Bolinao - English


g


gumanatgu-ma-natFromganatvchngrareBol:Apurawen yan gaw'en a sayay bagay udino dali'-dalien ya.Tg:Nagmamadali'; pagmamadali; magmadali'.Io:Panagbibiit; bibiitin.Eg:Accelerate, to hurry, hurried movement.
gumantilgu-man-t`ilAtc. is man-gumantilFromgantilvchngBol:Miikap nin kimey anan kimey, malayo, muli'-muli' tan raruma et nin gawa'.Tg:Humarot.Io:Aggantil.Eg:Rambunctious, to play very actively.Cls. syngumayad2
gumanugboggu-ma-nug-bogTag inflbumanugbogFrombanugbogvchngBol:Tunoy a marnge' no degten rayay tambor nin bansag sa kumpas nan tugtog.Tg:Kalabukok; kalatog; darabidabdab.Io:Bumanogbog; tumanogtog.Eg:Sound of a snare drum's beats.Cls. synmilanibog
gumangganggumaŋ-gaŋPerf.ginmanggangAtc. is man-gumanggangFromganggangvchngTg:Tumahol; tatahol; tumatahol.Eg:To bark.
gumanglogu-maŋ-loFrombanglovchngEg:To become good smelling.
gumaradugodgu-ma-ra-du-godFromgaradugodvchngTg:Tunog ng pagmumog ng tubig.Eg:To begin to make the sound of movements in the stomach, gurgle or growl.Cls. synkumanurkor
gumarakgakgumarak-g`akPerf.ginmarak'akginmarakgakAtc. is man-gumarak'akman-gumarakgakFromgarakgakvchngBol:Umadak'ak nin bilang ibat sa bukraw a tunoy.Tg:Humahalakhak.Eg:To laugh boisterously coming from the throat.Cls. synilis 1kumara'ka'umadak'ak
gumargargu-mar-g`arFromgargarvchngBol:Mag'irgo nin maksaw a busis.Tg:Sumigaw-sigawy.Io:Agriaw.Eg:To become loud and boisterous creating a scene.Antdeenmakaklekmititinek 2tuminek
gumarikgikgu-ma-ri-ti-gitFromgarikgikvchngTg:Humagikgik.Eg:giggle.Cls. synkumare'ke'
gumaritigitgu-ma-ri-ti-gitFromgaritigitnTg:Paghasa ng ngipin.Eg:To make a screeching or grating sound, such as rusty thing rubbing together or the sharpening of iron or vehicles passing by or screeching to a stop.Cls. synsuriritRelsura'rit
gumaryogumar-yoFrombaryovchngEg:Coming from the baryo.
gumaswinggu-mas-wiŋPerf.ginmaswingFrombaswingvchngTg:Tumabingi.Eg:To put out of shape or position.
gumate'gu-ma-t`ɘ'Perf.ginmate'Atc. is man-gumate'Fromgate'vchngBol:Kaingaran lalaman no main nangayat sa katat udino nagat'an ket rabay yan gu'guen.Tg:Kumati.Io:Gumatel.Eg:To become itchy.Relgu'guen
gumayagu-ma-yaAtc. is manggumayaFrombayavchngEg:To smolder.
gumaya'gu-ma-y`a'Perf.ginmaya'Spch var.ginumaya'Frombaya'vchngBol:Say mangyadi' sa sayay parti nan lalaman nin umalsa o tumalibungbong ya.Tg:Mamaga.Io:Lumteg.Eg:For a part of the body to swell and become inflamed.Cls. syngumukollumbag 2
gumayad2gu-ma-y`adFromgayadvchngBol:Miikap nin magargar tan magulo.Tg:Maglaro ng maingay at magulo.Io:Aggantil.Eg:To goof around noisily with someone.Cls. syngumantil
gumayad1gu-m`a-yadFrombayadvchngBol:Ibi a kasilyan nin kantidad o kwarta para sa animan a nakalap uno nausar a bagay.Tg:Magbayad.Io:Agbayad.Eg:To pay for something with money or something of value.Antutang
gumayagaygu-ma-ya-gayFromgayagayvoTg:Ikalat.Eg:To shred and scatter especially in the manner of a dog with a bag of something.
gumayasagasgu-ma-ya-sa-gasFromgayasgasvchngTg:Tunog ng hinahasa.
gumerenggu-m`ɘ-rɘŋPerf.ginmerengSpch var.ginumerengAtc. is an-gumerengman-gumerengFromberengvchngBol:Maingar a rere' tan say idap nin nakem.Tg:Malungkot.Io:Agladingit.Eg:To grieve, become sad or sorrowful.Antrumiga
gumilgilgu-mil-gilFromgilgilvchngEg:To become a skin sore.
gumistagu-m`is-taPerf.gimmistaginumistaSpch var.bumistaAtc. is manggumistaFrombista1vchngBol:Gumana-gana a kapapa'sar, bakas, kalidad tan raruma et nin animan a bagay.Tg:Gumanda.Io:Pumintas.Eg:For something to get better or improve.Antdumuka'Cls. syngumanaganalumimpyoumabigumarunsa
gumitilgu-mi-t`ilPerf.ginmitilFrombitilvchngBol:Maingar anay bitil nin masakit anay tyan ta matkap anay kanen.Tg:Gutumin.Io:Agbisin.Eg:To become hungry.
gumitingu-mi-tinFrombitinvBol:Iga'get a gamet ba'yo si lalaman nakauy'uy ya; Nakaga'get sa ta'gay ba'yo si lalaman nakakatin ya sa yupa'. Naikatin; bagay a katin-katin; sayay bagay a say raruman parti na naigalot sa ta'gay ket say lalaman na katin-katin.Tg:Magbitin; ibitin; bumitin.Io:Agbitin; gumitin; kumapit; humawak.Eg:To swing. To hang, to suspend one self, to fasten to something above.Cls. synkumatin
gumlatg`um-latPerf.ginumlatFromgalatvchngBol:Lumakwan sa kami'nan, lugar man udino trabaho, ta mako sa sakalakon lugar o pwisto.Tg:Umalis.Io:Pumanaw.Eg:To detach from something or to vacate.Cls. synlumakwan