Bolinao - English


e


eSiti anaod e: Si Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios.Na'kit nayan manlumabas si Jesus ket wana, <<Sya in e a karniro a nibi nan Dios!>>Wanti e: Sin mampangapon sara konan sitaw a yabin liniputan ya, nangalap yan tinapay.Siti anaod e: Si Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo.
ebanSi eban ni Edoy ket marnge' anggan rubari' talugtog.
ebengSay nalabas a ebeng nin lalaman nan sayay tawo, sintumas nin sayay masakit.Sabtay ebeng nan aso.
edeedBana' sa edeed nin daras nan bos nin rinuranan ko, nayabyan akon rinmate' sa bali.Si edeed nan baluto, abaw a maibi nan siri.
edengNo mako kami manguna', edeng ako sa balsa.Matalag a balin nabati' nin edeng sa baranggay ra sin kayadi' nan bagyon Emong.Matu'rir a edeng na sin nagtula' ya.
edenganEdengan moyoy magkabyay nin maikana' konan Dios.Si'kon mismo nin si Dios, edengan koy ibarita' ko a rumate' li' a awro a say sarban tawo, manalimukod sa adapan ko.Edengan mo no ani a inirgo mo.
edet1Si'kay maanos magtrabaho, udet byan takan primyo.Edet, say pangiprisinta nin rigalo tan duda'ton sigon sa sain nin panumbukan ket kai nin makaparinggas nin kanakman ran mangrarayo konan Dios.2Andi' kayna mako udet.No wanin udet, keen tamoya sanaen.Adti ya udet a ruranan tamon mako?Say matkap ana edet, si Uunuren tamoynan Jesu-Cristo a ma'kit nin mampagkabyay sa kabibyay tamo.
edolMidyo ita'gay a siir nan ba'lag pigaw nin mapal'isan a edol.
egetMasubok a eget nan sayay bali no main nin maksaw nin bagyo.
eketEket a iyusar mi no mako kami manguna'.
eket-eketenIneket-eket a suy'ot a para ipangalap kuna' tan ipanakep nin uayep sa tatalon.
eketenIneket a ipanakep nin kuna'.
eknebGalaten mi a ekneb no mangan kamin didila'.
ekneb-mataKasabyan nin balasang sawanin, mikwa nin kulor sa ekneb-mata ra.
el'elIta'gay kway pantalon ko anggan el'el ta pinggat kai ako malbet.
elekSi tatay na, mapagal yayna anaod ket kasa et gapon elek na.
elekanNasida' yay dalagan kanya' nin kasan elekan ko.Nangabang saran kwarton elekan ra li' no mako sara sa Baguio.
em'em1Abaw a em'em ibi ko ba'yo ya ma'pos.2Main em'em nan istudyanti konan kaiskwila nan nading'ey kona.
em'emanEm'eman nan bebey.
emetKasan maisulot nan alahas na ni Corazon ta emet yaynan emet sa sayti.
-enRinggasen yay bali.Basawen yay isturya.
EneroSarba mi, makodtaw sa luta' mi no bulan nin Enero magtrabaho.
ep'epSay ep'ep, mabista konran siwsiw no maray'ep.Tikapen nan kai narate' nin abing a ep'ep nan ina na.
ep'epan1Si upa nin manok, ep'epan nasaray siwsiw na.2Andi' mo nin ep'epan a bereng mo, iyakis mo.
epetPinasyan epet ran a'nak a magayad.