Bolinao - English


e


e'`ɘintrjBol:Usaren yaytin sarita' nin main nin man'itudo' nan sayay bagay nin man'ibarita' a tutuon talaga.Tag:Eh.Ilo:E.Eng:An attention particle indicating certainty and confidence, it's a fact.
e'tyan'`ɘ'-tyaninfBol:Say kapapa'sar nin makasa o ma'pos a ranom nan sayay bagay a main nin ranom o lugar a raranom.Tag:Pagkatuyo.Ilo:Atian.Eng:For objects normally normally containing water, such as rice being cooked or a well, to dry up.Cls. synmakri' 1Der.ma'tyanpa'tyan
ebeng'ɘ-b`ɘŋnBol:Say kapapa'sar nin lalaman tawo, ayep o puon kayo a mayapis, kasan taba'.Tag:Payat.Ilo:Kuttong.Eng:The thinness or lack of fat on a person, animal, tree trunk, etc.Anttaba'1 1Cls. synlayogyapisDer.i'bengka'benganma'bengmipa'bengpa'bengenpaka'bengpipa'bengumbeng
edeed'ɘ-d`ɘ-'ɘdnBol:Kapapa'sar nin ma'teng o ambo' nin paspas bilang wadi' say katutubo' o kaalalaki nan sayay bagay o tawo; say palayo nan sayay ruran bilang sa mutor, dyip tan raruma et.Tag:Bagal.; Mabagal; mahinay.Ilo:Buntog; bayag.Eng:The slowness of development or rate of progress of something.Cls. synetengpalna'gendarasDer.maedeedumedeed
edeng'ɘ-d`ɘŋadjBol:Pusisyon nin no tawo, a si lalaman ket matu'rir yan mansupurtawan nin ayin nakatukdo', o si sayay bagay a naitukdo' sa yupa' ket adap o nakatudo' ya sa ta'gay.Tag:Nakatayo.Ilo:Nakatakder.Eng:The erect position of people and things.Antida'tekre'1Relpeteg 1Der.edengani'dengindenganka'dengmaka'dengpa'dengumdeng
edengan'ɘ-dɘ-ŋ`anPerf.indenganSpch var.idenganFromedengvlBol:Sustiniwen a pammemper o pangangawa' o pangingidipinsa sa sayay bagay.Tag:Tindigan; panindigan.Ilo:Takderan.Eng:To stand firm in one's statement, view or character.Cls. synsustiniwenDer.indengan
edet'ɘ-d`ɘtSpch var.udetCmpd. ofet*od1conjBol:Main katarusan nan siti nin kanya' anaod; mangipataros yan sayay kungklusyon nin nu'naynan nibarita' o nangyadi'.Tag:Sa makatuwid; kaya; sa halip.Ilo:Iti kasta; no kasta.Eng:Consequently, marks a response that is a conclusion to a previous statement or event and moves the thought along.Cls. synanaodket 12partBol:Mangibarita' o mangipataros nin nikasigurado nan sayay bagay bilang risulta nan si kayadi' nin nibarita' nin bagay.Tag:Sa gayon; na nga.Ilo:Gapo iti daytoy; ita ngarud; ngarud.Eng:Certainly then, marking something that is undebatable as a result of a previous situation.id.sa sain udetsay.no wanin edet
edol'`ɘ-dolnBol:Si gawa' nin igna' yay ulo nin bara'mon sus'unen yay bagay nin iti sa ta'gay na bilang wadi' siir nin ba'lag.Tag:Umpog; untog.Ilo:Sangdo wennu tim-og ti ulo iti adda iti ngato na kaspagarigan datar.Eng:The bumping of one's head on something.genigna'Der.i'dolma'dolmi'dol
eget'ɘ-g`ɘtnBol:Kapapa'sar a ma'teng nin kai masida'.Tag:Tibay; tatag.Ilo:Lagda; tibker.Eng:Durability.AntramesCls. syngesenpaotDer.ipama'getma'getpa'getenumget
ekem'ɘ-kɘmnTag:Tikom na kamao.Der.iyekemmakaekemumekem
eket'ɘ-k`ɘtnBol:Suy'ot a sinara-sara a ipangalap nin kuna' tan raruma et.Tag:Lambat.Ilo:Iket..Eng:A long net, generally referring to a fishing net but may be nets used for other things.specbasnigbasnigankarukodkayakassarapsinggapongtaba'2tabar2tapigoDer.eketenpangeketid.bebey eket
eket-eketen'ɘ-kɘt-'ɘ-kɘ-tɘnPerf.ineket-eketFromeketenvoEng:To repeatedly tie something into a net formation.
