Bolinao - English


g


gulapaygu-la-payadjBol:Maidap a kakikimey bana' sa kapoy kaingaran.Tg:Mahinang pagkikilos; mahinang kilos;nanghina; nawalan ng lakas.Io:Nakapuy ti panag gungunay; agkakapsut.Eg:Weak movement, slow movement, to move with difficulty.Der.gumulapaymakagulapay
gulogu-l`onBol:Main nin pilalaban nin tutawo sa kimey tan sa pag'iirgo bilang wadi' mitaswan tan miburyawan.Tg:Gulo.Io:Gulo.Eg:Havoc or a commotion in general trouble or specific such as war or fighting.AntpidudunongtinekspeclabanDer.gulwengumulokagulomagulomakagulomakakigulomakapagulomangkagulomangulomigulopigulo
gulonggu-loŋnTg:Gulong; kadena.Eg:A chain link, circle made of iron.Der.gulung-gulong
gulpigul-p`iSpgolpe hit, blow, raid, job, heist, heavy stroke, heftyadvBol:Main nin abaw o masadek sa bilang wadi' tawo, o sa kantidad a sayay bagay bilang wadi' kwarta tan raruma et.Tg:Marami.Io:Adu.Eg:A massive amount of people or things.Antdaikleng 1daite' 2Cls. synabawmalaem 1masadeksadekCmpdmaso di gulpiDer.gulpiwengumulpikagulpimagulpimamagulpipagulpyenid.maso di gulpi
gulpiwengul-pi-w`ɘnFromgulpivoBol:Abawen o lamu'nan a ka'bawan nan sayay bagay.Tg:Ramihan.Io:Adwen.Eg:To do something in large lots or in bulk.AntdaiklengenCls. synabawenpakyawsadeken
gulu-gulwengu-lu-gu-lu-wɘnPerf.ginulu-guloFromgulwenvoTg:Ginulo- gulo.Eg:intensely chaotic.
gulung-gulongguluŋ-guloŋFromgulongnBol:Pinikadina nin pasak a ipamaror sa takyay ran priso pigaw kai sara makalakwan sa priswan; ipan'er konran ayep pigaw kai ya maet'et ket kai sara makapalayo; ipanalak sa purta.Tg:Kadena.Eg:Chains.Cls. synkadinawan
gulwengul-w`ɘnPerf.ginuloAtc. is man-gulwenFromgulovoBol:Mangwa' nin puon a madisturbo yay sayay tawo o say kaisipan na, o sidaen a mabistan uksoy ran tutawo o say unong nin bagay-bagay.Tg:Guluhin.Io:Gulwen.Eg:To make trouble or to disturb.AntmauksoyrimpesenunungenCls. synmadisturboDer.gulu-gulwen
-gum...-gum...aff
gumag`u-masp. var.gomaSpgomarubbern1Bol:Bagay a ginwa' mangibwat sa yatek nin puon kayo o raruma et nin matiryal, a pinasyan ku'net ket usaren tin mangwa' nin nagsikabarang a mausar.Tg:Goma.Io:Goma.Eg:Rubber.Rel. tolastiko2Bol:Si partin bikoy ruran nin iti sa rarem nan partin gawa' sa maku'net nin guma.Tg:Interyor.Io:Interyor.Eg:The inner tube of a tire.
guma'getgu-ma'-g`ɘtFromga'getvchngBol:Gumalet, usaren a gamet ket tumarigmes sa sayay bagay.Tg:Humawak.Io:Ag-iggem.Eg:To take hold of something with the hand for a period of time.Cls. syngumaletGrtumarigmes
gumabaligu-ma-ba-l`iFrombabalinBol:Tawon tubo' tan mampiikap sa sayay babali o sayay nasyon.Tg:Mamamayan.Io:Umili.Eg:People as a whole, a citizen of the town or country.Cls. synpubliko
gumabayligu-ma-bay-liFrombaylivchngEg:Professional dancers.
gumagaygu-m`a-gayPerf.ginmagayFrombagayvchngBol:Si sayay bagay ket mag'in kusto o kumana' ya sayay pangusaran o gagara.Tg:Bumagay.Eg:For something to become appropriate for use or purpose.Cls. syntumekep
gumagelgu-ma-gɘlFrombagelvchngTg:Nabaliw; maulol.Eg:Become crazy.
gumagyogu-mag-yoPerf.ginmagyoFrombagyovchngTg:Bumagyo; nagkaroon ng bagyo.Eg:To begin to storm.
gumalamgamgumalam-gamAtc. is man-gumalamgamFromgalamgamvchngfigTg:Gumagapang.Eg:Striving to reach a goal, spread.
gumalasanggu-ma-la-saŋAtc. is man-gumalasangFrombalasangvchngBol:Si sayay babayi a dandani yaynan peteg balasang.Tg:Magdalaga.Io:Balasitang.Eg:For a girl to be approaching the age of puberty, becoming a lady, Teenager.
gumalasitanggu-ma-la-si-taŋFrombalasitangvchngIloTg:Dalagita.Io:balasitang.Eg:For a girl to be approaching the age of puberty.
gumale'gu-ma-l`ɘ'Perf.ginmale'Frombale'2vchngBol:Manubale' sa sayay ginwa' nan tawo mabista man udino duka'.Tg:Gumanti.Io:Bumales.Eg:To retaliate with an instrument such as a fist, stick, speech, etc.Cls. synmamawi'
gumaletgu-ma-l`ɘtPerf.gimmaletginmaletFromgaletvchngBol:Guma'get nin maong sa animan a magsen nin bagay ta pigaw nin kai makabul'is tan manabo'.Tg:Kumapit.Io:Agkapet.Eg:For people, animals or things to grip or stick to something.Cls. syndumalitguma'getkumepkepGrtumarigmesDer.gumalet-galet
gumalet-galetgumalɘt-galɘtFromgumaletvchngEg:To stick tightly to something.
gumalutogu-ma-l`u-toFrombalutovchngTg:Mamangka.Eg:To sail in a boat.genmagbyahi
gumamelagu-ma-mi-lanEg:China rose.hibiscus rosa sinensis
gumanaganagumanaga-naPerf.ginmana-ganaFromganaganavchngTg:Gumanda; bumuti-buti ang kalagayan.Eg:Restore health, get better, become more beautiful, improve.Cls. syngumista