Bolinao - English


g


ga'getSa wanan nin gamet na ket main nin ga'get nan pito ray bituen.Main ga'get nan lapis.
ga'getan1Kinadanyan naya ket gina'getan nay gamet na tan binangon naya.Andi' ma nin ga'getan a palansa ta ma'mot ya.2Man-galangen a Gubirnador, tanda' ko nin abaw nin taon ana a mapteg moyan man-ga'getan ti si nasyon mi, kanya' nin maririket ako nin idipinsa koy lalaman kon diri sa adapan moyo.Gage'tan nayna li' ni Carlito a kumirsyo na ni tatay na ta masiken yayna.
ga'morSay ga'mor ko sawanin ket gulpi kanya' mami ako sa raruman tawo.
ga'muranKet sa wanin, ni'sa ya tamo' nin sinumrep itaw tan kai nayna nin matkap a sumrep anamanaet ta gina'muran nayna a pakaipal'is tamon anggan-angga sa pag'uuray nin kukasalanan tamo.Rabay kon ga'muran a byay a kasan anggawan.Wanin a ririket moyo bana' ta man-ga'muran moyoyna a bunga nin pagmamatalek moyo a say pakaisalba moyo.
ga'watAnted a ga'wat na ni Estong ta daite' ya nin tawo.
ga'watenNitikda' nan anak a ayi na sa pangrabay nan ga'waten yay ikap nan itaw sa babon kabinit.Gina'wat koyan talaga ta matkap koyan kapilitan.Manga'wat yan bagay nin manlumtaw sa taaw a anak mintras a mampalayo yay mutor.Ga'waten may bayawas ta kai kwa maga'wat.Manga'wat ka pan burak ambabaay.
gabardinSi gabardin magwa' yan iyules no maray'ep.
gabiNo mangluto' akon karni main nin abaw a sambong na, main nin gabi, pitsay, batag, patatas, tan raruma et.Sinigang nin baboy nin main gabi a kuna' mi.
gabonSaray baka tanda' ray tukduan ra no gabon o kai.
gading-gadingSaray mabuktot, kai rasara paikapen nin gading-gading ta pinggat kai ra matawir a bakas ra.Gading-gading pirmi a ikap ran bubayin a'nak.
gadyit
gagaNo tanda' mo nin kasan anggaw'en mo nin duka', gaga mo a lalaman mo.
gaga'getanNaspak yay gaga'getan nan tasa.
gagabanSa ka'bwan ra nin kuna' mangyusar kamin gagaban nin pangwan mi.
gagaemMasager yan maong kona; rabay nayan gagaem taw si kaaway na.
gagan-ganen
gagapMuli' sa langit a gagap mo no mangwa' kan mabista.
gagaraKet matkap a pag'inen moyon matadem a pangingisip moyo a kapada nan ulay, tan pag'inen moyon malinis a gugagara moyo a kapada kamo anamaet kaamo' nin kalapati.Bana' anaod konan siin a gagara, kanya' nin manurat-surat kami nin wanti komoyo ta pigaw nin maliso a ririket tamo.Matkap a pag'inen moyon malinis a gugagara moyo a kapada kamo anamaet kaamo' nin kalapati.Nako yadti ta main gagara na.
gagarawenAbirno nin gagarawen koy mangwa' nin maong, kai ko maituloy nin gaw'en.Man-gagarawen ran kai nin mampanemtemen taw say ginwa' nan Dios sin na'teng anan panaon.Pasinsya kayna ta kai ko nin ginagara.Gagarawen na nin lumwa' pigaw makapiikap ya sa liwa'.
gagaw'enGagaw'en ya in si kayo nin baluto.
gagawa'Say kangkong nin tumubo' sa gagawa', malambot.
gagoAndi' ka mag'irgo nin gago no kasan pruwiba mo.
galagalaAbaw a galagala iyusar ko no mangidalit ako.
galamgamSay galamgam syay pigagawa' a ambo' matunong sa Dios.
galamgamenSi tawon main butang, mas ata'gay et nin butang a plano nan galamgamen.