eketen'ɘ-kɘ-t`ɘnPerf.ineketFromeketvoBol:Gaw'en nin eket a naylon o suy'ot.Tag:Gawing lambat.Ilo:Iketen.Eng:To form something into a net.Der.eket-eketen
ekneb-mata'ɘk-n`ɘb ma-t`aCmpd. ofiknebmataphrBol:Say parti sa ta'gay tan yupa' nin mata nin usaren no mipreng o mimulagat.Tag:Talukap-mata.Ilo:Kalub ti mata.Eng:Eyelid.whmata 1
el'el'ɘl-'`ɘlnBol:Pisa'lean paa tan tinubu'nan.Tag:Pigi; singit.Ilo:Pinagtingaan iti tiyan ken luppo.Eng:The groin area, the crease where the leg bends in relation to the hip on the front of the body.whlalamanDer.pangel'elen
elek'ɘ-l`ɘknBol:Gaw'en nin pamainawa sa lalaman tan kaisipan nin ipreng a mata tan misada' a kaisipan ket mag'in kai ana nin maaraman a animan.Tag:Tulog.Ilo:Turog.Eng:Sleep.AntimataDer.elekankaelekma'lekmielek-elekpa'lekpangengelek
elekan'ɘ-lɘ-k`anFromeleknBol:Lugar o bagay a no adti ma'lek a tawo o ayep.Tag:Tulugan; higaan.Ilo:Lugar wenno bagay nga pagturugan.Eng:A place for a person or animal to sleep.Cls. synapunanidaan
em'em'ɘm-'`ɘmTag:Nguyain.AntmasidayRelmayuyemDer.em'eman
em'eman'ɘm-'ɘ-manFromem'emvlBol:Pangisa'mel sa bebey a kai nin amilen no kai edet ipukpok sa bebey; bubagay a ikwa sa bebey a kai amilen.Tag:Ngatain.Eng:Chew, the masticating of something in the mouth without swallowing but keeping it in the mouth.AntmasidayRel. toyuyem
emet'ɘ-m`ɘtinfBol:Pakakasa nan sayay bagay o pakapirdi.Tag:Wala; tapon.Ilo:Pukaw; belleng.Eng:The loss of something.Cls. syntampalDer.i'metma'metmaka'metmangka'metpangmet
-en-ɘn??? > vBol:Isuldong yayti sa suyot nin puon-sarita' nin mangipataros a gaw'en yay kimey a man'ibarita' konan si mampag'irgwan.Tag:-in/-hin/-ninIlo:-en/-wenEng:This marks the focus as the theme. It generally involves an active participation in the event (intentional).Antma-sfx-wenElsesfx-yen/[Vh]_sfx-en/[C]_
Enero'i-n`i-roSpnEneroJanuaryn propBol:Si ngaran nan primiro nin bulan sa sayay taon.Tag:Enero.Ilo:EneroEng:January.genbulan 2
ep'ep'ɘp-'`ɘpnBol:Say taya' nin nakatekre' o nakaida' ket yakap tan nakasampal nin maong tan ma'teng sa sayay tawo, o no sa ayep bilang wadi' inan aso, ket nakadaeg ya o itisara sa sirong nay a'nak na.Tag:Kanlong.Ilo:Salukub.Eng:A soothing covering for protection and comfort.Cls. synsayakopDer.ep'epanmaep'epmangep'ep
ep'epan'ɘp-'ɘ-p`anFromep'epvl1Bol:Yakapen tan sampalan nin maong tan ma'teng, o no inan ayep sakban saran pakpak o lalaman a a'nak.Tag:Kakanlungan.Ilo:Salukuban.Eng:To draw in and cover over for protection and especially for comfort.Cls. synsayakupen2IloBol:Iyadi o kai nin ibusngaw a kaingaran bilang wadi' bereng, sager tan raruma et.Tag:Ikubli; pigilan.Ilo:Ep-epen; ennepen.Eng:To repress or hid one's feelings.AntibusngawCls. synpukpukan
*epetDer.mampet