Bolinao - English


g


gindatgin-d`at1advBol:Ginwa' yaynan nu'na a sayay bagay ba'yo o masakbay sa naitanda' nin udas o panaon.Tg:Dati.Io:Dati.Eg:To have done something long before a point in time or in earlier times.Cls. synnaon2nBol:Sin nu'na o u'nan kapapa'sar.Tg:Dati.Io:Immuna.Eg:How it was formerly implying the norms or usual at that time or from the outset.Cls. synmu'na 2.13adjBol:Sayay tawo o bagay a ambo' yan ba'yu-ba'yo sa kapresan nin kami'nan o kapapa'sar na.Tg:Datihan.Io:Sigod.Eg:To be seasoned or experienced.Der.kagindatan
ginisagi-ni-saFromgisanEg:Foods that are sauteed.
-ginm...-gin-m...Spch var.binu... or ginm...affEg:The basic form of this word could begin with b, bu, be, or g.
ginuratergi-nu-ra-tɘrFrom*gurateradjobsBol:Si sayay tawo a nagilgil nin madidintek a makrang tan sumiksik.Tg:Ginalis.Io:Ginaddil; aggudgud.Eg:To have a disease of small patches of dried scaly skin in any part of the body.Cls. syngurgor
girag`i-racfgironSpguerrawar, warfarenBol:Pilaban nin rway nasyon o abaw nin nunasyon nin usaren ray armada ra, saray susundalo' tan raruma et.Tg:Digmaan.Io:Gubat.Eg:War.Cls. synbakal 1Rel. tobumbawen 1Der.girawenkagirakigiramangiramigigiranikigirapigigiraid.gira sibil
gira sibilgi-ra si-bilid. ofgiraphrTg:Giyera sibil.Eg:Civil war.Cls. synmagribilyon
girawengira-wɘnFromgiravoTg:Digmain.Eg:go to war.
giraygi-raynEg:A long rip severing something.Cls. synbisangDer.girayen
girayengi-ra-yɘnFromgirayvoEg:To make a long rip quickly severing something such as across a piece of cloth.Cls. synrabyangenLesbisangen
giraygiraygi-ray-gi-rayadjTg:Punit-punit.Io:Pisang-pisang.Eg:That which has been torn apart such as clothes, sheet of metal, etc.Cls. syngisa'
girilyagiril-yanTg:Gerilya.Eg:guerrilla fighters.
girongi-roncfgiraSpguerrowarnBol:Sa sayay dupong main laban ket saray tutawo nagulo sara ta barang saya tan saya main anan inayunan ra kanya' nagulo; gulo sa luob nan sayay kamainan tawon abaw.Tg:Gulo.Eg:Trouble within a group.Der.girunenmangngiron
girunengi-ru-nɘnFromgironvo1Tg:Guluhin.Eg:To make trouble by throwing stones or anything.2Eg:To make trouble in a group.
gisagi-s`aSpguisarto cook, to stewnBol:Say luto' nin matkap a daite' taba' a pa'muten ba'yo ikwa a bawang, sibuyas tan raruma et a rikado, karni o pising-pising.Tg:Gisa.Io:Gisa.Eg:A saute for meat and vegetables that are cooked slowly in a covered pan.Der.ginisaigisamangisa1
gisa-gisaengisagisa-'ɘnFromgisaenvoEg:stripped lengthwise.ubd stemgisa'gisaen
gisa'gi-s`a'Cls. syngiraygirayDer.gisaangisaenmagisa'mangisa'nikagisa'
gisaangisa-'anFromgisa'nTg:Gisaan ng buri.Eg:The mechanism used to strip buri leaves.
gisaengi-sa-'ɘnPerf.ginisa'Fromgisa'voBol:Matadem a lansita a ipangisa' nin silag a apayen; blid a nibali sa kayo a ipangisa' nin silag a apayen; panulutan konan silag yupa' sa sayay matadem a agamiren pigaw masadya' nin apayen.Tg:Paghahati-hati ng buri.Eg:To strip an item lengthwise. To cut silag into strips.Der.gisa-gisaen
gisantisgisan-tisSpguisantepeanBol:Birdi nin bikoy a naikwa sa lata a malumoyna ket sayti magawa' nin ilawok sa karni no si luto' ket pritada udino minudo.Tg:Gisantes.Eg:Peas.
gisgisg`is-gisn1Bol:Siti usaren a ipanglinis nin sarban agamiren a usaren sa bali lalo sa panganan tan wanin anamaet sa panglutuan pigaw malinis nin usaren; say pinon alambri sayti mabistan gisgis nin kardiro nin panglutuan; sarban bagay a masarapsap magawa' ipangisgis say lukan ipangurkor.Tg:Sipilyo.Eg:An abrasive object or substance that is used to scrub something, toothbrush.Cls. synsugigi2Bol:Sayay agamiren a ipanglinis nin ngipen; ipanglat nin tinga sa ngipen.Eg:toothbrush.Der.gisgisanmangisgis
gisgisangis-gi-sanFromgisgisvlTg:Kuskusin.Eg:scrub something.Cls. synbrutsawen
gitaragi-t`a-raSpguitarra guitarnBol:Instruminto sa musika nin main deles na, kasabyan nin a'nem ra nin kiteng-kitengen no patugtugen ya.Tg:Gitara.Io:Gitara.Eg:A guitar.geninstrumintoDer.gitarawenmangitara
gitarawengitar`a-wɘnFromgitaravoEg:strumming something.genkereng
giweyg`i-wɘynBol:Madidintek a kumayam-kayam sa rigrig baybay udino sa babato sa taaw a main garawagaw tan rway sipit ra a bilang barisaway.Tg:TalangkaIo:Kappi.Eg:The small crabs that are on the sea shore and rocks along the sea shore and make holes in the sand.Rel. tobarisawaybintol
giyagi-yaSpguiaguide, guidebook, handbook, directorynrareBol:Si sayay tawo nin mangitudo' tan manglalamo' konan sayay tawo a mangipunta sa dalanan anggan mirate' ya sa keen na. Sarban bubagay a mangipatuddyo sa dalan.Tg:Gabay.Eg:Guide.