Bolinao - English


g


ga'getga'-g`ɘtinfIti ya sa gamet a sayay bagay, nin ilagen yan manabo', makabulos tan raruma et, o man'itawir ya.Sa wanan nin gamet na ket main nin ga'get nan pito ray bituen.TagHawak.IloIggem.EngTo grasp and so to hold in the hand in a firm manner. Antibul'isCls. syngalet 1ipukpoktawiranDer.ga'getanguma'getiga'getiga'getikiga'getipaga'getmakaga'getmampiga'getmanga'getmiga'getpa'get
ga'getanga'-gɘ-t`anAtc. is man-ga'getanPerf.gina'getanFromga'getvl1Tawiran, ipukpok, kuditen, o gemgeman yay sayay bagay. Kinadanyan naya ket gina'getan nay gamet na tan binangon naya. Andi' ma nin ga'getan a palansa ta ma'mot ya.TagHawakan.IloIg'gaman.EngTo take hold of something.Antbul'isanCls. synitawirkuditenpukpukantarigmesan2figKalapen o akuen a pakayadi' nin mangipalalako, mangimaniho o mangasikaso sa sayay bagay.Man-galangen a Gubirnador, tanda' ko nin abaw nin taon ana a mapteg moyan man-ga'getan ti si nasyon mi, kanya' nin maririket ako nin idipinsa koy lalaman kon diri sa adapan moyo. TagHawakan; pamunuan; pangasiwaan.IloIggaman.EngTo take charge of something; assume control, responsibility or custody. Der.gaga'getanmaga'getanpiga'getan
*ga'modga'-m`odadj1. Sukat a naihustu-husto ya tamo' kasan subra; 2. Kag'ga'mod yay bagay ket hustu-husto tamo' a nakaiyabutan na; no ikabyay dandani magkurang ta kasan subra, husto tamo'.TagKaunti; sapat.EngSubsistence. Barely enough.Der.kaga'mod
ga'morga'-m`orSay ga'mor ko konan siin abaw ta mako kami sa sayay pista.TagNapala.Der.ga'muranipaga'mormakaga'mormanga'mor
ga'muranga'-mu-ranAtc. is man-ga'muranPerf.gina'muranFromga'morvlPangririsibi udino kararate' sa panggep nan sayay tawo; Animan a bagay a na'teng anan panggepen tan rabay nin maagwang ket maparate' ana.Ket sa wanin, ni'sa ya tamo' nin sinumrep itaw tan kai nayna nin matkap a sumrep anamanaet ta gina'muran nayna a pakaipal'is tamon anggan-angga sa pag'uuray nin kukasalanan tamo. Rabay kon ga'muran a byay a kasan anggawan.Wanin a ririket moyo bana' ta man-ga'muran moyoyna a bunga nin pagmamatalek moyo a say pakaisalba moyo.TagMakagawa; makatapos; kamtam; makamtan.IloMagun'od; gun'uden; panakagten; panalagun'odEngTo achieve; to realize; to reach what is aimed for; to finish.Der.maga'muran1manga'muranmangkaga'muran
ga'watg`a'-watnSay marate', kata'gayan nin maabot.Anted a ga'wat na ni Estong ta daite' ya nin tawo.TagAbutin.EngThe extent or distance of reaching with one's arms extended.Der.ga'wateniga'watka'ga'watmaga'watmanga'wat
ga'watenga'-wa-t`ɘnPerf.gina'watFromga'watvoGaw'en nin maabot o maagwang yay sayay bagay yupa' sa pangipa'nat nin takyay o angga et sa itikda' a ayi no matkap.Nitikda' nan anak a ayi na sa pangrabay nan ga'waten yay ikap nan itaw sa babon kabinit.Gina'wat koyan talaga ta matkap koyan kapilitan.TagInabot.; Abutin; inabot.IloGaw'atenEngFor someone to exert an effort like stretching the arm or to go up on tip toe to be able to reach for something. Antgawangen
gabardingabar-dinEnggabardinecassock with close-buttoned sleeves nSayay klasi nin abel a makobpal a para gaw'en pantalon.Si gabardin magwa' yan iyules no maray'ep.TagGabardin.IloGabardinEngGabardine; a kind of cloth.
gabig`a-biTagalogtaronTanaman a alalaki tan agaba' a bulong na tan anunro a pala'pa' na ket say yamot na sain anamaet anay laman na, mataway nin ikabyay tutawo.No mangluto' akon karni main nin abaw a sambong na, main nin gabi, pitsay, batag, patatas, tan raruma et.TagGabiEngTaro plant with tuberous root stock that has a high starch content. The flesh is white, the skin is brown with small hairs.Colocasia esculenta
gabongab`onnLuta' a nabunton sa sayay lugar a anggawan agusan nan ranom ket nadinep ti sa ka'tengan nan panaon. Ket no duma'da' ka sa babo nan sitin lugar mataligabon ka.Saray baka tanda' ray tukduan ra no gabon o kai.TagHukay na gawa ng baha.EngSoil which has been eroded and carried by water and settles in low areas, very fine in texture; brown sediment.
