pagal2Bol:Tubale' nin marisibi sa abas o duka' a gawa'.Tg:Hita.Io:Gongguna.Eg:Return for a wrongdoing or injury.Der.gun-gunawanmagun-gunamangun-guna
gun-gunawangun-gu-na-w`anPerf.ginun-gunawanFromgun-gunavlBol:Byan yan mabistan tubale' o kasilyan a sayay tawo sa mabistan ginwa' na o nipagsakripisyo na.Tg:Mapapala.Io:Gunggunaan.Eg:To reward someone for something.Cls. synmagagapDer.magun-gunawan
gun'odgun-'odnEg:Attainment of something.Der.magun'od
gunemg`u-nɘmMassgu-gu-nemnBol:Maputi' nin nadinep nin alingasaw nin ranom sa leas, no makubpal anay nadinep ket ngumisit tan manabo' nin rapeg.Tg:Ulap.Io:Ulep.Eg:The clouds in the sky.AntmakanarangRelnigubitspecruremDer.magunem
gunigongu-ni-gonnBol:Pakagulo nin tutawo; prublima a rumate' sa byay; piaaway; laban sa rubari' tan rubari'; pakasari'-sari' nin byay; pagdwadwa nin kaisipan.Tg:Alala.Io:Gunigon.Eg:The troubles and problems of life.Cls. synprublimaDer.magunigon
gunotgu-notTg:Sabunot.Der.gunutangunuten
gunutangunu-tanPerf.ginunutanFromgunotvlTg:Sabunutan.Eg:pull the hair.Der.mampigunutanmigunutan
gunutengunu-tɘnFromgunotvo1Bol:Rabnuten yay sabot sa ulo; Guruyen a sabot ta masager. Mampangyadi' kasabyan konran bubayi.Tg:Nagsabunutan.Io:Ginuyod ti buok iti ulo; punungot iti ulo; Punguten.Eg:To pull the hair of the head (usually associated with violence and happens mostly among women.)2Bol:Pasayawnen a sabot sa tuktok ulo ba'yo unaten.Tg:Bungkasin.Io:Punguten.Eg:To bundle up the hair on top of the head and tie.
gunggongguŋ-g`oŋTggunggongblockhead1nBol:Say batok ran aso no maka'kit saran tawo nin lumabas sa kami'nan nin amo na.Eg:The bark of a dog that is protecting such as at a passerby or at a sound that it hears.Cls. synbatokRelaso2adjTagBol:Say makapoy o lantot nin kasan tanda'.Eg:To be foolish or ignorant.Der.mangunggong
gurag`u-rasp. var.goraSpgorra(peaked) capnBol:Sayay klasi nin kupya' a kasabyan gawa' sa abel a main agaba' rigrig sa adapan a syay sirong nan rupa tan salimbeng mata pigaw kai mapulag nin awro.Tg:Gora.Io:Oklop.Eg:A cap with a visor.genkupya'Der.migura
gura'g`u-ra'infBol:Masakit o subra nin kai pangrabay o disgusto sa sayay bagay o tawo.Tg:Puot.Io:Gura.Eg:To hate something or be loathsome to someone.AntrabayrabayDer.gumura'1gumura'2guraenkagura'mangura'mapagura'migugura'migura'pigugura'
guraengu-ra-'`ɘnPerf.ginura'Atc. is man-guraenFromgura'voBol:Say kaingaran nan sayay tawo nin masakit a kai pangrarabay sa sayay tawo o bagay.Tg:Kapuotan; napupuot.Io:Kabusor; kagura.Eg:To hate somebody or something.Antaduenkawa'nanenlabyen 1
guramosgu-ra-mosnTg:Kalmot.Io:Garamos.Eg:claws.Der.guramusenmanguramos
guramusengu-ra-mu-sɘnPerf.ginuramosAtc. is man-guramusenFromguramosvoBol:Usaren a kuko nin garamay a ipangudngod animan a bagay.Tg:Kalmutin.Io:Karamot.Eg:To scratch another person or thing forcefully with the fingernails or claws.Cls. synmangudkod
guratergu-ra-tɘrnEg:Patches of dry scaly skin.Der.ginurater