Bolinao - English


g


girag`i-raSpnguerrawar, warfarenBol:Pilaban nin rway nasyon o abaw nin nunasyon nin usaren ray armada ra, saray susundalo' tan raruma et.Tag:Digmaan; gera.Ilo:Gubat.Eng:War.Cls. synbakal 1Rel. tobumbawen 1Der.girawenkagirakigiramangiramigigiranikigirapigigiraid.gira sibilSpnFgiron
gira sibilgi-ra si-bilid. ofgiraphrTag:Giyera sibil.Eng:Civil war.Cls. synmagribilyon
girawengira-wɘnFromgiravoTag:Digmain.Eng:go to war
giraygiraygi-ray-gi-rayadjTag:Punit-punit.Ilo:Pisang-pisangEng:That which has been torn apart such as clothes, sheet of metal, etc.Cls. synbisanggisa'
girilyagiril-yanTag:Gerilya.Eng:guerrilla fighters
girongi-ronSpnguerrowarSpnDgiranBol:Sa sayay dupong main laban ket saray tutawo nagulo sara ta barang saya tan saya main anan inayunan ra kanya' nagulo; gulo sa luob nan sayay kamainan tawon abaw.Tag:Gulo.Eng:Trouble within a group.Der.girunenmangngiron
girunengi-ru-nɘnFromgironvo1Tag:Guluhin.Eng:To make trouble by throwing stones or anything.2Eng:To make trouble in a group.
gisagi-s`aSpnguisarto cook, to stewnBol:Say luto' nin matkap a daite' taba' a pa'muten ba'yo ikwa a bawang, sibuyas tan raruma et a rikado, karni o pising-pising.Tag:Gisa.Ilo:Gisa.Eng:A saute for meat and vegetables that are cooked slowly in a covered pan.Der.igisamangisa1
gisa-gisaengisagisa-'ɘnFromgisaenvoEng:stripped lengthwiseubd stemgisa'gisaen
gisa'gi-s`a'Cls. syngiraygirayDer.gisaangisaenmagisa'mangisa'nikagisa'
gisaangisa-'anFromgisa'nTag:Gisaan ng buri.Eng:The mechanism used to strip buri leaves.
gisaengi-sa-'ɘnPerf.ginisa'Fromgisa'voBol:Matadem a lansita a ipangisa' nin silag a apayen; blid a nibali sa kayo a ipangisa' nin silag a apayen; panulutan konan silag yupa' sa sayay matadem a agamiren pigaw masadya' nin apayen.Tag:Paghahati-hati ng buri.Eng:To strip an item lengthwise. To cut silag into strips.Der.gisa-gisaen
gisantisgisan-tisSpnguisantepeanBol:Birdi nin bikoy a naikwa sa lata a malumoyna ket sayti magawa' nin ilawok sa karni no si luto' ket pritada udino minudo.Tag:Gisantes.Eng:Peas.
gisgisg`is-gisn1Bol:Siti usaren a ipanglinis nin sarban agamiren a usaren sa bali lalo sa panganan tan wanin anamaet sa panglutuan pigaw malinis nin usaren; say pinon alambri sayti mabistan gisgis nin kardiro nin panglutuan; sarban bagay a masarapsap magawa' ipangisgis say lukan ipangurkor.Tag:Sipilyo.Eng:An abrasive object or substance that is used to scrub something, toothbrush.Cls. synsugigi2Bol:Sayay agamiren a ipanglinis nin ngipen; ipanglat nin tinga sa ngipen.Eng:toothbrushDer.gisgisanmangisgis
gisgisangis-gi-sanFromgisgisvlTag:Kuskusin.Eng:scrub somethingCls. synbrutsawen
gitaragi-t`a-raSpnguitarra guitarnBol:Instruminto sa musika nin main deles na, kasabyan nin a'nem ra nin kiteng-kitengen no patugtugen ya.Tag:Gitara.Ilo:Gitara.Eng:A guitar.Der.gitarawenmangitara
gitarawengitar`a-wɘnFromgitaravoEng:strumming something
giweyg`i-wɘynBol:Madidintek a kumayam-kayam sa rigrig baybay udino sa babato sa taaw a main garawagaw tan rway sipit ra a bilang barisaway.Tag:Isang uri ng alimasag.Ilo:Rasa.Eng:The small crabs that are on the sea shore and rocks along the sea shore and make holes in the sand.Rel. tobarisaway
giyagi-yaSpnguiaguide, guidebook, handbook, directorynrareBol:Si sayay tawo nin mangitudo' tan manglalamo' konan sayay tawo a mangipunta sa dalanan anggan mirate' ya sa keen na. Sarban bubagay a mangipatuddyo sa dalan.Tag:Gabay.Eng:Guide.
giytg`iytEnggatenBol:Si purta sa darekdek o padil nin main sada' nan sinaran kawayan o alamri o pasak.Tag:Tarangkahan.Ilo:Pagserkan.Eng:A gate, normally lockable.Cls. synpurta
gluryaglur-yaSpngloria glory, celebrity, delight nBol:Rayo tan pamimi nin galang sa anda' nan sayay bagay.Tag:Luwalhati; kaluwalhatian; glorya.Ilo:Kinapintas; kinadaeg; panakabalinEng:Splendor, great brightness. This normally refers to heaven.Cls. synpakayadi'
glusaryoglu-s`ar-yoSpnglosario glossarynBol:Parti nan sayay libro nin iti yay listawan nin inusar nin susarita' nin maidap ket iti a katarusan.Tag:Glosaryo; talahuluganan; talaturingan.Ilo:Glusaryo.Eng:A glossary, a discussion of terms that need further description for a particular article.
grabagra-baSpngravagravel, loose stonesnEng:gravel
grabigra-b`iSpngrabé etched, recordadvBol:Maidap o mabyat a kapapa'sar bilang wadi' masakit nin maidap anan tambaren, o nalabas anay sayay bagay bilang sa bitil, idap tan raruma et.Tag:Grabe; malubha; malala.Ilo:Napalalo.Eng:To be severe or much worse than expected.Cls. synmabyat 2Der.grumabikagrabikinagrabi
grabi nin bitilgra-bi nin bi-tilsay. ofbitilphrTag:Gutom na gutom; tag-gutom.Eng:Famine.