gadinggadingga-d`iŋ-ga-d`iŋnSayay daite' nin bagay a ginwa' nin kurti tan bakas tawo yupa' sa nipangusar nin abel o raruma et nin matiryalis nin para ikap nin anak.Saray mabuktot, kai rasara paikapen nin gadinggading ta pinggat kai ra matawir a bakas ra.TagManyika.IloMunyika.EngA doll (cute is implied).synanak-anakmunyika
*gagagag`aTagIpagtanggol.EngdefendDer.igaga
gaga'getanga-ga'-gɘ-tanFromga'getanFromga'getnSi ginwa' panga'getan konan sayay bagay.Naspak yay gaga'getan nan tasa.TagHawakan; manggo; pupuhan; bitbitan.IloIigraman; pangigemanEngThat part of a thing which is made to be have the hand on when holding.specawiwisbitbitanputan
gagabanga-ga-b`annSinaran midyo addayo' nin lapat nin magwa' a malimpek o riktanggulo ya, magwa' kapiknga' anggan saya tan kapiknga' pyi a kaalawangan na tan magwa' kapiknga' anggan rway pyi a kata'gayan na. Sa ka'bwan ra nin kuna' mangyusar kamin gagaban nin pangwan mi.TagTakuyan; pangnan.IloAlat; kuribot.EngA large round or square medium weave basket made from the inner part of bamboo which is carried on the back or hips.
*gagaemgaga-'`ɘmnTagPagbantaan.EngA grudge with the intent to do evil.Der.igagaemmangigagaem
gagan-ganenga-gan-ga-nɘnFromgan-ganenFromgan-gannTagUtusan; alipin.EngA public servant; errand boy.
gagapgagapnMuli' sa langit a gagap mo no mangwa' kan mabista.TagNapala.EngThings that can be obtained; profit; gains.Der.magagap
gagaraga-g`a-raMassgugagaranSay rabay nin mangyadi' o mapuryadi' maipa'ka' sa sayay bagay.Ket matkap a pag'inen moyon matadem a pangingisip moyo a kapada nan ulay, tan pag'inen moyon malinis a gugagara moyo a kapada kamo anamaet kaamo' nin kalapati. Bana' anaod konan siin a gagara, kanya' nin manurat-surat kami nin wanti komoyo ta pigaw nin maliso a ririket tamo.TagSadya; layunin; layon; pakayIloGagara.EngA person's intention or purpose for something.Cls. synpanggepDer.gagarawenigagaranangagara
gagarawenga-ga-ra-wɘnAtc. is man-gagarawenPerf.ginagaraSpch var.gagarawnenFromgagaravoAbirno nin gagarawen koy mangwa' nin maong, kai ko maituloy nin gaw'en. Man-gagarawen ran kai nin mampanemtemen taw say ginwa' nan Dios sin na'teng anan panaon. Pasinsya kayna ta kai ko nin ginagara.TagSadyain.; Sinasady^a.EngTo do something intentionally or on purpose.
gagaw'enga-gaw-'ɘnFromgaw'enFromgawa'voAniman a bagay. usaren yan paraGagaw'en ya in si kayo nin baluto.TagGagawin.IloAaramidenEngAnything that will be made into.
gagawa'ga-ga-w`a'Fromgawa'nLuta' nin tatamnan o mumulawan nin pari a raranom tan no nayadi' anan nangyatab ket mulawan nin kamuti, kamas, agayap, kamatis tan raruma et.Say kangkong nin tumubo' sa gagawa', malambot. TagBukid; tubigan; kabukiran; palayanIloUmaEngA field used primarily for wet land farming of rice and other crops. AntbangkagCls. synbangkagtalon1genpagtalunan
gagog`a-gog`a-gaSpngagostammereradjTawo nin maidap makataros nin animan a bagay tan mangipa'ka' ya nin abas a pakaipataros nin nagsikabarang a bagay.Andi' ka mag'irgo nin gago no kasan pruwiba mo.TagGago; tonto; torpe; tanga.IloGago; tangaEngOne who can't understand things or usually misinterprets things. Normally it's sound is stretched out gaaago'oo. dull; stupid; idiot.Cls. syntanga
galagalagalaga-lanMangisit nin panalit; gawa' sa minas nin langis.Abaw a galagala iyusar ko no mangidalit ako.TagGala-gala; alkitran.IloGala-gala; alkitranEngTar plaster; calking; wax.Der.galagalawen
galagalawengalagala-wɘnPerf.ginalagalaFromgalagala
galamgamgalam-gamnPananakop na sayay tawo sa luta' sa animan luta' na. manakop luta' nin ambo' ikon.Say galamgam syay pigagawa' a ambo' matunong sa Dios.TagPagnasa.IloPanangsaur; panangsaakupEngThe act to covet a part of land that meets one's land; land grabbing.Der.galamgamengumalamgam